Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 12 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the item A, B, C or D that best answers the question about the passage.

A UFO (Unidentified Flying Object) is any object flying in the sky which cannot be identified by the person who sees it. Sometimes the object is investigated. If people cannot figure out what the object is after an investigation, it is called a UFO. If they figure out what the object is, it can no longer be called a UFO because it has been identified.

Even though UFOs can be anything, people can use the world UFO when they are talking about alien spacecraft. Flying saucer is another word that is often used to describe an identified flying object.

Studies estimate that 50-90% of all reported sightings are identified later. Usually 10-20% are never identified. Studies also show that very few UFO sightings are hoaxes (people trying to trick other people). Most UFOs are actually natural or man-made objects that looked strange. 80-90% of UFOs are identified as one of three different things: (a) astronomical causes (for example: planets, stars, or meteors); (b) aircraft; and (c) balloons. 10-20% of UFOs are other causes, such as birds, clouds, mirages, searchlights, etc.

Câu 1.1

1. Another word used to describe a UFO is _____.

 • A.

  flying saucer

 • B.

  cooking plane

 • C.

  spacecraft

 • D.

  astronaut

Câu 1.2

How many percent of all reported sights are not identified?

 • A.

  20-30%           

 • B.

  10-20%

 • C.

  30-50%

 • D.

  80-90%

Câu 1.3

Most of UFOs are identified as one of the following things except _________.

 • A.

  balloons

 • B.

  clouds

 • C.

  stars

 • D.

  rains

Câu 1.4

Which of the following sentences is NOT true?

 • A.

  UFO means Unidentified Flying Object

 • B.

  Many UFO sightings are hoaxes.

 • C.

  UFO is often used to talk about alien objects.

 • D.

  Over half of all reported UFO sightings are identified.

Câu 1.5

What does the word “figure out” in paragraph 1 mean?

 • A.

  calculate

 • B.

  observe

 • C.

  explain

 • D.

  require

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the item A, B, C or D that best answers the question about the passage.

A UFO (Unidentified Flying Object) is any object flying in the sky which cannot be identified by the person who sees it. Sometimes the object is investigated. If people cannot figure out what the object is after an investigation, it is called a UFO. If they figure out what the object is, it can no longer be called a UFO because it has been identified.

Even though UFOs can be anything, people can use the world UFO when they are talking about alien spacecraft. Flying saucer is another word that is often used to describe an identified flying object.

Studies estimate that 50-90% of all reported sightings are identified later. Usually 10-20% are never identified. Studies also show that very few UFO sightings are hoaxes (people trying to trick other people). Most UFOs are actually natural or man-made objects that looked strange. 80-90% of UFOs are identified as one of three different things: (a) astronomical causes (for example: planets, stars, or meteors); (b) aircraft; and (c) balloons. 10-20% of UFOs are other causes, such as birds, clouds, mirages, searchlights, etc.

Câu 1.1

1. Another word used to describe a UFO is _____.

 • A.

  flying saucer

 • B.

  cooking plane

 • C.

  spacecraft

 • D.

  astronaut

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Một từ khác được sử dụng để mô tả UFO là _____.

A. đĩa bay

B. máy bay nấu ăn

C. tàu vũ trụ

D. nhà du hành vũ trụ

Thông tin:

- A UFO (Unidentified Flying Object) is any object flying in the sky (UFO (Vật thể bay không xác định) là bất kỳ vật thể nào bay trên bầu trời)

- Flying saucer is another word that is often used to describe an identified flying object. (Đĩa bay là một từ khác thường được dùng để mô tả một vật thể bay đã được xác định.)

Câu 1.2

How many percent of all reported sights are not identified?

 • A.

  20-30%           

 • B.

  10-20%

 • C.

  30-50%

 • D.

  80-90%

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Có bao nhiêu phần trăm tất cả các điểm tham quan được báo cáo không được xác định?

A. 20-30%

B. 10-20%

C. 30-50%

D. 80-90%

Thông tin: Studies estimate that 50-90% of all reported sightings are identified later. Usually 10-20% are never identified. (Các nghiên cứu ước tính rằng 50-90% tất cả các lần nhìn thấy được báo cáo được xác định sau đó. Thông thường 10-20% không bao giờ được xác định.)

Câu 1.3

Most of UFOs are identified as one of the following things except _________.

 • A.

  balloons

 • B.

  clouds

 • C.

  stars

 • D.

  rains

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Hầu hết các UFO được xác định là một trong những điều sau đây ngoại trừ _________.

A. bóng bay

B. mây

C. sao

D. mưa

Thông tin: 80-90% of UFOs are identified as one of three different things: (a) astronomical causes (for example planets, stars, or meteors); (b) aircraft; and (c) balloons. 10-20% of UFOs are other causes, such as birds, clouds, mirages, searchlights, etc.

Tạm dịch: 80-90% UFO được xác định là do một trong ba nguyên nhân khác nhau: (a) nguyên nhân thiên văn (ví dụ: hành tinh, ngôi sao hoặc thiên thạch); (b) máy bay; và (c) bóng bay. 10-20% UFO là do các nguyên nhân khác, chẳng hạn như chim, mây, ảo ảnh, đèn rọi, v.v.

Câu 1.4

Which of the following sentences is NOT true?

 • A.

  UFO means Unidentified Flying Object

 • B.

  Many UFO sightings are hoaxes.

 • C.

  UFO is often used to talk about alien objects.

 • D.

  Over half of all reported UFO sightings are identified.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây KHÔNG đúng?

A. UFO có nghĩa là Vật thể bay Không xác định. => đúng (dựa vào câu 1)

B. Nhiều lần nhìn thấy UFO là trò lừa bịp. => đúng vì: Studies also show that very few UFO sightings are hoaxes (people trying to trick other people). (Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng rất ít trường hợp nhìn thấy UFO là trò lừa bịp (những người cố gắng lừa người khác).)

UFO thường được dùng để nói về các vật thể ngoài hành tinh. Sai vì : C. If people cannot figure out what the object is after an investigation, it is called a UFO. (Nếu mọi người không thể tìm ra vật thể đó là gì sau một cuộc điều tra, nó được gọi là UFO.)

D. Hơn một nửa số vụ nhìn thấy UFO được báo cáo đã được xác định. Đúng vì: Studies estimate that 50-90% of all reported sightings are identified later. (Các nghiên cứu ước tính rằng 50-90% tất cả các lần nhìn thấy được báo cáo được xác định sau đó.)

Câu 1.5

What does the word “figure out” in paragraph 1 mean?

 • A.

  calculate

 • B.

  observe

 • C.

  explain

 • D.

  require

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng (figure out: lí giải, tìm ra)

Lời giải chi tiết :

calculate (v) tính toán

observe (v) quan sát

explain (v) giải thích

requie (v) cung cấp

=> figure out = explain

close