Bài 9: Ôn tập trang 21 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Ghép các âm đã học thành tiếng. Thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo tiếng mới. Tìm từ ứng với hình.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

a) Ghép các âm đã học thành tiếng 

b)  Thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo tiếng mới.

Mẫu: ca => cà, cá 

Phương pháp giải:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

a) 

 

a

o

ô

ơ

e

c

ca

co

 

d

da

do

de

đ

đa

đo

đô

đơ

đe

b) Em có thể tham khảo các tiếng mới sau:

co: cò, có, cỏ, cọ

cô: cồ, cố, cổ, cộ

cơ: cờ, cớ

da: dạ

do: dò

dơ: dở

de: dè

đa: đà, đá, đả

đo: đò, đó, đỏ, đọ

đô: đồ, đố, đổ, độ

đơ: đờ, đợ

đe: đè, đẻ 

Câu 2

3. Tìm từ ứng với hình 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình và chọn từ ứng với hình. 

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close