Trắc nghiệm Đọc điền từ Review 4 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the correct answer A, B, C or D to complete the following passage.

NASA announced plans that are out of this world - literally! The space agency hopes to (1) _____ humans to the moon again by 2020. NASA hopes to make a giant leap - back to the moon. Back in 2005, the U.S. space agency announced its plan to send four astronauts to the moon (2) _____ the next 15 years.

NASA officials say the moon is just the first step. They hope future missions will take astronauts to Mars and beyond. “We will return to the moon no later than 2020 and extend the human presence across the (3) _____ system and beyond,” says Michael Griffin, the head of NASA. So far, the moon is the only place beyond Earth that humans have visited. At 226,000 miles away, the moon is Earth's (4) _______ space neighbour.

On July 20th, 1969, Neil Armstrong and Edwin “Buzz” Aldrin became the first astronauts to land on the moon. They traveled there aboard Apollo 11. When Armstrong first set foot on the moon, he spoke these famous words: “That's one small step for a man, one giant leap for mankind.” During NASA's Apollo program, 12 American astronauts explored the lunar terrain. The last U.S. trip to the moon (5) ______ in December 1972.

Câu 1.1

 The space agency hopes to (1) _____ humans to the moon again by 2020.

 • A

  send

 • B

  sending

 • C

  sent

 • D

   have sent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: to V/ V_ing/V_inf

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: hope + to V_nguyên thể: hi vọng làm gì

The space agency hopes to (1) send humans to the moon again by 2020.

Tạm dịch: Cơ quan vũ trụ hi vọng sẽ đưa con người lên mặt trăng một lần nữa trước năm 2020.

Câu 1.2

Back in 2005, the U.S. space agency announced its plan to send four astronauts to the moon (2) _____ the next 15 years.

 • A

  for

 • B

  at

 • C

  on

 • D

  within

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ chỉ thời gian

Lời giải chi tiết :

for (prep): cho, khoảng  => đi với khoảng thời gian

at (prep): vào lúc => đi với danh từ chỉ giờ giấc cụ thể

on (prep): vào => đi với danh từ chỉ ngày, tổ hợp ngày - tháng hoặc ngày - tháng - năm

within (prep): trong vòng => within + the next/ the last + khoảng thời gian: trong vòng ...tới/ trước

Back in 2005, the U.S. space agency announced its plan to send four astronauts to the moon (2) within the next 15 years.

Tạm dịch: Quay trở lại vào năm 2005, cơ quan vũ trụ Mĩ đã thông báo kế hoạch sẽ gửi bốn nhà du hành vũ trụ lên mặt trăng trong vòng 15 năm tới.

Câu 1.3

“We will return to the moon no later than 2020 and extend the human presence across the (3) _____ system and beyond,” says Michael Griffin, the head of NASA.

 • A

  science

 • B

  planet

 • C

  solar

 • D

  life

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

science (n): khoa học

planet (n): hành tinh

solar (adj): thuộc về mặt trời

life (n): cuộc sống

=> solar system: hệ mặt trời

“We will return to the moon no later than 2020 and extend the human presence across the (3) solar system and beyond,” says Michael Griffin, the head of NASA.

Tạm dịch: "Chúng tôi sẽ trở lại mặt trăng không muộn hơn năm 2020 và sẽ nới rộng sự hiện diện của loài người băng qua hệ mặt trời và xa hơn nữa", Michael Griffin nói, người điều hành của NASA.

Câu 1.4

At 226,000 miles away, the moon is Earth's (4) _______ space neighbour.

 • A

  closest

 • B

  closer

 • C

  closely

 • D

  as close as

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh nhất

Lời giải chi tiết :

closest  (a): gần nhất

closer (a) : gần hơn

closely (adv): một cách gần gũi

as close as: gần như là 

At 226,000 miles away, the moon is Earth's (4) closest  space neighbour.

Tạm dịch: Ở khoảng xa 226,000 dặm, mặt trăng là hàng xóm trong không gian gần nhất của Trái Đất.

Câu 1.5

The last U.S. trip to the moon (5) ______ in December 1972.

 • A

  finished

 • B

  had finished

 • C

  finishes

 • D

  will be finishing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn: in December 1972  (tháng 12 năm 1972)

Công thức thì quá khứ đơn dạng khẳng định: S + Ved/V2

The last U.S. trip to the moon (5) finished in December 1972.

Tạm dịch: Chuyến bay cuối lên mặt trăng của Mĩ đã kết thúc vào tháng 12 năm 1972.

Câu hỏi 2 :

Read the passage and answer the following questions.

New Zealand is a small country in the southern Pacific Ocean. There are two main islands, the North Island and the South Island, as (1) _______ as many smaller islands. New Zealand is 268,000 square kilometres, about the same size as the United Kingdom.

There are four main cities. Auckland, in the north, is the largest city with a population (2) _______ over one million people. Auckland's population includes many different nationalities. For example, there are large groups of European, Maori, Pacific Island, Chinese and Indian people. Together with other smaller groups, they make Auckland an interesting and (3) _______ place to live.

Although Wellington is the capital, the centre of government, it is smaller and (4) _______ than Auckland with a population of 350,000. The main cities in the South Island are Christchurch, known as the Garden City, and Dunedin, which is often (5) _______ to a small Scottish city.

Câu 2.1

There are two main islands, the North Island and the South Island, as (1) _______ as many smaller islands.

 • A

  good

 • B

  well

 • C

  better

 • D

  same

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

as well as : cũng như

as good as: tốt như

There are two main islands, the North Island and the South Island, as (1) well as many smaller islands.

Tạm dịch: Có hai hòn đảo chính, hòn đảo phía Bắc và phía Nam, cũng như nhiều hòn đảo nhỏ hơn.

Câu 2.2

Auckland, in the north, is the largest city with a population (2) _______ over one million people.

 • A

  of

 • B

  with

 • C

  to

 • D

  from

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ 

Lời giải chi tiết :

Ta có cụm từ: with a population of (có dân số (bao nhiêu))

Auckland, in the north, is the largest city with a population (2) of over one million people.

Tạm dịch: Auckland, ở phía Bắc, là thành phố rộng nhất với dân số hơn 1 triệu người.

Câu 2.3

Together with other smaller groups, they make Auckland an interesting and (3) _______ place to live.

 • A

  excitement

 • B

  excited

 • C

  exciting

 • D

  excite

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng

Lời giải chi tiết :

Trước danh từ “place” cần một tính từ 

excitement (n): sự hưng phấn

excited (adj): phấn khích => dùng để diễn tả trạng thái của con người

exciting (adj): nhộn nhịp, thú vị => dùng để diễn tả đặc điểm, tính chất của sự vật

excite (v): làm cho phấn khích

Together with other smaller groups, they make Auckland an interesting and (3) exciting place to live.

Tạm dịch: Cùng với những nhóm người nhỏ hơn khác, họ khiến Auckland thành một nơi thú vị và nhộn nhịp để sống.

Câu 2.4

Although Wellington is the capital, the centre of government, it is smaller and (4) _______ than Auckland with a population of 350,000.

 • A

  more quiet

 • B

  quietly

 • C

  most quiet

 • D

  quieter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh hơn

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj_er than S2

- Cấu trúc so sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + MORE + adj + than S2

Trường hợp ngoại lệ: quiet => quieter 

Although Wellington is the capital, the centre of government, it is smaller and (4) quieter than Auckland with a population of 350,000.

Tạm dịch: Mặc dù Wellington là thủ đô, trung tâm chính phủ, nhưng nó nhỏ hơn và yên tĩnh hơn Auckland với dân số 350.000 người.

Câu 2.5

The main cities in the South Island are Christchurch, known as the Garden City, and Dunedin, which is often (5) _______ to a small Scottish city.

 • A

  compared

 • B

  to compare

 • C

  been compared

 • D

  comparing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động 

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu bị động thì hiện tại đơn: S + is/ am/ are + Ved/P2

The main cities in the South Island are Christchurch, known as the Garden City, and Dunedin, which is often (5) compared to a small Scottish city.

Tạm dịch: Những thành phố chính ở hòn đảo phía Nam là Christchurch, được biết đến như là một khu vườn thành phố, và Dunedin, cái mà thường được so sánh với một thành phố nhỏ của Scotland.

Câu hỏi 3 :

 Read the passage and choose the correct answer for each blank.

No more teachers? No more books? For today's kids, the Internet has all the answers.

Gadgets come and go and most of them don't have a very long life. The Internet, (1) ______, seems to be here to stay. The World Wide Web is now the largest information (2) ______ in the world and teenagers can find more or less anything they want there. They can download music and films, watch TV, listen to the radio, send e-mails and even shop online.

In the United States for example, more than 78% of kids go online, according to a recent study. A lot of them are just surfing the Web and instant messaging their friends. But 94% of those online said they also used it (3) ______ schoolwork. This technology has allowed them to access a vast store of knowledge which was inaccessible before. With online tutoring and virtual schools, technology allows students to get specific help. It is also (4) _______ to be a part of a study group or discuss school projects with international e-mail pals. Perhaps more than anything, the Internet search engine Google has changed homework habits across the globe. But the problem is that it is so easy to “copy and paste” that teachers (5) ________ to change homework assignments or projects every year.

Câu 3.1

The Internet, (1) ______, seems to be here to stay.

 • A

  moreover

 • B

  because

 • C

  however

 • D

  although

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

moreover: hơn nữa

because: bởi vì

however: tuy nhiên

although: mặc dù

The Internet, (1) however, seems to be here to stay.

Tạm dịch: Tuy nhiên mạng internet dường như sẽ luôn tồn tại.

Câu 3.2

The World Wide Web is now the largest information (2) ______ in the world and teenagers can find more or less anything they want there.

 • A

  resource

 • B

  technology

 • C

  informatics

 • D

  generation

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

resource (n): nguồn

technology (n): công nghệ

informatics (n): môn tin học

generation (n): thế hệ

The World Wide Web is now the largest information (2) resource in the world and teenagers can find more or less anything they want there. 

Tạm dịch: Mạng lưới toàn cầu là nguồn thông tin lớn nhất trên thế giới và các thanh thiếu niên có thể tìm nhiều hơn hoặc ít hơn bất cứ thứ gì họ muốn ở đó.

Câu 3.3

But 94% of those online said they also used it (3) ______ schoolwork. 

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  with

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

in (prep): ở trong

on (prep): ở trên

with (prep): với

for (prep): cho

Ta có: use for sth / doing sth (sử dụng cho cái gì / làm việc gì)

But 94% of those online said they also used it (3) for schoolwork

Tạm dịch: Nhưng 94% những người online đã nói họ cũng sử dụng nó cho các bài tập ở trường

Câu 3.4

 It is also (4) _______ to be a part of a study group or discuss school projects with international e-mail pals.

 • A

  possible

 • B

  possibility

 • C

  possibly

 • D

  impossible

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: It is + adj + to V (nguyên thể) => chỗ trống phải là một tính từ.

possible (adj): có thể

possibility (n): khả năng (có thể)

possibly (adv): có lẽ

impossible (adj): không thể

It is also (4) possible to be a part of a study group or discuss school projects with international e-mail pals.

Tạm dịch: Đó cũng có thể là một phần của việc học nhóm hoặc thảo luận các dự án trường học với những người bạn ngoại quốc qua thư điện tử.

Câu 3.5

But the problem is that it is so easy to “copy and paste” that teachers (5) ________ to change homework assignments or projects every year.

 • A

  must

 • B

  should

 • C

  had

 • D

  need

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu

Lời giải chi tiết :

must + V_nguyên thể: phải làm gì

should + V_nguyên thể: nên làm gì

had + to V: đã phải làm gì

need + to V: cần làm gì

But the problem is that it is so easy to “copy and paste” that teachers (5) need to change homework assignments or projects every year.

Tạm dịch: Nhưng vấn đề ở đây là quá dễ dàng để sao chép đến nỗi mà các giáo viên có thể phải thay bài tập về nhà hoặc dự án mỗi năm.

Câu hỏi 4 :

Read the passage and choose the correct answer to complete the passage.

A drought is a period or condition of unusually dry weather within a geographic area where rainfall is normally present. During a drought there is a (1) ______ of precipitation. Droughts occur in all climatic zones. However, its characteristics vary significantly (2) ______ one region to another.

Its (3) ________ depends on the degree of the water shortage, size of area affected, and the duration and warmth of the dry period. In many underdeveloped countries, such as India, people place a great  demand on water supply. During a drought period (4) ________ is a lack of water, and thus many of the poor die.

(5) ________ drought cannot be reliably predicted, certain precautions can be taken in drought-risk areas. These include construction of reservoirs to hold emergency water supplies, education to avoid over cropping and overgrazing, and programs to limit settlement in drought-prone areas.

Câu 4.1

During a drought there is a (1) ______ of precipitation.

 • A

  addition

 • B

  abundance

 • C

  lack

 • D

  success

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

addition (n): sự thêm vào

abundance (n): sự phong phú, dư thừa 

lack (n): sự thiếu hụt

success (n): sự thành công

During a drought there is a (1) lack of precipitation. 

Tạm dịch: Trong suốt thời kỳ hạn hán, có sự thiếu hụt lượng mưa.

Câu 4.2

However, its characteristics vary significantly (2) ______ one region to another

 • A

  from

 • B

  at

 • C

  with

 • D

  during

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

from … to… (prep): từ… đến…

at (prep): ở

with (prep): với

during (prep): trong suốt

from sth to sth: từ cái gì đến cái gì

However, its characteristics vary significantly (2) from one region to another.

Tạm dịch: Tuy nhiên, những đặc tính của nó thay đổi đáng kể từ vùng này đến vùng khác.

Câu 4.3

Its (3) ________ depends on the degree of the water shortage, size of area affected, and the duration and warmth of the dry period.

 • A

  serious

 • B

  seriousness

 • C

  seriously

 • D

  series

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau tính từ sở hữu “its” cần một danh từ

serious (adj): nghiêm trọng

seriousness (n): sự nghiêm trọng

seriously (adv): một cách nghiêm trọng

series (n): các chuỗi

Its (3) seriousness depends on the degree of the water shortage, size of area affected, and the duration and warmth of the dry period.

Tạm dịch: Tính nghiêm trọng của nó phụ thuộc vào mức độ thiếu nước, diện tích khu vực bị ảnh hưởng, và khoảng thời gian và độ ấm của thời kỳ khô hạn.

Câu 4.4

During a drought period (4) ________ is a lack of water, and thus many of the poor die.

 • A

  have

 • B

  there

 • C

  where

 • D

  these

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc với “There be

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: there + is/ are + danh từ/ cụm danh từ (có…)

During a drought period (4) there is a lack of water, and thus many of the poor die.

Tạm dịch: Trong suốt thời kì hạn hán, xảy ra việc thiếu nước, và do đó nhiều người nghèo chết.

Câu 4.5

(5) ________ drought cannot be reliably predicted, certain precautions can be taken in drought-risk areas.

 • A

  Although

 • B

  However

 • C

  Besides

 • D

  Because

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

Although + S + V: mặc dù

However, S + V: tuy nhiên

Besides, S + V: bên cạnh đó

Because + S + V: bởi vì

(5) Although drought cannot be reliably predicted, certain precautions can be taken in drought-risk areas.

Tạm dịch: Mặc dù hạn hán không thể dự đoán một cách đáng tin, nhưng những biện pháp đề phòng chắc chắn trong những khu vực có nguy cơ hạn hán vẫn có thể được đưa ra.

Câu hỏi 5 :

Read and choose the correct word from the box to complete the passage. There is an extra word.

The Internet is the world's largest computer network with over 100 million users worldwide (1) _______this number is doubling from year to year. Now, you can sit at your computer, choose a route and arrive at your destination - that is, the information you need. Today, from your computer, you can (2) _______a library in one country, talk to an expert on a certain topic in a second country and send your own information to someone doing research in a third. So, we don’t know what will be next  (3) _____the not-too-distant future.

The Internet was born when scientists attempted to connect the American Defence Network to other satellite networks in order to exchange information. Soon, scientific and educational institutions as well as research departments became (4) ___in linking up, and, before long, the Internet had expanded into an international information and communication network.

The Internet now reaches all the countries in the world. You can be connected to the Internet directly through your own computer or you can hook up to an access system which allows you (5) ________some of the Internet’s services.

Câu 5.1

The Internet is the world's largest computer network with over 100 million users worldwide (1)_______this number is doubling from year to year.

 • A

  or

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

Lời giải chi tiết :

or: hoặc

and: và

but: nhưng

so: vì vậy

The Internet is the world's largest computer network with over 100 million users worldwide (1) and this number is doubling from year to year.

Tạm dịch: Internet là mạng lưới máy tính rộng nhất trên thế giới với hơn 100 triệu người sử dụng toàn cầu và con số này đang gấp đôi qua từng năm.

Câu 5.2

Today, from your computer, you can (2) ________a library in one country, talk to an expert on a certain topic in a second country and send your own information to someone doing research in a third.

 • A

  access

 • B

  connect

 • C

  link

 • D

  browse

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

access (v): truy cập

connect (v): kết nối

link (v): liên kết

browse (v): duyệt

Today, from your computer, you can (2) access a library in one country, talk to an expert on a certain topic in a second country and send your own information to someone doing research in a third.ư

Tạm dịch: Ngày nay, từ chiếc máy tính của bạn, bạn có thể truy cập một thư viện trong một quốc gia, nói chuyện với chuyên gia về một lĩnh vực nhất định ở quốc gia thứ hai và gửi thông tin của chính bạn tới ai đó đang làm nghiên cứu ở quốc gia thứ ba.

Câu 5.3

So, we don’t know what will be next  (3)_________the not-too-distant future.

 • A

  for

 • B

  on

 • C

  in

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ chỉ thởi gian

Lời giải chi tiết :

Ta có cụm từ: in the future (trong tương lai)

for + khoảng thời gian: cho

on + ngày/ ngày tháng/ ngày tháng năm

at + giờ/ thời điểm: tại

So, we don’t know what will be next  (3) in the not-too-distant future.

Tạm dịch: Vì vậy, chúng ta sẽ không biết được điều gì sẽ tiếp đến trong tương lai không quá xa.

Câu 5.4

Soon, scientific and educational institutions as well as research departments became (4) _________ in linking up, and, before long, the Internet had expanded into an international information and communication network.

 • A

  fond

 • B

  concerned

 • C

  excited

 • D

  interested

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

fond of sth (a): thích 

concerned about sth (a): quan tâm

excited about sth (a): hào hứng 

interested in sth (a): thích thú 

Soon, scientific and educational institutions as well as research departments became (4) interested in linking up, and, before long, the Internet had expanded into an international information and communication network.

Tạm dịch: Các viện khoa học và giáo dục cũng như viện nghiên cứu đã nhanh chóng quan tâm đến việc kết nối, và, trước đó một thời gian dài, mạng Internet đã mở rộng thành mạng lưới thông tin và giao tiếp toàn cầu. 

Câu 5.5

You can be connected to the Internet directly through your own computer or you can hook up to an access system which allows you (5) _________ some of the Internet’s services.

 • A

  use

 • B

  to use

 • C

  using

 • D

  used

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: V-ing/ to V

Lời giải chi tiết :

Ta có cấu trúc: allow + O + to V (cho phép ai làm việc gì)

You can be connected to the Internet directly through your own computer or you can hook up to an access system which allows you (5) to use some of the Internet’s services.

Tạm dịch: Bạn có thể kết nối trực tiếp với Internet thông qua máy tính của bạn hoặc bạn có thể liên kết với một hệ thống truy cập cho phép bạn sử dụng một vài dịch vụ của Internet.

close