Trắc nghiệm Ngữ pháp Câu phức Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

______ Quan Ho is the traditional folk song of Bac Ninh, only this kind of singing is allowed at the Lim Festival.

 • A

  When

 • B

  However

 • C

  Although

 • D

  Because

Câu 2 :

Choose the best answer.

_______ they are costly, we hold traditional festivals every year.

 • A

  While

 • B

  Even though

 • C

  Before

 • D

  When

Câu 3 :

Choose the best answer.

____ the seventh lunar month comes, Vietnamese people often celebrate Vu Lan festival (or Mother's day).

 • A

  Because

 • B

  Although

 • C

  Whether

 • D

  When

Câu 4 :

Choose the best answer.

______ you have chance to visit Khanh Hoa, you should join Nha Trang Sea Festival celebrated in June.

 • A

  So

 • B

  If

 • C

  While

 • D

  When

Câu 5 :

Choose the best answer.

______ spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival season.

 • A

  While

 • B

  When

 • C

  Nevertheless

 • D

  However

Câu 6 :

Choose the best answer.

Kids really adore Mid-Autumn festival _____ they can sing, dance and enjoy moon cakes.

 • A

  therefore

 • B

  because of

 • C

  so

 • D

  because

Câu 7 :

Choose the best answer.

____ I don’t understand much about Ca Tru singing, I still like it.

 • A

  Because

 • B

  If

 • C

  Although

 • D

  When

Câu 8 :

Choose the best answer.

At the beginning of this year, I was going to come to Huong pagoda. However, I couldn’t make it ______ my sickness.

 • A

  because

 • B

  despite

 • C

  in spite of       

 • D

  because of

Câu 9 :

Choose the best answer.

Peter waited for the train, ___ the train was late.

 • A

  because

 • B

  since

 • C

  but

 • D

  although

Câu 10 :

Choose the best answer.

______she was young, she believed in fairy tales.

 • A

  When

 • B

  As

 • C

  After

 • D

  Or

Câu 11 :

Choose the best answer.

The teacher asked for his homework ____ she noticed it was missing.

 • A

  before

 • B

  after

 • C

  thanks to

 • D

  due to

Câu 12 :

Choose the best answer.

Anna laughed ____her mother dropped a pie upside down on the floor.

 • A

  after

 • B

  if

 • C

  when

 • D

  until

Câu 13 :

Choose the best answer.

The Hung King Temple festival is very crowded, ____ thousands of people want to join it.

 • A

  even

 • B

  since

 • C

  yet

 • D

  however

Câu 14 :

Choose the best answer.

We really like that festival; _____, we can’t arrange time to join it.

 • A

  but

 • B

  however

 • C

  although

 • D

  both A&B

Câu 15 :

Choose the best answer.

The ticket was very cheap; _____, she decided not to buy it.

 • A

  however

 • B

  but  

 • C

  so

 • D

  therefore

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

______ Quan Ho is the traditional folk song of Bac Ninh, only this kind of singing is allowed at the Lim Festival.

 • A

  When

 • B

  However

 • C

  Although

 • D

  Because

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vế thứ nhất là nguyên nhân dẫn đến hành động sự việc ở vế sau

Lời giải chi tiết :

When: khi

However: tuy nhiên

Although: mặc dù                  

Because: bởi vì

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ nhất là nguyên nhân dẫn đến hành động sự việc ở vế sau

=> dùng “because”

=> Because Quan Ho is the traditional folk song of Bac Ninh, only this kind of singing is allowed at the Lim Festival.

Tạm dịch: Vì Quan Hồ là bài hát dân gian truyền thống của Bắc Ninh, nên chỉ có loại hát này được cho phép tại Lễ hội Lim.

Câu 2 :

Choose the best answer.

_______ they are costly, we hold traditional festivals every year.

 • A

  While

 • B

  Even though

 • C

  Before

 • D

  When

Đáp án : B

Phương pháp giải :

2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau

Lời giải chi tiết :

While: trong khi

Even though: mặc dù

Before: trước khi

When: khi

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau => dùng “Even though”

=> Even though they are costly, we hold traditional festivals every year.               

Tạm dịch: Mặc dù chúng rất tốn kém, chúng tôi vẫn tổ chức các lễ hội truyền thống hàng năm.

Câu 3 :

Choose the best answer.

____ the seventh lunar month comes, Vietnamese people often celebrate Vu Lan festival (or Mother's day).

 • A

  Because

 • B

  Although

 • C

  Whether

 • D

  When

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Because:  bởi vì                                  

Although: mặc dù                              

Whether: liệu, nếu

When: khi

Lời giải chi tiết :

Because:  bởi vì                                  

Although: mặc dù                              

Whether: liệu, nếu

When: khi

Mở đầu trạng ngữ chỉ thời gian, ta dùng “when”

=> When the seventh lunar month comes, Vietnamese people often celebrate Vu Lan festival (or Mother's day). 

Tạm dịch: Khi tháng bảy âm lịch đến, người Việt Nam thường tổ chức lễ hội Vũ Lan (hay ngày của mẹ).

Câu 4 :

Choose the best answer.

______ you have chance to visit Khanh Hoa, you should join Nha Trang Sea Festival celebrated in June.

 • A

  So

 • B

  If

 • C

  While

 • D

  When

Đáp án : B

Phương pháp giải :

So: vì vậy

If: nếu

When: khi  

While: trong khi

Lời giải chi tiết :

So: vì vậy

If: nếu

When: khi  

While: trong khi

Câu điều kiện loại một (giả định trong tương lai) => dùng “if”

=> If you have chance to visit Khanh Hoa, you should join Nha Trang Sea Festival celebrated in June.    

Tạm dịch: Nếu có cơ hội đến thăm Khánh Hòa, bạn nên tham gia Lễ hội biển Nha Trang được tổ chức vào tháng 6.

Câu 5 :

Choose the best answer.

______ spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival season.

 • A

  While

 • B

  When

 • C

  Nevertheless

 • D

  However

Đáp án : B

Phương pháp giải :

When: khi  

While: trong khi

However = Nevertheless: tuy nhiên

Lời giải chi tiết :

When: khi  

While: trong khi

However = Nevertheless: tuy nhiên

Mở đầu trạng ngữ chỉ thời gian, ta dùng “when”

=> When spring comes, many Vietnamese villages prepare for a new festival season.

Tạm dịch: Khi mùa xuân đến, nhiều ngôi làng Việt Nam chuẩn bị cho một mùa lễ hội mới.

Câu 6 :

Choose the best answer.

Kids really adore Mid-Autumn festival _____ they can sing, dance and enjoy moon cakes.

 • A

  therefore

 • B

  because of

 • C

  so

 • D

  because

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Therefore = so: vì vậy

because of+V_ing/N = because+S+V: bởi vì

Lời giải chi tiết :

Therefore = so: vì vậy

because of+V_ing/N = because+S+V: bởi vì

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy vế thứ hai là nguyên nhân dẫn đến hành động sự việc ở vế trước => dùng “because”

=> Kids really adore Mid-Autumn festival because they can sing, dance and enjoy moon cakes.

Tạm dịch: Trẻ em thực sự yêu thích lễ hội Trung thu vì chúng có thể hát, nhảy múa và ăn bánh trung thu.

Câu 7 :

Choose the best answer.

____ I don’t understand much about Ca Tru singing, I still like it.

 • A

  Because

 • B

  If

 • C

  Although

 • D

  When

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Because: bởi vì                                   

Although: mặc dù

When: khi

If: nếu

Lời giải chi tiết :

Because: bởi vì                                   

Although: mặc dù

When: khi

If: nếu

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau => dùng “Although”

=> Although I don’t understand much about Ca Tru singing, I still like it.

Tạm dịch: Mặc dù tôi không hiểu nhiều về hát Ca Trù, tôi vẫn thích nó.

Câu 8 :

Choose the best answer.

At the beginning of this year, I was going to come to Huong pagoda. However, I couldn’t make it ______ my sickness.

 • A

  because

 • B

  despite

 • C

  in spite of       

 • D

  because of

Đáp án : D

Phương pháp giải :

because of+V_ing/N = because+S+V: bởi vì

despite +V_ing/N= in spite of+V_ing/N: mặc dù

Lời giải chi tiết :

because of+V_ing/N = because+S+V: bởi vì

despite +V_ing/N= in spite of+V_ing/N: mặc dù

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy từ ở vế thứ hai (my sickness, căn bệnh của tôi) là kết quả của vế thứ nhất => dùng “because of”

=> At the beginning of this year, I was going to come to Huong pagoda. However, I couldn’t make it because of my sickness.

Tạm dịch: Vào đầu năm nay, tôi sẽ đến chùa Hương. Tuy nhiên, tôi không thể làm điều đó vì căn bệnh của mình.

Câu 9 :

Choose the best answer.

Peter waited for the train, ___ the train was late.

 • A

  because

 • B

  since

 • C

  but

 • D

  although

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Because = since: bởi vì

Although: mặc dù

But: nhưng

Lời giải chi tiết :

Because = since: bởi vì

Although: mặc dù

But: nhưng

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau

=> Peter waited for the train, but the train was late.

Tạm dịch: Peter đợi tàu, nhưng tàu đã trễ.

Câu 10 :

Choose the best answer.

______she was young, she believed in fairy tales.

 • A

  When

 • B

  As

 • C

  After

 • D

  Or

Đáp án : A

Phương pháp giải :

When: khi

As: vì

After: sau khi  

Or: hoặc

Lời giải chi tiết :

When: khi

As: vì

After: sau khi  

Or: hoặc

Mở đầu trạng ngữ chỉ thời gian, ta dùng “when”

=> When she was young, she believed in fairy tales.

Tạm dịch: Khi còn bé, cô tin vào những câu chuyện cổ tích.

Câu 11 :

Choose the best answer.

The teacher asked for his homework ____ she noticed it was missing.

 • A

  before

 • B

  after

 • C

  thanks to

 • D

  due to

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Before: trước khi       

after : sau khi 

thanks to: nhờ có       

due to: bởi vì

Lời giải chi tiết :

Before: trước khi       

after : sau khi 

thanks to: nhờ có       

due to: bởi vì

Theo trật tự diễn ra hành động thì vế sau xảy ra trước => dùng”after” (sau khi)

=> The teacher asked for his homework after she noticed it was missing.

Tạm dịch: Giáo viên yêu cầu anh ấy nộp bài tập về nhà của mình sau khi cô nhận thấy nó bị mất tích.

Câu 12 :

Choose the best answer.

Anna laughed ____her mother dropped a pie upside down on the floor.

 • A

  after

 • B

  if

 • C

  when

 • D

  until

Đáp án : A

Phương pháp giải :

After: sau khi

If: nếu   

When: khi   

Until: cho đến khi

Lời giải chi tiết :

After: sau khi

If: nếu   

When: khi   

Until: cho đến khi

Theo trật tự diễn ra hành động thì vế sau xảy ra trước => dùng”after” (sau khi)

=> Anna laughed after her mother dropped a pie upside down on the floor.

Tạm dịch: Anna bật cười sau khi mẹ cô thả một chiếc bánh lộn ngược xuống sàn nhà.

Câu 13 :

Choose the best answer.

The Hung King Temple festival is very crowded, ____ thousands of people want to join it.

 • A

  even

 • B

  since

 • C

  yet

 • D

  however

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Even: ngay cả

Since: bởi vì

Yet: chưa

However: tuy nhiên

Lời giải chi tiết :

Even: ngay cả

Since: bởi vì

Yet: chưa

However: tuy nhiên

Vế sau là nguyên nhân của vế trước (có hàng nghìn người tham gia => đông đúc)

=> The Hung King Temple festival is very crowded, since thousands of people want to join it.

Tạm dịch: Lễ hội đền vua Hùng rất đông, bởi vì hàng ngàn người muốn tham gia.

Câu 14 :

Choose the best answer.

We really like that festival; _____, we can’t arrange time to join it.

 • A

  but

 • B

  however

 • C

  although

 • D

  both A&B

Đáp án : B

Phương pháp giải :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Although: mặc dù

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

Although: mặc dù

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau, dựa vào dấu câu ta thấy đây là câu phức => dùng however

=> We really like that festival; however, we can’t arrange time to join it.

Tạm dịch: Chúng tôi thực sự thích lễ hội đó; tuy nhiên, chúng tôi không thể sắp xếp thời gian để tham gia.

Câu 15 :

Choose the best answer.

The ticket was very cheap; _____, she decided not to buy it.

 • A

  however

 • B

  but  

 • C

  so

 • D

  therefore

Đáp án : A

Phương pháp giải :

However: tuy nhiên

But: nhưng

So = therefore: vì vậy

Lời giải chi tiết :

However: tuy nhiên

But: nhưng

So = therefore: vì vậy

Xét về ngữ nghĩa, ta thấy 2 vế câu có nghĩa trái ngược nhau, dựa vào dấu câu ta thấy đây là câu phức => dùng however.

=> The ticket was very cheap; however, she decided not to buy it.

Tạm dịch: Vé rất rẻ; tuy nhiên, cô quyết định không mua nó.

close