Trắc nghiệm Vài nét về Nguyễn Trường Tộ Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là:

 • A

  Thầy Trường

 • B

  Thầy Lân

 • C

  Thầy Tộ

 • D

  Thầy Lam

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Trường Tộ?

 • A

  Làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh nghệ An

 • B

  Làng Và, xã Yên Đổ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định.

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Câu 3 :

Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình Nho giáo

 • B

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình theo Công giáo Rôma

Câu 4 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ?

 • A

  Ông là một danh sĩ, kiến trúc sư và là nhà cải cách xã hội ở Việt Nam ở thế kỉ 19

 • B

  Ông là người có đóng góp tích cực cho phong tào Tây Sơn

 • C

  Ông về Gia Định mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân

 • D

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự. Nhưng con đường làm quan của ông lại không bằng phẳng.

Câu 5 :

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm bao nhiêu?

 • A

  1858

 • B

  1859

 • C

  1860

 • D

  1861

Câu 6 :

Nội dung nào sau đây không đúng về Nguyễn Trường Tộ?

 • A

  Ông là người thông minh, học giỏi.

 • B

  Ông thông thạo cả Hán học và Tây học nên có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa rộng hơn nhiều trí thức nho sĩ đương thời

 • C

  Cha Nguyễn Trường Tộ là một thầy thuốc.

 • D

  Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phán ánh nhu cầu của xã hội Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỉ 19.

Câu 7 :

Đáp án không phải nội dung những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình ?

 • A

  Những bản điều trần thể hiện kiến thức uyên bác, sâu rộng, mới mẻ về tình hình Việt Nam.

 • B

  Những bản điều trần thấm đượm tinh thần yêu nước của tác giả.

 • C

  Bản điều trần bộc lộ thái độ coi thường danh lợi của tác giả.

 • D

  Văn phong sáng rõ, chặt chẽ.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Triều đình Tự Đức tích cực thực thi những tư tưởng đổi mới trong bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ”.

Đúng
Sai
Câu 9 :

Điều trần được hiểu là:

 • A

  Trình bày theo từng điều, từng mục

 • B

  Báo cáo về một vấn đề đã được giao phó

 • C

  Truyền đạt các mục tiêu cụ thể

 • D

  Tất cả đều sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là:

 • A

  Thầy Trường

 • B

  Thầy Lân

 • C

  Thầy Tộ

 • D

  Thầy Lam

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trường Tộ (1830 – 1871) còn được gọi là Thầy Lân

Câu 2 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Trường Tộ?

 • A

  Làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh nghệ An

 • B

  Làng Và, xã Yên Đổ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, tỉnh Nam Định.

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trường Tộ quê ở làng Bùi Chu, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Câu 3 :

Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình Nho giáo

 • B

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • C

  Gia đình nông dân

 • D

  Gia đình theo Công giáo Rôma

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trường Tộ xuất thân trong một gia đình theo Công giáo Rôma

Câu 4 :

Nội dung nào dưới đây đúng về tiểu sử của Nguyễn Trường Tộ?

 • A

  Ông là một danh sĩ, kiến trúc sư và là nhà cải cách xã hội ở Việt Nam ở thế kỉ 19

 • B

  Ông là người có đóng góp tích cực cho phong tào Tây Sơn

 • C

  Ông về Gia Định mở trường dạy học, bốc thuốc chữa bệnh cho dân

 • D

  Ông là người có tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, từ văn hóa, kinh tế đến quân sự. Nhưng con đường làm quan của ông lại không bằng phẳng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trường Tộ còn được gọi là Thầy Lân, là một danh sĩ, kiến trúc sư và nhà cải cách xã hội Việt Nam ở thế kỉ 19.

Câu 5 :

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm bao nhiêu?

 • A

  1858

 • B

  1859

 • C

  1860

 • D

  1861

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Trường Tộ sang Pháp năm 1860.

Câu 6 :

Nội dung nào sau đây không đúng về Nguyễn Trường Tộ?

 • A

  Ông là người thông minh, học giỏi.

 • B

  Ông thông thạo cả Hán học và Tây học nên có tri thức rộng rãi, tầm nhìn xa rộng hơn nhiều trí thức nho sĩ đương thời

 • C

  Cha Nguyễn Trường Tộ là một thầy thuốc.

 • D

  Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phán ánh nhu cầu của xã hội Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỉ 19.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung sai: Thơ văn ông bộc lộ thái độ phê phán mạnh mẽ chế độ phong kiến trì trệ, bảo thủ và chứa đựng tư tưởng khai sáng có tính chất tự phát, phán ánh nhu cầu của xã hội Việt Nam trong giai đoạn giữa thế kỉ 19.

=> Đây là nội dung thơ văn của Cao Bá Quát.

Câu 7 :

Đáp án không phải nội dung những bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình ?

 • A

  Những bản điều trần thể hiện kiến thức uyên bác, sâu rộng, mới mẻ về tình hình Việt Nam.

 • B

  Những bản điều trần thấm đượm tinh thần yêu nước của tác giả.

 • C

  Bản điều trần bộc lộ thái độ coi thường danh lợi của tác giả.

 • D

  Văn phong sáng rõ, chặt chẽ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những bản điều trần này không chỉ thể hiện kiến thức sâu rộng, uyên bác, mới mẻ về tình hình Việt Nam và thế giới khi ấy mà còn thấm đượm tinh thần yêu nước của Nguyễn Trường Tộ, được viết bằng một văn phong sáng rõ, chặt chẽ.

Câu 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung dưới đây đúng hay sai?

“Triều đình Tự Đức tích cực thực thi những tư tưởng đổi mới trong bản điều trần của Nguyễn Trường Tộ”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại tiểu dẫn

Lời giải chi tiết :

Triều đình Tự Đức tuy có tiếp nhận điều trần của Nguyễn Trường Tộ nhưng đã không tích cực thực thi những tư tưởng đối mới này.

Câu 9 :

Điều trần được hiểu là:

 • A

  Trình bày theo từng điều, từng mục

 • B

  Báo cáo về một vấn đề đã được giao phó

 • C

  Truyền đạt các mục tiêu cụ thể

 • D

  Tất cả đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại chú thích

Lời giải chi tiết :

Điều trần: trình bày theo từng điều, từng mục.

close