Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  guarantee

 • B

  cheetah

 • C

  Japanese

 • D

  pioneer

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  iconic

 • C

  Japan

 • D

  Korean   

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Portuguese

 • B

  Japanese 

 • C

  Malaysian

 • D

  Indonesian

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  Finnish

 • C

  English

 • D

  Spanish

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  payee

 • C

  trainee

 • D

  coffee

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  referee

 • B

  guarantee

 • C

  Japanese

 • D

  jubilee

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  refugee

 • B

  committee

 • C

  absentee

 • D

  Taiwanese

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Viennese 

 • B

  Chinese

 • C

  Burmese

 • D

  Maltese

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  engineer

 • B

  volunteer

 • C

  mountaineer

 • D

  reindeer  

Câu 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  kangaroo

 • B

  committee

 • C

  official

 • D

  iconic

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  iconic

 • B

  monument

 • C

  freedom

 • D

  opera

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  liberty

 • B

  visitor

 • C

  symbolize

 • D

  tradition  

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  religious

 • B

  forest

 • C

  event

 • D

  schedule

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  nation  

 • B

  nature

 • C

  cartoon

 • D

  ancient  

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  canyon 

 • B

  ancient

 • C

  capital

 • D

  Scotland

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  guarantee

 • B

  cheetah

 • C

  Japanese

 • D

  pioneer

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung: Trọng âm

Lời giải chi tiết :

guarantee /ˌɡærənˈtiː/

cheetah /ˈtʃiːtə/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

pioneer /ˌpaɪəˈnɪə(r)/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  national

 • B

  iconic

 • C

  Japan

 • D

  Korean   

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

national /ˈnæʃnəl/

iconic /aɪˈkɒnɪk/

Japan /dʒəˈpæn/

Korean /kəˈriən/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Portuguese

 • B

  Japanese 

 • C

  Malaysian

 • D

  Indonesian

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Portuguese /ˌpɔːtʃuˈɡiːz/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

Malaysian /məˈleɪʒn/

Indonesian /ˌɪndəˈniːʒn/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  Finnish

 • C

  English

 • D

  Spanish

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

Finnish /ˈfɪnɪʃ/

English /ˈɪŋɡlɪʃ/

Spanish /ˈspænɪʃ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Chinese

 • B

  payee

 • C

  trainee

 • D

  coffee

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

payee /ˌpeɪˈiː/

trainee /ˌtreɪˈniː/

coffee /ˈkɒfi/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 6 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  referee

 • B

  guarantee

 • C

  Japanese

 • D

  jubilee

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

referee /ˌrefəˈriː/

guarantee /ˌɡærənˈtiː/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

jubilee /ˈdʒuːbɪliː/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 7 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  refugee

 • B

  committee

 • C

  absentee

 • D

  Taiwanese

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

refugee /ˌrefjuˈdʒiː/

committee /kəˈmɪti/

absentee /ˌæbsənˈtiː/

Taiwanese /ˌtaɪ.wəˈniːz/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 3   

Câu 8 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  Viennese 

 • B

  Chinese

 • C

  Burmese

 • D

  Maltese

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

Viennese /vɪəˈniːz/

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

Burmese /bɜːˈmiːz/

Maltese /ˌmɔːlˈtiːz/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 9 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  engineer

 • B

  volunteer

 • C

  mountaineer

 • D

  reindeer  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/

volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

mountaineer /ˌmaʊntəˈnɪə(r)/

reindeer /ˈreɪndɪə(r)/

Câu D trọng âm âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 3

Câu 10 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  kangaroo

 • B

  committee

 • C

  official

 • D

  iconic

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Trọng âm

Lời giải chi tiết :

kangaroo /ˌkæŋɡəˈruː/

committee /kəˈmɪti/

official /əˈfɪʃl/

iconic /aɪˈkɒnɪk/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  iconic

 • B

  monument

 • C

  freedom

 • D

  opera

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

iconic /aɪˈkɒnɪk/

monument /ˈmɒnjumənt/

freedom /ˈfriːdəm/

opera /ˈɒprə/

Câu C âm –a phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /ɒ/

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  liberty

 • B

  visitor

 • C

  symbolize

 • D

  tradition  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

liberty /ˈlɪbəti/

visitor /ˈvɪzɪtə(r)/

symbolize /ˈsɪmbəlaɪz/

tradition /trəˈdɪʃn/

Câu C âm –i phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  religious

 • B

  forest

 • C

  event

 • D

  schedule

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-e”

Lời giải chi tiết :

religious /rɪˈlɪdʒəs/

forest /ˈfɒrɪst/

event /ɪˈvent/

schedule /ˈʃedjuːl/

Câu D âm –e phát âm là /e/, còn lại phát âm là /ɪ/

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  nation  

 • B

  nature

 • C

  cartoon

 • D

  ancient  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-a”

Lời giải chi tiết :

nation /ˈneɪʃn/

nature /ˈneɪtʃə(r)/

cartoon /kɑːˈtuːn/

ancient /ˈeɪnʃənt/

Câu C âm –a phát âm là /ɑː/, còn lại phát âm là /eɪ/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  canyon 

 • B

  ancient

 • C

  capital

 • D

  Scotland

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức:  Phát âm “-c”

Lời giải chi tiết :

canyon /ˈkænjən/

ancient /ˈeɪnʃənt/

capital /ˈkæpɪtl/

Scotland /ˈskɒtlənd/

Câu B âm –c phát âm là /ʃ/, còn lại phát âm là /k/

close