Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Khuyến Văn 11

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tác giả Nguyễn Khuyến?

A. 

 

B. 

C. 

Câu 2 :

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

 • A

  Nguyễn Hiền       

 • B

  Nguyễn Thượng Hiền

 • C

  Nguyễn Khuyến

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 3 :

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

 • A

  Quế Sơn

 • B

  Hải Thượng Lãn Ông

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ức Trai

Câu 4 :

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Câu 5 :

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho nghèo

 • C

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • D

  Gia đình quan chức công giáo

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không đúng khi nói về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khuyến:

Nguyễn Khuyến chỉ làm quan hơn mười năm

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình quan lại suy tàn

Phần lớn cuộc đời Nguyễn Khuyến dành cho việc dạy học và sống thanh bạch ở quê nhà

Nguyễn Khuyến sống chủ yếu ở quê ngoại tại huyện Nam Định

Nguyễn Khuyến là người có tài năng, cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân pháp

Tuy học rộng tài cao nhưng Nguyễn Khuyến thi nhiều lần đều không đỗ kì thi Hương

Câu 7 :

Năm 37 tuổi Nguyễn Khuyến đỗ Hội nguyên, Đình nguyên, Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

 • A

  Khoa Tân Mùi (1871)  

 • B

  Khoa Mậu Tí (1888)

 • C

  Khoa Nhâm Thìn (1892)

 • D

  Khoa Đinh Dậu (1897)

Câu 8 :

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là:

 • A

  Thơ chữ Hán, câu đối

 • B

  Văn xuôi chữ Nôm

 • C

  Thơ trào phúng

 • D

  Thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nguyễn Khuyến là một người:

A. Tài năng

B. Nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

C. Sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết

D. Từng tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp

E. Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Thơ ông châm biếm, đả kích thực dân xâm lược, tầng lớp thống trị.

 • B

  Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

 • C

  Thơ Nguyễn Khuyến nói lên tình yêu quê hương đất nước, gia đình, bạn bè.

 • D

  Thơ Nguyễn Khuyến phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phác.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đâu là tác giả Nguyễn Khuyến?

A. 

 

B. 

C. 

Đáp án

C. 

Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn (SGK – 21)

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến

( Hồng Kì phục họa năm 1922)

 

Câu 2 :

“Tam Nguyên Yên Đổ” là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời Trung đại?

 • A

  Nguyễn Hiền       

 • B

  Nguyễn Thượng Hiền

 • C

  Nguyễn Khuyến

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Do đỗ đầu cả ba kì thi nên Nguyễn Khuyến được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

Câu 3 :

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là:

 • A

  Quế Sơn

 • B

  Hải Thượng Lãn Ông

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ức Trai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyễn ( 1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn.

Câu 4 :

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định.

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến lớn lên và sống chủ yếu ở quê nội  tại làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Câu 5 :

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho nghèo

 • C

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • D

  Gia đình quan chức công giáo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo.

Câu 6 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào đáp án không đúng khi nói về tiểu sử nhà thơ Nguyễn Khuyến:

Nguyễn Khuyến chỉ làm quan hơn mười năm

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình quan lại suy tàn

Phần lớn cuộc đời Nguyễn Khuyến dành cho việc dạy học và sống thanh bạch ở quê nhà

Nguyễn Khuyến sống chủ yếu ở quê ngoại tại huyện Nam Định

Nguyễn Khuyến là người có tài năng, cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân pháp

Tuy học rộng tài cao nhưng Nguyễn Khuyến thi nhiều lần đều không đỗ kì thi Hương

Đáp án

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình quan lại suy tàn

Nguyễn Khuyến sống chủ yếu ở quê ngoại tại huyện Nam Định

Tuy học rộng tài cao nhưng Nguyễn Khuyến thi nhiều lần đều không đỗ kì thi Hương

Lời giải chi tiết :

Những nội dung sai:

- Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình quan lại đã suy tàn

Sửa lại: Nguyễn Khuyến xuất thân trong gia đình nhà nho nghèo

- Nguyễn Khuyến chủ yếu sống ở quê nội tại Nam Định

Sửa lại: Nguyễn Khuyến lớn lên và chủ yếu sống ở quê nội tại  Hà Nam

- Tuy học rộng tài cao nhưng Nguyễn Khuyến thi nhiều lần đều không đỗ kì thi Hương

Sửa lại: Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu kì thi Hương.

Câu 7 :

Năm 37 tuổi Nguyễn Khuyến đỗ Hội nguyên, Đình nguyên, Đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

 • A

  Khoa Tân Mùi (1871)  

 • B

  Khoa Mậu Tí (1888)

 • C

  Khoa Nhâm Thìn (1892)

 • D

  Khoa Đinh Dậu (1897)

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năm 1871, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cả thi Hội và thi Đình. Do dỗ đầu cả ba kì thi nên ông được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

Câu 8 :

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là:

 • A

  Thơ chữ Hán, câu đối

 • B

  Văn xuôi chữ Nôm

 • C

  Thơ trào phúng

 • D

  Thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là mảng thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nguyễn Khuyến là một người:

A. Tài năng

B. Nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

C. Sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết

D. Từng tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp

E. Tất cả các đáp án trên

Đáp án

E. Tất cả các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến là người có tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với thực dân Pháp. Vì vậy, ông được người đời rất kính trọng, đề cao.

Câu 10 :

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Thơ ông châm biếm, đả kích thực dân xâm lược, tầng lớp thống trị.

 • B

  Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

 • C

  Thơ Nguyễn Khuyến nói lên tình yêu quê hương đất nước, gia đình, bạn bè.

 • D

  Thơ Nguyễn Khuyến phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phác.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung sai: Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ

Sửa lại: Sáng tác của Nguyễn Khuyến bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn.

close