Trắc nghiệm bài Vịnh khoa thi Hương - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Hai câu đề bài thơ thông báo về sự kiện gì?

 • A

  Theo lệ thường, kì thi Hương được tổ chức ba lần trong năm.

 • B

  Theo lệ thường, kì thi Hương được tổ chức ba năm một lần.

 • C

  Nhà nước tổ chức kì thi Hương hàng năm.

 • D

  Tất cả đều sai.

Câu 2 :

“Trường Nam” và “trường Hà” trong hai câu đề là nói đến những trường nào sau đây:

 • A

  Quảng Nam – Hà Tây

 • B

  Nam Định – Hà Nội

 • C

  Nam Kì – Hà Nội

 • D

  Quảng Nam – Hà Nội

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong bài Vịnh khoa thi Hương, tác giả đề cập đến sự khác thường của kì thi này ở câu thơ nào dưới đây?

Nhà nước ba năm mở một khoa

Trường Nam thi lẫn với trường Hà

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

Ậm ọe quan trường miệng thét loa

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến

Váy lê quét đất mụ đầm ra

Nhân tài đất Bắc nào ai đó

Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Hai câu thơ sử dụng nghệ thuật độc đáo nào? Tích vào đáp án đúng

“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

Ậm ọe quan trường miệng thét loa”

Từ láy tượng thanh

Từ láy tượng hình

Nhân hóa

Ẩn dụ

Nghệ thuật đối

Đảo ngữ

Câu 5 :

Sự xuất hiện của những nhân vật nào làm cho trường thi trở nên lố bịch nhất?

 • A

  Sĩ tử và quan trường

 • B

  Quan sứ và bà đầm

 • C

  Quan sứ và quan trường

 • D

  Quan trường và bà đầm

Câu 6 :

Hai câu luận bài thơ Vịnh khoa thi Hương sử dụng nghệ thuật :

 • A

  Đảo ngữ

 • B

  Điệp ngữ

 • C

  Đối

 • D

  Cường điệu

Câu 7 :

Vì sao kì thi Hương lại phải tổ chức thi ở Trường Nam?

 • A

  Vì Trường Nam tổ chức thi tốt hơn

 • B

  Vì Trường Hà không tổ chức thi

 • C

  Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, trường thi ở Hà Nội bị bãi bỏ, các sĩ tử phải thi ở trường Nam

 • D

  Cả nước chỉ có duy trường thi duy nhất là trường Nam

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tâm trạng, thái độ tác giả trước cảnh tượng trường thi được thể hiện như thế nào qua hai câu kết bài thơ Vịnh khoa thi Hương?

Ngao ngán, xót xa trước sự xa xút của đất nước

Thái độ mỉa mai, phẫn uất của nhà thơ với chế độ thi cửa đương thời và đối với con đường khoa của của ông nói riêng.

Lời nhắn nhủ các sĩ tử về nội nhục mất nước.

Động viên các sĩ tử đi thi

Tất cả các đáp án trên

Đáp án A, B, C

Câu 9 :

Vịnh khoa thi Hương của Trần Tế Xương là một bài thơ kết hợp hai yếu tố: trữ tình và trào phúng. Anh (chị) hãy cho biết giá trị châm biếm của bài thơ bộc lộc rõ nét nhất qua hai câu thơ nào?

 • A

  Hai câu đề

 • B

  Hai câu thực

 • C

  Hai câu luận

 • D

  Hai câu kết

Câu 10 :

Giá trị tư tưởng ở hai câu kết bài thơ Vịnh khoa thi Hương là:

 • A

  Tư tưởng yêu nước

 • B

  Tư tưởng nhân đạo

 • C

  Tư tưởng thân dân

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hai câu thơ cuối bài thơ mang giọng điệu trữ tình, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hai câu đề bài thơ thông báo về sự kiện gì?

 • A

  Theo lệ thường, kì thi Hương được tổ chức ba lần trong năm.

 • B

  Theo lệ thường, kì thi Hương được tổ chức ba năm một lần.

 • C

  Nhà nước tổ chức kì thi Hương hàng năm.

 • D

  Tất cả đều sai.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hai câu đề nói về sự kiện: theo lệ thường thời phong kiến cứ ba năm có một khoa thi Hương. Sự kiện tưởng như không có gì đặc biệt, chỉ có tính chất như một thông báo, một thông tin thông thường.

Câu 2 :

“Trường Nam” và “trường Hà” trong hai câu đề là nói đến những trường nào sau đây:

 • A

  Quảng Nam – Hà Tây

 • B

  Nam Định – Hà Nội

 • C

  Nam Kì – Hà Nội

 • D

  Quảng Nam – Hà Nội

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại chú thích

Lời giải chi tiết :

- Trường Nam: trường thi ở Nam Định

- Trường Hà: trường thi ở Hà Nội

=> Đây là hai trường thi Hương ở Bắc Kì thời xưa.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Trong bài Vịnh khoa thi Hương, tác giả đề cập đến sự khác thường của kì thi này ở câu thơ nào dưới đây?

Nhà nước ba năm mở một khoa

Trường Nam thi lẫn với trường Hà

Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

Ậm ọe quan trường miệng thét loa

Lọng cắm rợp trời quan sứ đến

Váy lê quét đất mụ đầm ra

Nhân tài đất Bắc nào ai đó

Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà

Đáp án

Nhà nước ba năm mở một khoa

Trường Nam thi lẫn với trường Hà

Lời giải chi tiết :

Từ “lẫn” trong hai câu đề thể hiện sự ô hợp, hỗn tạp, thiếu nghiêm túc của kì thi này trong buổi giao thời. Đây chính là điểu bất thường của kì thi.

Câu 4 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Hai câu thơ sử dụng nghệ thuật độc đáo nào? Tích vào đáp án đúng

“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ

Ậm ọe quan trường miệng thét loa”

Từ láy tượng thanh

Từ láy tượng hình

Nhân hóa

Ẩn dụ

Nghệ thuật đối

Đảo ngữ

Đáp án

Từ láy tượng thanh

Từ láy tượng hình

Nghệ thuật đối

Đảo ngữ

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật:

- Sử dụng từ láy tượng thanh và từ láy tượng hình : “lôi thôi” và “ậm ọe”.

- Nghệ thuật đối : “lôi thôi sĩ tử” và “ậm ọe quan trường”.

- Đảo ngữ: “lôi thôi” , “ậm ọe” được đảo lên đầu câu.

=> Tác dụng: nhấn mạnh sự láo nháo, ô hợp, xáo trộn nơi trường thi, mặc dù đây là một kì thi “ba năm một lần”.

Cảnh trường thi phản ánh sự suy vong của một nền học vấn, sự lôi thôi của đạo Nho.

Câu 5 :

Sự xuất hiện của những nhân vật nào làm cho trường thi trở nên lố bịch nhất?

 • A

  Sĩ tử và quan trường

 • B

  Quan sứ và bà đầm

 • C

  Quan sứ và quan trường

 • D

  Quan trường và bà đầm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh “quan sứ” và “bà đầm” thể hiện sự phô trương về hình thức, không đúng nghi lễ của một kì thi.

Câu 6 :

Hai câu luận bài thơ Vịnh khoa thi Hương sử dụng nghệ thuật :

 • A

  Đảo ngữ

 • B

  Điệp ngữ

 • C

  Đối

 • D

  Cường điệu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Hai câu luận sử dụng nghệ thuật đối: giữa lọng với váy, trời với đất, quan sứ với mụ đầm

=> Tác dụng: Thể hiện thái độ mỉa mai, châm biếm hạ nhục bọn quan lại, thực dân. Báo hiệu về một sự sa sút chất lượng thi cử, bản chất của xã hội thực dân phong kiến

Câu 7 :

Vì sao kì thi Hương lại phải tổ chức thi ở Trường Nam?

 • A

  Vì Trường Nam tổ chức thi tốt hơn

 • B

  Vì Trường Hà không tổ chức thi

 • C

  Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, trường thi ở Hà Nội bị bãi bỏ, các sĩ tử phải thi ở trường Nam

 • D

  Cả nước chỉ có duy trường thi duy nhất là trường Nam

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại chú thích

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân trường Nam thi “lẫn” với trường Hà: Thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, trường thi Hà Nội bị bãi bỏ. Từ năm Bính Tuất (1886), các sĩ tử trường Hà Nội xuống thi chung ở trường Nam Định.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tâm trạng, thái độ tác giả trước cảnh tượng trường thi được thể hiện như thế nào qua hai câu kết bài thơ Vịnh khoa thi Hương?

Ngao ngán, xót xa trước sự xa xút của đất nước

Thái độ mỉa mai, phẫn uất của nhà thơ với chế độ thi cửa đương thời và đối với con đường khoa của của ông nói riêng.

Lời nhắn nhủ các sĩ tử về nội nhục mất nước.

Động viên các sĩ tử đi thi

Tất cả các đáp án trên

Đáp án A, B, C

Đáp án

Đáp án A, B, C

Lời giải chi tiết :

Tâm trạng, thái độ của tác giả trước cảnh tượng trường thi:

Ngao ngán, xót xa trước sự xa xút của đất nước. Thái độ mỉa mai, phẫn uất của nhà thơ với chế độ thi cử đương thời và đối với con đường thi cử của riêng ông. Hai câu thơ như lời nhắn nhủ các sĩ tử về nỗi nhục mất nước. Nhà thơ hỏi người nhưng cũng chính là hỏi mình.

Câu 9 :

Vịnh khoa thi Hương của Trần Tế Xương là một bài thơ kết hợp hai yếu tố: trữ tình và trào phúng. Anh (chị) hãy cho biết giá trị châm biếm của bài thơ bộc lộc rõ nét nhất qua hai câu thơ nào?

 • A

  Hai câu đề

 • B

  Hai câu thực

 • C

  Hai câu luận

 • D

  Hai câu kết

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hai câu luận bộc lộ rõ nét nhất giá trị châm biếm của bài thơ qua hình ảnh "quan sứ" và "bà đầm", nghệ thuật đối.

Câu 10 :

Giá trị tư tưởng ở hai câu kết bài thơ Vịnh khoa thi Hương là:

 • A

  Tư tưởng yêu nước

 • B

  Tư tưởng nhân đạo

 • C

  Tư tưởng thân dân

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ cuối thể hiện tư tưởng yêu nước, thương dân của Tú Xương, đau lòng trước cảnh nước mất nhà tan. Những câu thơ ấy người đọc thấy được sự tự vấn bản thân và những người cùng cảnh ngộ. Những nhân tài của đất nước, những bậc hào kiệt khi đất nước đang cần họ thì họ ở đâu? Và liệu rằng ai cũng nhìn ra được cảnh đau thương này của nước nhà hay vẫn tin một cách mù quáng vào chế độ cũ để rồi làm bè lũ tay sai bán nước.

Câu 11 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Hai câu thơ cuối bài thơ mang giọng điệu trữ tình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Xem lại nội dung sáng tác thơ Tú Xương

- Dựa vào nội dung hai câu thơ cuối => Giọng điệu

Lời giải chi tiết :

- Đúng

- Giải thích: Nếu như những câu thơ trên mạng giọng điệu trào phúng, châm biếm, mỉa mai về cảnh quan trường ô hợp thì hai câu cuối bài thơ mang giọng điệu trữ tình. Tác giả đau xót, buồn tủi trước cảnh mất nước nhưng bản thân lại không làm gì giúp ích to lớn được cho đời để thay đổi vận mệnh đất nước.

close