Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  comsumption

 • B

  explosion

 • C

  technician

 • D

  mathematician

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  magician

 • B

  historian

 • C

  musician

 • D

  vegetarian   

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  procession

 • B

  companion  

 • C

  production

 • D

  celebration  

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confusion

 • B

  musician

 • C

  ancestor 

 • D

  importance  

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  tradition

 • B

  festival

 • C

  emperor 

 • D

  motherland 

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  concentration

 • B

  composition

 • C

  consideration

 • D

  conversation

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  foundation

 • B

  location

 • C

  organization

 • D

  performance

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  librarian   

 • B

  physician

 • C

  Brazilian

 • D

  Indonesian

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  magician

 • B

  vegetarian

 • C

  historian

 • D

  civilian

Câu 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  clinician

 • B

  pagoda

 • C

  visitor

 • D

  arrival

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  great

 • B

  fate

 • C

  seat

 • D

  hate

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  potato  

 • B

  notebook

 • C

  cock

 • D

  hoping  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dead  

 • B

  leader

 • C

  feast

 • D

  heating  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  happiness  

 • B

  homework

 • C

  honour

 • D

  hungry  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  change

 • B

  chocolate

 • C

  chip

 • D

  schedule  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  comsumption

 • B

  explosion

 • C

  technician

 • D

  mathematician

Đáp án : D

Phương pháp giải :

consumption:   

explosion:   

technician:   

mathematician:   

Lời giải chi tiết :

consumption: /kənˈsʌmpʃn/   

explosion: /ɪkˈspləʊʒn/

technician: /tekˈnɪʃn/ 

mathematician :  /ˌmæθəməˈtɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  magician

 • B

  historian

 • C

  musician

 • D

  vegetarian   

Đáp án : D

Phương pháp giải :

magician:       

historian:     

musician   

vegetarian:   

Lời giải chi tiết :

magician: /məˈdʒɪʃn/        

historian: /hɪˈstɔːriən/      

musician: /mjuˈzɪʃn/    

vegetarian: /ˌvedʒəˈteəriən/  

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  procession

 • B

  companion  

 • C

  production

 • D

  celebration  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

procession:   

companion:        

production:       

celebration:    

Lời giải chi tiết :

procession: /prəˈseʃn/     

companion:  /kəmˈpænjən/       

production: /prəˈdʌkʃn/       

celebration: /ˌselɪˈbreɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2  

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  confusion

 • B

  musician

 • C

  ancestor 

 • D

  importance  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

confusion:   

musician:      

ancestor:    

importance:    

Lời giải chi tiết :

confusion: /kənˈfjuːʒn/   

musician: /mjuˈzɪʃn/     

ancestor: /ˈænsestə(r)/    

importance: /ɪmˈpɔːtns/

Câu C trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2  

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  tradition

 • B

  festival

 • C

  emperor 

 • D

  motherland 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

tradition:     

festival:       

emperor:       

motherland:   

Lời giải chi tiết :

tradition: /trəˈdɪʃn/    

festival: /ˈfestɪvl/       

emperor: /ˈempərə(r)/        

motherland: /ˈmʌðəlænd/   

Câu A trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1  

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  concentration

 • B

  composition

 • C

  consideration

 • D

  conversation

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

concentration: /ˌkɒnsnˈtreɪʃn/      

composition: /ˌkɒmpəˈzɪʃn/   

consideration: /kənˌsɪdəˈreɪʃn/  

conversation: /ˌkɒnvəˈseɪʃn/

  Câu C trọng âm rơi vào âm 4 còn lại là 3  

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  foundation

 • B

  location

 • C

  organization

 • D

  performance

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

foundation: /faʊnˈdeɪʃn/   

location: /ləʊˈkeɪʃn/   

organization: /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/       

performance: /pəˈfɔːməns/

Câu C trọng âm rơi vào âm 4 còn lại là 2  

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  librarian   

 • B

  physician

 • C

  Brazilian

 • D

  Indonesian

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

librarian: /laɪˈbreəriən/    

physician: /fɪˈzɪʃn/     

Brazilian: /brəˈzɪliən/        

Indonesian: /ˌɪndəˈniːʒn/

Câu D trọng âm rơi vào âm 3, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2  

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  magician

 • B

  vegetarian

 • C

  historian

 • D

  civilian

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

magician: /məˈdʒɪʃn/    

vegetarian: /ˌvedʒəˈteəriən/     

historian: /hɪˈstɔːriən/        

civilian: /səˈvɪliən/

Câu B trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2  

Câu 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  clinician

 • B

  pagoda

 • C

  visitor

 • D

  arrival

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

clinician/klɪˈnɪʃn/       

pagoda/pəˈɡəʊdə/     

visitor /ˈvɪzɪtə(r)/     

arrival: /əˈraɪvl/

Câu C trọng âm rơi vào âm 1 còn lại là 2  

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  great

 • B

  fate

 • C

  seat

 • D

  hate

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

great: /ɡreɪt/      

fate: /feɪt/         

seat: /siːt/        

hate: /heɪt/ 

Câu C phát âm là /iː/ còn lại là / eɪ / 

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  potato  

 • B

  notebook

 • C

  cock

 • D

  hoping  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

potato: /pəˈteɪtəʊ/   

notebook: /ˈnəʊtbʊk/        

cock: /kɒk/      

hoping: /həʊp/

Câu C phát âm là /iː/ còn lại là / eɪ /  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  dead  

 • B

  leader

 • C

  feast

 • D

  heating  

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

dead: /ded/ 

leader: /ˈliːdə(r)/         

feast: /fiːst/        

heating: /ˈhiːtɪŋ/

Câu A phát âm là /e/ còn lại là / iː /  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  happiness  

 • B

  homework

 • C

  honour

 • D

  hungry  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

happiness: /ˈhæpinəs/        

homework: /ˈhəʊmwɜːk/      

honour: /ˈɒnə(r)/   

hungry: /ˈhʌŋɡri/

Câu C là âm câm  còn lại là / h /    

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  change

 • B

  chocolate

 • C

  chip

 • D

  schedule  

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

change: /tʃeɪndʒ/    

chocolate:  /ˈtʃɒklət/      

chip: /tʃɪp/      

schedule: /ˈʃedjuːl/

Câu D phát âm là /ʃ / còn lại là /tʃ/  

close