Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Phan Châu Trinh Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Phan Trâu Chinh sinh ra ở đâu?

 • A

  Tam Kì, Quảng Nam

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Nam Đàn, Nghệ An

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Phan Châu Trinh hiệu là:

 • A

  Ức Trai

 • B

  Thanh Hiên

 • C

  Tây Hồ

 • D

  Tử Cán

Câu 3 :

Năm 1901, Phan Châu Trinh thi đỗ:

 • A

  Giải nguyên

 • B

  Tú tài

 • C

  Tiến sĩ

 • D

  Phó bảng

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phan Châu Trinh sinh ra trong thời kì đất nước như thế nào?

Đất nước nhiều biến động, phong trào Cần Vương chống lại Pháp nổ ra và thất bại

Đất nước rơi vào khủng hoảng về đường lối đấu tranh và giai cấp lãnh đạo

Cả hai đáp án trên

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Phan Châu Trinh đúng hay sai?

“Phan Châu Trinh làm quan một thời gian ngắn rồi từ quan, đi làm cách mạng”

Đúng
Sai
Câu 6 :

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách nào?

 • A

  Lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới mọi mặt

 • B

  Nhận viện trợ từ nước khác

 • C

  Sang Nhật tìm đường cứu nước

 • D

  Sang Pháp học cách quản lí nhà nước

Câu 7 :

Cuộc vận động Duy Tân diễn ra năm bao nhiêu?

 • A

  1904

 • B

  1905

 • C

  1906

 • D

  1907

Câu 8 :

Năm 1908, Phan Châu Trinh bị giam ở đâu?

 • A

  Côn Lôn

 • B

  Côn Đảo

 • C

  Tam Đảo

 • D

  Hỏa Lò

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về các sáng tác của Phan Châu Trinh đúng hay sai?

“Phan Châu Trinh sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạng”

Đúng
Sai
Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Phan Châu Trinh?

 • A

  Đầu Pháp chính phủ thư

 • B

  Thất điều trần

 • C

  Đạo đức và luân lí Đông Tây

 • D

  Ngục trung thư

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phan Trâu Chinh sinh ra ở đâu?

 • A

  Tam Kì, Quảng Nam

 • B

  Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • D

  Nam Đàn, Nghệ An

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quê: Tam Kì – Quảng Nam

Câu 2 :

Phan Châu Trinh hiệu là:

 • A

  Ức Trai

 • B

  Thanh Hiên

 • C

  Tây Hồ

 • D

  Tử Cán

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh hiệu là Tây Hồ.

Câu 3 :

Năm 1901, Phan Châu Trinh thi đỗ:

 • A

  Giải nguyên

 • B

  Tú tài

 • C

  Tiến sĩ

 • D

  Phó bảng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1901, Phan Châu Trinh thi đỗ Phó bảng.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Phan Châu Trinh sinh ra trong thời kì đất nước như thế nào?

Đất nước nhiều biến động, phong trào Cần Vương chống lại Pháp nổ ra và thất bại

Đất nước rơi vào khủng hoảng về đường lối đấu tranh và giai cấp lãnh đạo

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh sinh ra trong thời đại đất nước nhiều biến động:

- Phong trào Cần Vương chống lại Pháp nổ ra và thất bại

- Đất nước rơi vào khủng hoảng về đường lối đấu tranh và giai cấp lãnh đạo.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Phan Châu Trinh đúng hay sai?

“Phan Châu Trinh làm quan một thời gian ngắn rồi từ quan, đi làm cách mạng”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Phan Châu Trinh làm quan một thời gian ngắn rồi từ quan, đi làm cách mạng.

Câu 6 :

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách nào?

 • A

  Lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới mọi mặt

 • B

  Nhận viện trợ từ nước khác

 • C

  Sang Nhật tìm đường cứu nước

 • D

  Sang Pháp học cách quản lí nhà nước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước bằng cách lợi dụng thực dân Pháp, cải cách đổi mới mọi mặt, làm cho dân giàu, nước mạnh, trên cơ sở đào tạo nền độc lập quốc gia.

Câu 7 :

Cuộc vận động Duy Tân diễn ra năm bao nhiêu?

 • A

  1904

 • B

  1905

 • C

  1906

 • D

  1907

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

1906: Mở cuộc vận động duy tân.

Câu 8 :

Năm 1908, Phan Châu Trinh bị giam ở đâu?

 • A

  Côn Lôn

 • B

  Côn Đảo

 • C

  Tam Đảo

 • D

  Hỏa Lò

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Năm 1908, Phong trào chống thuế ở Trung kì nổ ra, thất bại và Phan Châu Trinh bị bắt giam ở Côn Đảo.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về các sáng tác của Phan Châu Trinh đúng hay sai?

“Phan Châu Trinh sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạng”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Phan Châu Trinh sáng tác cả văn xuôi chính luận và thơ trữ tình yêu nước cách mạnh.

Câu 10 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Phan Châu Trinh?

 • A

  Đầu Pháp chính phủ thư

 • B

  Thất điều trần

 • C

  Đạo đức và luân lí Đông Tây

 • D

  Ngục trung thư

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngục trung thư – Phan Bội Châu

close