Trắc nghiệm Khái quát thao tác lập luận phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

 • A

  Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

 • B

  Phân tích là cách nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

 • C

  Phân tích là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề nào đó.

 • D

  Dùng những bằng chứng chân thực, đã được chứng tỏ để thừa nhận đối tượng.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Một nhận định, một văn bản

Tác phẩm, một phần tác phẩm

Nhân vật, các yếu tố cụ thể

Hình tượng

Tất cả các phương án trên

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác dụng của phân tích là:

Làm rõ đặc điểm về nội dung.

Làm rõ đặc điểm về cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng.

Làm rõ đặc điểm về hình thức.

Thấy được giá trị ý nghĩa của sự vật hiện tượng.

Tất cả các đáp án trên.

Câu 4 :

Yêu cầu khi phân tích là gì?

 • A

  Phải nắm vững đặc điểm hình thức của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

 • B

  Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

 • C

  Phải nắm vững đặc điểm nội dung của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

 • D

  Phải nắm vững đặc điểm ý nghĩa của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

Câu 5 :

Cách làm khi phân tích:

 • A

  Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết.

 • B

  Dùng phép liên tưởng để mở rộng nội dung, ý nghĩa.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng.

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai.

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối nội dung cột A với cột B cho thích hợp:

Giải thích

Phân tích

Chứng minh

Bình luận

Bác bỏ

Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề

Trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai

Dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng.

Là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn đáp án đúng về khái niệm phân tích:

 • A

  Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

 • B

  Phân tích là cách nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

 • C

  Phân tích là bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề nào đó.

 • D

  Dùng những bằng chứng chân thực, đã được chứng tỏ để thừa nhận đối tượng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phân tích là chia tách đối tượng, sự vật, hiện tượng thành nhiều bộ phận, yếu tố nhỏ để đi sâu xem xét kĩ lưỡng nội dung và mối liên hệ bên trong của đối tượng.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học là:

Một nhận định, một văn bản

Tác phẩm, một phần tác phẩm

Nhân vật, các yếu tố cụ thể

Hình tượng

Tất cả các phương án trên

Đáp án

Tất cả các phương án trên

Lời giải chi tiết :

Đối tượng phân tích trong bộ môn văn học: một nhận định, văn bản, tác phẩm, một phần tác phẩm, nhân vật, các yếu tố cụ thể,…

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tác dụng của phân tích là:

Làm rõ đặc điểm về nội dung.

Làm rõ đặc điểm về cấu trúc và các mối quan hệ bên trong, bên ngoài của đối tượng.

Làm rõ đặc điểm về hình thức.

Thấy được giá trị ý nghĩa của sự vật hiện tượng.

Tất cả các đáp án trên.

Đáp án

Tất cả các đáp án trên.

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của phân tích: thấy được giá trị ý nghĩa của sự vật, hiện tượng, mối quan hệ giữa hình thức với bản chất, nội dung. Phân tích giúp nhận thức đầy đủ, sâu sắc cái giá trị hoặc phi giá trị của đối tượng.

Câu 4 :

Yêu cầu khi phân tích là gì?

 • A

  Phải nắm vững đặc điểm hình thức của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

 • B

  Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

 • C

  Phải nắm vững đặc điểm nội dung của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

 • D

  Phải nắm vững đặc điểm ý nghĩa của đối tượng để chia tách một cách hợp lí.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu phân tích: Phải nắm vững đặc điểm cấu trúc của đối tượng để chia tách một cách hợp lí. Sau khi phân tích tìm hiểu từng bộ phận, chi tiết phải tổng hợp khái quát lại để nhận thức đối tượng đầy đủ, sâu sắc và trình bày ngắn gọn.

Câu 5 :

Cách làm khi phân tích:

 • A

  Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết.

 • B

  Dùng phép liên tưởng để mở rộng nội dung, ý nghĩa.

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng.

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cách làm:

- Khám phá chức năng biểu hiện của các chi tiết

- Dùng phép liên tưởng để mở rộng nội dung, ý nghĩa

Câu 6 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối nội dung cột A với cột B cho thích hợp:

Giải thích

Phân tích

Chứng minh

Bình luận

Bác bỏ

Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề

Trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai

Dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng.

Là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

Đáp án

Giải thích

Là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

Phân tích

Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

Chứng minh

Dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng.

Bình luận

Bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề

Bác bỏ

Trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai

Phương pháp giải :

Xem lại các thao tác lập luận trong văn nghị luận.

Lời giải chi tiết :

Các thao tác lập luận trong văn nghị luận:

- Giải thích: là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người đó hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề.

- Phân tích: là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu vào xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

- Chứng minh: dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng to đối tượng.

- Bình luận: bàn bạc, đánh giá, nhận xét về một vấn đề.

Bác bỏ: trao đổi, tranh luận ý kiến được cho là sai.

close