Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ăng-ghen Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Ăng-ghen là nhà triết học của quốc gia nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ba Lan

Câu 2 :

Ăng-ghen sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình chủ xưởng dệt

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ăng-ghen đúng hay sai?

“Ăng-ghen là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào dân chủ tư sản thế giới”

Đúng
Sai
Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây là  không phải tác phẩm Ăng-ghen sáng tác cùng với Các Mác:

 • A

  Gia đình thánh

 • B

  Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

 • C

  Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức

 • D

  Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức của Ăng-gen được sáng tác vào những năm cuối đời của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ăng-ghen là nhà triết học của quốc gia nào?

 • A

  Nga

 • B

  Đức

 • C

  Pháp

 • D

  Ba Lan

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ăng-ghen là nhà triết học của Đức.

Câu 2 :

Ăng-ghen sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình chăn nuôi nghèo

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình chủ xưởng dệt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ăng-ghen sinh ra trong một gia đình chủ xưởng dệt.

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về tác giả Ăng-ghen đúng hay sai?

“Ăng-ghen là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào dân chủ tư sản thế giới”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Ăng-ghen là nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của phong trào công nhân thế giới  và Quốc tế cộng sản.

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây là  không phải tác phẩm Ăng-ghen sáng tác cùng với Các Mác:

 • A

  Gia đình thánh

 • B

  Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

 • C

  Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức

 • D

  Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm sáng tác cùng với Các Mác:

- Gia đình thánh

- Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

- Những yêu sách của Đảng cộng sản Đức

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức của Ăng-gen được sáng tác vào những năm cuối đời của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Vấn đề nông dân ở Pháp và Đức (1894) – Ăng-ghen

close