Trắc nghiệm Ngữ âm Review 1 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

 • A

  addiction

 • B

  vast

 • C

  craft

 • D

  pasture

Câu 2 :

Choose the word that has the different stress from the others

 • A

  collect

 • B

  disturb

 • C

  detest

 • D

  gather

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

 • A

  addiction

 • B

  vast

 • C

  craft

 • D

  pasture

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

addiction /əˈdɪkʃn/

vast /vɑːst/

craft /krɑːft/

pasture /ˈpɑːstʃər/

Phần gạch chân đáp án A được phát âm là /ə/, còn lại được phát âm là /ɑː/

Câu 2 :

Choose the word that has the different stress from the others

 • A

  collect

 • B

  disturb

 • C

  detest

 • D

  gather

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

collect /kəˈlekt/

disturb /dɪˈstɜːb/

detest /dɪˈtest/

gather /ˈɡæðər/

Quy tắc:

- Động từ thường có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

- Danh từ, tính từ thường có trọng âm rơi vào âm thứ nhất.

Trọng âm đáp án D rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là âm thứ hai.

close