Trắc nghiệm Ngữ pháp - Ôn tập: Câu hỏi Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

Do you know ______ language is spoken in Kenya?

 • A

  Which

 • B

  Who

 • C

  What

 • D

  How

Câu 2 :

Choose the best answer.

- ______ do you play tennis?  

- For exercise.

 • A

  Why

 • B

  Who

 • C

  What

 • D

  How

Câu 3 :

Choose the best answer.

______  much do you weigh?

 • A

  Which  

 • B

  Who

 • C

  What

 • D

  How

Câu 4 :

Choose the best answer.

_____ do you expect to have the work completed?

 • A

  When

 • B

  What

 • C

  Who

 • D

  How far

Câu 5 :

Choose the best answer.

Minh: _____ are the Odu farmers going?

Nhat: The Odu farmers are going home.

 • A

  When

 • B

  Who

 • C

  Whom

 • D

  Where

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

Do you know ______ language is spoken in Kenya?

 • A

  Which

 • B

  Who

 • C

  What

 • D

  How

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết về các từ để hỏi.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu hỏi về chủ ngữ của hành động => phải dùng từ để hỏi “What”

=> Do you know what language is spoken in Kenya?

Tạm dịch: Bạn có biết ngôn ngữ nào được nói ở Kenya không?

Câu 2 :

Choose the best answer.

- ______ do you play tennis?  

- For exercise.

 • A

  Why

 • B

  Who

 • C

  What

 • D

  How

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết về các từ để hỏi.

Lời giải chi tiết :

- Câu trả lời là đưa ra lý do cho câu hỏi.

Câu hỏi về lý do nên phải dùng từ để hỏi “why”

=> Why do you play tennis? - For exercise.

Tạm dịch: Tại sao bạn chơi tennis? – Để tập thể dục.

Câu 3 :

Choose the best answer.

______  much do you weigh?

 • A

  Which  

 • B

  Who

 • C

  What

 • D

  How

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết về các từ để hỏi.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi về cân nặng nên ta phải dùng từ để hỏi “how much” (bao nhiêu)

=> How much do you weigh?

Tạm dịch: Bạn nặng bao nhiêu?

Câu 4 :

Choose the best answer.

_____ do you expect to have the work completed?

 • A

  When

 • B

  What

 • C

  Who

 • D

  How far

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi về thời gian nên phải sử dụng từ để hỏi “when” (khi nào)

=> When do you expect to have the work completed?

Tạm dịch: Khi nào bạn muốn hoàn thành công việc?

Câu 5 :

Choose the best answer.

Minh: _____ are the Odu farmers going?

Nhat: The Odu farmers are going home.

 • A

  When

 • B

  Who

 • C

  Whom

 • D

  Where

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết về các từ để hỏi.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi về nơi chốn nên ta sử dụng từ để hỏi “where”

=> Minh: Where are the Odu farmers going?

Nhat: The Odu farmers are going home.

Tạm dịch: Minh: Những người nông dân Odu đang đi đâu?

Nhất: Những người nông dân Odu đang về nhà.

close