Trắc nghiệm Ngữ âm Review 1 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

 • A

  addiction

 • B

  vast

 • C

  craft

 • D

  pasture

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

addiction /əˈdɪkʃn/

vast /vɑːst/

craft /krɑːft/

pasture /ˈpɑːstʃər/

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /ə/, còn lại được phát âm là /ɑː/

Câu hỏi 2 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

 • A

  thank

 • B

  northern

 • C

  earthen

 • D

  ethnic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-th”

Lời giải chi tiết :

thank /θæŋk/

northern /ˈnɔːðən/

earthen /ˈɜːθn/

ethnic /ˈeθnɪk/

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /ð/, còn lại được phát âm là /θ/

Câu hỏi 3 :

Choose the word that has the different stress from the others

 • A

  collect

 • B

  disturb

 • C

  detest

 • D

  gather

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

collect /kəˈlekt/

disturb /dɪˈstɜːb/

detest /dɪˈtest/

gather /ˈɡæðər/

Quy tắc:

- Động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Danh từ, tính từ thường có trọng âm rơi vào âm thứ nhất.

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai.

Câu hỏi 4 :

Choose the word that has the different stress from the others

 • A

  local

 • B

  virtual

 • C

  unique

 • D

  basic

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

local /ˈləʊkl/

virtual /ˈvɜːtʃuəl/

unique /juˈniːk/

basic /ˈbeɪsɪk/

Quy tắc:

- Động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Danh từ, tính từ thường có trọng âm rơi vào âm thứ nhất.

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất.

Câu hỏi 5 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A

  penalty

 • B

  celebrate

 • C

  red

 • D

  be

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

penalty /ˈpenəlti/

celebrate /ˈselɪbreɪt/

red /red/

be /bɪ/

Phần gạch chân đáp án D được phát âm là /ɪ/, còn lại được phát âm là /e/.

Câu hỏi 6 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A

  paragraph

 • B

  although

 • C

  laugh

 • D

  enough

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ph”, “-gh”

Lời giải chi tiết :

paragraph /ˈpærəɡrɑːf/

although /ɔːlˈðəʊ/

laugh /lɑːf/

enough /ɪˈnʌf/

Phần gạch chân đáp án B là âm câm, còn lại được phát âm là /f/.

Câu hỏi 7 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

 • A

  blackberry

 • B

  heritage

 • C

  museum

 • D

  decorate

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. blackberry /ˈblækbəri/

B. heritage /ˈherɪtɪdʒ/

C. museum /mjuˈziːəm/

D. decorate /ˈdekəreɪt/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là “-ate” có trọng âm rơi vào âm đứng cách nó 1 âm tiết.

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất.

Câu hỏi 8 :

Choose the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions

 • A

  minorities

 • B

  activity

 • C

  populated

 • D

  experience

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :
A.minorities/maɪˈnɒrɪtiz/
B.activity/ækˈtɪvɪti/
C.populated/ˈpɒpjʊleɪtɪd/
D.experience/ɪksˈpɪərɪəns/

Trọng âm đáp án C rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm thứ nhất.

Câu hỏi 9 :

Choose the word whose underlined part differs from the other words

 • A

  stamp

 • B

  space

 • C

  skateboard

 • D

  strange

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a’

Lời giải chi tiết :

A. stamp /stæmp/

B. space /speɪs/

C. skateboard /ˈskeɪtbɔːd/

D. strange /streɪndʒ/

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /æ/, còn lại được phát âm là /eɪ/.

Câu hỏi 10 :

Choose the word whose underlined part differs from the other words

 • A

  looked      

 • B

  disappointed

 • C

  watched

 • D

  stopped

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ed”

Lời giải chi tiết :

A. looked /lʊkt/

B. disappointed /dɪsəˈpɔɪntɪd/                        

C. watched /wɒtʃt/                                            

D. stopped /stɒpt/

Quy tắc: Cách phát âm đuôi “-ed”:

- /t/: khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và /s/.

- /id/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

- /d/: với những trường hợp còn lại

Phần gạch chân đáp án B được phát âm là /ɪd/, còn lại được phát âm là /t/.

Câu hỏi 11 :

Choose the  word that has the different stress from the others

 • A

  generous

 • B

  nomadic

 • C

  interesting

 • D

  comfortable

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. generous /ˈdʒenərəs/

B. nomadic /nəʊˈmædɪk/

C. interesting /ˈɪntrəstɪŋ/                                

D. comfortable /ˈkʌmftəbl/

Quy tắc: Những từ có tận cùng là đuôi “-ic” có trọng âm rơi vào âm tiết đứng ngay trước nó.

Trọng âm đáp án B rơi vào âm tiết thứ hai, còn lại là âm tiết thứ nhất.

close