Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with ONE word.

An old couple living in the Japanese countryside was lonely because they had no children. As the old lady was washing their clothes by the river, a

peach came

down the stream. She brought him to her husband and when they prepared to cut it

, a baby boy screamed from inside the peach. They raised him as their

.

(To be continued)

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with ONE word.

At age fifteen, he left to conquer the evil ogres at Ogre Island. His father gave him a

and armor and his mother gave him dumplings, Along the way, he met a dog, a

, and a pheasant; he gave each a dumpling and they joined him to

the ogres. The Pheasant pecked at their eyes, the monkey clawed them and the dog bit them. The ogres succumbed to Momotaro and gave up their treasures. Momotaro

home, his family became

and the ogres did not seem to cause them any more harm.

Câu 3 :

Choose the correct answer.

Câu 3.1

What does the man share with animals and birds?

 • A.

  his money

 • B.

  his food

 • C.

  his house

 • D.

  his bed

Câu 3.2

In winter, the man is afraid he will _______.  

 • A.

  cry

 • B.

  share

 • C.

  starve

 • D.

  laugh

Câu 3.3

The squirrels hide _______.

 • A.

  nuts

 • B.

  berries

 • C.

  mushroom

 • D.

  dandelions

Câu 3.4

What did he birds tell the man?

 • A.

  “Share your nuts”

 • B.

  “Share your food”

 • C.

  “Share our food”

 • D.

  “Share their nuts”

Câu 3.5

Why do animals and birds help the old man?

 • A.

  Because he is mean.

 • B.

  Because he helps them.

 • C.

  Because the Forest Fairy makes them.

 • D.

  Because they don’t like him.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with ONE word.

An old couple living in the Japanese countryside was lonely because they had no children. As the old lady was washing their clothes by the river, a

peach came

down the stream. She brought him to her husband and when they prepared to cut it

, a baby boy screamed from inside the peach. They raised him as their

.

(To be continued)

Đáp án

An old couple living in the Japanese countryside was lonely because they had no children. As the old lady was washing their clothes by the river, a

peach came

down the stream. She brought him to her husband and when they prepared to cut it

, a baby boy screamed from inside the peach. They raised him as their

.

(To be continued)

Lời giải chi tiết :
Tạm dịch:

Một cặp vợ chồng già sống ở vùng quê Nhật Bản rất cô đơn vì họ không có con. Khi bà lão đang giặt quần áo bên bờ sông, một quả đào khổng lồ trôi xuống dòng. Bà mang nó về cho chồng và khi họ chuẩn bị cắt nó ra, một cậu bé hét lên từ bên trong quả đào. Họ nuôi nó như con trai của họ.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen again. Fill in the blank with ONE word.

At age fifteen, he left to conquer the evil ogres at Ogre Island. His father gave him a

and armor and his mother gave him dumplings, Along the way, he met a dog, a

, and a pheasant; he gave each a dumpling and they joined him to

the ogres. The Pheasant pecked at their eyes, the monkey clawed them and the dog bit them. The ogres succumbed to Momotaro and gave up their treasures. Momotaro

home, his family became

and the ogres did not seem to cause them any more harm.

Đáp án

At age fifteen, he left to conquer the evil ogres at Ogre Island. His father gave him a

and armor and his mother gave him dumplings, Along the way, he met a dog, a

, and a pheasant; he gave each a dumpling and they joined him to

the ogres. The Pheasant pecked at their eyes, the monkey clawed them and the dog bit them. The ogres succumbed to Momotaro and gave up their treasures. Momotaro

home, his family became

and the ogres did not seem to cause them any more harm.

Lời giải chi tiết :
Tạm dịch:

Năm mười lăm tuổi, anh rời đi để chinh phục những con yêu tinh độc ác ở đảo Ogre. Cha anh ta đã cho anh ta một thanh kiếm và áo giáp và mẹ anh ta đã cho anh ta những chiếc bánh bao, Trên đường đi, anh gặp một con chó, một con khỉ và một con gà lôi; anh ta cho mỗi con vật một cái bánh bao và chúng cùng anh ta chiến đấu với lũ yêu tinh. Gà lôi mổ vào mắt chúng, con khỉ vồ chúng và con chó cắn chúng. Những con yêu tinh chịu thua Momotaro và từ bỏ kho báu của chúng. Momotaro trở về nhà, gia đình anh trở nên giàu có và những con yêu tinh dường như không gây hại cho họ nữa.

Câu 3 :

Choose the correct answer.

Câu 3.1

What does the man share with animals and birds?

 • A.

  his money

 • B.

  his food

 • C.

  his house

 • D.

  his bed

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe - hiểu

Lời giải chi tiết :

Người đàn ông chia sẻ gì với động vật và chim?

A.tiền của anh ấy

B.thức ăn của anh ấy

C.nhà anh

D.giường của anh ấy

Thông tin: He shared his food with the animals and birds around him.

Tạm dịch: Ông chia sẻ thức ăn của mình với những con vật và chim xung quanh.

Câu 3.2

In winter, the man is afraid he will _______.  

 • A.

  cry

 • B.

  share

 • C.

  starve

 • D.

  laugh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe - hiểu

Lời giải chi tiết :

Vào mùa đông, người đàn ông sợ anh ta sẽ ___.

A.khóc

B.chia sẻ

C.chết đói

D.cười

Thông tin: One winter, he sat with his head in his hands. “I can't find any food on the land." he cried. “The mushrooms are gone. The dandelions and berries are gone. I will starve”

Tạm dịch: Một mùa đông, ông ngồi ôm đầu. “Tôi không thể tìm thấy thức ăn nào trên đất.” Ông ta khóc. “Nấm đã biến mất. Bồ công anh và quả mọng đã biến mất. Tôi sẽ chết đói.”

Câu 3.3

The squirrels hide _______.

 • A.

  nuts

 • B.

  berries

 • C.

  mushroom

 • D.

  dandelions

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe - hiểu

Lời giải chi tiết :

Những con sóc ẩn đi ___.

A.các loại hạt

B.quả mọng

C.nấm

D.bồ công anh

Thông tin: The squirrels brought nuts from hiding places in the trees.

Tạm dịch: Những con sóc mang hạt từ những nơi ẩn nấp trong cây.

Câu 3.4

What did he birds tell the man?

 • A.

  “Share your nuts”

 • B.

  “Share your food”

 • C.

  “Share our food”

 • D.

  “Share their nuts”

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe - hiểu

Lời giải chi tiết :

Những con chim nói gì với người đàn ông?

A."Hãy chia sẻ hạt của ông"

B. "Hãy chia sẻ thức ăn của ông"

C. "Hãy chia sẻ thức ăn của chúng tôi"

D. "Hãy chia sẻ hạt của họ"

Thông tin: The birds brought dried berries from hiding places in the ground. “Here,” they said to the man. “Share our food”

Tạm dịch: Những con chim mang quả khô từ những nơi ẩn nấp trong lòng đất. “Của ông đây”, họ nói với người đàn ông, “Hãy chia sẻ thức ăn của chúng tôi”.

Câu 3.5

Why do animals and birds help the old man?

 • A.

  Because he is mean.

 • B.

  Because he helps them.

 • C.

  Because the Forest Fairy makes them.

 • D.

  Because they don’t like him.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: nghe - hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại sao động vật và chim giúp người đàn ông già?

A.Bởi vì anh ấy bần tiện.

B.Bởi vì anh ấy giúp đỡ họ

C.Vì bà Tiên rừng khiến họ làm vậy.

D.Vì họ không thích anh ấy.

The Sharing Man

Once, there lived an old man who had no money. He ate what he found on the land. He shared his food with the animals and birds around him. 

One winter, he sat with his head in his hands. “I can't find any food on the land." he cried. “The mushrooms are gone. The dandelions and berries are gone. I will starve” But the Forest Fairy heard his cry. She spoke to the squirrels and birds. “Your friend needs your help now” she said.

The squirrels brought nuts from hiding places in the trees. The birds brought dried berries from hiding places in the ground. “Here,” they said to the man. “Share our food” The foxes curled UP to warm the old man’s feet, and the deer nestled beside him. The man ate the nuts and berries, warm and happy with his friends.

 

Người chia sẻ

Một lần, có một ông già không có tiền. Ông ta ăn những gì tìm thấy trên đất. Ông chia sẻ thức ăn của mình với những con vật và chim xung quanh.

Một mùa đông, ông ngồi ôm đầu. “Tôi không thể tìm thấy thức ăn nào trên đất.” Ông ta khóc. “Nấm đã biến mất. Bồ công anh và quả mọng đã biến mất. Tôi sẽ chết đói.” Nhưng bà Tiên rừng nghe thấy tiếng ông ta khóc. Bà nói với những con sóc và chim. “Bây giờ bạn của các bạn cần sự giúp đỡ của các bạn”, bà ấy nói.

Những con sóc mang hạt từ những nơi ẩn nấp trong cây. Những con chim mang quả khô từ những nơi ẩn nấp trong lòng đất. “Của ông đây”, họ nói với người đàn ông. “Hãy chia sẻ thức ăn của chúng tôi” những con cáo cuộn tròn để sưởi ấm cho chân ông và con nai nép mình bên cạnh ông. Người đàn ông ăn các loại hạt và quả mọng, ấm áp và hạnh phúc với bạn bè.

close