Trắc nghiệm bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

“Chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ”

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Câu văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để diễn tả sự ra đi của Các Mác?

 • A

  Nói giảm nói tránh

 • B

  Phóng đại

 • C

  Chơi chữ

 • D

  Liệt kê

Câu 2 :

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”?

 • A

  Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người

 • B

  Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.

 • C

  Sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng – khoa học thành hành động cách mạng.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 3 :

Trong Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã so sánh cống hiến đầu tiên của Mác với ai?

 • A

  Đác-uyn

 • B

  Lê-nin

 • C

  A-rít-xtốt

 • D

  Ga-li-lê

Câu 4 :

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đạt cuả Các Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Phóng đại

 • C

  So sánh tầng bậc

 • D

  So sánh liên tiếp

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thái độ, tình cảm của Ăng-ghen dành cho Mác qua tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là:

Đề cao, ngợi ca những cống hiến của Mác

Tiếc thương trước sự ra đi của Các Mác

Cả hai đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

“Chiều ngày 14 tháng ba, vào lúc ba giờ kém mười lăm phút, nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại đã ngừng suy nghĩ”

(Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác)

Câu văn trên sử dụng biện pháp nghệ thuật nào để diễn tả sự ra đi của Các Mác?

 • A

  Nói giảm nói tránh

 • B

  Phóng đại

 • C

  Chơi chữ

 • D

  Liệt kê

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Biệp pháp nói giảm, nói tránh

=> Góp phần xoa dịu đau thương nhưng không làm phai nhạt vị trí và tầm vóc của Mác.

Câu 2 :

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”?

 • A

  Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người

 • B

  Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.

 • C

  Sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng – khoa học thành hành động cách mạng.

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Mác đã có đóng góp to lớn nào khiến ông trở thành “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”:

- Tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người

- Tìm ra quy luật vận động riêng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay và của xã hội tư sản do phương thức đó đẻ ra.

- Sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến các lí thuyết cách mạng – khoa học thành hành động cách mạng.

Câu 3 :

Trong Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã so sánh cống hiến đầu tiên của Mác với ai?

 • A

  Đác-uyn

 • B

  Lê-nin

 • C

  A-rít-xtốt

 • D

  Ga-li-lê

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Giống như Đác-uyn đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Mác đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người.

Câu 4 :

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đạt cuả Các Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

 • A

  Nhân hóa

 • B

  Phóng đại

 • C

  So sánh tầng bậc

 • D

  So sánh liên tiếp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để làm nổi bật tầm vóc vĩ đại của Các Mác, Ăng-ghen đã sử dụng biện pháp nghệ thuật so sánh tầng bậc, cống hiến sau lớn hơn cống hiến trước.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Thái độ, tình cảm của Ăng-ghen dành cho Mác qua tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là:

Đề cao, ngợi ca những cống hiến của Mác

Tiếc thương trước sự ra đi của Các Mác

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Thái độ, tình cảm của Ăng-ghen dành cho Mác qua tác phẩm Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác là:

- Đề cao, ngợi ca những cống hiến của Mác

- Tiếc thương trước sự ra đi của Các Mác

close