Bài 48: ôm ôp trang 86 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 1 Cánh diều

Tiếng nào có vần ôm? Tiếng nào có vần ôp. Tập đọc. Chậm… như thỏ

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

2. Tiếng nào có vần ôm? Tiếng nào có vần ôp? 

Phương pháp giải:

Em quan sát các hình ảnh để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết:

Tiếng có vần ôm:

- Hình 2: cốm

- Hình 3: đốm lửa

- Hình 4: chôm chôm

- Hình 6: đồ gốm

Tiếng có vần ôp:

- Hình 1: lốp xe

- Hình 5: tốp ca 

Câu 2

3. Tập đọc

Chậm… như thỏ

Chó thì mổ mổ

Gà thì liếm la

Dữ như qua na

Nhu mì gã cọp

Cò thì phốp pháp

Bò thì ốm o

Cá thì la to

Im như trẻ nhỏ

Chậm như cô thỏ

Lẹ như cụ rùa…

Phỏng theo Vè nói ngược

Câu hỏi: Em hãy nói lại cho đúng thực tế:

Phương pháp giải:

Em dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi. 

Lời giải chi tiết:

- Dữ như gã cọp

- Nhu mì quả na

- Cò thì ốm o

- Bò thì phốp pháp

- Cá thì im

- Trẻ nhỏ thì la to

- Chậm như cụ rùa

- Lẹ như cô thỏ 

Quảng cáo
close