Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Ali Baba, a poor woodcutter was in the forest when he saw forty thieves stop in front of a cave.

The leader said “Open Sesame!” and before Ali Baba’s amazed eyes the sealed mouth of the cave magically opened and the men disappeared inside. To come out and close the entrance, the leader said “Close Sesame” and the cave sealed itself once more. Trembling with excitement Ali Baba waited till the thieves had left and then entered the cave after saying the magic words. To his delight he found lots of treasure.

Ali Baba told his brother Kasim about the wondrous cave. Kasim set off to get some treasure for himself too. Sadly, he forgot the words to leave the cave and the thieves killed him. Ali Baba discovered his brother's body in the cave. With the help of a slave girl called Morgiana, he was able to take Kasim’s body back home and bury it.

Realising that someone else knew about their cave the thieves tracked Ali Baba down. The leader, disguised as an oil seller stayed with Ali Baba. He had brought along mules loaded with forty oil jars containing the other thieves. Clever Morgiana knew who the oil seller really was and poured boiling oil into the jars killing the other thieves. While dancing in front of the leader of the thieves Morgiana stabbed him. Ali Baba was saved and lived happily ever after.

(Source: http://shortstoriesshort.com)

Câu 1.1

Ali Baba knew the magic words ________.

 • A

  he heard it by chance

 • B

  the thief told him

 • C

  Kasim let him know

 • D

  Morgiana taught him

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Ali Baba, a poor woodcutter was in the forest when he saw forty thieves stop in front of a cave. The leader said “Open Sesame!” and before Ali Baba’s amazed eyes the sealed mouth of the cave magically opened and the men disappeared inside.

Lời giải chi tiết :

Ali Baba biết những lời kỳ diệu bởi vì

A.anh ấy nghe thấy nó một cách tình cờ

B.tên cướp nói với anh ta

C.Kasim cho anh ta biết

D.Morgiana đã dạy anh ta

Thông tin: Ali Baba, a poor woodcutter was in the forest when he saw forty thieves stop in front of a cave. The leader said “Open Sesame!” and before Ali Baba’s amazed eyes the sealed mouth of the cave magically opened and the men disappeared inside.

Tạm dịch: Ali Baba, một người tiều phu nghèo đang ở trong rừng khi thấy bốn mươi tên cướp dừng lại trước một hang động. Tên cầm đầu nói rằng “Vừng ơi mở ra!” và trước đôi mắt kinh ngạc của Ali Baba cái miệng bịt kín của hang động mở ra một cách kỳ diệu và những người đàn ông biến mất vào bên trong.

Câu 1.2

Ali Baba said the magic words and _____.

 • A

  he entered the cave without any sound

 • B

  the thieves came back

 • C

  the cave still closed

 • D

  the cave opened  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: Trembling with excitement Ali Baba waited till the thieves had left and then entered the cave after saying the magic words. To his delight he found lots of treasure.

Lời giải chi tiết :

Ali Baba nói những lời kỳ diệu và

A.anh vào hang mà không phát ra tiếng động.

B.những tên trộm đã quay trở lại

C.hang vẫn đóng cửa

D.hang mở

Thông tin: Trembling with excitement Ali Baba waited till the thieves had left and then entered the cave after saying the magic words. To his delight he found lots of treasure.

Tạm dịch: Run rẩy vì phấn khích Ali Baba đợi cho đến khi những tên cướp rời đi và sau đó vào hang sau khi nói những lời kỳ diệu. Đáp lại sự vui mừng, anh ta tìm thấy rất nhiều kho báu.

Câu 1.3

Kasim was killed by the thieves because _____.

 • A

  he didn’t give the thieves treasure

 • B

  he forgot the magic words

 • C

  he didn’t agree to enter the cave

 • D

  he was Ali Baba’s brother

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Ali Baba told his brother Kasim about the wondrous cave. Kasim set off to get some treasure for himself too. Sadly, he forgot the words to leave the cave and the thieves killed him.

Lời giải chi tiết :

Kasim đã bị giết bởi những tên cướp vì

A.anh ấy đã không cho những tên cướp kho báu

B.anh quên mất những lời kỳ diệu

C.anh ấy không đồng ý vào hang

D.anh ấy là anh trai Ali Baba

Thông tin: Ali Baba told his brother Kasim about the wondrous cave. Kasim set off to get some treasure for himself too. Sadly, he forgot the words to leave the cave and the thieves killed him.

Tạm dịch: Ali Baba nói với anh trai Kasim về hang động kỳ diệu. Kasim lên đường để có được một số kho báu cho mình. Đáng buồn thay, anh ta quên lời để rời khỏi hang và những tên cướp đã giết anh ta.

Câu 1.4

Ali Baba was able to take Kasim’s body back home and bury it thanks to ______.

 • A

  the thieves’ kindness

 • B

  his ability and cleverness

 • C

  Morgiana’s help

 • D

  Kasim’s letter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: With the help of a slave girl called Morgiana, he was able to take Kasim’s body back home and bury it.

Lời giải chi tiết :

Ali Baba đã có thể đưa thi thể Kasim về nhà và chôn cất nó nhờ

 1. những tên trộm tốt bụng

B.khả năng và sự thông minh của anh ấy

C.sự trợ giúp của Morgiana

D.bức thư của Kasim

Thông tin: With the help of a slave girl called Morgiana, he was able to take Kasim’s body back home and bury it.

Tạm dịch: Với sự giúp đỡ của một cô gái nô lệ tên là Morgiana, anh ta đã có thể đưa thi thể Kasim trở về nhà và chôn cất nó.

Câu 1.5

The phrasal verb “track down” in the last paragraph most probably means ____.

 • A

  go and see

 • B

  meet and talk

 • C

  search and find

 • D

  come and take

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

track down = theo dõi

Lời giải chi tiết :

Cụm động từ “track down” trong đoạn cuối có thể có nghĩa là

A.đến và gặp

B.gặp và nói chuyện

C.tìm kiếm và theo dõi

D.đến và lấy

track down = theo dõi => track down = search and find

Câu 1.6

Morgiana killed the leader of the thieves when she was _____.  

 • A

  dancing

 • B

  pouring oil

 • C

  asked about Ali Baba

 • D

  living with Ali Baba  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: While dancing in front of the leader of the thieves Morgiana stabbed him. Ali Baba was saved and lived happily ever after.

Lời giải chi tiết :

Morgiana đã giết tên cầm đầu của những tên cướp khi cô

A.nhảy múa

B.đổ dầu

C.hỏi về Ali Baba

D.sống với Ali Baba

Thông tin: While dancing in front of the leader of the thieves Morgiana stabbed him. Ali Baba was saved and lived happily ever after.

Tạm dịch: Trong khi nhảy múa trước mặt kẻ cầm đầu của bọn trộm, Morgiana đã đâm anh ta. Ali Baba được cứu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Tạm dịch:

Ali Baba, một người tiều phu nghèo đang ở trong rừng khi thấy bốn mươi tên cướp dừng lại trước một hang động.

Tên cầm đầu nói rằng “Vừng ơi mở ra!” và trước đôi mắt kinh ngạc của Ali Baba cái miệng bịt kín của hang động mở ra một cách kỳ diệu và những người đàn ông biến mất vào bên trong. Để đi ra và đóng lối vào, tên cầm đầu nói rằng “Vừng ơi đóng lạ” và hang động tự đóng lại một lần nữa. Run rẩy vì phấn khích Ali Baba đợi cho đến khi những tên cướp rời đi và sau đó vào hang sau khi nói những lời kỳ diệu. Đáp lại sự vui mừng, anh ta tìm thấy rất nhiều kho báu.

Ali Baba nói với anh trai Kasim về hang động kỳ diệu. Kasim lên đường để có được một số kho báu cho mình. Đáng buồn thay, anh ta quên lời để rời khỏi hang và những tên cướp đã giết anh ta. Ali Baba đã phát hiện ra thi thể của anh trai mình trong hang động. Với sự giúp đỡ của một cô gái nô lệ tên là Morgiana, anh ta đã có thể đưa thi thể Kasim trở về nhà và chôn cất.

Nhận ra rằng ai đó đã biết về hang động của mình, những tên cướp đã theo dõi Ali Baba. Tên cầm đầu, cải trang thành một người bán dầu ở cùng với Ali Baba. Anh ta đã mang theo những con la chở bốn mươi thùng dầu chứa những tên cướp khác. Morgiana thông minh đã biết người bán dầu thực sự là ai và đổ dầu sôi vào thùng giết chết những tên cướp khác. Trong khi nhảy múa trước mặt kẻ cầm đầu của bọn trộm, Morgiana đã đâm anh ta. Ali Baba được cứu và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

The Three Little Pigs

Once upon a time, in the wood there lived three little pigs. One pig built a house of straw while the second pig built his house with sticks. They built their houses very quickly and then sang and danced all day because they were lazy. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks.

A big bad wolf saw the two little pigs while they danced and played and thought, “What juicy tender meals they will make!” He chased the two pigs and they ran and hid in their houses. The big bad wolf went to the first house and huffed and puffed and blew the house down in minutes. The frightened little pig ran to the second pig’s house that was made of sticks. The big bad wolf now came to this house and huffed and puffed and blew the house down in hardly any time. Now, the two little pigs were terrified and ran to the third pig’s house that was made of bricks.

The big bad wolf tried to huff and puff and blow the house down, but he could not. He kept trying for hours but the house was very strong and the little pigs were safe inside. He tried to enter through the chimney but the third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died.

The two little pigs now felt sorry for having been so lazy. They too built their houses with bricks and lived happily ever after.

Câu 2.1

What is the settings of the story?   

 • A

  Time: Once upon a time; place: in the wood

 • B

  Time: Once; place: in the garden

 • C

  Time: In the future; place: in the farm

 • D

  Time: In the past; place: in the wood

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Once upon a time, in the wood there lived three little pigs.

Lời giải chi tiết :

Bối cảnh của câu chuyện là gì?

A.Thời gian: Ngày xửa ngày xưa; nơi: trong rừng

B.Thời gian: Một lần; nơi: trong vườn

C.Thời gian: Trong tương lai; nơi: trong trang trại

D.Thời gian: Trong quá khứ; nơi: trong rừng

Thông tin: Once upon a time, in the wood there lived three little pigs.

Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa, trong rừng có ba chú heo con.

Câu 2.2

Who are main characters in the story?

 • A

  The three pigs

 • B

  The wolf

 • C

  The three pigs and the lion

 • D

  The three pigs and the wolf

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?

A.Ba chú heo

B.Sói

C.Ba chú heo và sư tử

D.Ba chú heo và sói

Xuyên suốt câu chuyện là kể về 3 chú heo cùng với con sói độc ác nên nhân vật chính của chuyện là ba chú heo và con sói.

Câu 2.3

What did the pigs build their houses with?

 • A

  Straw

 • B

  Sticks

 • C

  Bricks

 • D

  Straw, sticks and bricks

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: One pig built a house of straw while the second pig built his house with sticks. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks.

Lời giải chi tiết :

Những chú heo đã xây dựng nhà của họ với những gì?

A.Rơm

B.Gậy

C.Gạch

D.Rơm, gậy và gạch

Thông tin: One pig built a house of straw while the second pig built his house with sticks. The third little pig worked hard all day and built his house with bricks.

Tạm dịch: Một chú heo đã xây một ngôi nhà bằng rơm trong khi chú heo thứ hai xây nhà bằng gậy. Chú heo nhỏ thứ ba làm việc chăm chỉ cả ngày và xây dựng ngôi nhà của mình bằng gạch.

Câu 2.4

What happened to the wolf at the end of the story? 

 • A

  He ran away from the pig's brick house.

 • B

  He felt into the pot of boiling water and died.

 • C

  He had a big meal with three pigs.

 • D

  He lived with three pigs happily ever after.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He tried to enter through the chimney but the third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died.

Lời giải chi tiết :

Điều gì đã xảy ra với con sói ở cuối câu chuyện?

A.Nó ấy chạy trốn khỏi ngôi nhà gạch của chú heo

B.Nó rơi vào nồi nước sôi và chết.

C.Nó đã có một bữa ăn lớn với ba chú heo.

D.Nó sống với ba chú heo hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thông tin: He tried to enter through the chimney but the third little pig boiled a big pot of water and kept it below the chimney. The wolf fell into it and died.

Tạm dịch: Nó cố gắng đi qua ống khói nhưng chú heo nhỏ thứ ba đã đun sôi một nồi nước lớn và giữ nó bên dưới ống khói. Con sói rơi vào đó và chết.

Câu 2.5

What is the life lesson of the story?

 • A

  Enjoy your time as much as you can.

 • B

  Hard work will pay off.

 • C

  The strong will beat the weak.

 • D

  How to build house

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The two little pigs now felt sorry for having been so lazy. They too built their houses with bricks and lived happily ever after.

Lời giải chi tiết :

Bài học cuộc sống của câu chuyện là gì?

A.Tận hưởng thời gian của bạn nhiều nhất có thể.

B.Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp

C.Kẻ mạnh sẽ đánh bại kẻ yếu.

D.Cách xây nhà

Thông tin: The two little pigs now felt sorry for having been so lazy. They too built their houses with bricks and lived happily ever after.

Tạm dịch: Hai chú heo con bây giờ cảm thấy có lỗi vì đã lười biếng như vậy. Chúng cũng xây nhà bằng gạch và sống hạnh phúc mãi mãi.

Tạm dịch bài:

Ba chú heo con

Ngày xửa ngày xưa, trong rừng có ba chú heo con. Một chú heo đã xây một ngôi nhà bằng rơm trong khi chú heo thứ hai xây nhà bằng gậy. Họ xây nhà rất nhanh và sau đó hát và nhảy cả ngày vì họ lười biếng. Chú heo nhỏ thứ ba làm việc chăm chỉ cả ngày và xây dựng ngôi nhà của mình bằng gạch.

Một con sói lớn xấu xa nhìn thấy hai chú heo nhỏ trong khi chúng nhảy múa và suy nghĩ, “Chúng sẽ tạo nên những bữa ăn ngon ngọt!” Nó đã đuổi theo hai chú heo và chúng chạy trốn trong nhà của mình. Con sói lớn xấu xa đã đi đến ngôi nhà đầu tiên, giận dữ và thở hổn hển và thổi bay ngôi nhà trong vài phút. Chú heo nhỏ sợ hãi chạy đến ngôi nhà thứ hai được làm bằng gậy. Con sói lớn xấu xa đã đến ngôi nhà này và giận dữ, thở hổn hển và thổi bay ngôi nhà hầu như bất cứ lúc nào. Bây giờ, hai chú heo con đã rất sợ hãi và chạy đến ngôi nhà thứ ba được làm bằng gạch.

Con sói lớn xấu xa cố gắng xì hơi và thổi bay ngôi nhà, nhưng nó không thể. Nó đã cố gắng trong nhiều giờ nhưng ngôi nhà rất vũng chắc và những chú heo nhỏ vẫn an toàn bên trong. Nó cố gắng đi qua ống khói nhưng chú heo nhỏ thứ ba đã đun sôi một nồi nước lớn và giữ nó bên dưới ống khói. Con sói rơi vào đó và chết.

Hai chú heo con bây giờ cảm thấy có lỗi vì đã lười biếng như vậy. Chúng cũng xây nhà bằng gạch và sống hạnh phúc mãi mãi.

close