Trắc nghiệm Ngữ pháp Ôn tập câu điều kiện loại I Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer.

We’ll get wet if we ______ out.

 • A

  go

 • B

  did go

 • C

  went

 • D

  had gone

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Nhận thấy We’ll = We will là dấu hiệu của câu điều kiện loại I chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai nên vế sau động từ cần chia theo cấu trúc của câu điều kiện loại I

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Chủ ngữ we => động từ giữ nguyên: go

=> We’ll get wet if we go out.

Tạm dịch: Chúng ta sẽ bị ướt nếu ra ngoài trời.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

If the sea water continues to be polluted, many fish species ______ extinct.

 • A

  become

 • B

  will become

 • C

  would become

 • D

  have become

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn, => đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại), S+will+V_infi

=> If the sea water continues to be polluted, many fish species will become extinct. 

Tạm dịch: Nếu nước biển tiếp tục bị ô nhiễm, nhiều loài cá sẽ bị tuyệt chủng.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer.

The plants ____ if they don’t get sunlight and water.

 • A

  die

 • B

  would die

 • C

  won’t die

 • D

  are going to die

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn (cấu trúc phủ định với động từ thường ở hiện tại:don’t/doesn’t+V_infi)

=> đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại), S+will+V_infi

=> The plants are going to die if they don’t get sunlight and water. 

Tạm dịch: Cây sẽ chết nếu không nhận được ánh sáng mặt trời và nước.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer.

If you are exposed to noise above 80dBs in a long time, you _____ hearing problem.

 • A

  getting

 • B

  got

 • C

  get

 • D

  will get

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn (cấu trúc bị động ở hiện tại: is/am/are+V_PII)

=> đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> If you are exposed to noise above 80dBs in a long time, you will get hearing problem.

Tạm dịch: Nếu bạn tiếp xúc với tiếng ồn trên 80 dB trong một thời gian dài, bạn sẽ gặp vấn đề về thính giác.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

If we _______ all waste more carefully, dangerous chemicals ______ get into our water supply.

 • A

  treated/would

 • B

  treat/would

 • C

  treated/won’t

 • D

  treat/won’t

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Xét về ngữ nghĩa, ta nhận thấy câu diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> If we treat all waste more carefully, dangerous chemicals won't get into our water supply.

Tạm dịch: Nếu chúng ta xử lý tất cả các chất thải một cách cẩn thận hơn, các hóa chất nguy hiểm sẽ không xâm nhập vào nguồn nước của chúng ta.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer.

All the aquatic plants and animals will die if the factory _______ dumping poison into the lake.

 • A

  will keep         

 • B

  to keep

 • C

  kept

 • D

  keeps

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Ta thấy mệnh đề chính có dạng will+V_inf=> đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> All the aquatic plants and animals will die if the factory keeps dumping poison into the lake.

Tạm dịch: Tất cả các loài thực vật và động vật thủy sinh sẽ chết nếu nhà máy tiếp tục thải chất độc xuống hồ.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer.

If you_____ time, please write to me.

 • A

  have

 • B

  had

 • C

  have had

 • D

  has

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Xét về ngữ nghĩa, ta nhận thấy câu diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> If you have time, please write to me. 

Tạm dịch: Nếu bạn có thời gian, xin hãy viết thư cho tôi.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

People _______ suffer from noise pollution if they ______ an airport in this area.

 • A

  will/build

 • B

  will/built

 • C

  won’t/build

 • D

  wouldn’t build

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Xét về ngữ nghĩa, ta nhận thấy câu diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> People will suffer from noise pollution if they build an airport in this area.

Tạm dịch: Mọi người sẽ bị ô nhiễm tiếng ồn nếu họ xây dựng một sân bay ở khu vực này.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer.

If local people drink this untreated water, they _______ have cholera.

 • A

  will probably

 • B

  probably will

 • C

  would probably

 • D

  probably would

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Mệnh đề If có động từ chia ở thì hiện tại đơn => đây là câu điều kiện loại I (diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại) => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> If local people drink this untreated water, they will probably have cholera. 

Tạm dịch: Nếu người dân địa phương uống nước không được lọc này, họ có thể sẽ bị bệnh tả.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer.

If the factory ______ dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals _______.

 • A

  continued/will die

 • B

  continues/will die       

 • C

  continues/die

 • D

  continued/died

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc câu điều kiện loại I: If + S + V(chia theo thì hiện tại đơn), S + will + V

hoặc đảo vế câu: S + will + V if + S + V (chia theo hiện tại đơn)

Lời giải chi tiết :

Xét về ngữ nghĩa, ta nhận thấy câu diễn đạt một điều có thể xảy ra trong tương lai hoặc hiện tại => sử dụng cấu trúc câu điều kiện loại I: If+S+V (V chia ở thì hiện tại đơn), S+will+V_infi

=> If the factory continues dumping poison into the lake, all the fish and other aquatic animals will die.

Tạm dịch: Nếu nhà máy tiếp tục đổ chất độc vào hồ, tất cả cá và các động vật thủy sinh khác sẽ chết.

close