Trắc nghiệm bài Lẽ ghét thương - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nhân vật ông Quán là:

 • A

  Nhân vật chính nghĩa

 • B

  Nhân vật phi nghĩa

 • C

  Nhân vật chức năng

 • D

  Nhân vật chính

Câu 2 :

Câu thơ nào dưới đây chĩ rõ căn nguyên chuyện ghét thương của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  “Coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa”

 • B

  “Vì chưng hay ghét cũng là hay thương”

 • C

  “Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?”

 • D

  “Quán rằng :”Ghét việc tầm phào,”

Câu 3 :

Đâu là gốc rễ, nguyên nhân sâu xa của nỗi ghét thương của tác giả?

 • A

  Bởi tình thương dân sâu sắc

 • B

  Bởi ông tôn thờ đạo đức Nho giáo

 • C

  Bởi nỗi niềm riêng tư của tác giả

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Những triều đại mà ông Quán ghét, được liệt kê trong đoạn trích Lẽ ghét thương là:

Đời Kiệt, Trụ

Đời U, Lệ

Đời Ngũ bá

Đời thúc quý

Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Nghệ thuật không được sử dụng trong bốn câu thơ sau là :

“Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,

Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang

Ghét đời U, Lệ đa đoan,

Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần”

 • A

  Điệp từ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Đối

 • D

  Liệt kê

Câu 6 :

Bốn dòng thơ “Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm”, “Ghét đời U, Lệ đa đoan”; “Ghét đời Ngũ bá phân vân”; “Ghét đời thúc quý phân băng”. Đó là những triều đại mà ông Quán ghét. Những triều đại đó giống nhau ở điểm nào sau đây?

 • A

  Vua chúa vô đạo, thối nát.

 • B

  Vua chúa gây chiến tranh để thoả mãn tham vọng quyền lực.

 • C

  Vua chúa xa xỉ và mê dâm.

 • D

   Vua chúa không chăm lo đời sống của nhân dân.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Các nhân vật không được tác giả nhắc đến trong đoạn trích Lẽ ghét thương là:

Khổng Tử, Nhan Tử, Đồng Tử

Vương Chiêu Quân

Gia Cát

Nguyên Lượng

Tây Thi

Hàn Dũ

Liêm, Trạc

Câu 8 :

Những danh sĩ trong sử sách được tác giả nhắc đến, họ đều có đặc điểm chung là gì?

 • A

  Giữ chức quan cao trong triều đình

 • B

  Văn võ song toàn

 • C

  Họ đều là người có tài, có chí muốn hành đạo, giúp đời, giúp dân nhưng vì thời cuộc đều không đạt được sở nguyện

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Các danh sĩ là những người đồng cảnh ngộ với Nguyễn Đình Chiểu”

Đúng
Sai
Câu 10 :

Hai câu kết sử dụng nghệ thuật gì?

 • A

  Nghệ thuật tiểu đối

 • B

  Điệp ngữ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nhân vật ông Quán là:

 • A

  Nhân vật chính nghĩa

 • B

  Nhân vật phi nghĩa

 • C

  Nhân vật chức năng

 • D

  Nhân vật chính

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhân vật ông Quán (chủ quán rượu) thuộc lực lượng chính nghĩa hỗ trợ nhân vật chính ( trên đường đi tìm chính nghĩa). Ông Quán có phong thái của một nhà nho ở ẩn, am tường kinh sử, và quặn lòng với những kẻ làm băng hoại xã hội, đau khổ dân lành.

Câu 2 :

Câu thơ nào dưới đây chĩ rõ căn nguyên chuyện ghét thương của tác giả Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  “Coi rồi lại khiến lòng hằng xót xa”

 • B

  “Vì chưng hay ghét cũng là hay thương”

 • C

  “Chẳng hay thương ghét, ghét thương lẽ nào?”

 • D

  “Quán rằng :”Ghét việc tầm phào,”

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

“Vì chưng hay ghét cũng là hay thương”

Biết ghét vì biết thương. Vì thương dân nên ghét những kẻ làm hại dân. Ông Quán bày tỏ thái độ thương ghét của mình.

=> Đây là câu nói có tính chất khái quát tư tưởng của Nguyễn Đình Chiểu trong cả đoạn trích. Tác giả lí giải căn nguyên chuyện ghét thương của mình.

Câu 3 :

Đâu là gốc rễ, nguyên nhân sâu xa của nỗi ghét thương của tác giả?

 • A

  Bởi tình thương dân sâu sắc

 • B

  Bởi ông tôn thờ đạo đức Nho giáo

 • C

  Bởi nỗi niềm riêng tư của tác giả

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xuất phát từ tấm lòng yêu thương dân sâu sắc nên ghét những kẻ làm hại dân.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Những triều đại mà ông Quán ghét, được liệt kê trong đoạn trích Lẽ ghét thương là:

Đời Kiệt, Trụ

Đời U, Lệ

Đời Ngũ bá

Đời thúc quý

Tất cả các đáp án trên

Đáp án

Tất cả các đáp án trên

Lời giải chi tiết :

Các thế lực cầm quyền bạo tàn:

- Đời Kiệt, Trụ mê dâm

- Đời U, Lệ đa đoan

- Đời Ngũ bá phân vân

- Đời thúc quý phân băng

Nhân dân khổ sở trăm bề

Câu 5 :

Nghệ thuật không được sử dụng trong bốn câu thơ sau là :

“Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm,

Để dân đến nỗi sa hầm sẩy hang

Ghét đời U, Lệ đa đoan,

Khiến dân luống chịu lầm than muôn phần”

 • A

  Điệp từ

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Đối

 • D

  Liệt kê

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật được sử dụng:

- Điệp từ “ghét”, “đời”, “dân”.

- Liệt kê các điển cố : Kiệt, Trụ, U, Lệ

- Nghệ thuật đối giữa vua quan với dân

=> Tác dụng: Tác giả nhấn mạnh nỗi căm ghét những tên vua dâm ác, tàn bạo, những kẻ đã gây ra hệ lụy chiến tranh, loạn lạc và bộc lộ lòng thương xót sâu sắc đối với người dân vô tội

Câu 6 :

Bốn dòng thơ “Ghét đời Kiệt, Trụ mê dâm”, “Ghét đời U, Lệ đa đoan”; “Ghét đời Ngũ bá phân vân”; “Ghét đời thúc quý phân băng”. Đó là những triều đại mà ông Quán ghét. Những triều đại đó giống nhau ở điểm nào sau đây?

 • A

  Vua chúa vô đạo, thối nát.

 • B

  Vua chúa gây chiến tranh để thoả mãn tham vọng quyền lực.

 • C

  Vua chúa xa xỉ và mê dâm.

 • D

   Vua chúa không chăm lo đời sống của nhân dân.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau: Vua chúa không chăm lo đến đời sống của nhân dân, khiến nhân dân lầm than.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Các nhân vật không được tác giả nhắc đến trong đoạn trích Lẽ ghét thương là:

Khổng Tử, Nhan Tử, Đồng Tử

Vương Chiêu Quân

Gia Cát

Nguyên Lượng

Tây Thi

Hàn Dũ

Liêm, Trạc

Đáp án

Vương Chiêu Quân

Tây Thi

Lời giải chi tiết :

Vương Chiêu Quân và Tây Thi là hai trong bốn tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, gồm Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Qúy Phi.

Câu 8 :

Những danh sĩ trong sử sách được tác giả nhắc đến, họ đều có đặc điểm chung là gì?

 • A

  Giữ chức quan cao trong triều đình

 • B

  Văn võ song toàn

 • C

  Họ đều là người có tài, có chí muốn hành đạo, giúp đời, giúp dân nhưng vì thời cuộc đều không đạt được sở nguyện

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Điểm chung giữa các danh sĩ trong sử sách: Họ đều là những người có tài, có chí muốn hành đạo giúp đời, giúp dân nhưng vì thời cuộc đều không đạt được sở nguyện.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

“Các danh sĩ là những người đồng cảnh ngộ với Nguyễn Đình Chiểu”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Các danh sĩ là những người cũng đồng cảnh ngộ với Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu cũng muốn giúp đời, lập nên nhiều công danh nhưng cuộc đời đầy bất hạnh, lại thêm thời thế đầy nhiễu nhương.

Câu 10 :

Hai câu kết sử dụng nghệ thuật gì?

 • A

  Nghệ thuật tiểu đối

 • B

  Điệp ngữ

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Điệp ngữ “nửa phần”

- Nghệ thuật tiểu đối “thương”, “ghét”

=> Tuy nói chuyện sử sách nhưng ít nhiều đều phù hợp với chế độ thối nát của nhà Nguyễn và tâm sự của Nguyễn Đình Chiểu lúc bấy giờ.

close