Trắc nghiệm Ngữ âm Review 4 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  domestic

 • B

  possible

 • C

  physical

 • D

  musical

Câu 2 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  refugee

 • B

  employee

 • C

  Japanese

 • D

  engineer

Câu 3 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  unhelpful

 • B

  unusual

 • C

  imprecise

 • D

  imperfect

Câu 4 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  prepares

 • B

  erupts

 • C

  stops

 • D

  photographs

Câu 5 :

 Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  typhoon

 • B

  goose

 • C

  food

 • D

  flood

Câu 6 :

 Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  looked

 • B

  suggested

 • C

  minded

 • D

  decided

Câu 7 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  tool

 • B

  moon

 • C

  soon

 • D

  cook

Câu 8 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  crossed

 • B

  followed

 • C

  fluttered

 • D

  happened

Câu 9 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  tear

 • B

  bear

 • C

  hear

 • D

  fear

Câu 10 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  historical

 • B

  geography

 • C

  economic

 • D

  technology

Câu 11 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  government

 • B

  celebrate

 • C

  nominee

 • D

  popular

Câu 12 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  imbecile

 • B

  uncommon

 • C

  imagine

 • D

  unhappy

Câu 13 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  think

 • B

  through

 • C

  then

 • D

  thumb

Câu 14 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  sew

 • B

  few

 • C

  drew

 • D

  new

Câu 15 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  mineral

 • B

  pilot

 • C

  five

 • D

  size

Câu 16 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  audience

 • B

  structural

 • C

  important

 • D

  natural

Câu 17 :

 Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  attractive

 • B

  perception

 • C

  cultural

 • D

  expensive

Câu 18 :

 Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  colleague

 • B

  decade

 • C

  express

 • D

  respect

Câu 19 :

Find the word with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  honest

 • B

  house

 • C

  hour

 • D

  honor

Câu 20 :

Find the word with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  suggestion

 • B

  action

 • C

  creation

 • D

  invention

Câu 21 :

Find the word with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  message

 • B

  usage

 • C

  massage

 • D

  marriage

Câu 22 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  national

 • B

  cultural

 • C

  popular

 • D

  musician

Câu 23 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  negative

 • B

  scholarship

 • C

  develop

 • D

  purposeful

Câu 24 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  unsuitable

 • B

  emotionless

 • C

  uneventful

 • D

  informative

Câu 25 :

 Find the word with the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  verbal

 • B

  customer

 • C

  generous

 • D

  afternoon

Câu 26 :

Find the word with the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  connection

 • B

  creation

 • C

  information

 • D

  suggestion

Câu 27 :

Find the word with the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  table

 • B

  climb

 • C

  cube

 • D

  stab

Câu 28 :

 Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  intrusive

 • B

  connection

 • C

  numerous

 • D

  dramatic

Câu 29 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  implementation

 • B

  generosity

 • C

  possibility

 • D

  automatically

Câu 30 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  impair

 • B

  unhurt

 • C

  effect

 • D

  insect

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  domestic

 • B

  possible

 • C

  physical

 • D

  musical

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

domestic /dəˈmestɪk/

possible /ˈpɒsəbəl/

 physical /ˈfɪzɪkəl/

musical  /ˈmjuːzɪkəl/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 2 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  refugee

 • B

  employee

 • C

  Japanese

 • D

  engineer

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi –ee/-ese

Lời giải chi tiết :

refugee /ˌrefjʊˈdʒiː/ 

employee /ɪmˈplɔɪiː/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

engineer /ˌendʒəˈnɪə/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 3.

Câu 3 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  unhelpful

 • B

  unusual

 • C

  imprecise

 • D

  imperfect

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có tiền tố un-/im-

Lời giải chi tiết :

unhelpful /ʌnˈhelpfəl/

unusual  /ʌnˈjuːʒuəl/

imprecise /ˌɪmprɪˈsaɪs/

imperfect /ɪmˈpɜːfɪkt/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 4 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  prepares

 • B

  erupts

 • C

  stops

 • D

  photographs

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi “-s”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /s/ khi từ có tận cùng là các âm /p/, /f/, /k/, t/.

- /iz/ khi từ có tận cùng là các âm /ʃ/, /tʃ/, /s/, /z/, /dʒ/, /ʒ/.

- /z/ khi từ có tận cùng là các phụ âm và nguyên âm còn lại.

prepares /prɪˈpeərz/

erupts  /ɪˈrʌpts/

stops /stɒps/

photographs /ˈfəʊtəɡrɑːfs/

Phần gạch chân ở phương án A được phát âm là /z/, các phương án còn lại được phát âm là /s/.

Câu 5 :

 Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  typhoon

 • B

  goose

 • C

  food

 • D

  flood

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [oo]

Lời giải chi tiết :

typhoon /ˌtaɪˈfn/

goose /gu:z/

food /fu:d/

flood /flʌd/ 

Phần gạch chân ở phương án D được phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại được phát âm là /u:/.

Câu 6 :

 Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  looked

 • B

  suggested

 • C

  minded

 • D

  decided

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm đuôi -ed

Lời giải chi tiết :

Đuôi –ed được phát âm là:

- /ɪd/ khi động từ có tận cùng là âm /t/, /d/.

- /t/ khi động từ có tận cùng là âm /tʃ/, /ʃ/, /s/, /p/, /k/, /f/.

- /d/ khi động từ có tận cùng là các nguyên âm và phụ âm còn lại. 

looked /lʊkt/

suggested /səˈdʒestid/

minded /maindid/

decided /dɪˈsaɪdid/

Phần gạch chân ở phương án A được phát âm là /t/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪd/.

Câu 7 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  tool

 • B

  moon

 • C

  soon

 • D

  cook

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [oo]

Lời giải chi tiết :

tool /tl/

moon /mn/

soon /sn/ 

cook /kʊk/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /ʊ/, các phương án còn lại phát âm là /u:/.

Câu 8 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  crossed

 • B

  followed

 • C

  fluttered

 • D

  happened

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi “-ed

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Đuôi “-ed” được phát âm là 

- /ɪd/ khi động từ có tận cùng là âm /t/ hay /d/.

- /t/ khi động từ có tận cùng là âm /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/.

- /d/ khi động từ có tận cùng là nguyên âm và phụ âm còn lại.

crossed /krɒst/

followed /ˈfɒləʊd/

fluttered /ˈflʌtəd

happened /ˈhæpənd/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /t/, các phương án còn lại phát âm là /d/.

Câu 9 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  tear

 • B

  bear

 • C

  hear

 • D

  fear

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ear]

Lời giải chi tiết :

tear (n) /tɪə/

bear /b/

hear /hɪə/

fear /fɪə/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /eə/, các phương án còn lại phát âm là /ɪə/.

Câu 10 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  historical

 • B

  geography

 • C

  economic

 • D

  technology

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi “-al/-graphy/-ic/-logy”

Lời giải chi tiết :

historical /hɪˈstɒrɪkl/

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

economic /ˌekəˈnɒmɪk/

technology /tekˈnɒlədʒi/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 11 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  government

 • B

  celebrate

 • C

  nominee

 • D

  popular

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ee” thường có trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa đuôi này.

government /ˈɡʌvəmənt/

celebrate /ˈseləbreɪt/

nominee /ˌnɒməˈniː/

popular /ˈpɒpjələ/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 12 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  imbecile

 • B

  uncommon

 • C

  imagine

 • D

  unhappy

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có tiền tố “un-/im-“

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Tiền tố “im-, un-” thường không nhận trọng âm và không làm thay đổi trọng âm của từ gốc.

imbecile /ˈɪmbəsiːl/

uncommon  /ʌnˈkɒmən/ 

imagine /ɪˈmædʒɪn/

unhappy /ʌnˈhæpi/ 

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 13 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  think

 • B

  through

 • C

  then

 • D

  thumb

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm [th]

Lời giải chi tiết :

think /θɪŋk/

through /θruː/

then / /ðen//

thumb /θʌm/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /ð/, các phương án còn lại phát âm là /θ/.

Câu 14 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  sew

 • B

  few

 • C

  drew

 • D

  new

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm [ew]

Lời giải chi tiết :

sew /səʊ/

few /fjuː/

drew /drjuː/

news /njuː/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /əʊ/, các phương án còn lại phát âm là /juː/.

Câu 15 :

Find the words with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  mineral

 • B

  pilot

 • C

  five

 • D

  size

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm [i]

Lời giải chi tiết :

mineral /ˈmɪnərəl/

pilot /ˈplət/

five /fv/

size /sz/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại phát âm là /aɪ/.

Câu 16 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  audience

 • B

  structural

 • C

  important

 • D

  natural

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

audience /ˈɔːdiəns/

structural /ˈstrʌktʃərəl/

important /ɪmˈpɔːtnt/

natural /ˈnætʃrəl/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 17 :

 Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  attractive

 • B

  perception

 • C

  cultural

 • D

  expensive

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

attractive /əˈtræktɪv/

perception  /pəˈsepʃn/

cultural /ˈkʌltʃərəl/

expensive /ɪkˈspensɪv/

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 18 :

 Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  colleague

 • B

  decade

 • C

  express

 • D

  respect

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2  âm tiết

Lời giải chi tiết :

colleague /ˈkɒliːɡ/

decade /dɪˈkeɪd/

express /ɪkˈspres/

respect /rɪˈspekt/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 19 :

Find the word with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  honest

 • B

  house

 • C

  hour

 • D

  honor

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [h]

Lời giải chi tiết :

honest /ˈɒnɪst/

house /haʊs/

hour /ˈaʊə(r)/

honor /ˈɒnə(r)/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /h/, các phương án còn lại là âm câm (không được phát âm). 

Câu 20 :

Find the word with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  suggestion

 • B

  action

 • C

  creation

 • D

  invention

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [tion]

Lời giải chi tiết :

suggestion /səˈdʒestʃən/

action /ˈækʃn/

creation /kriˈeɪʃn/

invention /ɪnˈvenʃn/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /tʃən/, các phương án còn lại được phát âm /ʃn/.

Câu 21 :

Find the word with the underlined parts pronounced differently from the others.

 • A

  message

 • B

  usage

 • C

  massage

 • D

  marriage

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [age]

Lời giải chi tiết :

message /ˈmesɪdʒ/

usage /ˈjuːsɪdʒ/

massage /ˈmæsɑːʒ/

manage /ˈmænɪdʒ/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ɑːʒ/, các phương án còn lại được phát âm /ɪdʒ/.

Câu 22 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  national

 • B

  cultural

 • C

  popular

 • D

  musician

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

national /ˈnæʃnəl/

cultural /ˈkʌltʃərəl/

popular /ˈpɒpjələ(r)/

musician /mjuˈzɪʃn/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 23 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  negative

 • B

  scholarship

 • C

  develop

 • D

  purposeful

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

negative /ˈneɡətɪv/

scholarship /ˈskɒləʃɪp/

develop /dɪˈveləp/

purposeful /ˈpɜːpəsfl/

Phương án C có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 24 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  unsuitable

 • B

  emotionless

 • C

  uneventful

 • D

  informative

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 4 âm tiết

Lời giải chi tiết :

unsuitable /ʌnˈsuːtəbl/

emotionless /ɪˈməʊʃənləs/

uneventful /ˌʌnɪˈventfl/

informative /ɪnˈfɔːmətɪv/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 25 :

 Find the word with the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  verbal

 • B

  customer

 • C

  generous

 • D

  afternoon

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [er]

Lời giải chi tiết :

verbal /ˈvɜːbl/

customer /ˈkʌstəmə(r)/

generous /ˈdʒenərəs/

afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɜː/,  các phương án còn lại phát âm /ə/.

Câu 26 :

Find the word with the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  connection

 • B

  creation

 • C

  information

 • D

  suggestion

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [tion]

Lời giải chi tiết :

connection /kəˈnekʃn/

creation /kriˈeɪʃn/

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/

suggestion /səˈdʒestʃən/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /tʃən/,  các phương án còn lại phát âm /ʃn/.

Câu 27 :

Find the word with the underlined part pronounced differently from the others.

 • A

  table

 • B

  climb

 • C

  cube

 • D

  stab

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [b]

Lời giải chi tiết :

table /ˈteɪbl/

climb /klaɪm/

cube /kjuːb/

stab /stæb/

Phần được gạch chân ở phương án B không được phát âm (âm câm), các phương án còn lại phát âm /b/.

Câu 28 :

 Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  intrusive

 • B

  connection

 • C

  numerous

 • D

  dramatic

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

intrusive /ɪnˈtruːsɪv/

connection /kəˈnekʃən/

numerous /ˈnjuːmərəs/

dramatic /drəˈmætɪk/

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Câu 29 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  implementation

 • B

  generosity

 • C

  possibility

 • D

  automatically

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 5 âm tiết

Lời giải chi tiết :

implementation /ˌɪmplɪmenˈteɪʃn/

generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti

possibility /ˌpɒsəˈbɪləti/

automatically /ˌɔːtəˈmætɪkli/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “ity” hoặc “tion” thường có trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

Phương án A có trọng âm 4, các phương án còn lại có trọng âm 3. 

Câu 30 :

Find the word that has different stress pattern in each line.

 • A

  impair

 • B

  unhurt

 • C

  effect

 • D

  insect

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

impair /ɪmˈpeə(r)/

unhurt /ʌnˈhɜːt/

effect /ɪˈfekt/

insect /ˈɪnsekt/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

close