Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Communal house (Rong House)

The Rong House can only  be (1) ___ in Villages to the North of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing beautifully decorated stilt house built (2) ____ the middle of the village is where community activities (3) ______ meetings, wedding ceremonies or playing ceremonies. It is also the place for reception of guests. The Rong house of each ethnic group has its own architectural style, design, and decor. Yet there are shared (4)_____ . In the village, it is often (5) ____ house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The rafters are decorated with patterns of bright colour, depicting religious scenes, legendary stories about ancient heroes, stylized animals, and other familiar things of the village life. The most distinction of the decor of the Rong House is the (6)_______  of the brilliant God of Sun. The Rong House is a (7) ________ of the culture of Central Highlanders, an age-old and stable culture. The bigger the house is, the wealthier the village is. It is a (8)______ of the whole village.

Câu 1.1

The Rong House can only  be (1) ___ in Villages to the North of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces.

 • A

  found  

 • B

  find

 • C

  to find

 • D

  finding

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ cần điền là động từ đứng sau động từ to be nên phải chia ở dạng bị động

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền là động từ đứng sau động từ to be nên phải chia ở dạng bị động => found

=> The Rong House can only  be found in Villages to the North of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces.

Tạm dịch: Nhà Rông chỉ có thể được tìm thấy ở các làng phía Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là ở các tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Câu 1.2

It is a large, imposing beautifully decorated stilt house built (2) ____ the middle of the village

 • A

  on  

 • B

  in

 • C

  at

 • D

  under

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

in the middle: ở giữa

Lời giải chi tiết :

in the middle: ở giữa

=> It is a large, imposing beautifully decorated stilt house built in the middle of the village

Tạm dịch: Đó là một ngôi nhà sàn lớn, trang trí đẹp đẽ được xây dựng ở giữa làng

Câu 1.3

It is a large, imposing beautifully decorated stilt house built (2) ____ the middle of the village is where community activities (3) ______ meetings, wedding ceremonies or playing ceremonies.

 • A

  happens  

 • B

  take on

 • C

  take place

 • D

  occurs

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

take place: tổ chức

Lời giải chi tiết :

take place: tổ chức

=> is where community activities take place meetings, wedding ceremonies or playing ceremonies.

Tạm dịch: là nơi các hoạt động cộng đồng diễn ra các cuộc họp, lễ cưới hoặc các nghi lễ chơi.

Câu 1.4

The Rong house of each ethnic group has its own architectural style, design, and decor. Yet there are shared (4)_____ .

 • A

  features  

 • B

  cultures

 • C

  customs

 • D

  designs

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

feature (n): đặc trưng, nét đặc biệt, đặc điểm

culture (n): văn hóa

custom (n): phong tục

design (n): cách sắp xếp, bài trí, thiết kế

=> The Rong house of each ethnic group has its own architectural style, design, and decor. Yet there are shared features.

Tạm dịch: Nhà Rông của mỗi dân tộc có phong cách kiến ​​trúc, thiết kế và trang trí riêng. Tuy nhiên, có những nét đặc trưng được chia sẻ.

Câu 1.5

In the village, it is often (5) ____ house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns.

 • A

  a big  

 • B

  a bigger

 • C

  biggest

 • D

  the biggest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Sử dụng cấu trúc so sánh nhất để mang nghĩa đây là ngôi nhà lớn nhất trong làng.

In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns.

Tạm dịch: Trong làng, thường có ngôi nhà lớn nhất được lợp bằng lá khô màu vàng và có 8 cột gỗ lớn.

Câu 1.6

The most distinction of the decor of the Rong House is the (6)_______  of the brilliant God of Sun.

 • A

  portrait  

 • B

  photo

 • C

  image

 • D

  painting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

portrait (n): chân dung, hình tượng

photo (n): bức ảnh

image (n): hình ảnh

painting (n): tranh

Lời giải chi tiết :

portrait (n): chân dung, hình tượng

photo (n): bức ảnh

image (n): hình ảnh

painting (n): tranh

=> The most distinction of the decor of the Rong House is the image of the brilliant God of Sun.

Tạm dịch: Điểm khác biệt nhất trong trang trí của Nhà Rong là hình ảnh của Thần Mặt trời rực rỡ.

Câu 1.7

The Rong House is a (7) ________ of the culture of Central Highlanders, an age-old and stable culture.

 • A

  signal  

 • B

  sign

 • C

  symbol

 • D

  scene

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

signal (n): tín hiệu

sign (n): dấu hiệu

symbol (n): biểu tượng

scene (n): cảnh tượng

Lời giải chi tiết :

signal (n): tín hiệu

sign (n): dấu hiệu

symbol (n): biểu tượng

scene (n): cảnh tượng

=> The Rong House is a symbol of the culture of Central Highlanders, an age-old and stable culture.

Tạm dịch: Nhà Rông là một biểu tượng của văn hóa của người Tây Nguyên, một nền văn hóa lâu đời và ổn định.

Câu 1.8

The bigger the house is, the wealthier the village is. It is a (8)______ of the whole village.

 • A

  design  

 • B

  pride

 • C

  proud

 • D

  respect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

design (n): thiết kế

pride (n): niềm tự hào

proud (adj): tự hào

respect (n): sự tôn trọng

Lời giải chi tiết :

design (n): thiết kế

pride (n): niềm tự hào

proud (adj): tự hào

respect (n): sự tôn trọng

=> The bigger the house is, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village.

Tạm dịch: Nhà càng lớn, làng càng giàu. Đó là một niềm tự hào của cả làng.

Nhà chung (Nhà Rông)

            Nhà Rông chỉ có thể được tìm thấy ở các làng phía Bắc Tây Nguyên, đặc biệt là ở các tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đó là một ngôi nhà sàn lớn, trang trí đẹp đẽ được xây dựng ở giữa làng là nơi các hoạt động cộng đồng diễn ra các cuộc họp, lễ cưới hoặc các nghi lễ chơi. Đó cũng là nơi tiếp khách của khách. Nhà Rông của mỗi dân tộc có phong cách kiến ​​trúc, thiết kế và trang trí riêng. Tuy nhiên, có những nét đặc trưng được chia sẻ. Trong làng, thường có ngôi nhà lớn nhất được lợp bằng lá khô màu vàng và có 8 cột gỗ lớn. Những chiếc bè được trang trí với những hoa văn màu sắc tươi sáng, mô tả những cảnh tôn giáo, những câu chuyện huyền thoại về những anh hùng cổ đại, những con vật cách điệu và những điều quen thuộc khác của cuộc sống làng quê. Điểm khác biệt nhất trong trang trí của Nhà Rong là hình ảnh của Thần Mặt trời rực rỡ. Nhà Rông là một biểu tượng của văn hóa của người Tây Nguyên, một nền văn hóa lâu đời và ổn định. Nhà càng lớn, làng càng giàu. Đó là một niềm tự hào của cả làng.

Câu hỏi 2 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

H’mong people are an (1) _______ member in the community of ethnic minorities in Vietnam with about one million people. They often (2) ______ the upland areas, from 800-1500m above the sea level, mostly in the Northwest and a few in the central highland of Vietnam. Their language family is Hmon-Mien, yet the language is a non-written one. Hmong people have a very (3) _____culture that is still vividly seen today. The best time to visit the Hmong is during the Lunar New Year in late January or early February- when they would celebrate 3- day Tet festival. (4) ______ the festival, they swing and play other traditional games and (5) _____  in the large yard around the village.

“Cuop vo” (Stealing Wife) is another special H’mong’s custom: when a man loves a woman, he must steal her in the darkest night and imprison her (6)_____ for 2-3 days; if the woman accepts to marry him, he will come to her family to ask for her parents’ permission.

H’mong people believe that they have a common ancestor so they (7) ____ value unity in their community. Several families gather into a cluster and has a leader who is responsible (8) _____ common work. As for costumes, H’mong people usually wear their self-woven clothes (9) _______ by linen, decorated with unique technique (10) _______ their strong ethnic characteristics.

Câu 2.1

H’mong people are an (1) _______ member in the community of ethnic minorities in Vietnam with about one million people.

 • A

  experienced

 • B

  important

 • C

  interesting

 • D

  independent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

experienced (adj): có kinh nghiệm, hiểu biết

important (adj): quan trọng

interesting (adj): thú vị

independent (adj): phụ thuộc

Lời giải chi tiết :

experienced (adj): có kinh nghiệm, hiểu biết

important (adj): quan trọng

interesting (adj): thú vị

independent (adj): phụ thuộc

=> H’mong people are an important member in the community of ethnic minorities in Vietnam with about one million people.

Tạm dịch: Người H-mông là một thành viên quan trọng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam với khoảng một triệu người.

Câu 2.2

They often (2) ______ the upland areas, from 800-1500m above the sea level, mostly in the Northwest and a few in the central highland of Vietnam.

 • A

  live   

 • B

  stay

 • C

  occupy

 • D

  take

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

live (v): sống

stay (v): ở

occupy (v): cư ngụ

take (v): lấy được, có được

Lời giải chi tiết :

live + giới từ (in, at)  (v): sống

stay (v): ở

occupy (v): cư ngụ

take (v): lấy được, có được

=> They often occupy the upland areas, from 800-1500m above the sea level, mostly in the Northwest and a few in the central highland of Vietnam.

Tạm dịch: Họ thường cư ngụ ở các vùng cao, từ độ cao 800-1500m so với mực nước biển, chủ yếu ở vùng Tây Bắc và một số ít ở vùng cao nguyên miền trung Việt Nam.

Câu 2.3

Hmong people have a very (3) _____culture that is still vividly seen today.

 • A

  extraordinary

 • B

  extraordinarily

 • C

  extraordinaries

 • D

  extraordinariness

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Vị trí cần điển là 1 tính từ

Lời giải chi tiết :

extraordinary (adj): khác thường, phi thường

extraordinarily (adv): một cách khác thường, phi thường

extraordinaries (n): phần cấp thêm (cho quân đội)

extraordinariness (n): tính lạ thường, tính đặc biệt

=> Hmong people have a very extraordinary culture that is still vividly seen today.

Tạm dịch: Người Mông có một nền văn hóa rất đặc biệt vẫn còn được nhìn thấy một cách sống động ngày nay.

Câu 2.4

(4) ______ the festival, they swing and play other traditional games

 • A

  Until

 • B

  Before

 • C

  During

 • D

  After

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Các liên từ:

Until: cho đến khi

Before: trước khi

During: trong thời gian

After: sau khi

Lời giải chi tiết :

Until: cho đến khi

Before: trước khi

During: trong thời gian

After: sau khi

=> During the festival, they swing and play other traditional games

Tạm dịch: Trong thời gian lễ hội, họ nhảy múa và chơi các trò chơi truyền thống khác.

Câu 2.5

During the festival, they swing and play other traditional games and (5) _____  in the large yard around the village.

 • A

  do

 • B

  make

 • C

  blow

 • D

  sing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

do (v): làm

make (v): làm, tạo nên

blow (v): thổi

sing (v): ca hát

Lời giải chi tiết :

do (v): làm

make (v): làm, tạo nên

blow (v): thổi

sing (v): ca hát

=> During the festival, they swing and play other traditional games  and sing in the large yard around the village.

Tạm dịch: Trong thời gian lễ hội, họ nhảy múa và chơi các trò chơi truyền thống khác và ca hát trong cái sân lớn xung quanh ngôi làng.

Câu 2.6

“Cuop vo” (Stealing Wife) is another special H’mong’s custom: when a man loves a woman, he must steal her in the darkest night and imprison her (6)_____2-3 days;

 • A

  for

 • B

  with

 • C

  in

 • D

  without

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

for: trong (thời gian)

in: trong

with: với

without: không có

Lời giải chi tiết :

for: trong (thời gian)

in: trong

with: với

without: không có

=> “Cuop vo” (Stealing Wife) is another special H’mong’s custom: when a man loves a woman, he must ‘steal’ her in the darkest night and imprison her for 2-3 days;

Tạm dịch: “Cướp vợ” là một phong tục đặc biệt khác của H-mông: khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta phải đánh cắp cô ấy trong đêm tối nhất và giam cầm cô ấy trong 2 đến 3 ngày.

Câu 2.7

H’mong people believe that they have a common ancestor so they (7) ____ value unity in their community.

 • A

  badly

 • B

  greatly

 • C

  monthly

 • D

  daily

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

badly: xấu, tệ

greatly: rất, lắm

monthly: hàng tháng

daily: hàng ngày

Lời giải chi tiết :

badly: xấu, tệ

greatly: rất, lắm

monthly: hàng tháng

daily: hàng ngày

=> H’mong people believe that they have a common ancestor so they greatly value unity in their community.

Tạm dịch: Người H-Mông tin rằng họ có một tổ tiên chung nên họ rất coi trọng sự đoàn kết trong cộng đồng của họ.

Câu 2.8

Several families gather into a cluster and has a leader who is responsible (8) _____ common work.

 • A

  to

 • B

  with

 • C

  in

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

to be responsible for sth: chịu trách nhiệm cho việc gì

Lời giải chi tiết :

to be responsible for sth: chịu trách nhiệm cho việc gì

=> Several families gather into a cluster and has a leader responsible for common works.

Tạm dịch: Một số gia đình tập hợp thành một cụm và có một người lãnh đạo chịu trách nhiệm cho các công việc chung.

Câu 2.9

As for costumes, H’mong people usually wear their self-woven clothes (9) _______ by linen,..

 • A

  make

 • B

  will made

 • C

  made

 • D

  did made

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Từ cần điền là động từ ở thể bị động trong mệnh đề quan hệ rút gọn => ta bỏ động từ to be và giữ lại động từ chính ở dạng bị động.

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền là động từ ở thể bị động trong mệnh đề quan hệ rút gọn => ta bỏ động từ to be và giữ lại động từ chính ở dạng bị động.

- Qúa khứ phân từ của make => made

=> As for costumes, H’mong people usually wear their self-woven clothes made by linen,

Tạm dịch: Đối với trang phục, người H-mông thường mặc quần áo tự dệt bằng vải lanh,

 

Câu 2.10

As for costumes, H’mong people usually wear their self-woven clothes made by linen, decorated with unique technique (10) _______ their strong ethnic characteristics.

 • A

  express  

 • B

  to express  

 • C

  expressed

 • D

  be expressed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

to V: để chỉ mục đích

Lời giải chi tiết :

to express: để thể hiện

=> decorated with unique technique to express their strong ethnic characteristics.

Tạm dịch: được trang trí bằng kỹ thuật độc đáo để thể hiện đặc điểm dân tộc mạnh mẽ của họ.

Người H-mông là một thành viên quan trọng trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam với khoảng một triệu người. Họ thường cư ngụ ở các vùng cao, từ độ cao 800-1500m so với mực nước biển, chủ yếu ở vùng Tây Bắc và một số ít ở vùng cao nguyên miền trung Việt Nam. Họ ngôn ngữ của họ là Hmon-Mien, nhưng là một ngôn ngữ không viết được.

Người Mông có một nền văn hóa rất đặc biệt vẫn còn được nhìn thấy một cách sống động ngày nay. Thời gian tốt nhất để đến thăm người H-Mông là vào dịp Tết Nguyên đán cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 - khi họ sẽ tổ chức lễ hội Tết kéo dài 3 ngày. Trong thời gian lễ hội, họ nhảy múa và chơi các trò chơi truyền thống khác và ca hát trong cái sân lớn xung quanh ngôi làng.

“Cướp vợ” là một phong tục đặc biệt khác của H-mông: khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta phải đánh cắp cô ấy trong đêm tối nhất và giam cầm cô ấy trong 2 đến 3 ngày, nếu người phụ nữ chấp nhận kết hôn với anh ta, anh ta sẽ đến gia đình cô ấy để xin phép cha mẹ cô ấy.

Người H-Mông tin rằng họ có một tổ tiên chung nên họ rất coi trọng sự đoàn kết trong cộng đồng của họ. Một số gia đình tập hợp thành một cụm và có một người lãnh đạo chịu trách nhiệm cho các công việc chung. Đối với trang phục, người H-mông thường mặc quần áo tự dệt bằng vải lanh, được trang trí bằng kỹ thuật độc đáo để thể hiện đặc điểm dân tộc mạnh mẽ của họ.

close