Trắc nghiệm bài Chiếu cầu hiền - Phân tích Văn 11

Đề bài

Câu 1 :

Câu văn “Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng trên trời cao” nói lên nội dung gì?

 • A

  Nhân tài Bắc Hà nhiều như sao trên trời.

 • B

  Người hiền theo Quang Trung rất nhiều như sao trời

 • C

  Người hiền ở Bắc Hà rất hiếm có

 • D

  So sánh người hiền tài như vì sao tinh tú. Đề cao vị trí, vai trò của người hiền tài.

Câu 2 :

Trong phần 1, tác giả đề cập mối quan hệ giữa hiền tài và thể tử là gì?

 • A

  Người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử, như vậy là hợp ý trời.

 • B

  Người hiền tự giấu mình, không về với thiên tử là trái ý trời

 • C

  Người hiền có thể trở thành thiên tử

 • D

  Đáp án A và B

Câu 3 :

Đáp án không thể hiện đúng thái độ của sĩ phu Bắc Hà:

 • A

  Kẻ sĩ mai danh ẩn tích uổng phí tài năng

 • B

  Người ra làm quan thì giữ mình không dám nói thẳng

 • C

  Nhiều người có tài năng còn chưa chịu ra giúp nước

 • D

  Nhiều người ngưỡng mộ tài năng của vua Quang Trung đã ra tiến cử

Câu 4 :

Câu văn nào cho thấy rõ nhất niềm chờ mong khắc khoải người hiền ra giúp nước của vua Quang Trung?

 • A

  “Hay trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng?”

 • B

  “Chiếu này ban xuống, các bận quan viên lớn nhỏ, cùng với thứ dân trăm họ, người nào có tài năng học thuật, mưu hay hơn đời, cho phép được dâng sớ tâu bày sự viêc”

 • C

  “Nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy có ai tìm đến”

 • D

  “Hay đang thời đổ nát không thể ra phụng sự vương hầu chăng?”

Câu 5 :

Trong “Chiếu cầu hiền” vua Quang Trung đã thẳng thắn thừa nhận thực trạng nào dưới đây của triều đại mới do mình đứng đầu?

 • A

  Triều đình chưa ổn định

 • B

  Biên ải chưa yên, dân chưa lại sức

 • C

  Ân đức vua chưa thấm nhuần khắp nơi

 • D

  Tất cả đều đúng

Câu 6 :

Câu văn “Suy đi tính lai trong vòm trời này, cứ cái ấp mười nhà ắt phải có người trung thành tín nghĩa” nói lên nội dung gì?

 • A

  Những người theo Quang Trung có rất nhiều

 • B

  Nhân tài đất Bắc không những có, mà có rất nhiều

 • C

  Dân chúng Bắc Hà rất đông

 • D

  Đất Bắc Hà rất ít nhân tài

Câu 7 :

Đâu không phải là thái độ của vua Quang Trung khi cầu hiền?

 • A

  Thái độ khiêm tốn

 • B

  Tha thiết cầu hiền, lo lắng cho sự nghiệp của đất nước

 • C

  Dùng mệnh lệnh để bắt người tài ra giúp nước

 • D

  Thái độ chân thành, trân trọng người có tài

Câu 8 :

Tại sao trong các sĩ phu lại có người không phục vua Quang Trung?

 • A

  Vua Quang Trung không biết phép trị nước

 • B

  Vua Quang Trung có xuất thân từ tầng lớp bình dân

 • C

  Vua Quang Trung không thông hiểu đạo Nho

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Vì sao trong “Chiếu cầu hiền” tác giả không đề cập đến những sĩ phu không hợp tác với triều đình?

 • A

  Vua Quang Trung cho đó là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm

 • B

  Vì số người chống đối ít, không đủ sức mạnh để chống lại

 • C

  Vì vua Quang Trung chủ trương hòa giải, khoan dung để chiêu hiền đãi sĩ để tạo sức mạnh và xây dựng đất nước

 • D

  Vì vua không muốn gây mất đoàn kết dân tộc

Câu 10 :

Điểm giống nhau giữa hai tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung)

 • A

  Đều viết về người hiền

 • B

  Đề cao vai trò của người hiền đối với việc xây dựng đất nước.

 • C

  Đều viết thay vua

 • D

  Tất cả đều đúng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Câu văn “Người hiền xuất hiện ở đời, thì như ngôi sao sáng trên trời cao” nói lên nội dung gì?

 • A

  Nhân tài Bắc Hà nhiều như sao trên trời.

 • B

  Người hiền theo Quang Trung rất nhiều như sao trời

 • C

  Người hiền ở Bắc Hà rất hiếm có

 • D

  So sánh người hiền tài như vì sao tinh tú. Đề cao vị trí, vai trò của người hiền tài.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Câu văn trên so sánh người hiền  tài như vì sao tinh tú. Đề cao vị trí, vai trò của người hiền tài.

Câu 2 :

Trong phần 1, tác giả đề cập mối quan hệ giữa hiền tài và thể tử là gì?

 • A

  Người hiền ắt làm sứ giả cho thiên tử, như vậy là hợp ý trời.

 • B

  Người hiền tự giấu mình, không về với thiên tử là trái ý trời

 • C

  Người hiền có thể trở thành thiên tử

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả mượn ý trời, xem việc người hiền tài về với thiên tử là hợp quy luật, nếu người hiền tài tự giấu mình là trái ý trời.

Câu 3 :

Đáp án không thể hiện đúng thái độ của sĩ phu Bắc Hà:

 • A

  Kẻ sĩ mai danh ẩn tích uổng phí tài năng

 • B

  Người ra làm quan thì giữ mình không dám nói thẳng

 • C

  Nhiều người có tài năng còn chưa chịu ra giúp nước

 • D

  Nhiều người ngưỡng mộ tài năng của vua Quang Trung đã ra tiến cử

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thái độ của sĩ phu Bắc Hà:

- “Kẻ sĩ ẩn trong ngòi khe trốn tránh việc đời”: kẻ sĩ mai danh ẩn tích uống phí tài năng.

- “Những bậc tinh anh trong triều đương phải kiêng dè không dám lên tiếng”: người ra làm quan thì giữ mình không dám nói thẳng

- Nhiều người có tài năng còn chưa chịu ra giúp nước

Câu 4 :

Câu văn nào cho thấy rõ nhất niềm chờ mong khắc khoải người hiền ra giúp nước của vua Quang Trung?

 • A

  “Hay trẫm ít đức không đáng để phò tá chăng?”

 • B

  “Chiếu này ban xuống, các bận quan viên lớn nhỏ, cùng với thứ dân trăm họ, người nào có tài năng học thuật, mưu hay hơn đời, cho phép được dâng sớ tâu bày sự viêc”

 • C

  “Nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy có ai tìm đến”

 • D

  “Hay đang thời đổ nát không thể ra phụng sự vương hầu chăng?”

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Câu văn thể hiện niềm khắc khoải chờ mong người hiền tài ta giúp nước của vua Quang Trung: “Nay trẫm đang ghé chiếu lắng nghe, ngày đêm mong mỏi, nhưng những người học rộng tài cao chưa thấy ai tìm đến”.

Câu 5 :

Trong “Chiếu cầu hiền” vua Quang Trung đã thẳng thắn thừa nhận thực trạng nào dưới đây của triều đại mới do mình đứng đầu?

 • A

  Triều đình chưa ổn định

 • B

  Biên ải chưa yên, dân chưa lại sức

 • C

  Ân đức vua chưa thấm nhuần khắp nơi

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực trạng:

- Triều đình chưa ổn định

- Biên ải chưa yên, dân chưa lại sức

- Ân đức vưa chưa thấm nhuần khắp nơi

Câu 6 :

Câu văn “Suy đi tính lai trong vòm trời này, cứ cái ấp mười nhà ắt phải có người trung thành tín nghĩa” nói lên nội dung gì?

 • A

  Những người theo Quang Trung có rất nhiều

 • B

  Nhân tài đất Bắc không những có, mà có rất nhiều

 • C

  Dân chúng Bắc Hà rất đông

 • D

  Đất Bắc Hà rất ít nhân tài

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dẫn lời Khổng Tử: “Suy đi tính lai trong vòm trời này, cứ cái ấp mười nhà ắt phải có người trung thành tín nghĩa”

=> Khẳng định nước ta có nhiều nhân tài, họ cần ra giúp nước.

Câu 7 :

Đâu không phải là thái độ của vua Quang Trung khi cầu hiền?

 • A

  Thái độ khiêm tốn

 • B

  Tha thiết cầu hiền, lo lắng cho sự nghiệp của đất nước

 • C

  Dùng mệnh lệnh để bắt người tài ra giúp nước

 • D

  Thái độ chân thành, trân trọng người có tài

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vua Quang Trung thể hiện thái độ khiêm tốn, chân thành, tha thiết cầu hiền, lo lắng cho sự nghiệp của đất nước.

Câu 8 :

Tại sao trong các sĩ phu lại có người không phục vua Quang Trung?

 • A

  Vua Quang Trung không biết phép trị nước

 • B

  Vua Quang Trung có xuất thân từ tầng lớp bình dân

 • C

  Vua Quang Trung không thông hiểu đạo Nho

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vua Quang Trung xuất thân từ đâu?

Lời giải chi tiết :

Vua Quang Trung là người tài đức, lo lắng cho sự nghiệp đất nước. Tuy nhiên, ông xuất thân từ tần lớp nông dân, vì vậy trong các sĩ phu có người không phục ông.

Câu 9 :

Vì sao trong “Chiếu cầu hiền” tác giả không đề cập đến những sĩ phu không hợp tác với triều đình?

 • A

  Vua Quang Trung cho đó là chuyện nhỏ, không đáng quan tâm

 • B

  Vì số người chống đối ít, không đủ sức mạnh để chống lại

 • C

  Vì vua Quang Trung chủ trương hòa giải, khoan dung để chiêu hiền đãi sĩ để tạo sức mạnh và xây dựng đất nước

 • D

  Vì vua không muốn gây mất đoàn kết dân tộc

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Vua Quang Trung là người có đạo đức, phẩm chất, nhân cách như thế nào?

Lời giải chi tiết :

Giải thích: Vua Quang Trung chủ trương hòa giải, khoan dung để chiêu hiền đãi sĩ để tạo sức mạnh và xây dựng đất nước.

Câu 10 :

Điểm giống nhau giữa hai tác phẩm “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” (Thân Nhân Trung)

 • A

  Đều viết về người hiền

 • B

  Đề cao vai trò của người hiền đối với việc xây dựng đất nước.

 • C

  Đều viết thay vua

 • D

  Tất cả đều đúng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vì sao người hiền được xem trọng?

Lời giải chi tiết :

Điểm giống nhau: Đều đề cao vai trò của người hiền với việc xây dựng đất nước.

- Trong Chiếu cầu hiền: so sánh người hiền tài như vì sao tinh tú, đề cao vị trí, vai trò của người tài.

- Trong Hiền tài là nguyên khí quốc gia: căn nguyên cho sự lớn mạnh của một quốc gia nằm ở những người tài giỏi và nhân cách cao đẹp.

close