Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Sport is one of the UK’s most popular leisure activities, with two-thirds of all adults taking part in one or more sporting activities. Sadly, this is not true for children and young adults. Of all sporting activities, walking is by far the most popular for men and women of all ages. While men tend to dominate golf and ‘cue sports’ such as snooker and billiards, women generally prefer swimming, keep-fit classes and yoga. The UK claims to be among the top five most successful nations in world sport.

UK sportsmen and sportswomen hold over 50 world titles in a variety of sports, such as professional boxing, modern pentathlon, rowing, snooker, squash and motorcycle sports. The Government's view is that sport is an important component of regeneration and can have a beneficial effect in helping the development of run-down areas.

(Source: http://gepeskonyo.btk.elte.hu)

Câu 1.1

Two-thirds of all adults taking part in ________.

 • A

  one sporting activities

 • B

  many sporting activities

 • C

  one or more sporting activities

 • D

  no sporting activities

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

two-thirds of all adults taking part in one or more sporting activities.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Hai phần ba tất cả người lớn tham gia trong ____.

A. một hoạt động thể thao

B. nhiều hoạt động thể thao

C. một hoặc nhiều hoạt động thể thao

D. không hoạt động thể thao

Thông tin:

two-thirds of all adults taking part in one or more sporting activities.

(hai phần ba số người trưởng thành tham gia một hoặc nhiều hoạt động thể thao)

Câu 1.2

Among sporting activities, walking is the most popular for________.

 • A

  children

 • B

  men and women

 • C

  young adults

 • D

  men only

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “walking is by far the most popular for men and women of all ages”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Trong số các hoạt động thể thao, đi bộ là phổ biến nhất cho________.

A. trẻ em

B. nam và nữ

C. thanh niên

D. chỉ đàn ông

Thông tin:

walking is by far the most popular for men and women of all ages

(đi bộ là phổ biến nhất cho nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi.)

Câu 1.3

Women generally like _______.

 • A

  golf

 • B

  keep-fit classes

 • C

  ‘cue sports’

 • D

  swimming, keep-fit classes and yoga

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “women generally prefer swimming, keep-fit classes and yoga”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Phụ nữ thường thích _______.

A. golf

B. lớp giữ dáng

C. thể thao gợi ý

D. bơi lội, các lớp học giữ dáng và yoga

Thông tin:

women generally prefer swimming, keep-fit classes and yoga

(phụ nữ thường thích bơi lội, các lớp giữ dáng và yoga.)

Câu 1.4

UK sportsmen and sportswomen hold over 50 world titles in _______.

 • A

  a variety of sports

 • B

  ‘cue sports’

 • C

  motorcycle sports

 • D

  keep-fit classes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “UK sportsmen and sportswomen hold over 50 world titles in a variety of sports, such as professional boxing, modern pentathlon, rowing, snooker, squash and motorcycle sports.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Các vận động viên và trang phục thể thao của Vương quốc Anh nắm giữ hơn 50 danh hiệu thế giới trong _______. 

A. nhiều môn thể thao

B. thể thao gợi ý

C. đua xe mô tô

D. các lớp giữ dáng

Thông tin:

UK sportsmen and sportswomen hold over 50 world titles in a variety of sports, such as professional boxing, modern pentathlon, rowing, snooker, squash and motorcycle sports. 

(Các vận động viên thể thao và thể thao nắm giữ hơn 50 danh hiệu thế giới trong nhiều môn thể thao, như quyền anh chuyên nghiệp, môn phối hợp hiện đại, chèo thuyền, bi da, bóng quần và thể thao xe máy.)

 

Câu 1.5

The Government's view is that sport can have a beneficial effect in  helping the development of ________.

 • A

  running activities

 • B

  neglected areas

 • C

  prosperous areas

 • D

  remote areas

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “Government's view is that sport is an important component of regeneration and can have a beneficial effect in helping the development of run-down areas.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Quan điểm của Chính phủ là thể thao có thể có tác dụng hữu ích trong việc giúp phát triển ________.

A. hoạt động chạy

B. khu vực bị bỏ quên

C. khu vực thịnh vượng

D. vùng sâu vùng xa

Thông tin:

Government's view is that sport is an important component of regeneration and can have a beneficial effect in helping the development of run-down areas.

(Quan điểm của Chính phủ là thể thao là một thành phần quan trọng của tái sinh và có thể có tác dụng có lợi trong việc giúp phát triển các khu vực khó khăn)

Thể thao là một trong những hoạt động giải trí phổ biến nhất của Vương quốc Anh, với hai phần ba số người trưởng thành tham gia một hoặc nhiều hoạt động thể thao. Đáng buồn thay, điều này không đúng với trẻ em và thanh niên. Trong tất cả các hoạt động thể thao, đi bộ là phổ biến nhất cho nam giới và phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Trong khi đàn ông có xu hướng thống trị môn thể thao golf và các môn thể thao như bi-a, thì phụ nữ thường thích bơi lội, các lớp giữ dáng và yoga. Vương quốc Anh tuyên bố là một trong năm quốc gia thành công nhất trong thể thao thế giới. Các vận động viên thể thao và thể thao nắm giữ hơn 50 danh hiệu thế giới trong nhiều môn thể thao, như quyền anh chuyên nghiệp, môn phối hợp hiện đại, chèo thuyền, bi da, bóng quần và thể thao xe máy. Quan điểm của Chính phủ là thể thao là một thành phần quan trọng của tái sinh và có thể có tác dụng có lợi trong việc giúp phát triển các khu vực khó khăn
Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

Leisure activity isn't just for fun, says Howard E.A. Tinsley, a professor from the University of Florida who has developed a scale that classifies hobbies based on needs they satisfy in people. The scale can help people find more personal fulfillment by giving them insight into what they really like. “The surprising thing is that activities you might think are very different have similar effects on people. Probably no one would consider acting to have the same characteristics as roller-skating or playing baseball, but People who act as a hobby report feeling an intense sense of belonging to a group, much the same way others do in playing sports.

And activities Providing the Strongest sense of competition are not sports, but card and computer game, he found. Participating in soccer satisfies our desire for a sense of “belonging”, and coin Collecting fulfills the need for “creativity”. With so many people in jobs they don't care for, leisure is a prized aspect of people's lives, Tinsley said. “Yet it’s not something psychologists really study. Economists tell us how much money people spend skiing, but nobody explains why Skiing really appeals to people.”

Fishing, generally considered an outdoor recreational activity, for example, is a form of self-expression like stamp collecting, because it  gives people the opportunity to express some aspect of their personality by doing something different from their daily routine, he said.

Câu 2.1

Which of the following is NOT true?

 • A

  Both acting and roller-skating give people a feeling of being a part of a team.

 • B

  Collecting things satisfies people's desire for making new things.

 • C

  Fishing allows you to show the type of person you are.

 • D

  Researchers know for sure why a hobby attracts a person.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Chú ý câu hỏi là chọn đáp án chứa thông tin sai:

Thông tin: “Economists tell us how much money people spend skiing, but nobody explains why Skiing really appeals to people.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Điều nào sau đây là không đúng?

A. Cả diễn xuất và trượt patin đều mang đến cho mọi người cảm giác là một phần của một đội.

B. Thu thập những thứ thỏa mãn mong muốn của mọi người để tạo ra những thứ mới.

C. Câu cá cho phép bạn thể hiện tính cách của bạn.

D. Các nhà nghiên cứu biết chắc chắn tại sao một sở thích thu hút một người.

Thông tin:

Economists tell us how much money people spend skiing, but nobody explains why Skiing really appeals to people.

(Các nhà kinh tế cho chúng tôi biết mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền để trượt tuyết, nhưng không ai giải thích được tại sao trượt tuyết thực sự hấp dẫn mọi người.)

=> không biết chắc vì sao một sở thích thu hút một người. => D sai

Câu 2.2

According to the passage, outdoor recreational activity is considered as ________.

 • A

  a way of showing people's habits

 • B

  a method of satisfying their expectation

 • C

  a chance to show their character

 • D

  an activity to show their unity in a team

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “Fishing, generally considered an outdoor recreational activity, for example, is a form of self-expression like stamp collecting, because it gives people the opportunity to express some aspect of their personality by doing something different from their daily routine, he said.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Theo đoạn văn, hoạt động giải trí ngoài trời được coi là ________.

A. một cách thể hiện thói quen của mọi người

B. một phương pháp thỏa mãn sự mong đợi của họ

C. một cơ hội để thể hiện tính cách của họ

D. một hoạt động để thể hiện sự đoàn kết của họ trong một đội

Thông tin:

Fishing, generally considered an outdoor recreational activity, for example, is a form of self-expression like stamp collecting, because it gives people the opportunity to express some aspect of their personality by doing something different from their daily routine, he said.

(Câu cá thường được coi là một hoạt động giải trí ngoài trời, chẳng hạn, là một hình thức thể hiện bản thân như sưu tập tem, ông nói bởi vì nó cho mọi người cơ hội thể hiện một số khía cạnh của tính cách của mình bằng cách làm một cái gì đó khác với thói quen hàng ngày.)

Câu 2.3

Taking part in sports gives you _______.

 • A

  the strongest desire to win

 • B

  a need for creativity

 • C

  the chance to express your feelings

 • D

  a sense of being part of a team

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: “People who act as a hobby report feeling an intense sense of belonging to a group, much the same way others do in playing sports.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Tham gia vào các môn thể thao mang lại cho bạn ___.

A. khát khao chiến thắng mạnh mẽ nhất

B. nhu cầu sáng tạo

C. cơ hội để bày tỏ cảm xúc của bạn

D. ý thức trở thành một phần của đội

Thông tin: “People who act as a hobby report feeling an intense sense of belonging to a group, much the same way others do in playing sports.”

Tạm dịch: Những người có sở thích diễn kịch cho rằng cảm giác đó như thuộc về một đội, giống như những người chơi thể thao cảm nhận

Câu 2.4

The bold word ‘it’ in the last paragraph refers to__________.

 • A

  fishing

 • B

  an activity

 • C

  self-expression

 • D

  stamp collecting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

“it” ở đây sẽ thay thế cho một danh từ, cụm danh từ hoặc là danh động từ (V-ing)

Chú ý đoạn thống tin của câu trước đó

“Fishing, generally considered an outdoor recreational activity, for example, is a form of self-expression like stamp collecting, because it  gives people .....”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Chữ in đậm ’nó trong đoạn cuối đề cập đến ___________

A. câu cá

B. một hoạt động

C. tự thể hiện

D. sưu tập tem

Thông tin: “Fishing, generally considered an outdoor recreational activity, for example, is a form of self-expression like stamp collecting, because it  gives people .....”

Trong câu hỏi trên thì it sẽ thay thế cho hoạt động chính được nhắc đến trong đoạn cuối chính là “fishing” vì câu đầu của đoạn cuối có nói đến fishing là một hoạt động ngoài trời ..... vì nó mang lại cho con người cơ hội để thể hiện tính cách ....

Câu 2.5

Which sentence best summarizes the passage?

 • A

  Leisure activity and sport are totally different.

 • B

  Leisure activities satisfy people's particular desires.

 • C

  A person's personality is expressed via his hobbies.

 • D

  Sports affect a person's personality.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Sau khi đã đọc xong cả bài thì cần tóm tắt của của từng đoạn trước bằng cách đọc câu đầu và cuối đoạn

- Nội dung chung nhất của bài sẽ là tổng hợp các ý từ các đoạn.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Câu nào tóm tắt tốt nhất đoạn văn?

A. Hoạt động giải trí và thể thao là hoàn toàn khác nhau.

B. Hoạt động giải trí thỏa mãn mong muốn đặc biệt của mọi người.

C. Tính cách của một người được thể hiện thông qua sở thích của anh ta.

D. Thể thao ảnh hưởng đến tính cách của một người.

Đáp án B: đây là nội dung chính của đoạn 1

Đáp án C: Nội dung chính của đoạn 4

Đáp án D: không xuất hiện trong bài

- Trong cả bài đều có nhắc đến leisure activities và sports, có chỗ so sánh 2 thứ này với nhau nên  chọn đáp có nhắc đến cả 2.

Hoạt động giải trí không đơn thuần chỉ để giải trí, Howard E.A. Tinsley, một giáo sư từ Đại học Florida, người đã phát triển một thang đo phân loại sở thích dựa trên nhu cầu mà chúng thỏa mãn ở mọi người. Thang đo có thể giúp mọi người tìm thấy sự thỏa mãn của cá nhân nhiều hơn bằng cách cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc về những gì họ thực sự thích. Điều đáng ngạc nhiên là các hoạt động mà bạn có thể nghĩ là rất khác nhau lại có tác động tương tự đối với mọi người. Có lẽ không ai coi hành động có những đặc điểm giống như trượt patin hay chơi bóng chày, nhưng những người hoạt động như một báo cáo sở thích cảm thấy một cảm giác mãnh liệt khi thuộc về một nhóm, giống như những người khác làm khi chơi thể thao.

Ông nhận thấy, các hoạt động thúc đẩy ý thức cạnh tranh mạnh mẽ nhất không phải là thể thao, mà là chơi bài và trò chơi điện tử. Chơi bóng đá thỏa mãn mong muốn của con người về cảm nhận về sự thuộc về, việc thu thập đồng xu đáp ứng nhu cầu sáng tạo, giải trí là một khía cạnh được đánh giá cao trong với cuộc sống của mọi người, Tinsley nói. Tuy nhiên, nó không phải là thứ mà các nhà tâm lý học thực sự nghiên cứu. Các nhà kinh tế cho chúng tôi biết mọi người bỏ ra bao nhiêu tiền để trượt tuyết, nhưng không ai giải thích được tại sao trượt tuyết thực sự hấp dẫn mọi người.

Câu cá thường được coi là một hoạt động giải trí ngoài trời, chẳng hạn, là một hình thức thể hiện bản thân như sưu tập tem, ông nói bởi vì nó cho mọi người cơ hội thể hiện một số khía cạnh của tính cách của mình bằng cách làm một cái gì đó khác với thói quen hàng ngày.

close