Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 7 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Saving the Environment: One Home at a Time

Pollution can be seen not only throughout the world, but also in our own homes. It comes from household chemicals, the amount of water people use and the waste people produce and throw away. What can be done to stop this pollution? Surprisingly, a person can help save the environment by doing simple things.

First, we need to recycle, which allows products to be used over and over again. Recycling can also reduce the number of trees cut down to produce paper products. It takes very little effort. It is not hard to place plastic and glass bottles, aluminum cans and paper in a bin. Anyone can do it.

Second, we need to watch the amount of water used at home. It can be conserved by taking short showers instead of baths, repairing leaky faucets, using the dishwasher or washing machine only when fully loaded, or simply turning the faucet off while brushing your teeth.

Third, we need to reduce waste. We need to recycle whenever possible, but should also try to use this waste effectively. For example, grass clippings and food scraps can be made into compost for plants. The average person produces 4.3 pounds of waste every day, but we can reduce that amount by recycling and reusing.

If we do our part in our own homes, we can help keep the planet from becoming more polluted.

Câu 1.1

Pollution is caused from the following sources except ________.

 • A

  water in rivers

 • B

  water from households

 • C

  wastes

 • D

  house chemicals  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “It comes from household chemicals, the amount of water people use and the waste people produce and throw away.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Ô nhiễm được gây ra từ các nguồn sau ngoại trừ ________. 

A.nước trên sông 

B.nước từ hộ gia đình 

C.chất thải 

D.hóa chất gia dụng

Thông tin: “It comes from household chemicals, the amount of water people use and the waste people produce and throw away.”

Nó đến từ hóa chất gia dụng, lượng nước chúng ta sử dụng và lượng chất thải ta sản xuất và vứt đi.

Câu 1.2

Recycling can help us ________

 • A

  never cut down trees

 • B

  produce more paper products

 • C

  place garbage bins easily

 • D

  use products again and again   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “First, we need to recycle, which allows products to be used over and over again.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Tái chế có thể giúp chúng ta ________ 

A.không bao giờ chặt cây 

B.sản xuất nhiều sản phẩm giấy 

C.đặt thùng rác dễ dàng 

D.sử dụng sản phẩm nhiều lần 

Thông tin: “First, we need to recycle, which allows products to be used over and over again.”

Trước tiên, chúng ta cần thực hiện tái chế, cho phép các sản phẩm được sử dụng nhiều lần.

Câu 1.3

In order to save water, we can do all of the following things except _______.

 • A

  fully use the washing machine

 • B

  repair leaky faucets

 • C

  take short showers instead of baths

 • D

  turn the faucet off while brushing your teeth  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “Second, we need to watch the amount of water used at home. It can be conserved by taking short showers instead of baths, repairing leaky faucets, using the dishwasher or washing machine only when fully loaded, or simply turning the faucet off while brushing your teeth.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Để tiết kiệm nước, chúng ta có thể làm tất cả những điều sau đây ngoại trừ _______. 

A.luôn luôn sử dụng máy giặt 

B.sửa vòi nước bị rò rỉ 

C.tắm vòi thay tắm bồn

D.tắt vòi trong khi đánh răng

Thông tin: “Second, we need to watch the amount of water used at home. It can be conserved by taking short showers instead of baths, repairing leaky faucets, using the dishwasher or washing machine only when fully loaded, or simply turning the faucet off while brushing your teeth.”

(Thứ hai, chúng ta cần xem lượng nước sử dụng ở nhà. Nó có thể được giảm bằng cách tắm bằng vòi sen thay vì tắm bồn, sửa chữa vòi bị rò rỉ, chỉ sử dụng máy rửa chén hoặc máy giặt khi đã đầy, hoặc đơn giản là tắt vòi trong khi đánh răng.)

Câu 1.4

Recycling helps to reduce waste because _________

 • A

  plants need to develop

 • B

  waste can be recycled and reused

 • C

  a person can do it in his home

 • D

  an average man produces compost for plants  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “Third, we need to reduce waste. We need to recycle whenever possible, but should also try to use this waste effectively. For example, grass clippings and food scraps can be made into compost for plants. The average person produces 4.3 pounds of waste every day, but we can reduce that amount by recycling and reusing.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Tái chế giúp giảm chất thải vì _________ 

A.thực vật cần phát triển 

B.chất thải có thể được tái chế và tái sử dụng 

C.một người có thể làm điều đó trong nhà của mình 

D.một người trung bình sản xuất phân bón cho cây trồng

Thông tin: “Third, we need to reduce waste. We need to recycle whenever possible, but should also try to use this waste effectively. For example, grass clippings and food scraps can be made into compost for plants. The average person produces 4.3 pounds of waste every day, but we can reduce that amount by recycling and reusing.”

(Thứ ba, chúng ta cần giảm chất thải. Chúng ta cần tái chế bất cứ khi nào có thể, nhưng cũng nên cố gắng sử dụng chất thải này một cách hiệu quả. Ví dụ, cắt cỏ và phế liệu thực phẩm có thể được làm thành phân trộn cho cây trồng. Một người trung bình tạo ra 4,3 pound chất thải mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể giảm lượng đó bằng cách tái chế và tái sử dụng. )

Câu 1.5

The word “It” in paragraph 2 refers to ________.

 • A

  cutting down

 • B

  the number

 • C

  recycling

 • D

  effort 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “Recycling can also reduce the number of trees cut down to produce paper products. It takes very little effort.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án: 

Từ " It" trong đoạn 2 đề cập đến ________. 

A.cắt giảm 

B.số lượng 

C.tái chế 

D.nỗ lực

Thông tin: “Recycling can also reduce the number of trees cut down to produce paper products. It takes very little effort.”

Tái chế cũng có thể làm giảm số lượng cây bị chặt để sản xuất các sản phẩm giấy. Việc này không tốn nhiều công lực.

It sẽ thay thế cho một danh từ số ít hoặc một cụm từ ám chỉ một việc làm nào đó.

=> It thay thế cho việc tái chế (chọn C)

Tạm dịch bài:

Bảo vệ môi trường: Ngôi nhà của thời đại

Ô nhiễm có thể được nhìn thấy không chỉ trên toàn thế giới, mà còn trong chính ngôi nhà của chúng ta. Nó đến từ hóa chất gia dụng, lượng nước chúng ta sử dụng và lượng chất thải ta sản xuất và vứt đi. Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn những ô nhiễm này? Đáng ngạc nhiên, mỗi người chúng ta có thể giúp bảo vệ môi trường bằng những việc đơn giản. 

Trước tiên, chúng ta cần thực hiện tái chế, cho phép các sản phẩm được sử dụng nhiều lần. Tái chế cũng có thể làm giảm số lượng cây bị chặt để sản xuất các sản phẩm giấy. Việc này không tốn nhiều công lực. Không khó để đặt chai nhựa và thủy tinh, lon nhôm và giấy vào thùng. Bất cứ ai cũng có thể làm được.

Thứ hai, chúng ta cần xem lượng nước sử dụng ở nhà. Nó có thể được giảm bằng cách tắm bằng vòi sen thay vì tắm bồn, sửa chữa vòi bị rò rỉ, chỉ sử dụng máy rửa chén hoặc máy giặt khi đã đầy, hoặc đơn giản là tắt vòi trong khi đánh răng. Thứ ba, chúng ta cần giảm chất thải. Chúng ta cần tái chế bất cứ khi nào có thể, nhưng cũng nên cố gắng sử dụng chất thải này một cách hiệu quả. Ví dụ, cắt cỏ và phế liệu thực phẩm có thể được làm thành phân trộn cho cây trồng. Một người trung bình tạo ra 4,3 pound chất thải mỗi ngày, nhưng chúng ta có thể giảm lượng đó bằng cách tái chế và tái sử dụng. 

Nếu chúng ta làm việc tại nhà riêng của mình, chúng ta có thể giúp hành tinh trở nên ít bị ô nhiễm hơn.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Types of pollution

In total, there are eight sources of pollution in the modern world, which put negative effects on the natural world and the health of human beings.

Air Pollution

Air pollution comes from many sources such as vehicle exhaust, and construction. Several effects are smog increases, higher rain acidity, and higher rates of asthma.

Water Pollution

Water pollution can be caused by improper waste disposal and littering. Some effects of water pollution are decreasing the quantity of drinkable water, and affecting aquatic life.

Soil Pollution

Soil pollution sources include poisonous waste, sewage spills, household dumping and littering. Soil contamination can lead to loss of wildlife habitat.

Noise Pollution

Noise pollution can come from traffic, airports, railroads, construction, and concerts. Hearing loss is one example of noise pollution effects.

Radioactive Pollution

Sources of radioactive contamination include nuclear power plant accidents, and improper nuclear waste disposal. Radiation pollution can cause birth defects, cancer, and other health problems.

Thermal Pollution

Thermal pollution may be caused by power plants, air pollution, and deforestation. As temperatures increase, wildlife populations may be unable to recover from quick changes.

Light Pollution

Sources include large cities, billboards and advertising. If it is near residential areas, light pollution can decrease the quality of life for residents.

Visual Pollution

Visual pollution can be caused by other pollution or just by undesirable, unattractive views. It may lower the quality of life, or affect property values and personal enjoyment.

Câu 2.1

What is the main topic of the passage?

 • A

  types of pollution

 • B

  ways to protect the environment

 • C

  the current environment

 • D

  environment in the future   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Ta nhận thấy trong đoạn văn tác giả tập trung nhắc đến các loại ô nhiễm môi trường (nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng của ô nhiễm)

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án: 

Chủ đề chính của đoạn văn là gì? 

A.các loại ô nhiễm 

B.các cách bảo vệ môi trường 

C.môi trường hiện tại 

D.môi trường trong tương lai

Ta nhận thấy trong đoạn văn tác giả tập trung nhắc đến các loại ô nhiễm môi trường (nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng của ô nhiễm) => Chủ đề chính của đoạn văn là các loại ô nhiễm 

Câu 2.2

How many kinds of pollution are there in the world now?

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  11

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “In total, there are eight sources of pollution in the modern world, which put negative effects on the natural world and the health of human beings.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án: 

Hiện nay có bao nhiêu loại ô nhiễm trên thế giới?

A.7 

B.8 

C.9 

D.11

Ta nhận thấy trong đoạn văn tác giả có đề cập đến tám nguồn gây ô nhiễm trong thế giới hiện đại

In total, there are eight sources of pollution in the modern world, which put negative effects on the natural world and the health of human beings.

(Tổng cộng, có tám nguồn gây ô nhiễm trong thế giới hiện đại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới tự nhiên và sức khỏe của con người.)

Câu 2.3

Which of the following is not the effect of air pollution?

 • A

  It increases smog.

 • B

  It increases rain acidity.

 • C

  It increases rates of asthma.

 • D

  It causes birth defects.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “Air pollution comes from many sources such as vehicle exhaust, and construction. Several effects are smog increases, higher rain acidity, and higher rates of asthma.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Điều nào sau đây không phải là ảnh hưởng của ô nhiễm không khí? 

A.Nó làm tăng khói bụi. 

B.Nó làm tăng độ axit trong mưa.

C.Nó làm tăng tỷ lệ hen suyễn. 

D.Nó gây dị tật bẩm sinh.

Thông tin: “Air pollution comes from many sources such as vehicle exhaust, and construction. Several effects are smog increases, higher rain acidity, and higher rates of asthma.”

Ô nhiễm không khí đến từ nhiều nguồn như khí thải xe cộ, và xây dựng. Một số tác động chúng gây ra là tăng khói bụi, độ axit trong nước mưa cao hơn và tỉ lệ hen suyễn cao hơn.

Câu 2.4

What is the effect of water pollution?

 • A

  It makes water drinkable.

 • B

  It increases the amount of clean water.

 • C

  It increases the quantity of water

 • D

  It decreases the amount of clean water.   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “Water pollution can be caused by improper waste disposal and littering. Some effects of water pollution are decreasing the quantity of drinkable water, and affecting aquatic life.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Ảnh hưởng của ô nhiễm nước là gì? 

A.Nó làm cho nước có thể uống được. 

B.Nó làm tăng lượng nước sạch. 

C.Nó làm tăng lượng nước 

D.Nó làm giảm lượng nước sạch.

Thông tin: “Water pollution can be caused by improper waste disposal and littering. Some effects of water pollution are decreasing the quantity of drinkable water, and affecting aquatic life.”

Ô nhiễm nước có thể được gây ra bởi xử lý chất thải và xả rác không đúng cách. Một số tác động của ô nhiễm nước là làm giảm lượng nước uống và ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh.

Câu 2.5

Soil pollution may be caused by _______.

 • A

  traffic

 • B

  vehicle exhaust

 • C

  billboards

 • D

  sewage

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “Soil pollution sources include poisonous waste, sewage spills, household dumping and littering. Soil contamination can lead to loss of wildlife habitat.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Ô nhiễm đất có thể được gây ra bởi _______. 

A.giao thông 

B.khí thải của xe

C.biển quảng cáo 

D.nước thải

Thông tin: “Soil pollution sources include poisonous waste, sewage spills, household dumping and littering. Soil contamination can lead to loss of wildlife habitat.”

Các nguồn ô nhiễm đất bao gồm chất thải độc hại, tràn nước thải, đổ rác hộ gia đình và xả rác. Ô nhiễm đất có thể dẫn đến mất môi trường sống hoang dã.

Câu 2.6

Noise pollution can lead to________ .

 • A

  cancer

 • B

  birth defects

 • C

  hearing loss

 • D

  asthma    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “Noise pollution can come from traffic, airports, railroads, construction, and concerts. Hearing loss is one example of noise pollution effects.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Ô nhiễm tiếng ồn có thể dẫn đến ________. 

A.ung thư. 

B.dị tật bẩm sinh

C.mất thính lực 

D.hen suyễn

Thông tin: “Noise pollution can come from traffic, airports, railroads, construction, and concerts. Hearing loss is one example of noise pollution effects.”

(Ô nhiễm tiếng ồn có thể đến từ giao thông, sân bay, đường sắt, xây dựng, và buổi hòa nhạc. Mất thính giác là một ví dụ về ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn.)

Câu 2.7

Because of increased temperature, it can be ________ for wildlife species to recover from quick changes.

 • A

  easy

 • B

  likely

 • C

  able

 • D

  difficult  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “As temperatures increase, wildlife populations may be unable to recover from quick changes.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Do nhiệt độ tăng, có thể là ____ cho các loài động vật hoang dã phục hồi sau những thay đổi nhanh chóng. 

A.dễ 

B.có khả năng 

C.có thể 

D.khó

Thông tin: “As temperatures increase, wildlife populations may be unable to recover from quick changes.”

(Khi nhiệt độ tăng, quần thể động vật hoang dã có thể không thể phục hồi sau những thay đổi nhanh chóng.)

Câu 2.8

If light pollution happens near places where many people live, it can ____________;

 • A

  lower the quality of life

 • B

  create better living standard

 • C

  cause health problems

 • D

  affect aquatic life 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Light Pollution

Sources include large cities, billboards and advertising. If it is near residential areas, light pollution can decrease the quality of life for residents.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Nếu ô nhiễm ánh sáng xảy ra gần những nơi có nhiều người sinh sống, nó có thể ____________; 

A.hạ thấp chất lượng cuộc sống 

B.tạo ra mức sống tốt hơn 

C.gây ra các vấn đề về sức khỏe 

D.ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh

Thông tin:

Light Pollution

Sources include large cities, billboards and advertising. If it is near residential areas, light pollution can decrease the quality of life for residents.

(Ô nhiễm ánh sáng
Nguồn gây nên loại ô nhiễm này bao gồm các thành phố lớn, bảng quảng cáo và quảng cáo. Nếu gần khu dân cư, ô nhiễm ánh sáng có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của cư dân.)

Câu 2.9

Unattractive views can make people feel ________.

 • A

  aware

 • B

  stressed

 • C

  excited

 • D

  happy 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “Visual pollution can be caused by other pollution or just by undesirable, unattractive views. It may lower the quality of life, or affect property values and personal enjoyment.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Quan điểm không hấp dẫn có thể khiến mọi người cảm thấy ________. 

A.nhận biết 

B.căng thẳng 

C.vui mừng 

D.hạnh phúc

Thông tin: “Visual pollution can be caused by other pollution or just by undesirable, unattractive views. It may lower the quality of life, or affect property values and personal enjoyment.”

(Ô nhiễm thị giác có thể được gây ra bởi ô nhiễm khác hoặc chỉ bởi những quan điểm không mong muốn, không hấp dẫn. Nó có thể làm giảm chất lượng cuộc sống, hoặc ảnh hưởng đến giá trị tài sản và hưởng thụ cá nhân.)

Câu 2.10

Any kinds of pollution can affect our lives _________.

 • A

  in a positive way

 • B

  in a better way

 • C

  in a bad way

 • D

  in a neutral way   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “In total, there are eight sources of pollution in the modern world, which put negative effects on the natural world and the health of human beings.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi và các đáp án:

Bất kỳ loại ô nhiễm nào cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 

A.theo cách tích cực 

B.theo cách tốt hơn 

C.theo cách xấu 

D.theo cách trung lập

Thông tin: “In total, there are eight sources of pollution in the modern world, which put negative effects on the natural world and the health of human beings.”

Tổng cộng, có tám nguồn gây ô nhiễm trong thế giới hiện đại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới tự nhiên và sức khỏe của con người.

Tạm dịch:

                                                                       Các loại ô nhiễm
Tổng cộng, có tám nguồn gây ô nhiễm trong thế giới hiện đại, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế giới tự nhiên và sức khỏe của con người.
Ô nhiễm không khí
Ô nhiễm không khí đến từ nhiều nguồn như khí thải xe cộ, và xây dựng. Một số tác động chúng gây ra là tăng khói bụi, độ axit trong nước mưa cao hơn và tỉ lệ hen suyễn cao hơn.
Ô nhiễm nguồn nước
Ô nhiễm nước có thể được gây ra bởi xử lý chất thải và xả rác không đúng cách. Một số tác động của ô nhiễm nước là làm giảm lượng nước uống và ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh.
Ô nhiễm đất
Các nguồn ô nhiễm đất bao gồm chất thải độc hại, tràn nước thải, đổ rác hộ gia đình và xả rác. Ô nhiễm đất có thể dẫn đến mất môi trường sống hoang dã.
Ô nhiễm tiếng ồn
Ônhiễm tiếng ồn có thể đến từ giao thông, sân bay, đường sắt, xây dựng, và buổi hòa nhạc. Mất thính giác là một ví dụ về ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn.
Ô nhiễm phóng xạ
Nguồn gây ô nhiễm phóng xạ bao gồm tai nạn nhà máy điện hạt nhân và xử lý chất thải hạt nhân không đúng cách. Ô nhiễm phóng xạ có thể gây ra dị tật bẩm sinh, ung thư và các vấn đề sức khỏe khác.
Ô nhiễm nhiệt
Ô nhiễm nhiệt có thể do các nhà máy điện, ô nhiễm không khí và nạn phá rừng. Khi nhiệt độ tăng, quần thể động vật hoang dã có thể không thể phục hồi sau những thay đổi nhanh chóng.
Ô nhiễm ánh sáng
Nguồn gây nên loại ô nhiễm này bao gồm các thành phố lớn, bảng quảng cáo và quảng cáo. Nếu gần khu dân cư, ô nhiễm ánh sáng có thể làm giảm chất lượng cuộc sống của cư dân.
Ô nhiễm thị giác
Ô nhiễm thị giác có thể được gây ra bởi ô nhiễm khác hoặc chỉ bởi những quan điểm không mong muốn, không hấp dẫn. Nó có thể làm giảm chất lượng cuộc sống, hoặc ảnh hưởng đến giá trị tài sản và hưởng thụ cá nhân.

close