Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

I/ should/ write/ her/but/ I/ not have time.

 • A

  I should have write to her but | haven't had time.

 • B

  I should have written to her but | haven't have time.

 • C

  I should having written to her but I haven't had time.

 • D

  I should have written to her but I haven’t had time.

Câu 2 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

We'll have to/ buy/ another ticket/ later.

 • A

  We'll have to buy another ticket later.

 • B

  We'll have buy another ticket later.

 • C

  We'll have to buy other ticket later.

 • D

  We'll have to buying another ticket later.

Câu 3 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

You/ have to/ look after/ baby/careful.

 • A

  You have to look after the baby careful.

 • B

  You have to look after the baby carefully.

 • C

  You have to looking after the baby carefully.

 • D

  You has to look after the baby carefully.

Câu 4 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

All passengers/ have got/ exit/ next stop.

 • A

  All passengers have got to exit at the next stop.

 • B

  All passenger have got to exit at the next stop.

 • C

  All passengers has got to exit at the next stop.

 • D

  All passengers have got to exiting at the next stop.

Câu 5 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

She/ have to/ be/ most beautiful woman/ I/ ever see.

 • A

  She has to be most beautiful woman I've ever seen.

 • B

  She has to be the most beautiful woman I’ve ever seen.

 • C

  She has to be the most beautiful woman I've ever see.

 • D

  She has be the most beautiful woman I've ever seen.  

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It isn’t necessary for you to take a thick coat. (don’t have to)


=> You don't

.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It’s not a good idea to leave a child unsupervised. (shouldn’t)


=> You 

.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

I’m obliged to finish the letter before midday. (have)


=> I 

.

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

You are not allowed to leave the room without permission. (mustn’t)


=> You

.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It’s a good idea to swallow rapidly if you have hiccups. (shouldn't)


=> You

.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It took Carlos two hours to fix the television. (spend)


=> Carlos 

.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

You will be late if you don’t walk faster.


=> Unless

.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

Sue regrets not buying that new book.


=> Sue wishes

.

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

Children should go to bed early.


=> Children are advised

.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

You shouldn’t stay up late.


=> You had better

.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

I/ should/ write/ her/but/ I/ not have time.

 • A

  I should have write to her but | haven't had time.

 • B

  I should have written to her but | haven't have time.

 • C

  I should having written to her but I haven't had time.

 • D

  I should have written to her but I haven’t had time.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Sau should (nên) là động từ nguyên thể

Lời giải chi tiết :

Sau should (nên) là động từ nguyên thể => bỏ C (having ở dạng V_ing của have)

Cấu trúc: should have + V_PII (đã nên làm điều gì) => bỏ A (write, viết - ở dạng nguyên thể)

Vế sau chia ở thì hiện tại hoàn thành => have+V_PII => bỏ B (have, có - ở dạng nguyên thể)

Tạm dịch:   Tôi nên viết thư cho cô ấy nhưng tôi không có thời gian.

Câu 2 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

We'll have to/ buy/ another ticket/ later.

 • A

  We'll have to buy another ticket later.

 • B

  We'll have buy another ticket later.

 • C

  We'll have to buy other ticket later.

 • D

  We'll have to buying another ticket later.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cấu trúc: will have to+V_infi (sẽ phải làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: will have to+V_infi (sẽ phải làm gì) => loại B (không có từ “to” trong cụm “have to”) và loại D (buying, mua ở dạng V_ing của buy)

Ta có: other+danh từ số nhiều (những thứ gì khác) và another+danh từ số ít (thứ gì khác)

=> chọn A (ticket, tấm vé ở dạng danh từ số ít)

Tạm dịch: A. Chúng tôi sẽ phải mua một vé khác sau.

Câu 3 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

You/ have to/ look after/ baby/careful.

 • A

  You have to look after the baby careful.

 • B

  You have to look after the baby carefully.

 • C

  You have to looking after the baby carefully.

 • D

  You has to look after the baby carefully.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc: have to + V_infi (phải làm gì)

Lời giải chi tiết :

Chủ ngữ you (bạn) trong thì hiện tại đơn đi với động từ nguyên thể => loại D (has là dạng số ít của have)

Cấu trúc: have to + V_infi (phải làm gì) => loại C (looking là dạng V_ing của look)

Bổ sung ý nghĩa cho động từ look after (chăm sóc) là một trạng từ => loại A (careful, adj, cẩn thận)

Tạm dịch:  Bạn phải chăm sóc em bé cẩn thận.

Câu 4 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

All passengers/ have got/ exit/ next stop.

 • A

  All passengers have got to exit at the next stop.

 • B

  All passenger have got to exit at the next stop.

 • C

  All passengers has got to exit at the next stop.

 • D

  All passengers have got to exiting at the next stop.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sau All+ danh từ đếm được số nhiều

Lời giải chi tiết :

Sau All+ danh từ đếm được số nhiều =>bỏ B (passenger, một hành khách)

Chủ ngữ là danh từ đếm được số nhiều (all passengers, tất cả hành khách) => đi kèm với động từ nguyên thể ở thì hiện tại đơn

=> bỏ C (has là dạng biến đổi của have)

Have got to + V_infi (phải làm gì) => bỏ D (exiting là dạng V_ing của exit)

Tạm dịch: A. Tất cả hành khách phải ra ngoài ở điểm dừng tiếp theo.

 

Câu 5 :

Choose the correct answer that is made from the words given.

She/ have to/ be/ most beautiful woman/ I/ ever see.

 • A

  She has to be most beautiful woman I've ever seen.

 • B

  She has to be the most beautiful woman I’ve ever seen.

 • C

  She has to be the most beautiful woman I've ever see.

 • D

  She has be the most beautiful woman I've ever seen.  

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cấu trúc have to+V_infi (phải làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc have to+V_infi (phải làm gì) => bỏ D (không có từ “to” trong cụm “have to”)

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ dài: the most + adj + N

=> bỏ A (thiếu “the” trong hình thức so sánh nhất với tính từ dài)

Vế sau là thì hiện tại hoàn thành có cấu trúc: have+V_PII => bỏ C (See, nhìn là dạng động từ nguyên thể)

Tạm dịch: B. Cô ấy phải là người phụ nữ đẹp nhất tôi từng thấy.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It isn’t necessary for you to take a thick coat. (don’t have to)


=> You don't

.

Đáp án

It isn’t necessary for you to take a thick coat. (don’t have to)


=> You don't

.

Phương pháp giải :

S+don’t/doesn’t have to+V_infi (ai không phải làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It isn’t necessary for sb to +V_infi (ai không cần thiết phải làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+don’t/doesn’t have to+V_infi (ai không phải làm gì)

Đáp án:  You don’t have to take a thick coat .

Tạm dịch: Bạn không cần phải có một chiếc áo khoác dày.

 

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It’s not a good idea to leave a child unsupervised. (shouldn’t)


=> You 

.

Đáp án

It’s not a good idea to leave a child unsupervised. (shouldn’t)


=> You 

.

Phương pháp giải :

S shouldn’t + V_infi (ai đó không nên làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It’s not a good idea to+V_infi (đó không phải là một ý hay khi làm việc gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S shouldn’t + V_infi (ai đó không nên làm gì)

Đáp án:  You shouldn’t leave a child unsupervised .

Tạm dịch: Bạn không nên để lại một đứa trẻ không được giám sát.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

I’m obliged to finish the letter before midday. (have)


=> I 

.

Đáp án

I’m obliged to finish the letter before midday. (have)


=> I 

.

Phương pháp giải :

S+have/has to+ V_infi (ai đó phải làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S+be+ obliged to+V_infi (ai đó bị bắt phải làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+have/has to+ V_infi (ai đó phải làm gì)

Đáp án: I have to finish the letter before midday.

Tạm dịch: Tôi phải hoàn thành bức thư trước giữa trưa.

 

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

You are not allowed to leave the room without permission. (mustn’t)


=> You

.

Đáp án

You are not allowed to leave the room without permission. (mustn’t)


=> You

.

Phương pháp giải :

S+ mustn’t+V_infi (ai không được phép làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S+be not+ allowed to+V_infi (ai không được cho phép làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+ mustn’t+V_infi (ai không được phép làm gì)

Đáp án:  You mustn’t leave the room without permission.

Tạm dịch: Bạn không được rời khỏi phòng mà không có sự cho phép

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It’s a good idea to swallow rapidly if you have hiccups. (shouldn't)


=> You

.

Đáp án

It’s a good idea to swallow rapidly if you have hiccups. (shouldn't)


=> You

.

Phương pháp giải :

S+shouldn't +V_infi (ai đó không nên làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It’s a good idea to+V_infi (Đó là một ý tốt để làm gì)

 => Viết lại câu bằng cấu trúc: S+shouldn't +V_infi (ai đó không nên làm gì)

Đáp án: You shouldn't swallow rapidly if you have hiccups.

Tạm dịch: Bạn không nên nuốt nhanh nếu bạn bị nấc.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

It took Carlos two hours to fix the television. (spend)


=> Carlos 

.

Đáp án

It took Carlos two hours to fix the television. (spend)


=> Carlos 

.

Phương pháp giải :

S+spent+time+V_ing (ai đó mất bao nhiêu lâu để làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: It took (+sb) + time + to V_infi (mất bao nhiêu lâu để ai đó làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+spent+time+V_ing (ai đó mất bao nhiêu lâu để làm gì)

- Vì câu đã cho sử dụng thì quá khứ đơn nên động từ “spend” chia theo quá khứ đơn “spent”

Đáp án:  

Carlos spent two hours fixing the television.

Tạm dịch: Carlos dành hai giờ sửa chữa tivi.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

You will be late if you don’t walk faster.


=> Unless

.

Đáp án

You will be late if you don’t walk faster.


=> Unless

.

Phương pháp giải :

Cấu trúc: If … not …(nếu…không…) = Unless (trừ khi)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: If … not …(nếu…không…) = Unless (trừ khi)

Unless you walk faster, you will be late.

Tạm dịchNếu bạn không đi bộ nhanh hơn, bạn sẽ bị trễ.

Câu 13 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

Sue regrets not buying that new book.


=> Sue wishes

.

Đáp án

Sue regrets not buying that new book.


=> Sue wishes

.

Phương pháp giải :

S+wish+S+had+V_PII (Ai đó ước đã làm gì trong quá khứ)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S+regret+not+V_ing (ai đó ân hận vì đã không làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+wish+S+had+V_PII (Ai đó ước đã làm gì trong quá khứ)

Đáp án: Sue wishes she had bought that new book.

Tạm dịch: Sue ước cô mua cuốn sách mới đó.

 

Câu 14 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

Children should go to bed early.


=> Children are advised

.

Đáp án

Children should go to bed early.


=> Children are advised

.

Phương pháp giải :

S+be+ advised+to+V_infi (ai đó được khuyên cần làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S+should+V_infi (ai đó nên làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+be+ advised+to+V_infi (ai đó được khuyên cần làm gì)

Đáp án:  

Children are advised to go to bed early.

Tạm dịch: Trẻ em được khuyên đi ngủ sớm.

Câu 15 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the sentence, use the word given. 

You shouldn’t stay up late.


=> You had better

.

Đáp án

You shouldn’t stay up late.


=> You had better

.

Phương pháp giải :

S+had better+not+V_infi (tốt hơn là ai đó không nên làm gì)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S+shouldn’t+V_infi (ai đó không nên làm gì)

=> Viết lại câu bằng cấu trúc: S+had better+not+V_infi (tốt hơn là ai đó không nên làm gì)

Đáp án: You had better not stay up late.

Tạm dịch: Tốt hơn bạn không nên thức khuya.

close