Trắc nghiệm Thao tác lập luận bác bỏ Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Bác bỏ là:

 • A

  Dùng lí lẽ và dẫn chứng để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục mọi người.

 • B

  Cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người khác hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề

 • C

  Chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố, bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng

 • D

  Dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của thao tác bác bỏ là:

Bác bỏ những quan điểm, ý kiến không đúng

Bày tỏ và bênh vực những quan điểm, ý kiến đúng đắn

Cả hai đáp án trên

Câu 3 :

Yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ:

 • A

  Nắm chắc những sai lầm của ý kiến

 • B

  Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục

 • C

  Thái độ thẳng thắn, cẩn trọng, có chừng mực, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có thể bác bỏ một quan điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ hoặc một cách lập luận bằng cách nào?

Nêu tác hại

Chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác

Cả hai đáp án trên

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi bác bỏ, cần có thái độ cương quyết, bác bỏ đến cùng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

“Chất thơ còn gọi là chất trữ tình trong văn xuôi, là thứ ngôn ngữ bóng bấy, giàu cảm xúc và có tính nhạc trong lời văn, nhiều từ ngữ gợi chứ không tả”.

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Câu 8 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

Người ta thường nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là gãy mà chịu đổi cứng ra mềm?

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Câu 9 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

“Nhiều đồng bào chúng ta, để biện minh cho việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ, đã than phiền rằng tiếng nước mình nghèo nàn. Lời trách cứ này không có cơ sở nào cả. Họ chỉ biết những từ thông dụng của ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam hơn bất cứ người phụ nữ và nông dân An Nam nào. Ngôn ngữ của Nguyễn Du giàu hay nghèo?”

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

“Dân số ngày càng tăng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc cũng như toàn thể cộng đồng. Những ảnh hưởng đó là: không có đủ lương thực, thực phẩm cung cấp cho bữa ăn hàng ngày, từ đó dẫn đến cảnh đói nghèo, tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy thoái sức khỏe, giống nòi không ncchững không phát triển mà còn dễ dàng bị suy thoái”

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bác bỏ là:

 • A

  Dùng lí lẽ và dẫn chứng để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục mọi người.

 • B

  Cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người khác hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề

 • C

  Chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố, bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng

 • D

  Dùng những bằng chứng chân thực, đã được thừa nhận để chứng tỏ đối tượng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khái niệm: bác bỏ là dùng lí lẽ và chứng cứ để gạt bỏ những quan điểm, ý kiến sai lệch hoặc thiếu chính xác. Từ đó, nêu ý kiến đúng của mình để thuyết phục người nghe.

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của thao tác bác bỏ là:

Bác bỏ những quan điểm, ý kiến không đúng

Bày tỏ và bênh vực những quan điểm, ý kiến đúng đắn

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Mục đích: Bác bỏ những quan điểm, ý kiến không đúng; bày tỏ và bênh vực những quan điểm, ý kiến đúng đắn.

Câu 3 :

Yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ:

 • A

  Nắm chắc những sai lầm của ý kiến

 • B

  Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục

 • C

  Thái độ thẳng thắn, cẩn trọng, có chừng mực, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Yêu cầu:

- Nắm chắc những sai lầm của ý kiến

- Đưa ra các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục

- Thái độ thẳng thắn, cẩn trọng, có chừng mực, phù hợp với hoàn cảnh và đối tượng tranh luận

Câu 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Có thể bác bỏ một quan điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Có thể bác bỏ một quan điểm, luận cứ hoặc cách lập luận bằng cách nêu tác hại.

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ hoặc một cách lập luận bằng cách nào?

Nêu tác hại

Chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác

Cả hai đáp án trên

Đáp án

Cả hai đáp án trên

Lời giải chi tiết :

-  Có thể bác bỏ một luận điểm, luận cứ hoặc một cách lập luận bằng cách nêu tác hại, chỉ ra nguyên nhân hoặc phân tích những khía cạnh sai lệch, thiếu chính xác…của luận điểm, luận cứ, lập luận ấy.

Câu 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi bác bỏ, cần có thái độ cương quyết, bác bỏ đến cùng. Đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Sai

- Khi bác bỏ, cần tỏ thái độ khách quan, đúng mực.

Câu 7 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

“Chất thơ còn gọi là chất trữ tình trong văn xuôi, là thứ ngôn ngữ bóng bấy, giàu cảm xúc và có tính nhạc trong lời văn, nhiều từ ngữ gợi chứ không tả”.

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại các thao tác lập luận đã học

Lời giải chi tiết :

Thao tác giải thích.

Câu 8 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

Người ta thường nói: “Cứng quá thì gãy”. Kẻ sĩ lo không cứng cỏi được, còn gãy hay không là việc của trời. Sao lại đoán trước là gãy mà chịu đổi cứng ra mềm?

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại các thao tác lập luận đã học

Lời giải chi tiết :

Thao tác bác bỏ

Câu 9 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

“Nhiều đồng bào chúng ta, để biện minh cho việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ, đã than phiền rằng tiếng nước mình nghèo nàn. Lời trách cứ này không có cơ sở nào cả. Họ chỉ biết những từ thông dụng của ngôn ngữ và còn nghèo những từ An Nam hơn bất cứ người phụ nữ và nông dân An Nam nào. Ngôn ngữ của Nguyễn Du giàu hay nghèo?”

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại các thao tác lập luận đã học

Lời giải chi tiết :

Thao tác bác bỏ

Câu 10 :

Đoạn trích dưới đây sử dụng thao tác lập luận nào?

“Dân số ngày càng tăng ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc cũng như toàn thể cộng đồng. Những ảnh hưởng đó là: không có đủ lương thực, thực phẩm cung cấp cho bữa ăn hàng ngày, từ đó dẫn đến cảnh đói nghèo, tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn đến suy thoái sức khỏe, giống nòi không ncchững không phát triển mà còn dễ dàng bị suy thoái”

 • A

  Phân tích

 • B

  Giải thích

 • C

  Chứng minh

 • D

  Bác bỏ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại các thao tác lập luận đã học

Lời giải chi tiết :

Thao tác phân tích

close