Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hotel

 • B

  swallow

 • C

  improve

 • D

  survive

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  blanket

 • B

  invite

 • C

  replace

 • D

  exchange 

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hobby

 • B

  enjoy

 • C

  leisure

 • D

  common

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  decorate

 • B

  family

 • C

  festival

 • D

  tradition

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  adore

 • B

  virtual

 • C

  savings

 • D

  leisure 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enough

 • B

  cough

 • C

  although

 • D

  rough

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  success  

 • B

  accident

 • C

  accuracy

 • D

  accept  

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.s

 • A

  university  

 • B

  union

 • C

  usage

 • D

  umbrella

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  storage  

 • B

  encourage

 • C

  garage

 • D

  shortage

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  realise

 • B

  promise

 • C

  surprise

 • D

  prize

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hurry  

 • B

  hurt

 • C

  burn

 • D

  turn

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lamb  

 • B

  dumb

 • C

  public

 • D

  climb

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  look  

 • B

  flood

 • C

  cook

 • D

  book

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mass  

 • B

  faint

 • C

  gain

 • D

  plane

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  rulers  

 • B

  organizers

 • C

  complains

 • D

  seaports

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hotel

 • B

  swallow

 • C

  improve

 • D

  survive

Đáp án : B

Phương pháp giải :

hotel   

swallow    

improve    

survive     

Lời giải chi tiết :

hotel /həʊˈtel/

swallow /ˈswɒləʊ/

improve /ɪmˈpruːv/

survive /səˈvaɪv/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  blanket

 • B

  invite

 • C

  replace

 • D

  exchange 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

blanket    

invite   

replace    

exchange    

Lời giải chi tiết :

blanket /ˈblæŋkɪt/

invite /ɪnˈvaɪt/

replace /rɪˈpleɪs/

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hobby

 • B

  enjoy

 • C

  leisure

 • D

  common

Đáp án : B

Phương pháp giải :

hobby    

enjoy    

leisure    

common    

Lời giải chi tiết :

hobby /ˈhɒbi/

enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/

leisure /ˈleʒə(r)/

common /ˈkɒmən/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  decorate

 • B

  family

 • C

  festival

 • D

  tradition

Đáp án : D

Phương pháp giải :

decorate    

family    

festival    

tradition    

Lời giải chi tiết :

decorate /ˈdekəreɪt/

family /ˈfæməli/

festival /ˈfestɪvl/

tradition /trəˈdɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  adore

 • B

  virtual

 • C

  savings

 • D

  leisure 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

adore    

virtual    

savings    

leisure    

Lời giải chi tiết :

adore /əˈdɔː(r)/

virtual /ˈvɜːtʃuəl/

savings /ˈseɪvɪŋ/

leisure /ˈleʒə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  enough

 • B

  cough

 • C

  although

 • D

  rough

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

enough /ɪˈnʌf/

cough /kɒf/

although /ɔːlˈðəʊ/

rough /rʌf/

Câu C âm “-gh” phát âm là /əʊ/, còn lại phát âm là /f/

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  success  

 • B

  accident

 • C

  accuracy

 • D

  accept  

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

success /səkˈses/

accident /ˈæksɪdənt/

accuracy /ˈækjərəsi/

accept /əkˈsept/

Câu C âm “-cc” phát âm là /kj/, còn lại phát âm là /ks/

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.s

 • A

  university  

 • B

  union

 • C

  usage

 • D

  umbrella

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

union /ˈjuːniən/

usage /ˈjuːsɪdʒ/

umbrella /ʌmˈbrelə/

Câu D âm “u-” phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /j/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  storage  

 • B

  encourage

 • C

  garage

 • D

  shortage

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

storage /ˈstɔːrɪdʒ/

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

garage /ˈɡærɑːʒ/

shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Câu C âm “age” phát âm là /ɑːʒ/, còn lại phát âm là /ɪdʒ/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  realise

 • B

  promise

 • C

  surprise

 • D

  prize

Đáp án : B

Phương pháp giải :

realise   

promise   

surprise    

prize    

Lời giải chi tiết :

realise /ˈriːəlaɪz/

promise /ˈprɒmɪs/

surprise /səˈpraɪz/

prize /praɪz/

Câu B âm “ise” phát âm là /ɪs/, còn lại phát âm là /aɪz/

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hurry  

 • B

  hurt

 • C

  burn

 • D

  turn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

hurry /ˈhʌri/

hurt /hɜːt/

burn /bɜːn/

turn /tɜːn/

Câu A âm “u” phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /ɜ/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lamb  

 • B

  dumb

 • C

  public

 • D

  climb

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

lamb /læm/

dumb /dʌm/

public /ˈpʌblɪk/

climb /klaɪm/

Câu C âm “b” phát âm là /b/, còn lại phát âm là /m/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  look  

 • B

  flood

 • C

  cook

 • D

  book

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

look /lʊk/

flood /flʌd/

cook /kʊk/

book /bʊk/

Câu B âm “oo” phát âm là /ʌ/, còn lại phát âm là /ʊ/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  mass  

 • B

  faint

 • C

  gain

 • D

  plane

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

mass /mæs/

faint /feɪnt/

gain /ɡeɪn/

plane /pleɪn/

Câu A âm “a” phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  rulers  

 • B

  organizers

 • C

  complains

 • D

  seaports

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

Lời giải chi tiết :

Đuôi “-s” được phát âm là:

- /iz/ khi trước nó là âm /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/

- /s/ khi trước nó là âm /k/, /p/, /t/, /f/, /θ/

- /z/ các âm còn lại

rulers /ˈruːlə(r)z/

organizers /ˈɔːɡənaɪzə(r)z/

complains /kəmˈpleɪnz/

seaports /ˈsiːpɔːts/

Câu D đuôi “s” phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/

close