Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu điều kiện loại II Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer.

Many people would be out of work if that factory_____ down.

 • A

  closes

 • B

  closed

 • C

  had closed

 • D

  would close

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế trước có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): S+would+V_infi + if + S+ V (V chia ở thì quá khứ đơn)

Qúa khứ của close (đóng) là closed (chọn B)

=> Many people would be out of work if that factory closed down. 

Tạm dịch: Nhiều người sẽ nghỉ việc nếu nhà máy đó đóng cửa.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

If I didn’t work for an accounting firm, I _______ in a bank now.

 • A

  work

 • B

  will work

 • C

  have worked

 • D

  would work

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề If chia ở thì quá khứ đơn => câu điều kiện loại 2 => mệnh đề chính có dạng: would+V_infi

=> If I didn’t work for an accounting firm, I would work in a bank now. 

Tạm dịch: Nếu tôi không làm việc cho một công ty kế toán, tôi sẽ làm việc trong một ngân hàng bây giờ.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer.

The death rate would decrease if hygienic conditions _____ improved.

 • A

  was

 • B

  is

 • C

  were

 • D

  had been

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế trước có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): S+would+V_infi + if + S+ V (V chia ở thì quá khứ đơn)

Trong câu điều kiện loại II thì to be được chia là were.

=> The death rate would decrease if hygienic conditions were improved. 

Tạm dịch: Tỷ lệ tử vong sẽ giảm nếu điều kiện vệ sinh được cải thiện.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer.

If she sold her car, she ______ much money.

 • A

  gets

 • B

  would get

 • C

  will get

 • D

  would have got

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề If chia ở thì quá khứ đơn => câu điều kiện loại 2 => mệnh đề chính có dạng: would+V_infi

=> If she sold her car, she would get much money.

Tạm dịch: Nếu cô bán xe, cô sẽ nhận được nhiều tiền.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

If farms _______ fewer pesticides, the water pollution would be less serious.

 • A

  will use

 • B

  use

 • C

  used

 • D

  uses

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế sau có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): S+would+V_infi + if + S+ V (V chia ở thì quá khứ đơn)

=> If farms used fewer pesticides, the water pollution would be less serious.

Tạm dịch: Nếu các trang trại sử dụng ít thuốc trừ sâu, ô nhiễm nước sẽ ít nghiêm trọng hơn.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer.

I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I_____ to bed now.

 • A

  go

 • B

  went

 • C

  had gone

 • D

  would go

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế trước có dạng phủ định wouldn’t+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại) thể phủ định: S+wouldn’t+V_infi + if + S+ V (V chia ở thì quá khứ đơn)

=>  I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I went  to bed now. 

Tạm dịch: Tôi chưa đủ mệt để đi ngủ. Tôi sẽ không ngủ được nếu tôi đi ngủ bây giờ.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer.

If the air was clean, we ____ have to wear masks when going out.

 • A

  wouldn’t

 • B

  won’t

 • C

  would

 • D

  will

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề If chia ở thì quá khứ đơn => câu điều kiện loại 2

=> mệnh đề chính có dạng: would (not)+V_infi

Xét ngữ nghĩa của câu ta thấy câu có nghĩa: Nếu không khí sạch, chúng ta sẽ không phải đeo khẩu trang khi ra ngoài. => mệnh đề chính ở thể phủ định

=> If the air was clean, we wouldn't have to wear masks when going out. 

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

If I ______ you, I ______ water from that dirty tap.

 • A

  am/will drink

 • B

  am/won’t drink

 • C

  were/would drink       

 • D

  were/wouldn’t drink

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc đưa ra lời khuyên: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm gì (If I were you, I would + V_infi) là dạng câu điều kiện loại II vì nó diễn tả một điều không có thật ở hiện tại.

Xét ngữ nghĩa của câu ta thấy câu có nghĩa: Nếu là bạn, tôi sẽ không uống nước từ cái vòi bẩn thỉu đó. => mệnh đề chính ở thể phủ định

=>  If I were you, I wouldn't drink water from that dirty tap. 

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer.

If he _______ trash around his garden, the garden would look very nice now.

 • A

  will throw

 • B

  throws

 • C

  didn’t throw

 • D

  would throw

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế sau có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): S+would+V_infi + if + S+ V (V chia ở thì quá khứ đơn)

=> If he didn't throw trash around his garden, the garden would look very nice now 

Tạm dịch: Nếu anh ta không vứt rác xung quanh khu vườn của mình, khu vườn bây giờ sẽ rất đẹp

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer.

Would George be angry if I_____ his bicycle without asking?

 • A

  take

 • B

  took

 • C

  had taken

 • D

  would take

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề chính có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): mệnh đề If chia ở quá khứ => dùng took (quá khứ của take)

=> Would George be angry if I took his bicycle without asking?

Tạm dịch: Liệu George có tức giận không nếu tôi lấy xe đạp của anh ta mà không hỏi?

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer.

If you_____ a choice, which country would you visit?

 • A

  have

 • B

  had

 • C

  have had

 • D

  will have

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề chính có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện loại II (không có thật ở hiện tại): mệnh đề If chia ở quá khứ => dùng had (quá khứ của have)

=> If you had a choice, which country would you visit?

Tạm dịch: Nếu bạn có một sự lựa chọn, bạn sẽ đến thăm đất nước nào?

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer.

If an earthquake suddenly ______ now, what _____ you do?

 • A

  would occur/would

 • B

  occurred/would

 • C

  will occur/will

 • D

  occurs/will

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Now (hiện tại) => câu điều kiện loại II (không có thật ở hiện tại): mệnh đề If chia ở quá khứ, mệnh đề chính có dạng would+V_infi

=> If an earthquake suddenly occurred now, what would you do?

Tạm dịch: Nếu một trận động đất bất ngờ xảy ra bây giờ, bạn sẽ làm gì?

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer.

If there ______  heavy acid rain, the trees in this area_________.

 • A

  is/won’t die

 • B

  wasn't/ wouldn't die

 • C

  was/wouldn't die

 • D

  wasn’t/ would die

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

acid rain: mưa axit

Sử dụng câu điều kiện loại II trong câu trên để diễn tả giả định không có thực ở hiện tại.

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

=> If there wasn't heavy acid rain, the trees in this area wouldn't die.

Tạm dịch: Nếu không có mưa axit thì cây cối ở khu vực này sẽ không chết.

Câu hỏi 14 :

Choose the best answer.

If people ____ more recycled bags, the environment _______ less polluted.

 • A

  used/ would be

 • B

  use/would be

 • C

  had used/would be 

 • D

  used/will be

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

 recycled bags (túi được tái chế)

polluted  (adj): ô nhiễm

- Sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại II (không có thật ở hiện tại): mệnh đề If chia ở quá khứ, mệnh đề chính có dạng would+V_infi

=> If people used more recycled bags, the environment would be less polluted.

Tạm dịch: Nếu mọi người sử dụng túi tái chế nhiều hơn, môi trường sẽ ít ô nhiễm hơn.

close