Trắc nghiệm Từ vựng & Ngữ pháp Review 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Last night’s storm caused a lot of __________ to people in that area.

 • A

  droughts       

 • B

  forests 

 • C

  damages

 • D

  volcanoes

Câu 2 :

 Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

If you can speak English, you __________ able to go to Canada.

 • A

  will be

 • B

  will

 • C

  were

 • D

  are

Câu 3 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

The road in front of my office is always _________when it rains heavily.

 • A

  to flood

 • B

  flooding

 • C

  flood

 • D

  flooded

Câu 4 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

After I __________ in the room, she left.

 • A

  come

 • B

  had come

 • C

  came

 • D

  will come

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words given to complete the sentences.

The street doesn’t look

because it has a lot of rubbish. (attract)

Câu 6 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Since 1965, the maple tree with red leaves _________ the most well-known Canadian symbol.

 • A

  has become

 • B

  become

 • C

  became

 • D

   have become

Câu 7 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

After the tornado, a great number of people are made __________.

 • A

  shaking

 • B

  homeless

 • C

  raging

 • D

  volcanic

Câu 8 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

What is the main_______of visual pollution? - Because there are too many advertising billboards.

 • A

  effect

 • B

  source

 • C

  result

 • D

  cause

Câu 9 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  tornado

 • B

  tsunami

 • C

  injury

 • D

  provision

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words given to complete the sentences.

Noise pollution can also lead to headaches and high blood

 (press)

Câu 11 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

The capital city of New Zealand is Wellington_________the largest city is Auckland.

 • A

  and

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Last night’s storm caused a lot of __________ to people in that area.

 • A

  droughts       

 • B

  forests 

 • C

  damages

 • D

  volcanoes

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

droughts (n): hạn hán             

forests (n): rừng                     

damages (n): sự thiệt hại        

volcanoes (n): núi lửa

Last night’s storm caused a lot of damages to people in that area.

Tạm dịch: Cơn bão tối qua đã gây nhiều thiệt hại cho những người ở khu vực đó.

Câu 2 :

 Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

If you can speak English, you __________ able to go to Canada.

 • A

  will be

 • B

  will

 • C

  were

 • D

  are

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cấu trúc “will be able to”

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + will be able to + V (nguyên thể)

Dùng để diễn tả khả năng có thể làm việc gì trong tương lai.

If you can speak English, you will be able to go to Canada.

Tạm dịch: Nếu bạn có thể nói tiếng Anh, bạn sẽ có thể đến Canada.

Câu 3 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

The road in front of my office is always _________when it rains heavily.

 • A

  to flood

 • B

  flooding

 • C

  flood

 • D

  flooded

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Câu bị động thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc bị động thì hiện tại đơn: S + am/ is/ are + Ved/V3

The road in front of my office is always flooded when it rains heavily.

Tạm dịch: Con đường phía trước văn phòng của tôi luôn bị ngập lụt khi trời mưa to.

Câu 4 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

After I __________ in the room, she left.

 • A

  come

 • B

  had come

 • C

  came

 • D

  will come

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: After S1 + had Ved/V3 (quá khứ hoàn thành), S2 + Ved/V2 (quá khứ đơn)

After I had come in the room, she left.

Tạm dịch: Sau khi tôi về đến phòng, cô ấy bỏ đi.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words given to complete the sentences.

The street doesn’t look

because it has a lot of rubbish. (attract)

Đáp án

The street doesn’t look

because it has a lot of rubbish. (attract)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng – từ loại

Lời giải chi tiết :

Sau động từ tình thái “look” cần tính từ.

attract (v): thu hút

attractive (a): hấp dẫn

The street doesn’t look attractive because it has a lot of rubbish.

Tạm dịch: Con đường không trông bắt mắt bởi vì đầy rác trên đường.

Câu 6 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

Since 1965, the maple tree with red leaves _________ the most well-known Canadian symbol.

 • A

  has become

 • B

  become

 • C

  became

 • D

   have become

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu nhận biết: since 1965 (kể từ năm 1965)

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành thể khẳng định: S + have/ has Ved/ V3

The maple tree => chủ ngữ số ít => has become

Since 1965, the maple tree with red leaves has become the most well-known Canadian symbol. 

Tạm dịch: Kể từ năm 1965, cây phong lá đỏ đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất của Canada.

Câu 7 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

After the tornado, a great number of people are made __________.

 • A

  shaking

 • B

  homeless

 • C

  raging

 • D

  volcanic

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

shaking (V-ing): lắc lư, rung lắc

homeless (a): vô gia cư

raging (V-ing): đang hoành hành

volcanic (a): thuộc về núi lửa

After the tornado, a great number of people are made homeless.

Tạm dịch: Sau cơn lốc xoáy, rất nhiều người bị mất nhà cửa.

Câu 8 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences.

What is the main_______of visual pollution? - Because there are too many advertising billboards.

 • A

  effect

 • B

  source

 • C

  result

 • D

  cause

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

effect (n): ảnh hưởng

source (n): nguồn

result (n): kết quả

cause (n): nguyên nhân gây ra

What is the main cause of visual pollution? - Because there are too many advertising billboards. 

Tạm dịch: Nguyên nhân chính của ô nhiễm thị giác là gì? - Do có quá nhiều biển quảng cáo.

Câu 9 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  tornado

 • B

  tsunami

 • C

  injury

 • D

  provision

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

 
Lời giải chi tiết :

tornato /tɔːˈneɪdəʊ/

tsunami /tsuːˈnɑːmi/

injury /ˈɪndʒəri/

provision /prəˈvɪʒn/

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

 
Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Give the correct form of the words given to complete the sentences.

Noise pollution can also lead to headaches and high blood

 (press)

Đáp án

Noise pollution can also lead to headaches and high blood

 (press)

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại – từ vựng 

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Liên từ “and” nối hai từ cùng loại. 

headache (n): bệnh đau đầu => sau “and” cũng phải là cụm danh từ => chỗ trống cần một danh từ.

press (n,v): ấn xuống

pressure (n): áp lực 

=> Ta có: high blood pressure (bệnh cao huyết áp)

Noise pollution can also lead to headache and high blood pressure

Tạm dịch: Ô nhiễm tiếng ồn cũng có thể dẫn đến bệnh đau đầu và cao huyết áp. 

Câu 11 :

Choose the best answer A, B, C or D to complete the following sentences

The capital city of New Zealand is Wellington_________the largest city is Auckland.

 • A

  and

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Liên từ

 
Lời giải chi tiết :

and: và

or: hoặc là

but: nhưng

so: vì vậy

The capital city of New Zealand is Wellington but the largest city is Auckland. 

Tạm dịch: Thành phố thủ đô của New Zealand là Wellington nhưng thành phố lớn nhất là Auckland.

 
close