Trắc nghiệm bài Xin lập khoa luật - Tìm hiểu chung Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Xin lập khoa luật có xuất xứ từ đâu?

 • A

  Được trích từ Hải Thượng y tông tâm lĩnh

 • B

  Được trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp bát điều

 • C

  Được trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp luận

 • D

  Được trích từ bản điều trần số 28: Tế cấp bát điều

Câu 2 :

Mục đích của Xin lập khoa luật là:

 • A

  Thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật

 • B

  Thuyết phục triều đình cho mở khoa thi về Luật

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Bất luận quan hay dân, mọi người đều phải học luật nước… Bởi vì nếu có tội phải giết thì đó là quốc dân giết”

“Biết rằng đạo làm người không gì lớn bằng trung hiếu…những người quê mùa chất phác”.

“Nếu bảo luật chỉ tốt cho việc cai trị…bất tất phải đi tìm cái gì khác”

Mối quan hệ luật phát với đạo đức

Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp với xã hội

Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây thể hiện tư tưởng canh tân đất nước?

 • A

  Chiếu cầu hiền

 • B

  Xin lập khoa luật

 • C

  Bài ca ngắn đi trên bãi cát

 • D

  Chạy giặc

Câu 5 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Xin lập khoa luật là:

 • A

  Với cái nhìn tiến bộ và đầy trách nhiệm, tác giả đã chỉ rõ vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị

 • B

  Tác giả đã vẽ lại một bức tranh sinh động về cuộc sống xa hoa, quyền quý của phủ chúa Trịnh, đồng thời cũng bộc lộ thái độ coi thường danh lợi

 • C

  Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc.

 • D

  Tất cả đều đúng.

Câu 6 :

Đáp án không phải giá trị nghệ thuật của bài Xin lập khoa luật?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng thuyết phục

 • C

  Lời lẽ mềm dẻo, có sức thuyết phục

 • D

  Ngôn ngữ táo bạo mà tinh tế

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“ Tư tưởng về vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội của Nguyễn Trường Tộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị”

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xin lập khoa luật có xuất xứ từ đâu?

 • A

  Được trích từ Hải Thượng y tông tâm lĩnh

 • B

  Được trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp bát điều

 • C

  Được trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp luận

 • D

  Được trích từ bản điều trần số 28: Tế cấp bát điều

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài Xin lập khoa luật trích từ bản điều trần số 27: Tế cấp bát điều

Câu 2 :

Mục đích của Xin lập khoa luật là:

 • A

  Thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật

 • B

  Thuyết phục triều đình cho mở khoa thi về Luật

 • C

  Cả hai đáp án trên đều đúng

 • D

  Cả hai đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xin lập khoa luật bàn về sự cần thiết của luật pháp đối với xã hội nhằm mục đích thuyết phục triều đình cho mở khoa Luật.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho thích hợp:

“Bất luận quan hay dân, mọi người đều phải học luật nước… Bởi vì nếu có tội phải giết thì đó là quốc dân giết”

“Biết rằng đạo làm người không gì lớn bằng trung hiếu…những người quê mùa chất phác”.

“Nếu bảo luật chỉ tốt cho việc cai trị…bất tất phải đi tìm cái gì khác”

Mối quan hệ luật phát với đạo đức

Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp với xã hội

Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo

Đáp án

“Bất luận quan hay dân, mọi người đều phải học luật nước… Bởi vì nếu có tội phải giết thì đó là quốc dân giết”

Nêu trách nhiệm, vị trí của luật pháp với xã hội

“Biết rằng đạo làm người không gì lớn bằng trung hiếu…những người quê mùa chất phác”.

Mối quan hệ của luật pháp với Nho giáo

“Nếu bảo luật chỉ tốt cho việc cai trị…bất tất phải đi tìm cái gì khác”

Mối quan hệ luật phát với đạo đức

Lời giải chi tiết :

Bố cục tác phẩm:

- Phần 1 (từ đầu…quốc dân giết): Nêu trách nhiệm, vị trí của pháp luật với xã hội

- Phần 2 (tiếp…chất phác): Mối quan hệ của luật Pháp với Nho giáo

- Phần 3 (còn lại): Mối quan hệ luật pháp với đạo đức.

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây thể hiện tư tưởng canh tân đất nước?

 • A

  Chiếu cầu hiền

 • B

  Xin lập khoa luật

 • C

  Bài ca ngắn đi trên bãi cát

 • D

  Chạy giặc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Xin lập khoa luật thể hiện tư tưởng canh tân đất nước

Câu 5 :

Giá trị nội dung của tác phẩm Xin lập khoa luật là:

 • A

  Với cái nhìn tiến bộ và đầy trách nhiệm, tác giả đã chỉ rõ vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng vẫn còn nguyên giá trị

 • B

  Tác giả đã vẽ lại một bức tranh sinh động về cuộc sống xa hoa, quyền quý của phủ chúa Trịnh, đồng thời cũng bộc lộ thái độ coi thường danh lợi

 • C

  Khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc.

 • D

  Tất cả đều đúng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Với cai nhìn tiến bộ và tinh thần trách nhiệm, Nguyễn Trường Tộ đã chỉ rõ vai trò của pháp luật đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn có nguyên giá trị.

Câu 6 :

Đáp án không phải giá trị nghệ thuật của bài Xin lập khoa luật?

 • A

  Lập luận chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng thuyết phục

 • C

  Lời lẽ mềm dẻo, có sức thuyết phục

 • D

  Ngôn ngữ táo bạo mà tinh tế

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật:

- Dẫn chứng thuyết phục

- Lời lẽ mềm dẻo, có sức thuyết phục

- Ngôn ngữ táo bạo mà tinh tế

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“ Tư tưởng về vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội của Nguyễn Trường Tộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị”

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Với cái nhìn tiến bộ và đầy trách nhiệm, Nguyễn Trường Tộ đã chỉ rõ vai trò của luật pháp đối với sự ổn định của xã hội. Tư tưởng ấy của ông dù được nói đến cách đây hàng trăm năm nhưng đến nay vẫn còn nguyên giá trị

close