Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu điều kiện loại II Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Many people would be out of work if that factory_____ down.

 • A

  closes

 • B

  closed

 • C

  had closed

 • D

  would close

Câu 2 :

Choose the best answer.

If I didn’t work for an accounting firm, I _______ in a bank now.

 • A

  work

 • B

  will work

 • C

  have worked

 • D

  would work

Câu 3 :

Choose the best answer.

If I ______ you, I ______ water from that dirty tap.

 • A

  am/will drink

 • B

  am/won’t drink

 • C

  were/would drink       

 • D

  were/wouldn’t drink

Câu 4 :

Choose the best answer.

Would George be angry if I_____ his bicycle without asking?

 • A

  take

 • B

  took

 • C

  had taken

 • D

  would take

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Many people would be out of work if that factory_____ down.

 • A

  closes

 • B

  closed

 • C

  had closed

 • D

  would close

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy vế trước có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): S+would+V_infi + if + S+ V (V chia ở thì quá khứ đơn)

Qúa khứ của close (đóng) là closed (chọn B)

=> Many people would be out of work if that factory closed down. 

Tạm dịch: Nhiều người sẽ nghỉ việc nếu nhà máy đó đóng cửa.

Câu 2 :

Choose the best answer.

If I didn’t work for an accounting firm, I _______ in a bank now.

 • A

  work

 • B

  will work

 • C

  have worked

 • D

  would work

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề If chia ở thì quá khứ đơn => câu điều kiện loại 2 => mệnh đề chính có dạng: would+V_infi

=> If I didn’t work for an accounting firm, I would work in a bank now. 

Tạm dịch: Nếu tôi không làm việc cho một công ty kế toán, tôi sẽ làm việc trong một ngân hàng bây giờ.

Câu 3 :

Choose the best answer.

If I ______ you, I ______ water from that dirty tap.

 • A

  am/will drink

 • B

  am/won’t drink

 • C

  were/would drink       

 • D

  were/wouldn’t drink

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc đưa ra lời khuyên: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ làm gì (If I were you, I would + V_infi) là dạng câu điều kiện loại II vì nó diễn tả một điều không có thật ở hiện tại.

Xét ngữ nghĩa của câu ta thấy câu có nghĩa: Nếu là bạn, tôi sẽ không uống nước từ cái vòi bẩn thỉu đó. => mệnh đề chính ở thể phủ định

=>  If I were you, I wouldn't drink water from that dirty tap. 

Câu 4 :

Choose the best answer.

Would George be angry if I_____ his bicycle without asking?

 • A

  take

 • B

  took

 • C

  had taken

 • D

  would take

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc Câu điều kiện loại II: If S + V (chia theo quá khứ đơn), S + would/could + V (infi)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề chính có dạng would+V_infi => cấu trúc câu điều kiện II (không có thật ở hiện tại): mệnh đề If chia ở quá khứ => dùng took (quá khứ của take)

=> Would George be angry if I took his bicycle without asking?

Tạm dịch: Liệu George có tức giận không nếu tôi lấy xe đạp của anh ta mà không hỏi?

close