Trắc nghiệm Bài giảng ngữ cảnh Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Ngữ cảnh là:

 • A

  Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

 • B

  Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó lời nói được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

 • C

  Ngữ cảnh là hoàn cảnh giao tiếp trong đời sống hàng ngày.

 • D

  Ngữ cảnh sản sinh ra sản phầm ngôn ngữ.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Nhân tố của ngữ cảnh là:

 • A

  Nhân vật giao tiếp

 • B

  Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

 • C

  Văn cảnh

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là:

Song thoại

Đối thoại

Độc thoại

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Người nói và người nghe đều có “vai” nhất định, đều có đặc điểm khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính, địa vị xã hội,…”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là:

 • A

  Bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị, …ở bên ngoài ngôn ngữ

 • B

  Thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

 • C

  Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động,…diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

 • D

  Bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tô ngôn ngữ nào đó.

Câu 6 :

Bối cảnh giao tiếp rộng được hiểu là:

 • A

  Bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị, …ở bên ngoài ngôn ngữ.

 • B

  Thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

 • C

  Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động,…diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

 • D

  Bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tô ngôn ngữ nào đó.

Câu 7 :

Văn cảnh là:

 • A

  Bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị, …ở bên ngoài ngôn ngữ.

 • B

  Thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

 • C

  Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động,…diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

 • D

  Bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tô ngôn ngữ nào đó.

Câu 8 :

Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản?

 • A

  Ngữ cảnh là cơ sở cho việc lựa chọn nội dung, cách thức giao tiếp và phương tiện ngôn ngữ.

 • B

  Ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội, phân tích, đánh giá nội dung, hình thức của văn bản.

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ngữ cảnh là:

 • A

  Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

 • B

  Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó lời nói được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa vào để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

 • C

  Ngữ cảnh là hoàn cảnh giao tiếp trong đời sống hàng ngày.

 • D

  Ngữ cảnh sản sinh ra sản phầm ngôn ngữ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ mà ở đó sản phẩm ngôn ngữ (văn bản) được tạo ra trong hoạt động giao tiếp, đồng thời là bối cảnh cần dựa để lĩnh hội thấu đáo sản phẩm ngôn ngữ đó.

Câu 2 :

Nhân tố của ngữ cảnh là:

 • A

  Nhân vật giao tiếp

 • B

  Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

 • C

  Văn cảnh

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhân tố của ngữ cảnh:

- Nhân vật giao tiếp

- Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

- Văn cảnh

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong giao tiếp, khi một người nói – một người nghe được gọi là:

Song thoại

Đối thoại

Độc thoại

Đáp án

Song thoại

Lời giải chi tiết :

Nhân vật giao tiếp gồm tất cả các nhân vật tham gia giao tiếp: người nói (người viết), người nghe (người đọc). Khi một người nói – một người nghe được gọi là song thoại.

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Người nói và người nghe đều có “vai” nhất định, đều có đặc điểm khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính, địa vị xã hội,…”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Người nói và người nghe đều có “vai” nhất định, đều có đặc điểm khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp, cá tính, địa vị xã hội,…chi phối việc lĩnh hội lời nói

Câu 5 :

Bối cảnh giao tiếp hẹp được hiểu là:

 • A

  Bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị, …ở bên ngoài ngôn ngữ

 • B

  Thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

 • C

  Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động,…diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

 • D

  Bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tô ngôn ngữ nào đó.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bối cảnh giao tiếp hẹp (còn gọi là bối cảnh tình huống): Đó là thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

Câu 6 :

Bối cảnh giao tiếp rộng được hiểu là:

 • A

  Bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị, …ở bên ngoài ngôn ngữ.

 • B

  Thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

 • C

  Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động,…diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

 • D

  Bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tô ngôn ngữ nào đó.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bối cảnh giao tiếp rộng (còn gọi là bối cảnh văn hóa): Bối cảnh xã hội, lịch sử, địa lý, phong tục, tập quán, chính trị,…ở bên ngoài ngôn ngữ.

Câu 7 :

Văn cảnh là:

 • A

  Bối cảnh lịch sử, xã hội, địa lý, phong tục tập quán, chính trị, …ở bên ngoài ngôn ngữ.

 • B

  Thời gian, địa điểm cụ thể, tình huống cụ thể.

 • C

  Gồm các sự kiện, biến cố, sự việc, hoạt động,…diễn ra trong thực tế và các trạng thái, tâm trạng, tình cảm của con người.

 • D

  Bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tô ngôn ngữ nào đó.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn cảnh bao gồm tất cả các yếu tố ngôn ngữ cùng có mặt trong văn bản, đi trước hoặc sau một yếu tố ngôn ngữ nào đó. Văn cảnh có ở dạng ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói.

Câu 8 :

Ngữ cảnh có vai trò như thế nào đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản?

 • A

  Ngữ cảnh là cơ sở cho việc lựa chọn nội dung, cách thức giao tiếp và phương tiện ngôn ngữ.

 • B

  Ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội, phân tích, đánh giá nội dung, hình thức của văn bản.

 • C

  Cả A và B đều đúng.

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vai trò của ngữ cảnh đối với người nghe (đọc) và quá trình lĩnh hội văn bản là: Ngữ cảnh là căn cứ để lĩnh hội, phân tích, đánh giá nội dung, hình thức của văn bản.

close