Trắc nghiệm Kĩ năng viết Review 2 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with the same meaning to the first ones.

The Eagle team performed more successfully than the Lion team.


=> The Lion team didn’t

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with the same meaning to the first ones.

Lang Lieu couldn’t buy any special food. He was very poor. (because)


=> Lang Lieu

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with the same meaning to the first ones.

Tom can’t lift the table. He isn’t very strong. (enough)


=>

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence with the same meaning to the first one.

They built a new bridge over the river.


=> A new bridge

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences using these word cues.

It is five years since Tom and Mary got married.


=> Tom and Mary

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

people

Kinh

in

together

lived

a harmony

the village

under

.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite each of the following sentences using the word(s) given so that its meaning stays the same.

We won’t hold the festival. It costs too much money. 


=> If

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with the same meaning to the first ones.

The Eagle team performed more successfully than the Lion team.


=> The Lion team didn’t

Đáp án

The Eagle team performed more successfully than the Lion team.


=> The Lion team didn’t

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn với trạng từ - so sánh bằng

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh hơn với trạng từ: S + Ved/2 + more + trạng từ dài + than + N/ pronoun

So sánh bằng: S + didn’t V + as + adv + as + N/ pronoun

Đáp án: perform as successfully as the Eagle team

Tạm dịch: Đội Chim ưng thể hiện thành công hơn đội Sư tử.

= Đội Sư tử không thể hiện thành công như đội Chim ưng.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with the same meaning to the first ones.

Lang Lieu couldn’t buy any special food. He was very poor. (because)


=> Lang Lieu

Đáp án

Lang Lieu couldn’t buy any special food. He was very poor. (because)


=> Lang Lieu

Phương pháp giải :

Kiến thức: Mệnh đề chỉ lý do

Lời giải chi tiết :

because + S + V: bởi vì

Đáp án: Lang Lieu couldn’t buy any special food because he was very poor.

Tạm dịch: Lang Liêu không thể mua được đặc sản nào. Anh ấy rất nghèo.

= Lang Liêu không thể mua được đặc sản nào bởi vì anh ấy rất nghèo.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with the same meaning to the first ones.

Tom can’t lift the table. He isn’t very strong. (enough)


=>

Đáp án

Tom can’t lift the table. He isn’t very strong. (enough)


=>

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc “enough”

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + be + (not) + adj + enough + to V (đủ…để làm gì)

Đáp án: Tom isn’t strong enough to lift the table.

Tạm dịch: Tom không thể nâng nổi cái bàn lên. Anh ấy không đủ khỏe.

= Tom không đủ khỏe để nâng cái bàn lên.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentence with the same meaning to the first one.

They built a new bridge over the river.


=> A new bridge

Đáp án

They built a new bridge over the river.


=> A new bridge

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc bị động thì quá khứ đơn: S + was/ were + Ved/V3 + (by O)

Đáp án:  A new bridge was built over the river.

Tạm dịch: Họ đã xây một cây cầu mới bắc qua sông.

= Một cây câu mới đã được xây bắc qua sông.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences using these word cues.

It is five years since Tom and Mary got married.


=> Tom and Mary

Đáp án

It is five years since Tom and Mary got married.


=> Tom and Mary

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn – hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc mối liên hệ giữa thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành:

It is + khoảng thời gian + since + S + V(quá khứ đơn)

= S + have/ has + V (hiện tại hoàn thành) + for + khoảng thời gian

Đáp án: Tom and Mary have got married for five years

Tạm dịch: Đã 5 năm kể từ khi Tom và Mary kết hôn. = Tom và Mary đã kết hôn khoảng 5 năm.

Câu 6 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Rearrange the following words to make a meaningful sentence.

people

Kinh

in

together

lived

a harmony

the village

under

.

Đáp án

Kinh

people

lived

together

in

a harmony

under

the village

.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Kinh people (n): người Kinh

live together (v): sống cùng nhau

in a harmony: một cách hòa thuận

under the village: trong cùng một làng

Đáp án: Kinh people lived together in a harmony under the village.

Tạm dịch: Người Kinh sống hòa hợp với nhau trong cùng một làng.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite each of the following sentences using the word(s) given so that its meaning stays the same.

We won’t hold the festival. It costs too much money. 


=> If

Đáp án

We won’t hold the festival. It costs too much money. 


=> If

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu điều kiện loại 1

Lời giải chi tiết :

Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 diễn tả hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc: If + S + V (hiện tại đơn), S + will + V

Đáp án: If it costs too much money, we won’t hold the festival.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ không tổ chức lễ hội. Nó tốn quá nhiều tiền.

= Nếu nó tốn quá nhiều tiền, chúng tôi sẽ không tổ chức lễ hội.

close