Trắc nghiệm Đọc hiểu Review 2 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the item among A, B, C or D that best answers the question about the passage.

Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages.

There are certainly many advantages of living in the country. First, you can enjoy peace and quietness. Moreover, people tend to be friendlier. A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends. In addition, entertainment is difficult to find, particularly in the evening. Furthermore, the fact that there are fewer shops and services so it is quite hard to find jobs. As a result, you may have to travel a long way to work, which can be extremely expensive.

In conclusion, it can be seen that the country is more suitable for some people than others. On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children. In contrast, young or single people who have a career are better provided for in the city.

Câu 1.1

According to the passage, living in the country has___________.

 • A

  both good and bad points

 • B

  only bad points

 • C

  only good points

 • D

  no disadvantages

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Theo bài đọc, sống ở nông thôn có                               .

A. cả điểm tốt và xấu

B. chỉ có điểm xấu

C. chỉ có điểm tốt

D. không có bất lợi

Thông tin từ bài đọc: Living in the country is something that people from the city often dream about. However, in reality, it has both advantages and disadvantages.

Tạm dịch: Sống ở nông thôn là điều mà dân thành phố thường mơ ước. Tuy nhiên, trên thực tế, nó có cả mặt lợi và mặt hại.

Câu 1.2

How many advantages does living in the country have?

 • A

  Two

 • B

  Three

 • C

  Four

 • D

  Five

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Sống ở nông thôn có bao nhiêu thuận lợi?

A. Hai.

B. Ba.

C. Bốn.

D. Năm.

Thông tin từ bài đọc: There are certainly many advantages of living in the country. 

- First, you can enjoy peace and quietness. (1)

- Moreover, people tend to be friendlier. (2)

- A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children. (3)

Tạm dịch: Chắc chắn có nhiều lợi thế khi sống ở nông thôn.

- Đầu tiên, bạn có thể tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng. (1)

- Hơn nữa, mọi người có xu hướng thân thiện hơn. (2)

- Một ưu điểm nữa là ít xe cộ qua lại nên an toàn hơn cho trẻ nhỏ. (3)

Câu 1.3

Living in the country is safer for young children because ____________ .

 • A

  there are few shops

 • B

   there is less traffic

 • C

   there are fewer people

 • D

  there are few services

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Sống ở nông thôn an toàn cho trẻ nhỏ bởi vì                           .

A. có một vài cửa hàng

B. có ít giao thông hơn

C. có ít người hơn

D. có ít dịch vụ hơn

Thông tin từ bài đọc: A further advantage is that there is less traffic, so it is safer for young children.

Tạm dịch: Một ưu điểm nữa là ít xe cộ qua lại nên an toàn hơn cho trẻ nhỏ.

Câu 1.4

Which of the following statements is NOT true according to the passage?

 • A

  The country is only suitable for retired people.

 • B

   It's hard to find entertainment in the country.

 • C

  There are fewer shops and services in the country.

 • D

  People in the country tend to be friendlier than people in the city.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây không đúng theo như bài đọc?

A. Nông thôn chỉ thích hợp cho người về hưu.

B. Thật khó để tìm được phương tiện giải trí ở nông thôn.

C. Có ít cửa hàng và dịch vụ hơn ở nông thôn.

D. Người dân ở nông thôn có xu hướng thân thiện hơn người dân ở thành phố.

Thông tin từ bài đọc: On the whole, it is often the best place for those who are retired or who have young children.

Tạm dịch: Nhìn chung, nông thôn thường là nơi tốn nhất cho những người đã về hưu hoặc người có con nhỏ.

Câu 1.5

Having few friends is __________ .

 • A

  one of drawbacks to life in the country

 • B

  the only disadvantage of living in the country

 • C

  one of certain advantages to life outside the city

 • D

  one of certain drawbacks to life outside the city

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Có ít bạn.

A. là một trong những nhược điểm khi sống ở nông thôn

B. là nhược điểm duy nhất khi sống ở nông thôn

C. một trong những ưu điểm nhất định khi sống ngoài thành phố

D. một trong những nhược điểm nhất định khi sống ngoài thành phố

Thông tin từ bài đọc: However, there are certain disadvantages or drawbacks to life outside the city. First, because there are fewer people, you are likely to have few friends.

Tạm dịch: Tuy nhiên, cuộc sống bên ngoài thành phố cũng có những nhược điểm hoặc hạn chế nhất định. Thứ nhất, vì có ít người hơn, bạn có khả năng có ít bạn bè.

Câu hỏi 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage. And decide if the statements are True or False.

The dragon dance and the lion dance originated from China, and it has been introduced to many parts of the world. The dragon dance and lion dance are also popular in some traditional festivals in Vietnam. Dragons symbolize wisdom, power and wealth, and they are believed to bring good luck to people. The origin of the dragon dance can be dated back to the Han Dynasty (206 BC – 220 AD). It was then used in a ceremony for worshiping ancestors and praying for rain, and it gradually developed into an entertainment activity. By the Tang Dynasty (618-907) and the Song Dynasty (960-1279), it had become a common ceremonial activity in festivals like Chinese New Year.

The dragon body is woven in a round shape of thin bamboo strips, segment-by-segment, and covered with a huge red cloth with dragon scales decorating it. The whole dragon is usually up to 30 meters in length – and people hold rods every 1 to 2 meters to raise the dragon segments.

Question 1. The dragon dance came from China.

Đúng
Sai

Question 2. People think that the dragon dance is associated with luck.

Đúng
Sai

Question 3. The dragon dance was firstly performed for entertainment.

Đúng
Sai

Question 4. People performed the dragon dance to pray for less rain.

Đúng
Sai

Question 5. The whole dragon is usually much more than 30 meters in high.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Question 1. The dragon dance came from China.

Đúng
Sai

Question 2. People think that the dragon dance is associated with luck.

Đúng
Sai

Question 3. The dragon dance was firstly performed for entertainment.

Đúng
Sai

Question 4. People performed the dragon dance to pray for less rain.

Đúng
Sai

Question 5. The whole dragon is usually much more than 30 meters in high.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc và chọn Đúng/ Sai

Lời giải chi tiết :

Question 1. The dragon dance came from China.

(Múa rồng đến từ Trung Quốc.)

Thông tin từ bài đọc: The dragon dance and the lion dance was originated from China, and it has been introduced to many parts of the world.

Tạm dịch: Múa rồng và múa sư tử có nguồn gốc từ Trung Quốc, và nó đã được giới thiệu đến nhiều nơi trên thế giới.

=> Câu này đúng.

Đáp án: True

Question 2. People think that the dragon dance is associated with luck. (Mọi người nghĩ rằng múa rồng có liên quan đến may mắn.)

Thông tin từ bài đọc: Dragons symbolize wisdom, power and wealth, and they are believed to bring good luck to people.

Tạm dịch: Những con rồng tượng trưng cho sự thông thái, quyền lực và sự giàu có, và chúng được cho là mang lại may mắn cho mọi người.

=> Câu này đúng.

Đáp án: True

Question 3. The dragon dance was firstly performed for entertainment. (Múa rồng ban đầu được múa để giải trí.)

Thông tin từ bài đọc: The origin of the dragon dance can be dated back to the Han Dynasty (206 BC – 220 AD). It was then used in a ceremony for worshipping ancestors and praying for rain, and it gradually developed into an entertainment activity.

Tạm dịch: Nguồn gốc của múa rồng có từ triều Hán (206 TCN - 220 AD). Sau đó nó được sử dụng trong một buổi lễ để thờ cúng tổ tiên và cầu mưa, và nó dần dần phát triển thành một hoạt động giải trí.

=> Câu này sai.

Đáp án: False

Question 4. People performed the dragon dance to pray for less rain. (Mọi người biểu diễn múa rồng để cầu nguyện ít mưa hơn.)

Thông tin từ bài đọc: The origin of the dragon dance can be dated back to the Han Dunasty (206 BC – 220 AD). It was then used in a ceremony for worshiping ancestors and praying for rain…

Tạm dịch: Nguồn gốc của múa rồng có từ triều Hán (206 TCN - 220 AD). Sau đó nó được sử dụng trong một buổi lễ để thờ cúng tổ tiên và cầu mưa…

=> Câu này sai.

Đáp án: False 

Question 5. The whole dragon is usually much more than 30 meters in high. (Toàn bộ con rồng thường cao hơn 30 mét.)

Thông tin từ bài đọc: The whole dragon is usually up to 30 meters in length – and people hold rods every 1 to 2 meters to raise the dragon segments.

Tạm dịch: Toàn bộ con rồng thường có chiều dài tới 30 mét - và mọi người giữ các thanh kiếm từ 1 đến 2 mét để nâng cao thân rồng.

=> Câu này sai.

Đáp án: False

Câu hỏi 3 :

Read the passage and answer the questions.

Music serves as the motivation to work out harder. It is also shown that listening to those top workout tracks can increase endurance during a tough exercise session. USA Today explains this works partly through the power of distraction: When we’re focusing on a favorite album, we may not notice that we just ran an extra mile.

If you are feeling down or depressed, music can be a perfect cure. Studies show that music helps put people in a better mood and gets them in touch with their feelings. Study participants rated “arousal and mood regulation” and “self-awareness” as the two most important benefits of listening to music.

Whether you realized it or not, listening to your favorite songs while walking to class, coming from work, or right before bed provides your mind and body with much more than the enjoyment of the songs; it also has several health benefits to go along with it. So keep on listening! Music is a vital part of human life.

(http://www.theodysseyonline.com/the-benefit-of-listening-to-music)

Câu 3.1

What is the benefit of music on exercising?

 • A

  It increases endurance.

 • B

  People are listened to top workout tracks.

 • C

  It is explained by USA Today.

 • D

   It can be the perfect cure.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu   

Lời giải chi tiết :

Lợi ích của nghe nhạc khi tập luyện là gì ?

A. Làm tăng độ bền.

B. Mọi người được nghe các bài tập luyện hàng đầu.

C. Được giải thích bởi nước Mỹ ngày nay.

D. Có thể là cách chữa trị hoàn hảo.

Thông tin từ bài đọc: It is also shown that listening to those top workout tracks can increase endurance during a tough exercise session.

Tạm dịch: Nó cũng cho thấy  rằng việc nghe những bài hát dành cho tập luyện hàng đầu có thể tăng sức chịu đựng trong suốt một buổi tập thể dục gay go.

Câu 3.2

According to USA Today, why listening to music helps people exercise longer?

 • A

  Because of the power of distraction.

 • B

  Because of the power of a favorite album.

 • C

  Because of the power of mood regulation.

 • D

  Because of the power of enjoyment.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu    

Lời giải chi tiết :

Theo nước Mỹ ngày nay, vì sao nghe nhạc giúp con người tập luyện được lâu hơn ?

A. Bởi vì sức mạnh của sự phân tâm.

B. Vì sức mạnh của một album yêu thích.

C. Bởi vì sức mạnh của quy định tâm trạng.

D. Vì sức mạnh của sự hưởng thụ.

Thông tin từ bài đọc: USA Today explains this works partly through the power of distraction.

Tạm dịch: USA Today giải thích điều này hiệu quả vì một phần thông qua sự mất tập trung.

Câu 3.3

What are the two most important benefits of listening to music rated by study participants?

 • A

  Distraction and focus.

 • B

  Enjoyment and sadness.

 • C

  Arousal and mood regulation as well as self-awareness.

 • D

  Endurance increase and mood improvement.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu    

Lời giải chi tiết :

Hai lợi ích quan trọng nhất của việc nghe nhạc được đánh giá bởi những người tham gia nghiên cứu là gì ?

A. Sự phân tâm và tập trung.

B. Sự hưởng thụ và nỗi buồn.

C. Những quy luật về sự kích thích và tâm trạng và tự nhận thức

D. Tăng độ bền và cải thiện tâm trạng.

Thông tin từ bài đọc: Study participants rated “arousal and mood regulation” and “self-awareness” as the two most important benefits of listening to music.

Tạm dịch: Những người tham gia nghiên cứu đánh giá “điều chỉnh và kích thích tâm trạng” và “tự nhận thức” là hai lợi ích quan trọng nhất của việc nghe nhạc.

Câu 3.4

Which of the following is TRUE?

 • A

  When we’re focusing on a favorite album, we will feel tired.

 • B

  Music can be the perfect cure when you are feeling down or depressed.

 • C

  Music has no health benefits.

 • D

  Music is unimportant.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu    

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây ĐÚNG ?

A. Khi chúng ta tập trung vào một album yêu thích, chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi.

B. Âm nhạc có thể là cách chữa trị hoàn hảo khi bạn cảm thấy chán nản hoặc buồn phiền.

C. Âm nhạc không có lợi ích sức khỏe.

D. Âm nhạc không quan trọng. 

Thông tin từ bài đọc: If you are feeling down or depressed, music can be a perfect cure.

Tạm dịch: Nếu bạn cảm thấy chán nản hoặc buồn phiền, âm nhạc có thể là một liều thuốc hoàn hảo.

Câu 3.5

Which of the following is NOT true?

 • A

  Music is a vital part of human life.

 • B

  Music helps people feel better.

 • C

  We should keep on listening to music.

 • D

  Listening to your favorite songs only provides you with the enjoyment of the songs.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu    

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây KHÔNG đúng ?

A. Âm nhạc là một phần thiết yếu trong cuộc sống con người.

B. Âm nhạc giúp mọi người cảm thấy tốt hơn.

C. Chúng ta nên tiếp tục nghe nhạc.

D. Lắng nghe các bài hát yêu thích của bạn chỉ cung cấp cho bạn sự thích thú của các bài hát.  

Thông tin từ bài đọc: Whether you realized it or not, listening to your favorite songs while walking to class, coming from work, or right before bed provides your mind and body with much more than the enjoyment of the songs.

Tạm dịch: Cho dù bạn có nhận ra hay không, hãy nghe những bài hát yêu thích của bạn trong khi đi bộ đến lớp, trở về từ nơi làm việc, hoặc ngay trước khi đi ngủ sẽ đem lại cho tâm trí và cơ thể của bạn nhiều hơn việc thưởng thức các bài hát. 

Câu hỏi 4 :

Read the passage and choose the best answer to the questions.

Once, there was a boy named Boly. He lived with his aged grandmother in Kanchi Village. His grandmother always woke up very early in the morning and made little buns and cakes. She sold them in the market place. With the money she earned, she sent Boly to school.

Boly was a good boy. He was an orphan. He loved his grandmother a lot. After school, he always went home quickly. Then, he would have his lunch and do his homework. In the evenings, Boly would go round the village selling the cakes his grandmother made. Boly and his grandmother lived quite happily.

One day, Boly's grandmother fell ill. She could not make any more cakes. Boly now had to look for work. He went from house to house doing odd jobs. It was in one of these houses that a kind gentleman asked Boly why he was working at such a tender age. After listening to Boly's story, the man said that he wanted to adopt Boly. He was willing to take care of Boly's grandmother too. From then on, Boly and his grandmother led a very happy life.

Câu 4.1

Boly’s grandmother was  ____________ .

 • A

  old

 • B

  strong

 • C

  weak

 • D

  poor

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Bà của Boly                                                 .

A. già

B. khỏe mạnh

C. yếu ớt

D. nghèo

Thông tin từ bài đọc: He lived with his aged grandmother in Kanchi Village.

Tạm dịch: Cậu bé sống với người bà đã lớn tuổi ở làng Kanchi.

Câu 4.2

Which sentence is TRUE about Boly?

 • A

   Boly lived far away from his parents.

 • B

  Boly’s grandmother was a baker.

 • C

  Boly usually played outside quite after school.

 • D

  In the evenings, Boly gathered with his friends in the playground.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu nào sau đây ĐÚNG về Boly?

A. Boly sống xa bố mẹ.

B. Bà của Boly là một thợ làm bánh.

C. Boly thường chơi đùa bên ngoài sau giờ học.

D. Vào buổi tối, Boly tụ tập với bạn bè trong sân chơi.

Thông tin từ bài đọc: 

- He was an orphan. 

- After school, he always went home quickly. Then, he would have his lunch and do his homework.

- In the evenings, Boly would go round the village selling the cakes his grandmother made.

Tạm dịch: 

- Cậu bé là trẻ mồ côi.

- Sau giờ học, cậu bé luôn nhanh chóng về nhà. Sau đó, cậu bé sẽ ăn trưa và làm bài tập về nhà.

- Vào buổi tối, Boly sẽ đi quanh làng để bán những chiếc bánh mà bà cậu ấy làm.

Câu 4.3

Boly had to do odd jobs because________.

 • A

  his grandmother was too ill to make cakes

 • B

  he was old enough to work

 • C

  he wanted to get experience from the world outside

 • D

  his grandmother asked him to do so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Boly phải làm những công việc lặt vặt bởi vì                                     . 

A. bà của cậu bé ốm nặng không làm được bánh nữa

B. cậu bé đủ lớn để làm việc

C. cậu bé muốn học hỏi kinh nghiệm từ thế giới bên ngoài

D. bà của cậu bé bảo cậu làm như vậy

Thông tin từ bài đọc: One day, Boly's grandmother fell ill. She could not make any more cakes. Boly now had to look for work.

Tạm dịch: Một ngày nọ, bà của Boly đổ bệnh. Cô không thể làm thêm chiếc bánh nào nữa. Boly bây giờ phải tìm việc làm.

Câu 4.4

What did the kind gentleman NOT do?

 • A

   He wanted to know about Boly’s situation.

 • B

  He listened to Boly's story.

 • C

  He adopted Boly and took care of the boy’s grandmother.

 • D

  He gave Boly a lot money.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Người đàn ông tốt bụng đã KHÔNG làm gì? 

A. Ông muốn biết về hoàn cảnh của Boly.

B. Ông đã lắng nghe câu chuyện của Boly.

C. Ông đã nhận nuôi Boly và chăm sóc bà của cậu bé.

D. Ông đã cho Boly rất nhiều tiền.

Thông tin từ bài đọc:

- It was in one of these houses that a kind gentleman asked Boly why he was working at such a tender age.

- After listening to Boly's story, the man said that he wanted to adopt Boly. 

- He was willing to take care of Boly's grandmother too.

Tạm dịch: 

- Chính tại một trong những ngôi nhà này, một quý ông tốt bụng đã hỏi Boly tại sao cậu bé lại làm việc ở độ tuổi non nớt như vậy. 

- Sau khi nghe câu chuyện của Boly, ông nói rằng anh ta muốn nhận Boly làm con nuôi. 

- Ông cũng sẵn lòng chăm sóc bà của Boly. 

Câu 4.5

The story ends _________.

 • A

  openly

 • B

  happily

 • C

  sadly

 • D

  confusingly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Câu chuyện kết thúc                              .

A. mở

B. có hậu/ vui vẻ

C. buồn

D. gây khó hiểu

Thông tin từ bài đọc: From then on, Boly and his grandmother led a very happy life.

Tạm dịch: Kể từ đó, Boly và bà của mình có một cuộc sống rất hạnh phúc.

Câu hỏi 5 :

Read the passage and choose the best answer to the questions.

According to Slate, the Spanish village of Castrillo de Murcia hosts a yearly festival in which parents baptize their newborns by having men dress up like the devil and jump over them. Known as El Colacho, the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year, during the village's Corpus Christi feast. "During the holiday, parents with children born during the previous year bring the little tykes out and place them in neat rows of pillows spaced out down a public street," the report says. "Then, while the excited parents look on, men dressed in bright yellow costumes and grotesque masks begin filing through the crowd, whipping bystanders with switches and generally terrorizing everyone." Sounds freaky, right? Slate says the devils proceed to jump over the rows of babies "like Olympic hurdlers" in order to absolve them of "man's original transgression." Once that freaky part is over, the babies get rose pedals sprinkled onto them and are released to their parents. The tradition dates back to the 17th century, says the article, adding that no injuries have ever been reported. Spain saves all of their completely avoidable annual injuries for the Running of the Bulls, obviously.

Câu 5.1

What is El Colacho?

 • A

  A new born baby

 • B

  A festival

 • C

  A village

 • D

  A parent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

El Colacho là gì?

A. Một đứa trẻ mới chào đời.

B. Một lễ hội. 

C. Một ngôi làng.

D. Một người cha/ mẹ.

Thông tin từ bài đọc: According to Slate, the Spanish village of Castrillo de Murcia hosts a yearly festival in which parents baptize their newborns by having men dress up like the devil and jump over them. Known as El Colacho, the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year, during the village's Corpus Christi feast.

Tạm dịch: Theo Slate, ngôi làng Castrillo de Murcia của Tây Ban Nha tổ chức một lễ hội hàng năm, trong đó cha mẹ rửa tội cho trẻ sơ sinh bằng cách cho đàn ông ăn mặc như quỷ và nhảy qua chúng. Được biết đến với cái tên El Colacho, lễ hội được biết đến là diễn ra sau 60 ngày kể từ lễ Phục sinh hàng năm, trong bữa tiệc Corpus Christi của làng.

Câu 5.2

How do parents baptize their new-borns?

 • A

  Dress them up

 • B

   Let them dance

 • C

  Jump over them

 • D

  Let another man jump over them

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Làm thế nào để cha mẹ rửa tội cho đứa con mới sinh của họ?

A. Mặc quần áo cho chúng.

B. Để chúng nhảy múa.

C. Nhảy qua chúng.

D. Để một người đàn ông khác nhảy qua chúng

Thông tin từ bài đọc: According to Slate, the Spanish village of Castrillo de Murcia hosts a yearly festival in which parents baptize their newborns by having men dress up like the devil and jump over them.

Tạm dịch: Theo Slate, ngôi làng Castrillo de Murcia của Tây Ban Nha tổ chức một lễ hội hàng năm, trong đó cha mẹ rửa tội cho trẻ sơ sinh bằng cách cho đàn ông ăn mặc như quỷ và nhảy qua chúng.

Câu 5.3

When is the festival held?

 • A

  New Year’s Day

 • B

  Before Easter

 • C

   During Easter

 • D

  About 2 months after Easter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Lễ hội được tổ chức khi nào?

A. Ngày đầu năm.

B. Trước lễ Phục sinh.

C. Trong lễ Phục sinh.

D. Khoảng 2 tháng sau lễ Phục sinh.

Thông tin từ bài đọc: Known as El Colacho, the festival reportedly takes place 60 days after Easter each year, during the village's Corpus Christi feast.

Tạm dịch: Được biết đến với cái tên El Colacho, lễ hội được biết là diễn ra sau 60 ngày kể từ lễ Phục sinh hàng năm, trong bữa tiệc Corpus Christi của làng.

Câu 5.4

What does the word “bystanders” probably mean?

 • A

  onlookers

 • B

  watchers

 • C

  examiners

 • D

  inspectors

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Từ “bystanders” có nghĩa là gì?

A. người xem (ngoài cuộc)

B. người theo dõi 

C. giám khảo

D. người giám sát

bystander (n): người đứng ngoài xem

=> bystander = onlooker

Thông tin từ bài đọc: Then, while the excited parents look on, men dressed in bright yellow costumes and grotesque masks begin filing through the crowd, whipping bystanders with switches and generally terrorizing everyone.

Tạm dịch: Sau đó, trong khi các bậc cha mẹ hào hứng nhìn vào, những người đàn ông mặc trang phục màu vàng tươi với chiếc mặt nạ kỳ cục bắt đầu lách qua đám đông, quất gậy vào người xem và nói chung là tấn công mọi người."

Câu 5.5

What can be the best title for the passage?

 • A

  Good baptism festival

 • B

  How to keep new-borns healthy

 • C

   El Colacho – A weird custom

 • D

  Way to become Olympic hurdlers

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tiêu đề nào phù hợp nhất cho bài đọc?

A. Lễ hội rửa tội tốt đẹp

B. Làm thế nào để những đứa trẻ sơ sinh luôn khỏe mạnh

C. El Colacho - Một phong tục kỳ lạ

D. Cách trở thành người vượt rào Olympic

Thông tin từ bài đọc: “Then, while the excited parents look on, men dressed in bright yellow costumes and grotesque masks begin filing through the crowd, whipping bystanders with switches and generally terrorizing everyone." Sounds freaky, right?

Tạm dịch: “Sau đó, trong khi các bậc cha mẹ hào hứng nhìn vào, những người đàn ông mặc trang phục màu vàng tươi và đeo chiếc mặt nạ kỳ cục bắt đầu lách qua đám đông, quất gậy vào người xem và nói chung là tấn công mọi người." Nghe thật kỳ quái, đúng không?

close