Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hotel

 • B

  swallow

 • C

  improve

 • D

  survive

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  blanket

 • B

  invite

 • C

  replace

 • D

  exchange

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hobby

 • B

  enjoy

 • C

  leisure

 • D

  common

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  decorate

 • B

  family

 • C

  festival

 • D

  tradition

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  adore

 • B

  virtual

 • C

  savings

 • D

  leisure 

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  adore  

 • B

  addicted

 • C

  craft

 • D

  comma

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  tricks 

 • B

  stickers

 • C

  buttons

 • D

  beads

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  volunteered  

 • B

  looked

 • C

  joined

 • D

  played

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  window  

 • B

  netlingo

 • C

  socialise

 • D

  join

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  relax

 • B

  detest

 • C

  best

 • D

  define

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  prize  

 • B

  drill

 • C

  brick

 • D

  trim

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  broom  

 • B

  proof

 • C

  blood

 • D

  troop

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  practice  

 • B

  cracker

 • C

  tractor

 • D

  bracelet

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  trophy  

 • B

  problem

 • C

  broccoli

 • D

  drop

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  trunk  

 • B

  tutor

 • C

  brush

 • D

  crush

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hotel

 • B

  swallow

 • C

  improve

 • D

  survive

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

hotel:/həʊˈtel/

swallow:/ˈswɒləʊ/

improve: /ɪmˈpruːv/

survive: /səˈvaɪv/ 

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại là 2.

Câu 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  blanket

 • B

  invite

 • C

  replace

 • D

  exchange

Đáp án : A

Phương pháp giải :

blanket    

invite    

replace    

exchange    

Lời giải chi tiết :

blanket /ˈblæŋkɪt/  

invite /ɪnˈvaɪt/

replace /rɪˈpleɪs/

exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 1 còn lại là 2.

Câu 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hobby

 • B

  enjoy

 • C

  leisure

 • D

  common

Đáp án : B

Phương pháp giải :

hobby    

enjoy    

leisure    

common    

Lời giải chi tiết :

hobby: /ˈhɒbi/

enjoy: /ɪnˈdʒɔɪ/

leisure: /ˈleʒə(r)/

common: /ˈkɒmən/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là 1.  

Câu 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  decorate

 • B

  family

 • C

  festival

 • D

  tradition

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

decorate:  /ˈdekəreɪt/  

family: /ˈfæməli/ 

festival: /ˈfestɪvl/

tradition: /trəˈdɪʃn/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là 1.  

Câu 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  adore

 • B

  virtual

 • C

  savings

 • D

  leisure 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

adore:  /əˈdɔː(r)/  

virtual:  /ˈvɜːtʃuəl/  

savings: /ˈseɪvɪŋ/

leisure: /ˈleʒə(r)/ 

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 còn lại là 1.  

Câu 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  adore  

 • B

  addicted

 • C

  craft

 • D

  comma

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

adore: /əˈdɔː(r)/

addicted:/əˈdɪktɪd/

craft: /krɑːft/

comma: /ˈkɒmə/ 

Câu C phát âm là /ɑ/ còn lại là /ə/.

Câu 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  tricks 

 • B

  stickers

 • C

  buttons

 • D

  beads

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

tricks: /trɪks/

stickers: /ˈstɪkə(r)z/

buttons:  /ˈbʌtnz/

beads: /biːdz/

Câu A phát âm là /s/ còn lại là /z/ 

Câu 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  volunteered  

 • B

  looked

 • C

  joined

 • D

  played

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

volunteered: /ˌvɒlənˈtɪə(r)d/

looked: /lʊkt/

joined: /dʒɔɪnd/ 

played: /pleɪd/ 

Câu B phát âm là /t/ còn lại là /d/

Câu 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  window  

 • B

  netlingo

 • C

  socialise

 • D

  join

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

window: /ˈwɪndəʊ/

nestlingo:

socialise: /ˈsəʊʃəlaɪz/

join: /dʒɔɪn/

Câu D phát âm là /ɔ/ còn lại là /əʊ/

Câu 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  relax

 • B

  detest

 • C

  best

 • D

  define

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

relax: /rɪˈlæks/

detest: /dɪˈtest/

best: /best/

define: /dɪˈfaɪn/ 

Câu C phát âm là /e/ còn lại là /ɪ/  

Câu 11 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  prize  

 • B

  drill

 • C

  brick

 • D

  trim

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

prize: /praɪz/

drill: /drɪl/

brick: /brɪk/

trim: /trɪm/

Câu A phát âm là /aɪ/ còn lại là /ɪ/  

Câu 12 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  broom  

 • B

  proof

 • C

  blood

 • D

  troop

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

broom: /bruːm/

proof: /pruːf/

blood: /blʌd/

troop: /truːp/

Câu C phát âm là /ʌ/ còn lại là /u/    

Câu 13 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  practice  

 • B

  cracker

 • C

  tractor

 • D

  bracelet

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

practice: /ˈpræktɪs/

cracker: /ˈkrækə(r)/

tractor: /ˈtræktə(r)/

bracelet: /ˈbreɪslət/

Câu D phát âm là /e/ còn lại là /æ/    

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  trophy  

 • B

  problem

 • C

  broccoli

 • D

  drop

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

trophy:  /ˈtrəʊfi/  

problem: /ˈprɒbləm/

broccoli: /ˈprɒbləm/

drop: /drɒp/

Câu A phát âm là /ə/ còn lại là /ɒ/ 

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  trunk  

 • B

  tutor

 • C

  brush

 • D

  crush

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

trunk:/trʌŋk/

tutor: /ˈtjuːtə(r)/

brush: /brʌʃ/

crush: /krʌʃ/

Câu B phát âm là /ju/ còn lại là /ʌ/   

close