Trắc nghiệm Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Does the Yao have a rich ______ of folk literature and art?

 • A

  recognisation

 • B

  culture

 • C

  costume

 • D

  diversity

Câu 2 :

Choose the best answer.

The peoples of Viet Nam are _______ with 54 ethnic groups.

 • A

  traditional

 • B

  unique

 • C

  diverse

 • D

  multicultural

Câu 3 :

Choose the best answer.

The ethnic minority peoples have their own ________ and traditions.

 • A

  customs

 • B

  display

 • C

  speciality

 • D

  festivals

Câu 4 :

Choose the best answer.

The new drug has great _______ for the treatment of this disease.

 • A

  significance

 • B

  significant

 • C

  significantly

 • D

  insignificant

Câu 5 :

Choose the best answer.

There are few ______ in the beginning but you’ll solve them soon.

 • A

  ways 

 • B

  diversities

 • C

  difficulties

 • D

  specialities

Câu 6 :

Choose the best answer.

It is ______ to watch a cartoon after school.

 • A

  entertaining

 • B

  entertained

 • C

  entertainment

 • D

  entertain

Câu 7 :

Choose the best answer.

What a pity! I don’t remember the _______ step of cooking this dish.

 • A

  finally

 • B

  lastly

 • C

  last

 • D

  ending

Câu 8 :

Choose the best answer.

The typical house type of the ethnic minority peoples is the ______ house.

 • A

  steel

 • B

  concrete

 • C

  cottage

 • D

  stilt

Câu 9 :

Choose the best answer.

In some ethnic groups, women are not ______ to sit on the bed in front of the alter.

 • A

  allowed

 • B

  prohibited

 • C

  permitted

 • D

  both A&C

Câu 10 :

Choose the best answer.

Viet Nam has a lot of UNESCO – recognized _______, including both tangible and intangible heritages.

 • A

  heritage site

 • B

  heritage place

 • C

  heritage sites

 • D

  heritages places

Câu 11 :

Choose the best answer.

Everyone plays an important role in the ________ of the cultural heritages of the group they belong to.

 • A

  preserve

 • B

  preserving

 • C

  preservation

 • D

  preservative

Câu 12 :

Choose the best answer.

Although the peoples in Vietnam are diverse, they live _______ in the same nation.

 • A

  peaceful

 • B

  peace

 • C

  peaces

 • D

  peacefully

Câu 13 :

Choose the best answer.

The teacher gave me a lot of _____ about the history of Vietnam.

 • A

  informative

 • B

  information

 • C

  informatics

 • D

  inform

Câu 14 :

Choose the best answer.

Many ethnic minority students have to _______ a long way to their schools everyday.

 • A

  travel

 • B

  ride

 • C

  pass

 • D

  get

Câu 15 :

Choose the best answer.

The items on _______ in the Museum of Ethnology are very interesting.

 • A

  diversity

 • B

  display

 • C

  worship

 • D

  culture

Câu 16 :

Choose the best answer.

The Thai raise a lot of poultry such as ________.

 • A

  chickens, ducks and buffaloes

 • B

  chickens, buffaloes and cows

 • C

  chickens, ducks and geese     

 • D

  ducks, geese and cows

Câu 17 :

Choose the best answer.

People often grow other crops on _________ land.

 • A

  burnt-down    

 • B

  burnt-out

 • C

  burnt-up

 • D

  burnt-in

Câu 18 :

Choose the best answer.

In the home of the ethnic minority peoples, the ________ are often placed in the middle.

 • A

  table

 • B

  TV

 • C

  altar

 • D

  stilt

Câu 19 :

Choose the best answer.

The Chapi is a traditional _______ of the Raglai people.

 • A

  music instrument        

 • B

  musical instrument

 • C

  farming tool

 • D

  farming tools

Câu 20 :

Choose the best answer.

I am impressed with Sarong -  a traditional ______ of the Khmer people.

 • A

  custom

 • B

  clothing

 • C

  clothes

 • D

  costume

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Does the Yao have a rich ______ of folk literature and art?

 • A

  recognisation

 • B

  culture

 • C

  costume

 • D

  diversity

Đáp án : B

Phương pháp giải :

recognition (n): sự thừa nhận

culture (n): văn hóa

costume (n): trang phục

diversity (n): sự đa dạng

Lời giải chi tiết :

recognition (n): sự thừa nhận

culture (n): văn hóa

costume (n): trang phục

diversity (n): sự đa dạng

=> Does the Yao have a rich culture of folk literature and art?

Tạm dịch: Người Dao có một nền văn hóa phong phú về văn học và nghệ thuật dân gian phải không?

Câu 2 :

Choose the best answer.

The peoples of Viet Nam are _______ with 54 ethnic groups.

 • A

  traditional

 • B

  unique

 • C

  diverse

 • D

  multicultural

Đáp án : C

Phương pháp giải :

traditional (adj): (thuộc) truyền thống

unique (adj): duy nhất, độc nhất vô nhị

diverse (adj): nhiều loại khác nhau, đa dạng

multicultural (adj): thuộc nhiều lĩnh vực văn hóa khác nhau, đa văn hóa

Lời giải chi tiết :

traditional (adj): (thuộc) truyền thống

unique (adj): duy nhất, độc nhất vô nhị

diverse (adj): nhiều loại khác nhau, đa dạng

multicultural (adj): thuộc nhiều lĩnh vực văn hóa khác nhau, đa văn hóa

=> The peoples of Vietnam are diverse with 54 ethnic groups.

Tạm dịch: Con người Việt Nam đa dạng với 54 dân tộc.

Câu 3 :

Choose the best answer.

The ethnic minority peoples have their own ________ and traditions.

 • A

  customs

 • B

  display

 • C

  speciality

 • D

  festivals

Đáp án : A

Phương pháp giải :

custom (n): phong tục

display (n): sự biểu lộ, sự trưng bày

speciality (n): đặc trưng, nét đặc biệt

festival (n): lễ hội

- traditions: truyền thống, tập quán

Lời giải chi tiết :

custom (n): phong tục

display (n): sự biểu lộ, sự trưng bày

speciality (n): đặc trưng, nét đặc biệt

festival (n): lễ hội

- Cụm từ: customs and traditions: phong tục, tập quán.

=> The ethnic minority peoples have their own customs and traditions.

Tạm dịch: Các dân tộc thiểu số có phong tục và truyền thống riêng của họ.

Câu 4 :

Choose the best answer.

The new drug has great _______ for the treatment of this disease.

 • A

  significance

 • B

  significant

 • C

  significantly

 • D

  insignificant

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau tính từ “great” (adj) phải là một danh từ

Lời giải chi tiết :

significance (n): sự có ý nghĩa

significant (adj): có ý nghĩa

significantly (adv): một cách có ý nghĩa

insignificant (adj): vô nghĩa

Từ cần điền đứng sau tính từ “great” nên phải là một danh từ

=> The new drug has great significance for the treatment of this disease.

Tạm dịch: Loại thuốc mới có ý nghĩa lớn đối với việc điều trị căn bệnh này.

Câu 5 :

Choose the best answer.

There are few ______ in the beginning but you’ll solve them soon.

 • A

  ways 

 • B

  diversities

 • C

  difficulties

 • D

  specialities

Đáp án : C

Phương pháp giải :

way (n): đường đi, cách, phương pháp

diversity (n): sự đa dạng

difficulty (n): khó khăn

speciality (n): đặc trưng, nét đặc biệt

Lời giải chi tiết :

way (n): đường đi, cách, phương pháp

diversity (n): sự đa dạng

difficulty (n): khó khăn

speciality (n): đặc trưng, nét đặc biệt

=> There are few difficulties in the beginning but you’ll solve them soon.

Tạm dịch: Có một vài khó khăn khi bắt đầu nhưng bạn sẽ giải quyết chúng sớm thôi.

Câu 6 :

Choose the best answer.

It is ______ to watch a cartoon after school.

 • A

  entertaining

 • B

  entertained

 • C

  entertainment

 • D

  entertain

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: It is +adj+ to do sth:

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It is +adj+ to do sth:

Vị trí cần điền 1 tính từ.

- entertaining (adj): giải trí => chỉ về tính chất của sự việc, sự vật

- entertained (adj): => chỉ cảm xúc

=> It is entertaining to watch a cartoon after school.

Tạm dịch: xem phim hoạt hình sau giờ học rất giải trí.

Câu 7 :

Choose the best answer.

What a pity! I don’t remember the _______ step of cooking this dish.

 • A

  finally

 • B

  lastly

 • C

  last

 • D

  ending

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng trước danh từ “step” và sau mạo từ “the” nên phải là một tính từ

Lời giải chi tiết :

finally (adv): cuối cùng

lastly (adv): cuối cùng

last (adj): cuối cùng

ending (n): sự kết thúc

Từ cần điền đứng trước danh từ “step” và sau mạo từ “the” nên phải là một tính từ

=> What a pity! I don’t remember the last step of cooking this dish.

Tạm dịch: Thật đáng tiếc! Tôi không nhớ bước cuối cùng của việc nấu món ăn này.

Câu 8 :

Choose the best answer.

The typical house type of the ethnic minority peoples is the ______ house.

 • A

  steel

 • B

  concrete

 • C

  cottage

 • D

  stilt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- 1 từ có thể đi cùng với house để tạo thành một cụm danh từ

=> stilt house: nhà sàn

Lời giải chi tiết :

steel (n): thép

concrete (n): bê tông

cottage (n): nhà tranh mái lá

stilt (n): nhà sàn

=> The typical house type of the ethnic minority peoples is the stilt house.

Tạm dịch: Kiểu nhà điển hình của các dân tộc thiểu số là nhà sàn.

Câu 9 :

Choose the best answer.

In some ethnic groups, women are not ______ to sit on the bed in front of the alter.

 • A

  allowed

 • B

  prohibited

 • C

  permitted

 • D

  both A&C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

allow (v) : cho phép

prohibit (v): ngăn cấm

permit (v): cho phép

Lời giải chi tiết :

allow (v) : cho phép

prohibit (v): ngăn cấm

permit (v): cho phép

Cả allow và permit đều đúng

=> In some ethnic groups, women are not allowed / permitted to sit on the bed in front of the altar.

Tạm dịch: Ở một số dân tộc, phụ nữ không được ngồi trên giường trước bàn thờ.

Câu 10 :

Choose the best answer.

Viet Nam has a lot of UNESCO – recognized _______, including both tangible and intangible heritages.

 • A

  heritage site

 • B

  heritage place

 • C

  heritage sites

 • D

  heritages places

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cụm từ heritage site: di sản

a lot of + Ns

Lời giải chi tiết :

heritage site: di sản

Trong câu trên từ cần điền ở số nhiều nên phải là “heritage sites”

=> Viet Nam has a lot of UNESCO – recognized heritage sites, including both tangible and intangible heritages.

Tạm dịch: Việt Nam có rất nhiều di sản được UNESCO công nhận, bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể.

Câu 11 :

Choose the best answer.

Everyone plays an important role in the ________ of the cultural heritages of the group they belong to.

 • A

  preserve

 • B

  preserving

 • C

  preservation

 • D

  preservative

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ “the” và trước giới từ “of” nên phải là một danh từ

Lời giải chi tiết :

preserve (v): bảo tồn, giữ gìn

preservation (n): sự giữ gìn, sự bảo tồn

preservative (adj): để bảo tồn, để giữ gìn

Từ cần điền đứng sau mạo từ “the” và trước giới từ “of” nên phải là một danh từ

=> Everyone plays an important role in the preservation of the cultural heritages of the group they belong to.

Tạm dịch: Mọi người đều đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các di sản văn hóa của nhóm mà họ thuộc về.

Câu 12 :

Choose the best answer.

Although the peoples in Vietnam are diverse, they live _______ in the same nation.

 • A

  peaceful

 • B

  peace

 • C

  peaces

 • D

  peacefully

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau động từ “live” nên phải là một trạng từ

Lời giải chi tiết :

peaceful (adj): hòa bình

peace (n): nền hòa bình

peacefully (adv): một cách hòa bình

Từ cần điền đứng sau động từ “live” nên phải là một trạng từ

=> Although the peoples in Vietnam are diverse, they live peacefully in the same nation.

Tạm dịch: Mặc dù con người Việt Nam rất đa dạng, nhưng họ chung sống hòa bình trong cùng một quốc gia.

Câu 13 :

Choose the best answer.

The teacher gave me a lot of _____ about the history of Vietnam.

 • A

  informative

 • B

  information

 • C

  informatics

 • D

  inform

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau “a lot of” nên phải là một danh từ

Lời giải chi tiết :

informative (adj): cung cấp nhiều tin tức, có nhiều tài liệu

information (n): thông tin

informatics (n): tin học

inform (v): cho biết, báo tin

Từ cần điền đứng sau “a lot of” nên phải là một danh từ

=> The teacher gave me a lot of information about the history of Vietnam.

Tạm dịch: Giáo viên đã cho tôi rất nhiều thông tin về lịch sử Việt Nam.

Câu 14 :

Choose the best answer.

Many ethnic minority students have to _______ a long way to their schools everyday.

 • A

  travel

 • B

  ride

 • C

  pass

 • D

  get

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

travel (v): đi lại, di chuyển

ride (v): cưỡi (ngựa), đi (xe)

pass (v): vượt qua

get (v): có được, nhận được

=> Many ethnic minority students have to travel a long way to their schools everyday.

Tạm dịch: Nhiều học sinh dân tộc thiểu số phải đi một quãng đường dài đến trường hàng ngày.

Câu 15 :

Choose the best answer.

The items on _______ in the Museum of Ethnology are very interesting.

 • A

  diversity

 • B

  display

 • C

  worship

 • D

  culture

Đáp án : B

Phương pháp giải :

diversity (n): sự đa dạng

display (n): sự trưng bày

worship (n): sự thờ phụng, sự tôn sùng

culture (n): văn hóa

Lời giải chi tiết :

diversity (n): sự đa dạng

display (n): sự trưng bày

worship (n): sự thờ phụng, sự tôn sùng

culture (n): văn hóa

- Cụm từ: on dislay: được trưng bày

=> The items on display in the Museum of Ethnology are very interesting.

Tạm dịch: Các vật phẩm được trưng bày trong Bảo tàng Dân tộc học rất thú vị.

Câu 16 :

Choose the best answer.

The Thai raise a lot of poultry such as ________.

 • A

  chickens, ducks and buffaloes

 • B

  chickens, buffaloes and cows

 • C

  chickens, ducks and geese     

 • D

  ducks, geese and cows

Đáp án : C

Phương pháp giải :

poultry (n) gia cầm => chọn đáp án có các loài động vật là gia cầm

Lời giải chi tiết :

chicken (n): gà

duck (n): vịt

goose (n): ngỗng (số nhiều là geese)

buffalo (n): trâu

cow (n): bò

“poultry” có nghĩa là gia cầm nên từ cần điền phải là “chickens, ducks and geese”

=> The Thai raise a lot of poultry such as chickens, ducks and geese.                    

Tạm dịch: Người Thái nuôi rất nhiều gia cầm như gà, vịt và ngỗng

Câu 17 :

Choose the best answer.

People often grow other crops on _________ land.

 • A

  burnt-down    

 • B

  burnt-out

 • C

  burnt-up

 • D

  burnt-in

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Cụm từ: burn out: cháy sạch

- burnt-out land: những cánh đồng cỏ khô đã được đốt hết.

Vì lúc đó đất được cung cấp tro than từ những vụ cháy nên rất màu mỡ và thích hợp cho việc trồng cây.

=> People often grow other crops on burnt-out land.

Tạm dịch:Con người trồng cây trên những cánh đồng đã được đốt cháy.                

Câu 18 :

Choose the best answer.

In the home of the ethnic minority peoples, the ________ are often placed in the middle.

 • A

  table

 • B

  TV

 • C

  altar

 • D

  stilt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

table (n): bàn

TV (n): ti vi

altar (n): bàn thờ

stilt (n): cột nhà sàn

Lời giải chi tiết :

table (n): bàn

TV (n): ti vi

altar (n): bàn thờ

stilt (n): cột nhà sàn

=> In the home of the ethnic minority peoples, the altar are often placed in the middle.

Tạm dịch: Trong nhà của các dân tộc thiểu số, bàn thờ thường được đặt ở giữa.

Câu 19 :

Choose the best answer.

The Chapi is a traditional _______ of the Raglai people.

 • A

  music instrument        

 • B

  musical instrument

 • C

  farming tool

 • D

  farming tools

Đáp án : B

Phương pháp giải :

musical instrument: nhạc cụ

farming tool: nông cụ

Lời giải chi tiết :

musical instrument: nhạc cụ

farming tool: nông cụ

- Có “a” nên chọn một danh từ số ít.

=> The Chapi is a traditional musical instrument of the Raglai people.

Tạm dịch: Chapi là một nhạc cụ truyền thống của người Gia-Rai.

Câu 20 :

Choose the best answer.

I am impressed with Sarong -  a traditional ______ of the Khmer people.

 • A

  custom

 • B

  clothing

 • C

  clothes

 • D

  costume

Đáp án : D

Phương pháp giải :

traditional costume: trang phục truyền thống

Lời giải chi tiết :

traditional costume: trang phục truyền thống

=> I am impressed with Sarong -  a traditional costume of the Khmer people.

Tạm dịch: Tôi ấn tượng với Sarong - trang phục truyền thống của người Khmer.

close