Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì hiện tại đơn mang nghĩa tương lai Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer. 

The flight to New Zealand _______  at 9 a.m. tomorrow, so you have to come an hour earlier.  

 • A

  left

 • B

  leaves

 • C

  leave

 • D

  is leaving

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động diễn ra theo thời gian biểu nên ta dùng thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai

=> The flight to New Zealand leaves at 9 a.m. tomorrow, so you have to come an hour earlier. 

Tạm dịch: Chuyến bay đến New Zealand khởi hành lúc 9 giờ sáng ngày mai, vì vậy bạn phải đến sớm hơn một tiếng.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer. 

I (not/fancy) ________ making a collage of postcards because it is really time-consuming.

 • A

  won't fancy

 • B

  don't fancy

 • C

  doesn't fancy

 • D

  is not fancying

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại, một thói quen hoặc hành động lặp đi lặp lại trong hiện tại nên ta dùng thì hiện tại đơn.

Chủ ngữ I nên dùng trợ động từ don’t

=> I don't fancy making a collage of postcards because it is really time-consuming.

Tạm dịch: Tôi không thích tạo ảnh ghép cho bưu thiếp vì nó thực sự tốn thời gian.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer. 

Hurry up! The train  _____ at 6 am.

 • A

  will leave

 • B

  leaves

 • C

  is leaving

 • D

  left

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động diễn ra theo thời gian biểu nên ta dùng thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai

=> Hurry up! The train leaves at 6 am.

Tạm dịch: Nhanh lên! Tàu sẽ rời đi lúc 6 giờ sáng.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer. 

Jimmy's music class ______ at 4 o' clock.

 • A

  starts

 • B

  will start

 • C

  is starting

 • D

  is going to start 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động diễn ra theo thời gian biểu nên ta dùng thì hiện tại đơn với nghĩa tương lai

=> Jimmy's music class starts at 4 o' clock.

Tạm dịch: Lớp học âm nhạc của Jimmy bắt đầu lúc 4 giờ.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer. 

"We have run out of milk." – "I _______ to the supermarket to buy some."

 • A

  is going to go

 • B

  go

 • C

  will go

 • D

  is going

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động quyết định ngay tại thời điểm nói nên ta dùng thì tương lai đơn

=> "We have run out of milk." – "I will go to the supermarket to buy some."

Tạm dịch: "Chúng ta đã hết sữa." - "Tôi sẽ đến siêu thị để mua một ít."

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer. 

Jane ________ in the guitar club next Saturday because she's busy.

 • A

  isn't

 • B

  aren't

 • C

  won't be         

 • D

  wasn’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn đạt một lời dự đoán dựa vào bằng chứng ở hiện tại nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn.

Vì tobe không chia được ở hiện tại tiếp diễn mà chỉ chia ở thì hiện tại đơn

=> Jane isn't in the guitar club next Saturday because she's busy.

Tạm dịch: Jane không đến câu lạc bộ guitar vào thứ bảy tới vì cô ấy bận.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer. 

My mother promises she  ________ me one more doll on my next birthday.

 • A

  buys

 • B

  buy

 • C

  will buy

 • D

  bought

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một lời hứa nên ta dùng thì tương lai đơn

=> My mother promises she will buy me one more doll on my next birthday.

Tạm dịch: Mẹ tôi hứa sẽ mua cho tôi thêm một con búp bê vào ngày sinh nhật tiếp theo của tôi.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer. 

I believe most people ________ electric vehicles in 10 years' time.

 • A

  use

 • B

  will use

 • C

  uses

 • D

  is using

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn đạt lời dự đoán không có căn cứ nên ta dùng thì tương lai đơn

=> I believe most people will use electric vehicles in 10 years' time.

Tạm dịch: Tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ sử dụng xe điện trong thời gian 10 năm.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer. 

I (become) ________ a teacher in the future as my parents want me to be.

 • A

  don't become

 • B

  doesn't become

 • C

  am not

 • D

  won't become

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động quyết định ngay tại thời điểm nói nên ta dùng thì tương lai đơn

=> I won't become a teacher in the future as my parents want me to be.

Tạm dịch: Tôi sẽ không trở thành một giáo viên trong tương lai như bố mẹ tôi muốn.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer. 

They ______ to New York to join the Fashion show next week.

 • A

  will fly

 • B

  will be flying

 • C

  flies

 • D

  fly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động quyết định ngay tại thời điểm nói nên ta dùng thì tương lai đơn

=> They will fly to New York to join the Fashion show next week.

Tạm dịch: Họ sẽ bay tới New York để tham gia chương trình Thời trang vào tuần tới.

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer. 

I _______ Sydney Harbour twice, so this time I think I ________ to a different place.

 • A

  have visited/will go

 • B

  visited/will go

 • C

  have visited/will be going

 • D

  visited/will be going

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành và tương lai đơn

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền thứ nhất: diễn tả kinh nghiệm nên ta dùng thì hiện tại hoàn thành

Từ cần điền thứ hai: diễn tả một hành động quyết định ngay tại thời điểm nói nên ta dùng thì tương lai đơn

=> I have visited Sydney Harbour twice, so this time I think I will go to a different place.

Tạm dịch: Tôi đã viếng thăm cảng Sydney hai lần, vì vậy lần này tôi nghĩ rằng tôi sẽ đến một nơi khác.

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer. 

By the time you _______ to England, I _______ there for two days.

 • A

  come/was       

 • B

  came/was

 • C

  came/had been

 • D

  had come/was

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Sự hòa hợp giữa thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

By the time: vào thời gian

Khi sử dụng cấu trúc này thì: By the time + S + V(quá khứ đơn), S + had + VpII (Quá khứ hoàn thành)

=> By the time you came to England, I had been there for two days.

Tạm dịch: Vào lúc bạn đến nước Anh thì tôi đã ở đó được 2 ngày rồi.

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer. 

Peter and Lana ________ to the theatre to see the Black Swan play at 8 pm. They bought the tickets this morning

 • A

  goes

 • B

  go

 • C

  will go

 • D

  are going

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đã được sắp xếp để thực hiện nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai

=> Peter and Lana are going to the theatre to see the Black Swan play at 8 pm. They bought the tickets this morning

Tạm dịch: Peter và Lana đến nhà hát để xem vở kịch Thiên Nga Đen lúc 8 giờ tối. Họ đã mua vé sáng nay

Câu hỏi 14 :

Choose the best answer. 

Sally has booked a table in the New Home restaurant. She _____ Kate and her colleagues to celebrate the grand opening at 8 o'clock.

 • A

  met

 • B

  is meeting

 • C

  meets

 • D

  will meet

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đã được sắp xếp để thực hiện nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai

=> Sally has booked a table in the New Home restaurant. She is meeting Kate and her colleagues to celebrate the grand opening at 8 o'clock.

Tạm dịch: Sally đã đặt bàn trong nhà hàng New Home. Cô sẽ gặp Kate và các đồng nghiệp của mình để chúc mừng khai trương vào lúc 8 giờ.

Câu hỏi 15 :

Choose the best answer. 

John has just bought the airplane ticket. He  ______ his parents in New Zealand next week.

 • A

  visited

 • B

  is visiting

 • C

  will visit

 • D

  visits

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đã được sắp xếp để thực hiện nên ta dùng thì hiện tại tiếp diễn với nghĩa tương lai

=> John has just bought the airplane ticket. He is visiting his parents in New Zealand next week.

Tạm dịch: John vừa mua vé máy bay. Anh ấy sẽ đến thăm cha mẹ của anh ấy ở New Zealand vào tuần tới.

close