Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cartoon

 • B

  honor

 • C

  culture

 • D

  honest

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  character

 • B

  adventure

 • C

  library

 • D

  knowledge   

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  husband

 • B

  married 

 • C

  cassette

 • D

  beautiful 

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  discovery

 • B

  calculator

 • C

  aeroplane 

 • D

  difficulty

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  solution

 • B

  intention

 • C

  decorate

 • D

  exciting

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  danger 

 • B

  magic

 • C

  anger

 • D

  angel

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  guilty

 • B

  biscuit

 • C

  building

 • D

  suitable

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wicked

 • B

  wanted

 • C

  beloved

 • D

  naked

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  house

 • B

  horse

 • C

  place

 • D

  cook  

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  companion

 • B

  comparison

 • C

  company

 • D

  compartment

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  school

 • B

  architect

 • C

  change

 • D

  chemical

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  buffalo  

 • B

  minority

 • C

  gold

 • D

  close  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  end

 • B

  pencil

 • C

  open

 • D

  bench  

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wanted

 • B

  washed

 • C

  watched

 • D

  stopped  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  remote 

 • B

  explore

 • C

  relax

 • D

  diverse  

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cartoon

 • B

  honor

 • C

  culture

 • D

  honest

Đáp án : A

Phương pháp giải :

cartoon   

honour    

culture    

honest    

Lời giải chi tiết :

cartoon /kɑːˈtuːn/

honour /ˈɒnə(r)/

culture /ˈkʌltʃə(r)/

honest /ˈɒnɪst/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  character

 • B

  adventure

 • C

  library

 • D

  knowledge   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

character    

adventure   

library    

knowledge    

Lời giải chi tiết :

character /ˈkærəktə(r)/

adventure /ədˈventʃə(r)/

library /ˈlaɪbrəri/

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  husband

 • B

  married 

 • C

  cassette

 • D

  beautiful 

Đáp án : C

Phương pháp giải :

husband    

married   

cassette   

beautiful   

Lời giải chi tiết :

husband /ˈhʌzbənd/

married /ˈmærid/

cassette /kəˈset/

beautiful /ˈbjuːtɪfl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  discovery

 • B

  calculator

 • C

  aeroplane 

 • D

  difficulty

Đáp án : A

Phương pháp giải :

discovery   

calculator   

aeroplane   

difficulty   

Lời giải chi tiết :

discovery /dɪˈskʌvəri/

calculator /ˈkælkjuleɪtə(r)/

aeroplane /ˈeərəpleɪn/

difficulty /ˈdɪfɪkəlti/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  solution

 • B

  intention

 • C

  decorate

 • D

  exciting

Đáp án : C

Phương pháp giải :

solution   

intention   

decorate   

exciting   

Lời giải chi tiết :

solution /səˈluːʃn/

intention /ɪnˈtenʃn/

decorate /ˈdekəreɪt/

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  danger 

 • B

  magic

 • C

  anger

 • D

  angel

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-g”

Lời giải chi tiết :

danger /ˈdeɪndʒə(r)/

magic /ˈmædʒɪk/

anger /ˈæŋɡə(r)/

angel /ˈeɪndʒl/

Câu C âm –g phát âm là /g/, còn lại phát âm là /dʒ/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  guilty

 • B

  biscuit

 • C

  building

 • D

  suitable

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ui”

Lời giải chi tiết :

guilty /ˈɡɪlti/

biscuit /ˈbɪskɪt/

building /ˈbɪldɪŋ/

suitable /ˈsuːtəbl/

Câu D âm –ui phát âm là /u:/, còn lại phát âm là /ɪ/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wicked

 • B

  wanted

 • C

  beloved

 • D

  naked

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

wicked /ˈwɪkɪd/

wanted  /ˈwɑntɪd/

beloved /bɪˈlʌvd/

naked /ˈneɪkɪd/

Đáp án C phần gạch chân phát âm là /d/ còn lại là /ɪd/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  house

 • B

  horse

 • C

  place

 • D

  cook  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-s” và “-c”

Lời giải chi tiết :

house /haʊs/

horse /hɔːs/

place /pleɪs/

cook / kʊk/

Đáp án D phần gạch chân được phát âm là /k/ còn lại là /s/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  companion

 • B

  comparison

 • C

  company

 • D

  compartment

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

companion /kəmˈpænjən/

comparison /kəmˈpærɪsn/

company /ˈkʌmpəni/

compartment /kəmˈpɑːtmənt/

Câu C âm –o phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /ə/                 

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  school

 • B

  architect

 • C

  change

 • D

  chemical

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ch”

Lời giải chi tiết :

school /skuːl/

architect /ˈɑːkɪtekt/

change /tʃeɪndʒ/

chemical /ˈkemɪkl/

Câu C âm -ch phát âm là /tʃ/, còn lại phát âm là /k/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  buffalo  

 • B

  minority

 • C

  gold

 • D

  close  

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

buffalo /ˈbʌfələʊ/

minority /maɪˈnɒrəti/

gold /ɡəʊld/

close /kləʊz/

Câu B âm –o phát âm là /ɒ/, còn lại phát âm là /əʊ/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  end

 • B

  pencil

 • C

  open

 • D

  bench  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

end /end/

pencil /ˈpensl/

open /ˈəʊpən/

bench /bentʃ/

Câu C “–e” phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /e/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wanted

 • B

  washed

 • C

  watched

 • D

  stopped  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-ed” được phát âm là:

- /ɪd/ khi trước nó là âm /t/, /d/

- /t/ khi trước nó là âm /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/, /k/

- /d/ các âm còn lại

wanted /ˈwɒntɪd/

washed /wɒʃt/

watched /wɒtʃt/

stopped /stɒpt/

Câu A đuôi –ed được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /t/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  remote 

 • B

  explore

 • C

  relax

 • D

  diverse  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

remote /rɪˈməʊt/

explore /ɪkˈsplɔː(r)/

relax /rɪˈlæks/

diverse /daɪˈvɜːs/

Câu D âm –e phát âm là /ɜː/, còn lại phát âm là /ɪ/

close