Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 9 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Food and medical supplies had been delivered when clothes were gathered.

A. They delivered clothes after gathering food and medical supplies.

B. After clothes were gathered, they delivered food and medical supplies.

C. They gathered clothes after delivering food and medical supplies.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

The strong winds last night scattered debris across the seaside.

A. Debris was scattered across the seaside last night.

B. Debris was scattered across the seaside by the strong winds last night.

C. The strong winds last night created debris at the seaside.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

The forest fire had raged for two hours by the time rescue workers put it out.

A. Rescue workers put out a two-hour forest fire.

B. The forest fire was put out after two hours.

C. Rescue workers put out the forest fire in two hours.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

In 2004, a tsunami suddenly destroyed a part of Indonesia.

A. A part of tsunami suddenly destroyed Indonesia in 2004.

B. A part of Indonesia was suddenly destroyed by a tsunami in 2004.

C. Indonesia suddenly destroyed a tsunami in 2004.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Climate change and global warming are the main reasons of natural disasters.

A. Natural disasters are mainly caused by climate change and global warming.

B. Natural disasters mainly cause climate change and global warming.

C. Climate change and global warming are mainly caused by natural disasters.   

Câu 6 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

According/ latest report/ the number/ people/ injured/ typhoon/ nearly/ 150.

 • A

  According to the latest report, the number of people injured in the typhoon was nearly 150.

 • B

  According to the latest report, the number of people were injured in the typhoon was nearly 150.

 • C

  According to latest report, the number of people injured in the typhoon were nearly 150.

 • D

  According to the latest report, the number of people have injured in the typhoon was nearly 150.

Câu 7 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Tsunamis/ also/ refer/ the public/ tidal waves.

 • A

  Tsunamis is also referred to the public as tidal waves.

 • B

  Tsunamis also refer to the public as tidal waves.

 • C

  Tsunamis is also referred as the public as tidal waves.

 • D

  Tsunamis are also referred to the public as tidal waves.

Câu 8 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Fortunately/ food / medical supplies/ already/ send/ there.

 • A

  Fortunately, food and medical supplies were already been sent there.

 • B

  Fortunately, food and medical supplies has already sent there.

 • C

  Fortunately, food and medical supplies have already been sent there.

 • D

  Fortunately, food and medical supplies have already sent there.

Câu 9 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Residents/ in/ evacuation zones/ should/ take/ temporary/ shelters.

 • A

  Residents in evacuation zones should take to temporary shelters.

 • B

  Residents in evacuation zones should be took to temporary shelters.

 • C

  Residents in evacuation zones should be taken to temporary shelters.

 • D

  Residents in evacuation zones should have taken to temporary shelters.

Câu 10 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

I/ live/ village/ 3 months/ when/ flood/ occur. 

 • A

  I had been living in the village for 3 months when the flood occurred.

 • B

  I had been living in the village since 3 months when the flood occurred.

 • C

  I lived in the village for 3 months when the flood occurred.

 • D

  I lived in the village since 3 months when the flood had occurred. 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Food and medical supplies had been delivered when clothes were gathered.

A. They delivered clothes after gathering food and medical supplies.

B. After clothes were gathered, they delivered food and medical supplies.

C. They gathered clothes after delivering food and medical supplies.

Đáp án

C. They gathered clothes after delivering food and medical supplies.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu bị động, ta chuyển về dạng câu chủ động với chủ ngữ They

Khi quần áo được thu thập, thực phẩm và vật tư y tế đã được giao xong

=> Họ đã thu thập quần áo sau khi giao thực phẩm và vật tư y tế xong.

=> They gathered clothes after delivering food and medical supplies.

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

The strong winds last night scattered debris across the seaside.

A. Debris was scattered across the seaside last night.

B. Debris was scattered across the seaside by the strong winds last night.

C. The strong winds last night created debris at the seaside.

Đáp án

B. Debris was scattered across the seaside by the strong winds last night.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động ở thì quá khứ đơn, khi chuyển về dạng câu bị động ta đảo tân ngữ lên làm chủ ngữ, chuyển động từ sang dạng bị động: was scattered

=> Debris was scattered across the seaside by the strong winds last night.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

The forest fire had raged for two hours by the time rescue workers put it out.

A. Rescue workers put out a two-hour forest fire.

B. The forest fire was put out after two hours.

C. Rescue workers put out the forest fire in two hours.

Đáp án

A. Rescue workers put out a two-hour forest fire.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ngọn lửa rừng đã hoành hành suốt hai giờ trước khi các nhân viên cứu hộ dập tắt nó

=> Nhân viên cứu hộ đã dập tắt một vụ cháy rừng kéo dài 2 giờ đồng hồ.

=> Rescue workers put out a two-hour forest fire.

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

In 2004, a tsunami suddenly destroyed a part of Indonesia.

A. A part of tsunami suddenly destroyed Indonesia in 2004.

B. A part of Indonesia was suddenly destroyed by a tsunami in 2004.

C. Indonesia suddenly destroyed a tsunami in 2004.

Đáp án

B. A part of Indonesia was suddenly destroyed by a tsunami in 2004.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu chủ động, ta chuyển sang câu bị động. Đảo tân ngữ a part of Indonesia lên làm chủ ngữ, động từ chia ở dạng bị động ở thì quá khứ đơn => was suddenly destroyed

=> A part of Indonesia was suddenly destroyed by a tsunami in 2004.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer that has the same meaning to the first one.

Climate change and global warming are the main reasons of natural disasters.

A. Natural disasters are mainly caused by climate change and global warming.

B. Natural disasters mainly cause climate change and global warming.

C. Climate change and global warming are mainly caused by natural disasters.   

Đáp án

A. Natural disasters are mainly caused by climate change and global warming.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu là những nguyên nhân chính của thiên tai.

=> Thiên tai chủ yếu là do biến đổi khí hậu và sự nóng lên toàn cầu.

=> Natural disasters are mainly caused by climate change and global warming.

Câu 6 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

According/ latest report/ the number/ people/ injured/ typhoon/ nearly/ 150.

 • A

  According to the latest report, the number of people injured in the typhoon was nearly 150.

 • B

  According to the latest report, the number of people were injured in the typhoon was nearly 150.

 • C

  According to latest report, the number of people injured in the typhoon were nearly 150.

 • D

  According to the latest report, the number of people have injured in the typhoon was nearly 150.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động rút gọn

Lời giải chi tiết :

According to: dựa theo

latest report => the latest report

the number of + N(số nhiều) + V(số ít)

Chủ ngữ people là chủ thể chịu tác động của hành động nên mệnh đề thứ nhất là câu bị động

Câu trên ở dạng mệnh đề quan hệ rút gọn nên ta lược bỏ động từ to be, giữ lại động từ chính

=> According to the latest report, the number of people injured in the typhoon was nearly 150.

Tạm dịch: Theo báo cáo mới nhất, số người bị thương trong cơn bão là gần 150.

Câu 7 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Tsunamis/ also/ refer/ the public/ tidal waves.

 • A

  Tsunamis is also referred to the public as tidal waves.

 • B

  Tsunamis also refer to the public as tidal waves.

 • C

  Tsunamis is also referred as the public as tidal waves.

 • D

  Tsunamis are also referred to the public as tidal waves.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

 Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động

Tsunamis là danh từ số nhiều nên động từ to be are

to be referred to the public as: được công chúng gọi là

=> Tsunamis are also referred to the public as tidal waves.

Tạm dịch: Sóng thần cũng được công chúng gọi là sóng thủy triều

Câu 8 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Fortunately/ food / medical supplies/ already/ send/ there.

 • A

  Fortunately, food and medical supplies were already been sent there.

 • B

  Fortunately, food and medical supplies has already sent there.

 • C

  Fortunately, food and medical supplies have already been sent there.

 • D

  Fortunately, food and medical supplies have already sent there.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

already: đã, xong => ta dùng thì hiện tại hoàn thành

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động

Chủ ngữ số nhiều nên ta dùng have

=> Fortunately, food and medical supplies have already been sent there.

Tạm dịch: May mắn thay, thực phẩm và vật tư y tế đã được gửi đến đó.

Câu 9 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

Residents/ in/ evacuation zones/ should/ take/ temporary/ shelters.

 • A

  Residents in evacuation zones should take to temporary shelters.

 • B

  Residents in evacuation zones should be took to temporary shelters.

 • C

  Residents in evacuation zones should be taken to temporary shelters.

 • D

  Residents in evacuation zones should have taken to temporary shelters.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động với động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ là chủ thể chịu tác động của hành động nên câu trên là câu bị động

=> Residents in evacuation zones should be taken to temporary shelters.

Tạm dịch: Cư dân trong khu sơ tán nên được đưa đến nơi trú ẩn tạm thời.

Câu 10 :

Choose the best sentence that can be made from the cues given.

I/ live/ village/ 3 months/ when/ flood/ occur. 

 • A

  I had been living in the village for 3 months when the flood occurred.

 • B

  I had been living in the village since 3 months when the flood occurred.

 • C

  I lived in the village for 3 months when the flood occurred.

 • D

  I lived in the village since 3 months when the flood had occurred. 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra trước một hành động trong quá khứ (nhấn mạng tính tiếp diễn), hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, hành động trong quá khứ dùng thì quá khứ đơn.

=> I had been living in the village for 3 months when the flood occurred.

Tạm dịch: Tôi đang sống ở ngôi làng được 3 tháng trước khi lũ lụt xảy ra.

close