Trắc nghiệm Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Hue is famous for its royal court _____.

 • A

  dances

 • B

  stories

 • C

  music

 • D

  songs

Câu 2 :

Choose the best answer.

The most beautiful image of the Hoi An Lantern Festival is the _____ lanterns on the river at night.

 • A

  swum

 • B

  floated

 • C

  floating

 • D

  swimming

Câu 3 :

Choose the best answer.

It is a_____ custom in my Vietnam that children are given lucky money during Tet holiday.

 • A

  long

 • B

  held-long        

 • C

  long-held

 • D

  held

Câu 4 :

Choose the best answer.

We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner.

 • A

  commemorate

 • B

  remember

 • C

  worship

 • D

  celebrate

Câu 5 :

Choose the best answer.

In 2010, Hanoi ____ its 1000th anniversary.

 • A

  celebrated

 • B

  commemorated

 • C

  worshipped

 • D

  remembered

Câu 6 :

Choose the best answer.

There is a real carnival atmosphere in the streets.

 • A

  festival

 • B

  tutorial

 • C

  arrival

 • D

  journal

Câu 7 :

Choose the best answer.

The lion and dragon dances performed at the opening ceremony of the festival was so ______.

 • A

  impressed

 • B

  impress

 • C

  impressing

 • D

  impressive

Câu 8 :

Choose the best answer.

The ___ festival was held in the communal house yard.

 • A

  rice-cook

 • B

  rice-cooker

 • C

  rice-cooking

 • D

  rice-cooked

Câu 9 :

Choose the best answer.

This is a statue in _____ of a national hero.

 • A

  commemoration

 • B

  procession

 • C

  competition

 • D

  companion

Câu 10 :

Choose the best answer.

Buffaloes are good _____ of Vietnamese farmers.

 • A

  humans

 • B

  companions

 • C

  fairies

 • D

  offspring

Câu 11 :

Choose the best answer.

Next year, when my Australian friend comes over Vietnam, I will introduce fermented spring rolls _____ him.

 • A

  about

 • B

  for

 • C

  to

 • D

  with

Câu 12 :

Choose the best answer.

The Giong festival is held to _____ Saint Giong who defeated the invaders.

 • A

  remember

 • B

  commemorate

 • C

  miss

 • D

  remind

Câu 13 :

Choose the best answer.

Tet is an occasion for family _____ in Vietnam.

 • A

  visitings

 • B

  meeting

 • C

  reunions

 • D

  seeings

Câu 14 :

Choose the best answer.

The habits of having meals together in Vietnamese families help strengthen family _____.

 • A

  bonding

 • B

  emotion

 • C

  contact

 • D

  problem

Câu 15 :

Choose the best answer.

He said it was imposible to defeat the terrorists military.

 • A

  receive

 • B

  repulse

 • C

  explain

 • D

  develop

Câu 16 :

Choose the best answer.

Christmas is such a joyful time of year.

 • A

  helpful

 • B

  delightful

 • C

  careful

 • D

  beautiful

Câu 17 :

Choose the best answer.

All the villagers participate in the festival held in communal house yearly.

 • A

  take part in

 • B

  hold on

 • C

  take     up

 • D

  arrange

Câu 18 :

Choose the best answer.

The decorations of the ceremony are so _____.

 • A

  catch eyes

 • B

  catching-eyes

 • C

  eye-catching

 • D

  eyes-catch

Câu 19 :

Choose the best answer.

The foreign invaders were finally defeated by allied forced.

 • A

  researchers

 • B

  presidents

 • C

  attackers

 • D

  governments

Câu 20 :

Choose the best answer.

Woman’s roles in the rituals of many religions have been limited.

 • A

  ceremonies

 • B

  meetings

 • C

  appointments

 • D

  gatherings

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Hue is famous for its royal court _____.

 • A

  dances

 • B

  stories

 • C

  music

 • D

  songs

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Cụm từ: royal court music: nhã nhạc cung đình

Lời giải chi tiết :

dance: điệu nhạc   

story: câu chuyện

music: âm nhạc 

song: bài hát

- Cụm từ: royal court music: nhã nhạc cung đình

=> Hue is famous for its royal court music.

Tam dich: Huế nổi tiếng với nhã nhạc cung đình

Câu 2 :

Choose the best answer.

The most beautiful image of the Hoi An Lantern Festival is the _____ lanterns on the river at night.

 • A

  swum

 • B

  floated

 • C

  floating

 • D

  swimming

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- floating lanterns: đèn lồng nổi, thả sông

Lời giải chi tiết :

swum (quá khứ của 'swim'): Bơi      

floated (quá khứ của 'float'): nổi       

float: nổi, trôi

swimming: bơi

- floating lanterns: đèn lồng nổi, thả sông

=>The most beautiful image of the Hoi An Lantern Festival is the floating lanterns on the river at night

Tạm dịch:

Hình ảnh đẹp nhất của Lễ hội đèn lồng Hội An là những chiếc đèn lồng trôi trên sông vào ban đêm

Câu 3 :

Choose the best answer.

It is a_____ custom in my Vietnam that children are given lucky money during Tet holiday.

 • A

  long

 • B

  held-long        

 • C

  long-held

 • D

  held

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Long (adj): dài

Long-held (adj): truyền thống lâu đời

Held: quá khứ của hold ( tổ chức)

Lời giải chi tiết :

Long (adj): dài

Long-held (adj): truyền thống lâu đời

Held: quá khứ của hold ( tổ chức)

=> It is a long-held custom in my Vietnam that children are given lucky money during Tet holiday.

Tạm dịch: Một phong tục đã có từ lâu ở Việt Nam là lì xì trẻ em trong dịp Tết.

Câu 4 :

Choose the best answer.

We always ______ our wedding anniversary by going out to dinner.

 • A

  commemorate

 • B

  remember

 • C

  worship

 • D

  celebrate

Đáp án : D

Phương pháp giải :

commemorate: kỷ niệm (sự kiện lớn)

remember: nhớ

worship: thờ phượng 

celebrate: kỉ niệm (sự kiện nhỏ)

Lời giải chi tiết :

commemorate: kỷ niệm (sự kiện lớn)

remember: nhớ

worship: thờ phượng 

celebrate: kỉ niệm (sự kiện nhỏ)

=> We always celebrate our wedding anniversary by going out to dinner.

Tạm dịch: Chúng ta luôn tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới bằng cách đi ăn tối ở ngoài.

Câu 5 :

Choose the best answer.

In 2010, Hanoi ____ its 1000th anniversary.

 • A

  celebrated

 • B

  commemorated

 • C

  worshipped

 • D

  remembered

Đáp án : A

Phương pháp giải :

celebrate: kỉ niệm (sự kiện nhỏ)

commemorate: kỷ niệm (sự kiện lớn)

worship: thờ cúng

remember: ghi nhớ

Lời giải chi tiết :

celebrate: kỉ niệm 

commemorate: tưởng niệm 

worship: thờ cúng

remember: ghi nhớ

=> In 2010, Hanoi celebrated its 1000th anniversary.

Tạm dịch: Năm 2010, Hà Nội kỷ niệm 1000 năm thành lập.

Câu 6 :

Choose the best answer.

There is a real carnival atmosphere in the streets.

 • A

  festival

 • B

  tutorial

 • C

  arrival

 • D

  journal

Đáp án : A

Phương pháp giải :

festival: lễ hội       

tutorial: hướng dẫn  

carnival: thực sự

journal: tạp chí

Lời giải chi tiết :

festival: lễ hội       

tutorial: hướng dẫn  

carnival: thực sự

journal: tạp chí

carnival = festival

=> There is a real festival atmosphere in the streets.

Tạm dịch: Có một không khí lễ hội thực sự trên đường phố.

Câu 7 :

Choose the best answer.

The lion and dragon dances performed at the opening ceremony of the festival was so ______.

 • A

  impressed

 • B

  impress

 • C

  impressing

 • D

  impressive

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Vị trí sau to be nên cần điền 1 tính từ

Lời giải chi tiết :

impress (v): gây ấn tượng

impressive (adj) : ấn tượng

impressed (Adj): bị ấn tượng (chỉ cảm xúc con người)

=> The lion and dragon dances performed at the opening ceremony of the festival was so impressive.

Tạm dịch: Các điệu múa sư tử và rồng được biểu diễn trong lễ khai mạc lễ hội thật ấn tượng.

Câu 8 :

Choose the best answer.

The ___ festival was held in the communal house yard.

 • A

  rice-cook

 • B

  rice-cooker

 • C

  rice-cooking

 • D

  rice-cooked

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Rice-cooking festival: lễ hội nấu cơm

Lời giải chi tiết :

Rice-cooking festival: lễ hội nấu cơm

 The rice-cooking festival was held in the communal house yard.

Tạm dịch: Lễ hội nấu cơm được tổ chức trong sân nhà chung.

Câu 9 :

Choose the best answer.

This is a statue in _____ of a national hero.

 • A

  commemoration

 • B

  procession

 • C

  competition

 • D

  companion

Đáp án : A

Phương pháp giải :

commemoration: lễ kỷ niệm

procession: quá trình

competition: cuộc thi

companion: đồng hành

Lời giải chi tiết :

commemoration: lễ kỷ niệm

procession: quá trình

competition: cuộc thi

companion: đồng hành

=> This is a statue in commemoration of a national hero.

Tạm dịch: Đây là một bức tượng để tưởng nhớ một anh hùng dân tộc.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Buffaloes are good _____ of Vietnamese farmers.

 • A

  humans

 • B

  companions

 • C

  fairies

 • D

  offspring

Đáp án : B

Phương pháp giải :

human: Nhân loại

companion: bạn đồng hành

fairy: nàng tiên

offspring: con cháu

Lời giải chi tiết :

human: Nhân loại

companion: bạn đồng hành

fairy: nàng tiên

offspring: con cháu

=> Buffaloes are good companions  of Vietnamese farmers.

Tạm dịch: Trâu là bạn đồng hành tốt của nông dân Việt Nam.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Next year, when my Australian friend comes over Vietnam, I will introduce fermented spring rolls _____ him.

 • A

  about

 • B

  for

 • C

  to

 • D

  with

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc: introduce something to somebody: giới thiệu cái gì cho ai

=> Next year, when my Australian friend comes over Vietnam, I will introduce fermented spring rolls to him.

Tạm dịch: Năm tới, khi người bạn Úc của tôi đến Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu món nem chua cho anh ấy.

Câu 12 :

Choose the best answer.

The Giong festival is held to _____ Saint Giong who defeated the invaders.

 • A

  remember

 • B

  commemorate

 • C

  miss

 • D

  remind

Đáp án : B

Phương pháp giải :

remember: ghi nhớ

commemorate: kỉ niệm, tưởng nhớ

miss: bỏ quên

remind: nhắc lại

Lời giải chi tiết :

remember: ghi nhớ

commemorate: kỉ niệm, tưởng nhớ

miss: bỏ quên

remind: nhắc lại

=> The Giong festival is held to commemorate Saint Giong who defeated the invaders. 

Tạm dịch: Lễ hội Gióng được tổ chức để tưởng nhớ Thánh Gióng đã đánh bại quân xâm lược.

Câu 13 :

Choose the best answer.

Tet is an occasion for family _____ in Vietnam.

 • A

  visitings

 • B

  meeting

 • C

  reunions

 • D

  seeings

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

visiting (n): cuộc thăm hỏi

meeting (n): cuộc gặp gỡ

reunion (n): sum họp

see (v): nhìn

=> Tet is an occasion for family reunion in Vietnam.

Tạm dịch: Tết là dịp đoàn tụ gia đình tại Việt Nam.

Câu 14 :

Choose the best answer.

The habits of having meals together in Vietnamese families help strengthen family _____.

 • A

  bonding

 • B

  emotion

 • C

  contact

 • D

  problem

Đáp án : A

Phương pháp giải :

bonding: liên kết

emotion: cảm xúc

contact: liên lạc

problem: vấn đề

Lời giải chi tiết :

bonding (n): liên kết

emotion (n): cảm xúc

contact (v/n): liên lạc

problem (n): vấn đề

=> The habits of having meals together in Vietnamese families help strengthen family bonding.

Tạm dịch: Thói quen dùng bữa cùng nhau trong các gia đình Việt Nam giúp củng cố sự gắn kết gia đình.

Câu 15 :

Choose the best answer.

He said it was imposible to defeat the terrorists military.

 • A

  receive

 • B

  repulse

 • C

  explain

 • D

  develop

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Receive: Nhận được

Repulse: Đẩy lùi  

Explain: Giải thích

Develop: Phát triển, xây dựng

Lời giải chi tiết :

Receive (v): Nhận được

Repulse (v): Đẩy lùi đồng nghĩa với defeat

Explain (v): Giải thích

Develop (v): Phát triển, xây dựng

=> He said it was impossible to repulse the terrorists military.

Tạm dịch: Ông nói rằng không thể đẩy lùi quân đội khủng bố. 

Câu 16 :

Choose the best answer.

Christmas is such a joyful time of year.

 • A

  helpful

 • B

  delightful

 • C

  careful

 • D

  beautiful

Đáp án : B

Phương pháp giải :

joyful (adj): thú vị

helpful: Hữu ích

delightful: thú vị  

careful: cẩn thận

beautiful: xinh đẹp

Lời giải chi tiết :

joyful (adj): thú vị

helpful: Hữu ích

delightful: thú vị (đồng nghĩa với joyful)

careful: cẩn thận

beautiful: xinh đẹp

=> Christmas is such a delightful time of year.

Tạm dịch: Giáng sinh là một thời gian thú vị trong năm.

Câu 17 :

Choose the best answer.

All the villagers participate in the festival held in communal house yearly.

 • A

  take part in

 • B

  hold on

 • C

  take     up

 • D

  arrange

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Take part in: tham gia vào  

Hold on: giữ lấy

Take up: lấy lên

Arange: cắm

Lời giải chi tiết :

Take part in: tham gia vào (đồng nghĩa với participate in)

Hold on: giữ lấy

Take up: lấy lên

Arange: cắm

=> All the villagers take part in the festival held in communal house yearly. 

Tạm dịch:  Tất cả dân làng tham gia lễ hội được tổ chức tại nhà chung hàng năm. 

Câu 18 :

Choose the best answer.

The decorations of the ceremony are so _____.

 • A

  catch eyes

 • B

  catching-eyes

 • C

  eye-catching

 • D

  eyes-catch

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Eye-catching (adj): bắt mắt

Lời giải chi tiết :

Eye-catching (adj): bắt mắt

=>  The decorations of the ceremony are so eye-catching.

Tạm dịch: Các cách trang trí của buổi lễ rất bắt mắt.

Câu 19 :

Choose the best answer.

The foreign invaders were finally defeated by allied forced.

 • A

  researchers

 • B

  presidents

 • C

  attackers

 • D

  governments

Đáp án : C

Phương pháp giải :

researcher: nhà nghiên cứu

president: chủ tịch

attacker: kẻ tấn công  

government: chính quyền

Lời giải chi tiết :

researcher: nhà nghiên cứu

president: chủ tịch

attacker: kẻ tấn công là từ đồng nghĩa của invaders

government: chính quyền

=> The foreign attackers were finally defeated by allied forced.

Tạm dịch: Những kẻ ngoại xâm cuối cùng đã bị đánh bại bởi lực lượng đồng minh.

Câu 20 :

Choose the best answer.

Woman’s roles in the rituals of many religions have been limited.

 • A

  ceremonies

 • B

  meetings

 • C

  appointments

 • D

  gatherings

Đáp án : A

Phương pháp giải :

ceremonies: nghi lễ là từ đồng nghĩa của từ rituals

meetings: các cuộc họp

appointments: các cuộc hẹn

gatherings: tụ họp

Lời giải chi tiết :

ceremonies (n) nghi lễ là từ đồng nghĩa của từ rituals

meetings (n): các cuộc họp

appointments (n): các cuộc hẹn

gatherings (n): tụ họp

Woman’s roles in the ceremonies of many religions have been limited.

Tạm dịch: Vai trò của người phụ nữ trong các nghi lễ của nhiều tôn giáo đã bị hạn chế.

close