Trắc nghiệm Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer.

The fox  used his tricks to get food from the crow. What a _____ fox!

 • A

  mean

 • B

  stupid

 • C

  cunning

 • D

  fierce

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

stupid (adj): ngốc nghếch

cunning (adj): xảo quyệt, láu cá

fierce (adj): hung dữ

Lời giải chi tiết :

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

stupid (adj): ngốc nghếch

cunning (adj): xảo quyệt, láu cá

fierce (adj): hung dữ

=> The fox used his tricks to get food from the crow. What a cunning fox!

Tạm dịch: Con cáo đã sử dụng mánh khóe của mình để lấy thức ăn từ con quạ. Thật là một con cáo xảo quyệt!

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

The Snow White’s stepmother is ____. She has tried to kill her several times.

 • A

  ugly

 • B

  kind

 • C

  clever

 • D

  evil

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

ugly (adj): xấu xí

kind (adj): tốt bụng

clever (adj): thông minh

evil (adj): xấu xa, ác độc

Lời giải chi tiết :

ugly (adj): xấu xí

kind (adj): tốt bụng

clever (adj): thông minh

evil (adj): xấu xa, ác độc

=> The Snow White’s stepmother is evil. She has tried to kill her several times.

Tạm dịch: Mẹ kế của Bạch Tuyết thật ác độc. Bà ta đã cố giết cô nhiều lần.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer.

In folk tales like Little Red Riding Hood, the ______ is always bad.

 • A

  lion

 • B

  horse

 • C

  wolf

 • D

  hare

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

lion (n): sư tử

horse (n): ngựa

wolf (n): sói

hare (n): thỏ rừng

- Little Red Riding Hood: truyện cô bé quàng khăn đỏ

Lời giải chi tiết :

lion (n): sư tử

horse (n): ngựa

wolf (n): sói

hare (n): thỏ rừng

=> In folk tales like Little Red Riding Hood, the wolf is always bad.

Tạm dịch: Trong những câu chuyện dân gian như Cô bé quàng khăn đỏ, con sói luôn xấu.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer.

An Tiem was very ________ to move to a deserted island.

 • A

  brave

 • B

  honest

 • C

  kind

 • D

  generous

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

brave (adj): dũng cảm

honest (adj): trung thực

kind (adj): tốt bụng

generous (adj): hào phóng

Lời giải chi tiết :

brave (adj): dũng cảm

honest (adj): trung thực

kind (adj): tốt bụng

generous (adj): hào phóng

=> An Tiem was very brave to move to a deserted island.

Tạm dịch: An Tiêm đã rất dũng cảm để đến một hòn đảo hoang vắng.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

Tam was a very _____ girl who had to work all day.

 • A

  mean

 • B

  generous

 • C

  hard-working

 • D

  honest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

generous (adj): hào phóng

hard-working (adj): chăm chỉ

honest (adj): trung thực

Lời giải chi tiết :

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

generous (adj): hào phóng

hard-working (adj): chăm chỉ

honest (adj): trung thực

=> Tam was a very hard-working girl who had to work all day.

Tạm dịch: Tâm là một cô gái rất chăm chỉ phải làm việc cả ngày.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer.

Cam was very ____ when she killed the nightingale, cooked it and threw the feathers in the Imperical Garden.

 • A

  wicked

 • B

  ugly

 • C

  honest

 • D

  mean

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

wicked (adj): độc ác

ugly (adj): xấu xí

honest (adj): trung thực

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

Lời giải chi tiết :

wicked (adj): độc ác

ugly (adj): xấu xí

honest (adj): trung thực

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

=> Cam was very wicked when she killed the nightingale, cooked it and threw the feathers in the Imperial Garden.

Tạm dịch: Cam đã rất xấu xa khi cô giết chết chim Vàng anh, nấu nó và ném lông vũ trong Vườn Hoàng gia.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer.

At the end of the story, the prince got married _____ the beautiful girl.

 • A

  with

 • B

  to

 • C

  for

 • D

  of

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

get married to somebody: kết hôn với ai

Lời giải chi tiết :

get married to somebody: kết hôn với ai

=> At the end of the story, the prince got married to the beautiful girl.

Tạm dịch: Kết thúc câu chuyện, hoàng tử đã kết hôn với cô gái xinh đẹp.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

My brother always ____ at cards. No wonder he won every game.

 • A

  cheated

 • B

  lied

 • C

  tricked

 • D

  deceived

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

cheat (v): lừa gạt, gian lận

lie(v): nói dối

trick (v): mẹo, lừa gạt

deceive (v): lừa dối

Lời giải chi tiết :

cheat at card: chơi bài bịp

=> My brother always cheated at cards. No wonder he won every game.

Tạm dịch: Anh trai tôi luôn luôn chơi bài bịp. Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy thắng mọi trò chơi.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer.

In most fairy tales, good characters often _____ a happy life after a lot of challenges.

 • A

  make

 • B

  go

 • C

  do

 • D

  lead

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

make a happy life: có một cuộc sống hạnh phúc

Lời giải chi tiết :

make a happy life: có một cuộc sống hạnh phúc

=> In most fairy tales, good characters often make a happy life after a lot of challenges.

Tạm dịch: Trong hầu hết các câu chuyện cổ tích, những nhân vật tốt thường có cuộc sống hạnh phúc sau rất nhiều thử thách.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer.

It is easy for the little girl to fall ____ sleep when her mother tells her the favorite fairy tale.

 • A

  in

 • B

  into

 • C

  to

 • D

  over

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

fall into sleep: chìm vào giấc ngủ

 

Lời giải chi tiết :

fall into sleep: chìm vào giấc ngủ

=> It is easy for the little girl to fall into sleep when her mother tells her the favourite fairy tale.

Tạm dịch: Thật dễ dàng cho cô bé chìm vào giấc ngủ khi mẹ kể cho cô bé câu chuyện cổ tích yêu thích.

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer.

Books are good friends because reading books help _____ our knowledge.

 • A

  broaden

 • B

  lengthen

 • C

  strengthen

 • D

  shorten

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

broaden (v): mở rộng

lengthen (v): kéo dài ra

strengthen (v): làm cho vững mạnh, củng cố

shorten (v): thu ngắn lại

 

Lời giải chi tiết :

broaden (v): mở rộng

lengthen (v): kéo dài ra

strengthen (v): làm cho vững mạnh, củng cố

shorten (v): thu ngắn lại

- broaden knowledge: mở rộng, tăng kiến thức

=> Books are good friends because reading books help broaden our knowledge.

Tạm dịch: Sách là những người bạn tốt vì đọc sách giúp mở rộng kiến thức của chúng ta.

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer.

When Alice heard footsteps behind her, she was ____ so she started to run away.

 • A

  fierce

 • B

  frightened

 • C

  wicked

 • D

  mean

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

fierce (adj): hung dữ

frightened (adj): sợ hãi

wicked (adj) độc ác

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

Lời giải chi tiết :

fierce (adj): hung dữ

frightened (adj): sợ hãi

wicked (adj) độc ác

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

=> When Alice heard footsteps behind her, she was frightened so she started to run away.

Tạm dịch: Khi Alice nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô sợ hãi nên bắt đầu bỏ chạy.

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer.

Prince Lang Lieu and his wife created two types of rice cakes that _____ Heaven and Earth.

 • A

  icon

 • B

  presented

 • C

  represented

 • D

  symbol

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

icon (n): biểu tượng, hình tượng

present (v): đưa ra, bày ra, trình bày, giới thiệu                     

represent (v): tượng trưng cho, đại diện cho

symbol (n): biểu tượng

Lời giải chi tiết :

icon (n): biểu tượng, hình tượng

present (v): đưa ra, bày ra, trình bày, giới thiệu                     

represent (v): tượng trưng cho, đại diện cho

symbol (n): biểu tượng

Từ cần điền phải là một động từ vì đứng sau that (đại từ quan hệ)

=> Prince Lang Lieu and his wife created two  types of rice cakes that represented Heaven and Earth.

Tạm dịch: Hoàng tử Lang Liêu và vợ đã tạo ra hai loại bánh gạo tượng trưng cho cho Trời và Đất.

Câu hỏi 14 :

Choose the best answer.

Many ____ wanted to save rescue the princess but they failed.

 • A

  ancestors

 • B

  knights

 • C

  ogres

 • D

  legends

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

ancestor (n): tổ tiên

knight (n): hiệp sỹ

ogre (n): yêu tinh, quỷ

legend (n): truyền thuyết, huyền thoại

Lời giải chi tiết :

ancestor (n): tổ tiên

knight (n): hiệp sỹ

ogre (n): yêu tinh, quỷ

legend (n): truyền thuyết, huyền thoại

=> Many knights wanted to rescue the princess but they failed.

Tạm dịch: Nhiều hiệp sĩ muốn cứu công chúa nhưng họ đã thất bại.

Câu hỏi 15 :

Choose the best answer.

A good ______ quickly chanted a magic spell to change the curse.

 • A

  emperor

 • B

  fairy

 • C

  knight

 • D

  dwarf

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

emperor (n): hoàng đế

fairy (n): bà tiên

knight (n): hiệp sỹ

dwarf (n): người lùn

Lời giải chi tiết :

emperor (n): hoàng đế

fairy (n): bà tiên

knight (n): hiệp sỹ

dwarf (n): người lùn

=> A good fairy quickly chanted a magic spell to change the curse.

Tạm dịch: Một bà tiên tốt bụng nhanh chóng hô vang một câu thần chú để thay đổi lời nguyền.

Câu hỏi 16 :

Choose the best answer.

Khoai was very ______, but his landowner was ____.

 • A

  lazy/cunning

 • B

  clever/brave

 • C

  hard-working/kind

 • D

  honest/cunning

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

lazy (adj): lười biếng

cunning (adj): xảo quyệt, láu cá

clever (adj): thông minh

brave (adj): dũng cảm

hard-working (adj): chăm chỉ

kind (adj): tốt bụng

honest (adj): trung thực

Lời giải chi tiết :

lazy (adj): lười biếng

cunning (adj): xảo quyệt, láu cá

clever (adj): thông minh

brave (adj): dũng cảm

hard-working (adj): chăm chỉ

kind (adj): tốt bụng

honest (adj): trung thực

=> Khoai was very honest, but his landowner was cunning.

Tạm dịch: Khoai rất trung thực, nhưng chủ đất của anh ta lại xảo quyệt.

Câu hỏi 17 :

Choose the best answer.

The mosquito bit and made my eyelid ____ and I couldn’t open my eye properly.

 • A

  swell

 • B

  grow

 • C

  stretch

 • D

  spread

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

swell (v): sưng lên

grow (v): phát triển

stretch (v): căng ra

spread (v): trải rộng ra, lan tràn

Lời giải chi tiết :

swell (v): sưng lên

grow (v): phát triển

stretch (v): căng ra

spread (v): trải rộng ra, lan tràn

=> The mosquito bit and made my eyelid swell and I couldn't open my eye properly.

Tạm dịch: Muỗi cắn và làm cho mí mắt của tôi sưng lên và tôi không thể mở mắt đúng cách

Câu hỏi 18 :

Choose the best answer.

When the enemy ____ his country, Thanh Giong helped ______ Hung Vuong the sixth defeat the enemy.

 • A

  came/Legend

 • B

  won/Saint

 • C

  boasted/Queen

 • D

  invaded/Emperor

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

invade (v): xâm chiếm

Emperor (n): vua, hoàng đế

defeat the enemy: đánh bại kẻ thù

Lời giải chi tiết :

invade (v): xâm chiếm

Emperor (n): vua, hoàng đế

=> When the enemy invaded his country, Thanh Giong helped Emperor Hung Vuong the sixth defeat the enemy.

Tạm dịch: Khi kẻ thù xâm chiếm đất nước mình, Thánh Gióng đã giúp Vua  Hùng Vương thứ sáu đánh bại kẻ thù.

Câu hỏi 19 :

Choose the best answer.

They were dancing _____ when Cinderella suddenly left the party.

 • A

  fiercely

 • B

  merrily

 • C

  greedily

 • D

  bravely

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

fiercely (adv): dữ dội, quyết liệt

merrily (adv): vui vẻ

greedily (adv): tham la,

bravely (adv): dũng cảm, gan góc

Lời giải chi tiết :

fiercely (adv): dữ dội, quyết liệt

merrily (adv): vui vẻ

greedily (adv): tham la,

bravely (adv): dũng cảm, gan góc

=> They were dancing merrily when Cinderella suddenly left the party.

Tạm dịch: Họ đang khiêu vũ vui vẻ khi Lọ Lem đột nhiên rời khỏi bữa tiệc

Câu hỏi 20 :

Choose the best answer.

You should not be _____ like the elder brother in the Star fruit Tress Story.

 • A

  greedy

 • B

  kind

 • C

  legendary

 • D

  cheerful

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

greedy (adj): tham lam

kind (adj): tốt bụng

legendary (adj): truyền thuyết, cổ tích

cheerful (adj): vui mừng, phấn khởi

Lời giải chi tiết :

greedy (adj): tham lam

kind (adj): tốt bụng

legendary (adj): truyền thuyết, cổ tích

cheerful (adj): vui mừng, phấn khởi

=> You should not be greedy like the elder brother in the Starfruit Tree Story.

Tạm dịch: Bạn không nên tham lam như anh trai trong Câu chuyện cây sao.

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

The king and the queen were always

to keep the princess away from spindles. (Care)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The king and the queen were always

to keep the princess away from spindles. (Care)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau động từ to be và trạng từ always nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

care (v): chăm sóc

Từ cần điền đứng sau động từ to be và trạng từ always nên phải là một tính từ

care => careful (adj): cẩn thận

=> The king and the queen were always careful to keep the princess away from spindles.

Tạm dịch: Nhà vua và hoàng hậu luôn cẩn thận để giữ công chúa tránh xa những con suốt. (để se chỉ)

Đáp án: careful

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

The villagers talked about the knights’

when they fought against the dragon. (brave)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

The villagers talked about the knights’

when they fought against the dragon. (brave)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau sở hữu cách the knights’ nên phải là một danh từ chỉ phẩm chất của con người.

- brave (Adj); dũng cảm

Lời giải chi tiết :

brave (adj): dũng cảm

Từ cần điền đứng sau sở hữu cách the knights’ nên phải là một danh từ

brave => bravery (n): sự dũng cảm

=> The villagers talked about the knights’ bravery when they fought against the dragon.

Tạm dịch: Dân làng nói về sự dũng cảm của các hiệp sĩ khi họ chiến đấu chống lại con rồng.

Đáp án:bravery

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

Tam’s stepmother and half-sister were

wicked. (cruelty)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tam’s stepmother and half-sister were

wicked. (cruelty)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau động từ to be và trước tính từ wicked nên phải là một trạng từ

Lời giải chi tiết :

cruelty (n): sự độc ác

Từ cần điền đứng sau động từ to be và trước tính từ wicked nên phải là một trạng từ

cruelty => cruelly (adv): độc ác

=> Tam’s stepmother and half-sister were cruelly wicked

Tạm dịch: Mẹ kế và chị gái cùng cha khác mẹ của Tấm rất độc ác

Đáp án: cruelly

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

A fable is an

short story that teaches a moral lesson. (imagine)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A fable is an

short story that teaches a moral lesson. (imagine)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ an và cụm danh từ short story nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

imagine (v): tưởng tượng

Từ cần điền đứng sau mạo từ an và cụm danh từ short story nên phải là một tính từ

imagine => imaginary (adj): tưởng tượng, không có thực

=> A fable is an imaginary short story that teaches a moral lesson.

Tạm dịch: Truyện ngụ ngôn là một truyện ngắn tưởng tượng dạy một bài học đạo đức.

Đáp án: imaginary

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the word given.

Alice was

when she suddenly heard footsteps behind her. (fright)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Alice was

when she suddenly heard footsteps behind her. (fright)

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau động từ to be nên phải là một tính từ chỉ cảm xúc, cảm giác của con người.

Lời giải chi tiết :

fright (n): sự hoảng sợ

Từ cần điền đứng sau động từ to be nên phải là một tính từ

fright => frightened (adj): hoảng sợ

=> Alice was frightened when she suddenly heard footsteps behind her.

Tạm dịch: Alice sợ hãi khi cô bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Đáp án: frightened

close