Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Review 1 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about the Kinh ethnic group in Vietnam. Decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. The Kinh‘s population occupies more than 4/5 of Vietnam‘s population.

Đúng
Sai

2. The Kinh people only live within Vietnam. 

Đúng
Sai

3. People living in different villages may follow the similar rules. 

Đúng
Sai

4. On occasion of communal events, people gather in one same place. 

Đúng
Sai

5. Ancient Kinh people just smoked water pipes and didn‘t smoke cigarettes. 

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to the conversation between Amy and Stuart and choose the best answer.

1. When Amy is not at school, she is __________.


2. Amy doesn’t want to join the party because________.


3. What time do they have dinner?


4. Why has Amy been feeling bad lately?


5. What time will Amy be home?

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen to a man talking about the Kinh ethnic group in Vietnam. Decide if the statements below are true (T) or false (F).

1. The Kinh‘s population occupies more than 4/5 of Vietnam‘s population.

Đúng
Sai

2. The Kinh people only live within Vietnam. 

Đúng
Sai

3. People living in different villages may follow the similar rules. 

Đúng
Sai

4. On occasion of communal events, people gather in one same place. 

Đúng
Sai

5. Ancient Kinh people just smoked water pipes and didn‘t smoke cigarettes. 

Đúng
Sai
Đáp án

1. The Kinh‘s population occupies more than 4/5 of Vietnam‘s population.

Đúng
Sai

2. The Kinh people only live within Vietnam. 

Đúng
Sai

3. People living in different villages may follow the similar rules. 

Đúng
Sai

4. On occasion of communal events, people gather in one same place. 

Đúng
Sai

5. Ancient Kinh people just smoked water pipes and didn‘t smoke cigarettes. 

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

Audio transcripts:

The Kinh is the main ethnic group in the country, accounting for 86.2% of Vietnam population. Kinh people allocate along whole Vietnam and some other countries. However, the majority is in Deltas and urban areas through the country. Its main language belongs to Viet - Muong language group. Traditionally, Kinh people through thousands of generations lived together in harmony under the village. There exist some their own rules in the villages and communes that everyone must strictly follow. Rules among the villages are not always similar. Villages of the ancient Vietnamese people are usually surrounded by bamboo groves. In which, the communal house is a place for meetings and conducting common ritual ceremonies. Ancient Kinh people enjoy the habits of chewing betel, smoking water pipes and cigarettes, drinking tea, and eating ordinary rice.

Giải thích chi tiết

T1. The Kinh‘s population occupies more than 4/5 of Vietnam‘s population. (Dân tộc Kinh chiếm hơn 4/5 dân số Việt Nam.)

Thông tin: The Kinh is the main ethnic group in the country, accounting for 86.2% of Vietnam population. (Vua là dân tộc chính của cả nước, chiếm 86,2% dân số Việt Nam.)

=> TRUE

F2. The Kinh people only live within Vietnam. (Người Kinh chỉ sống ở Việt Nam.)

Thông tin: Kinh people allocate along whole Vietnam and some other countries. (Người Kinh phân bố dọc toàn bộ Việt Nam và một số nước khác.)

=> FALSE

T3. People living in different villages may follow the similar rules. (Những người sống trong các làng khác nhau có thể tuân theo các quy tắc tương tự.)

Thông tin: There exist their own rules in the villages and communes that everyone must strictly follow. Rules among the villages are not always similar. (Trong làng xã tồn tại một số quy tắc riêng mà mọi người phải tuân thủ nghiêm ngặt. Các quy tắc giữa các làng không phải lúc nào cũng giống nhau.)

 

=> TRUE

T4. On occasion of communal events, people gather in one same place. (Vào những dịp có sự kiện chung, mọi người tập trung tại một nơi.)

Thông tin: Villages of the ancient Vietnamese people are usually surrounded by bamboo groves. In which, the communal house is a place for meetings and conducting common ritual ceremonies. (Làng của người Việt cổ thường được bao bọc bởi những rặng tre. Trong đó, đình là nơi hội họp và tiến hành các nghi lễ tế thường.)

=> TRUE

F5. Ancient Kinh people just smoked water pipes and didn‘t smoke cigarettes. (Người Kinh xưa chỉ hút thuốc lào, không hút thuốc lá.)

Thông tin: Ancient Kinh people enjoy the habits of chewing betel, smoking water pipes and cigarettes, drinking tea, and eating ordinary rice. (Người Kinh xưa có thói quen ăn trầu, hút thuốc lào, thuốc lá, uống trà, ăn cơm bình dân.)

=> FALSE

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen to the conversation between Amy and Stuart and choose the best answer.

1. When Amy is not at school, she is __________.


2. Amy doesn’t want to join the party because________.


3. What time do they have dinner?


4. Why has Amy been feeling bad lately?


5. What time will Amy be home?

Đáp án

1. When Amy is not at school, she is __________.


2. Amy doesn’t want to join the party because________.


3. What time do they have dinner?


4. Why has Amy been feeling bad lately?


5. What time will Amy be home?

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. When Amy is not at school, she is __________.

Khi Amy không ở trường, cô ấy ở __________.

A. tại nhà

B. tại nơi làm việc

C. tại thư viện

Thông tin: when I‘m not at school, I‘m at work. (khi tôi không ở trường, tôi đi làm.)

=> Chọn B

2. Amy không muốn tham gia bữa tiệc vì________.

A. Cô ấy làm công việc bán thời gian

B. Cô ấy không thích nó

C. Cô ấy phải ôn tập cho một bài kiểm tra.

Thông tin: I‘d love to, but I have to cram for a test tomorrow. (Tôi rất muốn, nhưng tôi phải chuẩn bị cho một bài kiểm tra vào ngày mai.)

=> Chọn C

3. Họ ăn tối lúc mấy giờ?

A. 6h30 tối

B. 7h30 tối

C. 10h30 tối

Thông tin: We‘re planning on having dinner around 6:30. (Chúng tôi định ăn tối vào khoảng 6:30)

=> Chọn A

4. Tại sao Amy gần đây cảm thấy tồi tệ?

A. Cô ấy làm việc quá chăm chỉ.

B. Cô ấy ngủ ít hơn.

C. Cô ấy học quá nhiều.

Thông tin:

Amy: I haven‘t been feeling well lately. (Tôi cảm thấy không được khỏe gần đây.)

Stuart: Yeah, because you study too much. (Ừ, vì bạn học quá nhiều.)

=> Chọn C

5. Amy sẽ về nhà lúc mấy giờ?

A. 11 giờ 30 tối

B. 10 giờ 30 tối

C. 6 giờ tối

Thông tin: I have to be back by 10:30. (Tôi phải quay về nhà trước 10:30.)

=> Chọn B

Listening transcript:

Stuart: Amy. So, how are you doing?

Amy: Oh, hi Stuart. School is so crazy these days, and when I‘m not at school, I‘m at work.

Stuart: Hey, listen. I‘m getting together with Sara and Paul tonight, and a few of our other friends are going to join us. [Oh.] And, we‘re... well, we‘re going out to eat and then catch a movie. Why don‘t you come with us?

Amy: Hey, I‘d love to, but I have to cram for a test tomorrow.

Stuart: Ah, come on. We‘re planning on having dinner around 6:30 and then seeing a movie at 7:30. We should be home by 10:30... 11:30 at the latest. I mean you‘re always saying that you don‘t have any friends... and that your love life... well, that you don‘t have one. Come on!

Amy: I... I don‘t think I‘d better. I haven‘t been feeling well lately.

Stuart: Yeah, because you study too much. Well, we‘ll have a blast. Come on! Relax. [Well...] And it‘s Sara‘s birthday, too. And we‘re throwing her a small birthday party after the movie. Come on. Best friends always stick together.

Amy: Oh. Okay.

Stuart: Great. I‘ll pick you up at 6:00.

Amy: Okay. See you then, but I have to be back by 1 0:30.

Stuart: Ah, 10:30... Midnight. It‘s all the same. See you at 6:00.

close