Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

MAPLE TREE

Tree have (1) _____ a meaningful role in the (2) _______ development of Canada and continue to be of commercial, environmental and aesthetic importance to all Canadians. Maples contribute valuable wood products, keep the maple sugar (3) _______ alive and help to beautify the landscape. Since 1965 the maple leaf (4) _______ the most important feature of the National Flag of Canada and the maple tree with the leaves has become the most well-known Canadian (5) ________nationally and internationally. Maple leaf pins and badges are proudly (6) ______  by Canadians abroad, and are recognized around the world. (7) _____ the maple leaf is closely associated with Canada, the maple tree was never officially recognized (8)_____Canada’s emblem until 1996.

Câu 1.1

Tree have (1) _____ a meaningful role in the (2) _______ development of Canada and continue to be of commercial, environmental and aesthetic importance to all Canadians.

 • A

  taken

 • B

  given

 • C

  done

 • D

  played

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

play a role in…: đóng vai trò trong…

Lời giải chi tiết :

play a role in…: đóng vai trò trong…

=> Trees have played a meaningful role in

Tạm dịch: Cây xanh đã đóng một vai trò ý nghĩa trong

Câu 1.2

Tree have played a meaningful role in the (2) _______ development of Canada and continue to be of commercial, environmental and aesthetic importance to all Canadians.

 • A

  history  

 • B

  historical

 • C

  historic

 • D

  historian

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

history (n): lịch sử

historical (adj): (thuộc) lịch sử

historic (adj): nổi tiếng hoặc quan trọng trong lịch sử

historian (n): sử gia

Lời giải chi tiết :

history (n): lịch sử

historical (adj): (thuộc) lịch sử

historic (adj): nổi tiếng hoặc quan trọng trong lịch sử

historian (n): sử gia

Từ cần điền đứng sau the và trước danh từ development nên phải là một tính từ

=> Trees have played a meaningful role in the historical development of Canada and continue to be of commercial, environmental and aesthetic importance to all Canadians.

Tạm dịch: Cây xanh đã đóng một vai trò ý nghĩa trong sự phát triển lịch sử của Canada và tiếp tục có tầm quan trọng về thương mại, môi trường và thẩm mỹ đối với tất cả người dân Canada.

Câu 1.3

Maples contribute valuable wood products, keep the maple sugar (3) _______ alive and help to beautify the landscape.

 • A

  industry  

 • B

  industries

 • C

  industrial

 • D

  industrially

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

industry (n): công nghiệp

industrial (adj): thuộc công nghiệp

industrially (adv): một cách công nghiệp

 

Lời giải chi tiết :

industry (n): công nghiệp

industrial (adj): thuộc công nghiệp

industrially (adv): một cách công nghiệp

Từ cần điền đứng sau the maple sugar nên phải là một danh từ

=> Maples contribute valuable wood products, sustain the maple sugar industry and help to beautify the landscape.

Tạm dịch: Cây phong đóng góp các sản phẩm gỗ có giá trị, duy trì ngành công nghiệp đường phong và giúp làm đẹp cảnh quan.

Câu 1.4

Since 1965 the maple leaf (4) _______ the most important feature of the National Flag of Canada....

 • A

  was  

 • B

  have been

 • C

  has been

 • D

  is

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành

Lời giải chi tiết :

Since 1965: từ năm 1965

=> Câu trên phải chia ở thì hiện tại hoàn thành.

=> Since 1965, the maple leaf has been the centrepiece of the National Flag of Canada

Tạm dịch: Từ năm 1965, lá phong là tâm điểm của Quốc kỳ Canada

Câu 1.5

Since 1965 the maple leaf has been the most important feature of the National Flag of Canada and the maple tree with the leaves has become the most well-known Canadian (5) ________nationally and internationally.

 • A

  sign  

 • B

  symbol

 • C

  tree

 • D

  leaf

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

sign (n): ký hiệu

symbol (n): biểu tượng

tree (n): cây

leaf (n): lá

Lời giải chi tiết :

sign (n): ký hiệu

symbol (n): biểu tượng

tree (n): cây

leaf (n): lá

=> Since 1965, the maple leaf has been the centrepiece of the National Flag of Canada and the maple tree bears the leaves that have become the most prominent Canadian symbol, nationally and internationally.

Tạm dịch: Từ năm 1965, lá phong là tâm điểm của Quốc kỳ Canada và cây phong mang những chiếc lá đã trở thành biểu tượng nổi bật nhất của Canada, trên toàn quốc và quốc tế.

Câu 1.6

Maple leaf pins and badges are proudly (6) ______  by Canadians abroad, and are recognized around the world.

 • A

  wear  

 • B

  wore

 • C

  worn

 • D

  to be worn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Câu trên là câu bị động nên động từ phải chia ở dạng bị động V_P2:

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu bị động nên động từ phải chia ở dạng bị động V_P2:

=> Maple leaf pins and badges are proudly worn by Canadians abroad, and are recognized around the world.

Tạm dịch: Ghim lá phong và huy hiệu được người Canada tự hào đeo ở nước ngoài, và được công nhận trên toàn thế giới.

Câu 1.7

(7) _____ the maple leaf is closely associated with Canada, the maple tree was never officially recognized (8)_____Canada’s emblem until 1996.

 • A

  Because   

 • B

  So

 • C

  But

 • D

  Although

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

because: bởi vì

so: vì vậy

but: nhưng

although: mặc dù

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì

so: vì vậy

but: nhưng

although: mặc dù

=> Although the maple leaf is closely associated with Canada, the maple tree was never officially recognized

Tạm dịch: Mặc dù lá phong có liên quan chặt chẽ với Canada, nhưng cây phong chưa bao giờ được chính thức công nhận

Câu 1.8

Although the maple leaf is closely associated with Canada, the maple tree was never officially recognized (8)_____Canada’s emblem until 1996.

 • A

  of  

 • B

  with

 • C

  as

 • D

  for

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

of: của

with: với

as: như là, là

for: cho

- be recognized as sth

=> Although the maple leaf is closely associated with Canada, the maple tree was never officially recognized as Canada's arboreal emblem until 1996.

Tạm dịch: Mặc dù lá phong có liên quan chặt chẽ với Canada, nhưng cây phong chưa bao giờ được chính thức công nhận là loài cây biểu tượng của Canada cho đến năm 1996.

Cây phong

Cây xanh đã đóng một vai trò ý nghĩa trong sự phát triển lịch sử của Canada và tiếp tục có tầm quan trọng về thương mại, môi trường và thẩm mỹ đối với tất cả người dân Canada. Cây phong đóng góp các sản phẩm gỗ có giá trị, duy trì ngành công nghiệp đường phong và giúp làm đẹp cảnh quan.

Từ năm 1965, lá phong là tâm điểm của Quốc kỳ Canada và cây phong mang những chiếc lá đã trở thành biểu tượng nổi bật nhất của Canada, trên toàn quốc và quốc tế. Ghim lá phong và huy hiệu được người Canada tự hào đeo ở nước ngoài, và được công nhận trên toàn thế giới. Mặc dù lá phong có liên quan chặt chẽ với Canada, nhưng cây phong chưa bao giờ được chính thức công nhận là loài cây biểu tượng của Canada cho đến năm 1996.

close