Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and check (V) the appropriate boxes.

Question 1.  The Tay have been presented in Vietnam for a very long time.

Đúng
Sai

Question 2.  The Tay are farmers who have a short tradition of wet rice cultivation.

Đúng
Sai

Question 3.   The Tay doesn’t have terraced fields

Đúng
Sai

Question 4.  Cattle and poultry raising are well-developed by Tay farmers.

Đúng
Sai

Question 5.   Tay craft is highly prized because of its beautiful and original patterns.  

Đúng
Sai
Câu 2 :

Listen and answer the questions below.

Câu 2.1

The Vietnamese culture was shaped _______.

 • A.

  millions of years ago

 • B.

  thousands of years ago

 • C.

  a short time ago

 • D.

  some centuries ago

Câu 2.2

Which civilizations have influenced Vietnamese Culture?

 • A.

  China, France, America and Russia

 • B.

  China and France

 • C.

  Indochina

 • D.

  Western countries

Câu 2.3

How are the people of Vietnam?

 • A.

  hard-working

 • B.

  happy and friendly

 • C.

  busy and don’t have time for family

 • D.

  hard-working and strong ties to their families

Câu 2.4

Vietnamese have made several contributions to the world of _____.

 • A.

  music

 • B.

  culture

 • C.

  literature

 • D.

  art

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and check (V) the appropriate boxes.

Question 1.  The Tay have been presented in Vietnam for a very long time.

Đúng
Sai

Question 2.  The Tay are farmers who have a short tradition of wet rice cultivation.

Đúng
Sai

Question 3.   The Tay doesn’t have terraced fields

Đúng
Sai

Question 4.  Cattle and poultry raising are well-developed by Tay farmers.

Đúng
Sai

Question 5.   Tay craft is highly prized because of its beautiful and original patterns.  

Đúng
Sai
Đáp án

Question 1.  The Tay have been presented in Vietnam for a very long time.

Đúng
Sai

Question 2.  The Tay are farmers who have a short tradition of wet rice cultivation.

Đúng
Sai

Question 3.   The Tay doesn’t have terraced fields

Đúng
Sai

Question 4.  Cattle and poultry raising are well-developed by Tay farmers.

Đúng
Sai

Question 5.   Tay craft is highly prized because of its beautiful and original patterns.  

Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Question 1.  The Tay have been presented in Vietnam for a very long time. T

Tạm dịch: Người Tày đã có mặt ở Việt Nam trong một thời gian rất dài.

Thông tin: The Tay have been present in Vietnam for millennia, perhaps as early as 500 BC.

(Người Tày đã có mặt ở Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ, có lẽ sớm nhất là vào năm 500 trước Công nguyên.)

 

Question 2.  The Tay are farmers who have a short tradition of wet rice cultivation. F

Tạm dịch: Người Tày là những người nông dân có truyền thống trồng lúa nước ngắn. => sai

Thông tin: The Tay are farmers who have a long tradition of wet rice cultivation.

(Người Tày là những người nông dân có truyền thống trồng lúa nước lâu đời.)

 

Question 3.   The Tay doesn’t have terraced fields.  F

Tạm dịch: Người Tày không có ruộng bậc thang. => sai

Thông tin: In addition to cultivating wet fields, the Tay also plant rice on terraced fields along with the other crops and fruit trees.

(Ngoài việc canh tác trên các cánh đồng lúa nước, người Tày còn trồng lúa trên ruộng bậc thang cùng với các loại cây trồng và cây ăn quả khác.)

 

Question 4.  Cattle and poultry raising are well-developed by Tay farmers. T

Tạm dịch: Nghề chăn nuôi gia súc và gia cầm được phát triển tốt bởi nông dân Tày. => đúng

Giải thích: 

Thông tin: Cattle and poultry raising are well-developed (Chăn nuôi gia súc và gia cầm được phát triển tốt)

 

Question 5.   Tay craft is highly prized because of its beautiful and original patterns.  T

Tạm dịch: Sản phẩm thủ công của người Tày được đánh giá cao vì các mẫu mã đẹp và sự độc đáo.

Giải thích: 

Thông tin: The most famous Tay craft is weaving brocaded designs of beautiful and original patterns which are highly prized.

(Nghề thủ công nổi tiếng nhất của người Tày là dệt các thiết kế thổ cẩm được đánh giá cao với hoa văn đẹp và tính độc đáo)

Today’s talk is about the Tay Ethnic Sroup. The Tay have been present in Vietnam for millennia, perhaps as early as 500 BC. The Tay are farmers who have a long tradition of wet rice cultivation. They have a long history of intensive cultivation and irrigation methods like digging canals, laying water Pipes and so on. They also maintain the custom of harvesting the rice and thrashing the grains out on wooden racks, which they call loong, while still in the fields, then carrying the threshed rice home in baskets. In addition to cultivating wet fields, the Tay also plant rice on terraced fields along with the other crops and fruit trees. Cattle and poultry raising are well-developed, but a free range style of animal husbandry is still popular. Household crafts are a worthy note. The most famous Tay craft is weaving brocaded designs of beautiful and original patterns which are highly prized. The market is also an important economic activity.

Chủ đề buổi nói chuyện hôm nay là về nhóm người dân tộc Tày. Người Tày đã có mặt ở Việt Nam trong nhiều thiên niên kỷ, có lẽ sớm nhất là vào năm 500 trước Công nguyên. Người Tày là những người nông dân có truyền thống trồng lúa nước lâu đời. Họ có một lịch sử lâu đời về các phương pháp canh tác và tưới tiêu thâm canh như đào kênh, đặt ống nước, v.v. Họ cũng duy trì phong tục thu hoạch lúa và đập hạt gạo trên giá gỗ, mà họ gọi là loong, trong khi vẫn ở trên cánh đồng, sau đó mang gạo về nhà trong những chiếc giỏ. Ngoài việc canh tác trên các cánh đồng lúa nước, người Tày còn trồng lúa trên ruộng bậc thang cùng với các loại cây trồng và cây ăn quả khác. Chăn nuôi gia súc và gia cầm được phát triển tốt, nhưng một kiểu chăn nuôi tự do vẫn phổ biến. Vật dụng gia đinh thủ công gia đìn là một điểm đáng lưu ý. Nghề thủ công nổi tiếng nhất của người Tày là dệt các thiết kế thổ cẩm được đánh giá cao với hoa văn đẹp và sự độc đáo. Giao thương cũng là một hoạt động kinh tế quan trọng.

Câu 2 :

Listen and answer the questions below.

Câu 2.1

The Vietnamese culture was shaped _______.

 • A.

  millions of years ago

 • B.

  thousands of years ago

 • C.

  a short time ago

 • D.

  some centuries ago

Đáp án : B

Phương pháp giải :

“The people of Vietnam have a unique and fascinating culture that has been shaped by thousands of years of history.”

Lời giải chi tiết :

Văn hóa Việt Nam đã được định hình _______.

A.hàng triệu năm trước

B.hàng ngàn năm trước

C.một thời gian ngắn trước

D.vài thế kỷ trước
Thông tin:

The people of Vietnam have a unique and fascinating culture that has been shaped by thousands of years of history.

(Người dân Việt Nam có một nền văn hóa độc đáo và hấp dẫn đã được định hình bởi hàng ngàn năm lịch sử.)

Câu 2.2

Which civilizations have influenced Vietnamese Culture?

 • A.

  China, France, America and Russia

 • B.

  China and France

 • C.

  Indochina

 • D.

  Western countries

Đáp án : A

Phương pháp giải :

“Vietnamese culture has been influenced by many other civilizations: the ancient people that once in habited the land, the Chinese, the French, and most recently, the Americans and Russians”

 

Lời giải chi tiết :

Những nền văn minh nào đã ảnh hưởng đến văn hóa Việt Nam?
A.Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Nga

B.Trung Quốc và Pháp

C.Đông Dương

D.các nước phương tây

Thông tin: 

Vietnamese culture has been influenced by many other civilizations: the ancient people that once in habited the land, the Chinese, the French, and most recently, the Americans and Russians

(Văn hóa Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn minh khác: người cổ đại từng sống trên đất liền, người Hoa, người Pháp và gần đây nhất là người Mỹ và người Nga.)

Câu 2.3

How are the people of Vietnam?

 • A.

  hard-working

 • B.

  happy and friendly

 • C.

  busy and don’t have time for family

 • D.

  hard-working and strong ties to their families

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “The people of Vietnam are hard-working and feel strong ties to their families.”

Lời giải chi tiết :

Người dân việt nam thế nào?

A.chăm chỉ
B.vui vẻ và thân thiện.

C.bận và không có thời gian cho gia đình.

D.chăm chỉ và gắn bó chặt chẽ với gia đình.
Thông tin: The people of Vietnam are hard-working and feel strong ties to their families.

(Người dân Việt Nam rất chăm chỉ và có mối quan hệ bền chặt với gia đình.)

Câu 2.4

Vietnamese have made several contributions to the world of _____.

 • A.

  music

 • B.

  culture

 • C.

  literature

 • D.

  art

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thông tin: They are well versed in the arts, and have made several contributions to the world of literature.

Lời giải chi tiết :

Người Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho thế giới của _____.

A.âm nhạc

B.văn hóa

C.văn học

D.nghệ thuật
Thông tin: They are well versed in the arts, and have made several contributions to the world of literature.

(Họ rất thành thạo trong nghệ thuật, và đã có nhiều đóng góp cho nền văn học.)

The people of Vietnam have a unique and fascinating culture that has been shaped by thousands of years of history. Vietnamese culture has been influenced by many other civilizations: the ancient people that once in habited the land, the Chinese, the French, and most recently, the Americans and Russians. From all these outside influences, and centuries of war, oppression and hardship, they have formed, and maintained their culture. The people of Vietnam are hard-working and feel strong ties to their families. They are well versed in the arts, and have made several contributions to the world of literature. Aside from their painful history, the Vietnamese people have a culture and many customs, all their own.

Người dân Việt Nam có một nền văn hóa độc đáo và hấp dẫn đã được định hình bởi hàng ngàn năm lịch sử. Văn hóa Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn minh khác: người cổ đại từng sống trên đất liền, người Hoa, người Pháp và gần đây nhất là người Mỹ và người Nga. Từ tất cả những ảnh hưởng bên ngoài, và nhiều thế kỷ chiến tranh, áp bức và khó khăn, họ đã hình thành và duy trì văn hóa của mình. Người dân Việt Nam rất chăm chỉ và có mối quan hệ bền chặt với gia đình. Họ rất thành thạo trong nghệ thuật, và đã có nhiều đóng góp cho nền văn học. Bên cạnh lịch sử oai hùng, người dân Việt Nam có một nền văn hóa và nhiều phong tục, tất cả đều là của riêng họ.
close