Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

Children should be reminded of their ancestors by their parents. (necessary)

 


=> It is

their ancestors by their parents.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

He is not always well-behaved to me although he is my younger brother. (However)

 


=> He

.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

It is compulsory for students to wear student identity cards on the exam day. (obliged)

 


=> Students

student identity cards on the exam day.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

When entering the worship areas, people have to keep silent or speak very softly. (allowed)

 

=> People

when they keep silent and speak.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

You must know about your country’s history and culture to be proud of that. (essential)

 


=> It

your country’s history and culture to be proud of that.

Câu 6 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

Town Mouse’ visit/ cousin/ the country.

 • A

  A Town Mouse went to visit his cousin in the country.

 • B

  Town Mouse was going to visit cousin in country.

 • C

  A Town Mouse went to visit cousin in the country.

 • D

  The Town Mouse goes to visit a cousin in the country.

Câu 7 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

Wind/ blow/ hard/ it could/ the traveler.

 • A

  Wind began to blow as hardly as it could upon the traveler.

 • B

  The Wind was beginning to blow as hard as it could upon the traveler.

 • C

  Wind had begun blowing hard so it could upon the traveler.

 • D

  The Wind began to blow as hard as it could upon the traveler.

Câu 8 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

When/a Lion/ asleep, a little Mouse/ begin/ run up/ down/ upon him.

 • A

  When Lion was asleep, a little Mouse began running up but down upon him.

 • B

  When a Lion was asleep, a little Mouse began running up and down upon him.

 • C

  When the Lion was being asleep, a little Mouse began running up and down upon him.

 • D

  While a Lion was asleep, a little Mouse was beginning to running up and down upon him.

Câu 9 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

As soon as/ the eldest/ fifteen, she/ allowed/ rise/ the surface/ the ocean.

 • A

  As soon as the eldest is fifteen, she was allowed to rise to the surface of the ocean.

 • B

  As soon as the eldest was fifteen, she was allowed rising to the surfaces of the ocean.

 • C

  As soon as the eldest was fifteen, she was allowed to rise to the surfaces of the ocean.

 • D

  As soon as the eldest was fifteen, she was being allowed to rise to the surface of the ocean.

Câu 10 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

The little mermaid/ sighed/ looked/ sorrowfully/ her fish’s tail.

 • A

  The little mermaid sighed, and looked sorrowfully at her fish’s tail.

 • B

  The little mermaid was sighing, and looked sorrowfully at her fish’s tail.

 • C

  The little mermaid sighed, and was looking sorrowfully at her fish’s tail.

 • D

  The little mermaid was sighed, and looking sorrowfully at her fish’s tail.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

Children should be reminded of their ancestors by their parents. (necessary)

 


=> It is

their ancestors by their parents.

Đáp án

Children should be reminded of their ancestors by their parents. (necessary)

 


=> It is

their ancestors by their parents.

Phương pháp giải :

Sử dụng cấu trúc câu:  It is necessary (for sb) to do sth: Cần thiết cho ai đó làm việc gì

Lời giải chi tiết :

Sử dụng cấu trúc câu:  It is necessary (for sb) to do sth: Cần thiết cho ai đó làm việc gì

=> It is necessary for children to be reminded of their ancestors by their parents.

Đáp án:  It is necessary for children to be reminded of their ancestors by their parents.

Tạm dịch: Cần thiết để trẻ em được cha mẹ nhắc nhở về tổ tiên của chúng

 

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

He is not always well-behaved to me although he is my younger brother. (However)

 


=> He

.

Đáp án

He is not always well-behaved to me although he is my younger brother. (However)

 


=> He

.

Phương pháp giải :

however: tuy nhiên => ngăn cách giữa 2 mệnh đề trái ngược.

Lời giải chi tiết :

however: tuy nhiên

Cấu trúc câu: S + V, however, + S +V

=> He is my younger brother, however, he is not always well-behaved to me.

Đáp án:  He is my younger brother, however he is not always well-behaved to me

Tạm dịch: Anh ấy là em trai tôi, tuy nhiên anh ấy không phải lúc nào cũng cư xử tốt với tôi.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

It is compulsory for students to wear student identity cards on the exam day. (obliged)

 


=> Students

student identity cards on the exam day.

Đáp án

It is compulsory for students to wear student identity cards on the exam day. (obliged)

 


=> Students

student identity cards on the exam day.

Phương pháp giải :

Cấu trúc: be obliged to V: bị bắt làm gì

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: be obliged to V: bị bắt làm gì

compulsory (adj): bắt buộc

=> Students are obliged to wear student identity cards on the exam day.

Tạm dịch: Học sinh bị bắt buộc đeo bảng tên vào ngày thi.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

When entering the worship areas, people have to keep silent or speak very softly. (allowed)

 

=> People

when they keep silent and speak.

Đáp án

When entering the worship areas, people have to keep silent or speak very softly. (allowed)

 

=> People

when they keep silent and speak.

Phương pháp giải :

Sử dụng cấu trúc câu: S + to be + allowed + to + V

Lời giải chi tiết :

allowed: được cho phép

Sử dụng cấu trúc câu: S + to be + allowed + to + V

=> People are allowed to enter the worship areas when they keep silent and speak.

Đáp án:  When entering the worship areas, people are allowed to speak very softly

Tạm dịch: Khi vào khu vực thờ cúng, mọi người được phép nói chuyện nhẹ nhàng

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence based on the given word.

You must know about your country’s history and culture to be proud of that. (essential)

 


=> It

your country’s history and culture to be proud of that.

Đáp án

You must know about your country’s history and culture to be proud of that. (essential)

 


=> It

your country’s history and culture to be proud of that.

Phương pháp giải :

Sử dụng cấu trúc câu:  It is essential (for sb) to do sth: Cần thiết cho ai đó làm việc gì

Lời giải chi tiết :

Sử dụng cấu trúc câu:  It is essential (for sb) to do sth: Cần thiết cho ai đó làm việc gì

=> It is essential for you to know about your country’s history and culture to be proud of that.

Đáp án: It is essential for you to know about your country’s history and culture to be proud of that.

Tạm dịch: Cần thiết để bạn phải biết về lịch sử và văn hóa của đất nước bạn để tự hào về điều đó

Câu 6 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

Town Mouse’ visit/ cousin/ the country.

 • A

  A Town Mouse went to visit his cousin in the country.

 • B

  Town Mouse was going to visit cousin in country.

 • C

  A Town Mouse went to visit cousin in the country.

 • D

  The Town Mouse goes to visit a cousin in the country.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Town Mouse là danh từ chưa được xác định trước đó nên ta dùng mạo từ a

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> A town mouse went to visit to his cousin in the country.

Tạm dịch: Một con chuột thị trấn đã đến thăm anh em họ của mình ở trong nước.

Câu 7 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

Wind/ blow/ hard/ it could/ the traveler.

 • A

  Wind began to blow as hardly as it could upon the traveler.

 • B

  The Wind was beginning to blow as hard as it could upon the traveler.

 • C

  Wind had begun blowing hard so it could upon the traveler.

 • D

  The Wind began to blow as hard as it could upon the traveler.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

wind là danh từ phổ biến ai cũng biết nên ta dùng mạo từ the

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

hard (adv): mạnh

=> The Wind began to blow as hard as it could upon the traveler.

Tạm dịch: Gió bắt đầu thổi mạnh nhất có thể vào người lữ khách.

Câu 8 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

When/a Lion/ asleep, a little Mouse/ begin/ run up/ down/ upon him.

 • A

  When Lion was asleep, a little Mouse began running up but down upon him.

 • B

  When a Lion was asleep, a little Mouse began running up and down upon him.

 • C

  When the Lion was being asleep, a little Mouse began running up and down upon him.

 • D

  While a Lion was asleep, a little Mouse was beginning to running up and down upon him.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

begin + to V/V_ing

=> When a Lion was asleep, a little Mouse began running up and down upon him.

Tạm dịch: Khi một con sư tử đang ngủ, một con chuột nhỏ bắt đầu chạy lên và xuống trên nó.

Câu 9 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

As soon as/ the eldest/ fifteen, she/ allowed/ rise/ the surface/ the ocean.

 • A

  As soon as the eldest is fifteen, she was allowed to rise to the surface of the ocean.

 • B

  As soon as the eldest was fifteen, she was allowed rising to the surfaces of the ocean.

 • C

  As soon as the eldest was fifteen, she was allowed to rise to the surfaces of the ocean.

 • D

  As soon as the eldest was fifteen, she was being allowed to rise to the surface of the ocean.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

to be + allowed + to V

=> As soon as the eldest was fifteenshe was allowed to rise to the surface of the ocean.

Tạm dịch: Ngay khi người con cả mười lăm tuổi, cô được phép nổi lên mặt nước đại dương.

Câu 10 :

Choose the best answer that can be made from the cues given.

The little mermaid/ sighed/ looked/ sorrowfully/ her fish’s tail.

 • A

  The little mermaid sighed, and looked sorrowfully at her fish’s tail.

 • B

  The little mermaid was sighing, and looked sorrowfully at her fish’s tail.

 • C

  The little mermaid sighed, and was looking sorrowfully at her fish’s tail.

 • D

  The little mermaid was sighed, and looking sorrowfully at her fish’s tail.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> The little mermaid sighed, and looked sorrowfully at her fish's tail.

Tạm dịch: Nàng tiên cá nhỏ thở dài và buồn bã nhìn vào đuôi cá của mình.

close