Trắc nghiệm Nghĩa của câu (tiếp theo) Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nghĩa của câu bao gồm mấy thành phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 2 :

Hai thành phần nghĩa của câu bao gồm:

 • A

  Nghĩa sự việc và nghĩa biểu đạt

 • B

  Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

 • C

  Nghĩa tường minh và nghĩa tình thái

 • D

  Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghĩa tình thái của câu là:

Là nghĩa ứng với sự việc được đề cập đến trong câu

Thể hiện thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi đề cập đến sự việc nào đó, người nói không thể không bộc lộ thái độ, sự đánh giá của mình đối với sự việc đó”

Đúng
Sai
Câu 5 :

Người nói thể hiện thái độ, tình cảm đối với người thông qua:

 • A

  Từ ngữ xưng hô

 • B

  Từ ngữ cảm thán

 • C

  Từ tình thái

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 6 :

Nghĩa tình thái của câu dưới đây:

“Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”

(Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh)

 • A

  Khẳng định tính chân thực của sự việc

 • B

  Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao

 • C

  Đánh giá sự việc có thực hay không có thực

 • D

  Khẳng định tính tất yếu của sự việc

Câu 7 :

Nghĩa tình thái của câu dưới đây:

“Tao không thể là người lương thiện được nữa”

(Chí Phèo – Nam Cao)

 • A

  Khẳng định tính chân thực của sự việc

 • B

  Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao

 • C

  Đánh giá sự việc có thực hay không có thực

 • D

  Khẳng định khả năng của sự việc

Câu 8 :

Nghĩa tình thái của câu dưới đây:

“Hình như trong ý mụ, mụ nghĩ: Chúng mày ở nhà tao, thì những thứ của chúng mày cũng như của tao”

(Làng – Kim Lân)

 • A

  Khẳng định tính chân thực của sự việc

 • B

  Phỏng đoán sự việc

 • C

  Đánh giá sự việc có thực hay không có thực

 • D

  Khẳng định tính tất yếu của sự việc

Câu 9 :

Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe qua câu sau:

“Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn, thì nhà con chả giám kêu”

(Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

 • A

  Thái độ thân mật, gần gũi

 • B

  Thái độ bực tức, hách dịch

 • C

  Thái độ kính cẩn

 • D

  Thái độ không tôn trọng

Câu 10 :

Thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe trong câu dưới đây:

“Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?”

(Chí Phèo – Nam Cao)

 • A

  Thái độ thân mật, gần gũi

 • B

  Thái độ bực tức, hách dịch

 • C

  Thái độ kính cẩn

 • D

  Thái độ không tôn trọng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nghĩa của câu bao gồm mấy thành phần?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại thành phần nghĩa của câu

Lời giải chi tiết :

Mỗi câu có hai thành phần nghĩa.

Câu 2 :

Hai thành phần nghĩa của câu bao gồm:

 • A

  Nghĩa sự việc và nghĩa biểu đạt

 • B

  Nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

 • C

  Nghĩa tường minh và nghĩa tình thái

 • D

  Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại hai thành phần nghĩa của câu

Lời giải chi tiết :

Hai thành phần nghĩa của câu: nghĩa sự việc và nghĩa tình thái

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghĩa tình thái của câu là:

Là nghĩa ứng với sự việc được đề cập đến trong câu

Thể hiện thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe

Đáp án

Thể hiện thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe

Lời giải chi tiết :

Nghĩa tình thái thể hiện thái độ, sự đánh giá của người nói đối với sự việc hoặc đối với người nghe.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi đề cập đến sự việc nào đó, người nói không thể không bộc lộ thái độ, sự đánh giá của mình đối với sự việc đó”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Khi đề cập đến sự việc nào đó, người nói không thể không bộc lộ thái độ, sự đánh giá của mình đối với sự việc đó.

Câu 5 :

Người nói thể hiện thái độ, tình cảm đối với người thông qua:

 • A

  Từ ngữ xưng hô

 • B

  Từ ngữ cảm thán

 • C

  Từ tình thái

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Người nói thể hiện tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe qua từ ngữ xưng hô, từ cảm thán, từ tình thái ở cuối câu.

Câu 6 :

Nghĩa tình thái của câu dưới đây:

“Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp”

(Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh)

 • A

  Khẳng định tính chân thực của sự việc

 • B

  Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao

 • C

  Đánh giá sự việc có thực hay không có thực

 • D

  Khẳng định tính tất yếu của sự việc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nghĩa tình thái

Lời giải chi tiết :

Nghĩa tình thái: Khẳng định tính chân thực của sự việc.

Câu 7 :

Nghĩa tình thái của câu dưới đây:

“Tao không thể là người lương thiện được nữa”

(Chí Phèo – Nam Cao)

 • A

  Khẳng định tính chân thực của sự việc

 • B

  Phỏng đoán sự việc với độ tin cậy cao

 • C

  Đánh giá sự việc có thực hay không có thực

 • D

  Khẳng định khả năng của sự việc

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nghĩa tình thái

Lời giải chi tiết :

Nghĩa tình thái: khẳng định khả năng của sự việc

Câu 8 :

Nghĩa tình thái của câu dưới đây:

“Hình như trong ý mụ, mụ nghĩ: Chúng mày ở nhà tao, thì những thứ của chúng mày cũng như của tao”

(Làng – Kim Lân)

 • A

  Khẳng định tính chân thực của sự việc

 • B

  Phỏng đoán sự việc

 • C

  Đánh giá sự việc có thực hay không có thực

 • D

  Khẳng định tính tất yếu của sự việc

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nghĩa tình thái

Lời giải chi tiết :

Nghĩa tình thái: Phỏng đoán sự việc.

Câu 9 :

Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe qua câu sau:

“Thưa thầy, giá nhà con khỏe khoắn, thì nhà con chả giám kêu”

(Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan)

 • A

  Thái độ thân mật, gần gũi

 • B

  Thái độ bực tức, hách dịch

 • C

  Thái độ kính cẩn

 • D

  Thái độ không tôn trọng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe.

Lời giải chi tiết :

Thái độ kính cẩn thể hiện qua từ “Thưa thầy”.

Câu 10 :

Thái độ, tình cảm của người nói đối với người nghe trong câu dưới đây:

“Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?”

(Chí Phèo – Nam Cao)

 • A

  Thái độ thân mật, gần gũi

 • B

  Thái độ bực tức, hách dịch

 • C

  Thái độ kính cẩn

 • D

  Thái độ không tôn trọng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nghĩa tình thái

Lời giải chi tiết :

Thái độ thân mật, gần gũi.

close