Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 1 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  weekend

 • B

  language

 • C

  guitar

 • D

  mountain

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Weekend: /ˌ’wiːkend/

Language: /ˈlæŋɡwɪdʒ/

Guitar: /ɡɪˈtɑː(r)/

Mountain: /ˈmaʊntən/

Đáp án: Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết 2 còn lại là rơi vào âm 1.

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  hobby

 • B

  enjoy

 • C

  leisure

 • D

  common

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hobby: /ˈhɒbi/

Enjoy: /ɪnˈdʒɔɪ/

Leisure: /ˈleʒə(r)/

Common: /ˈkɒmən/

Câu B có trọng âm rơi vào âm 2 còn lại là 1

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  volunteer

 • B

  computer

 • C

  amazing

 • D

  imagine

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Volunteer: /ˌvɒlənˈtɪə(r)/

Computer: /kəmˈpjuːtə(r)/

Amazing: /əˈmeɪzɪŋ/

Imagine: /ɪˈmædʒɪn/

Câu A trọng âm rơi vào âm 3 còn lại là 2 

Câu hỏi 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  memory

 • B

  positive

 • C

  negative

 • D

  community 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

 Memory: /ˈmeməri/

 Positive: /ˈpɒzətɪv/

 Negative: /ˈneɡətɪv

Community / /kəˈmjuːnəti/

Đáp án D trọng âm rơi vào âm thứ 2 còn lại rơi vào thứ 1

 

Câu hỏi 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  cultural

 • B

  virtually

 • C

  socialise

 • D

  activity 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

 cultural /ˈkʌltʃərəl/

 virtually /ˈvɜːtʃuəli/

 socialise /ˈsəʊʃəlaɪz/

 activity /ækˈtɪvəti/

 Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

 
Câu hỏi 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  remember

 • B

  eight

 • C

  celebrate

 • D

  penalty

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

remember/rɪˈmembə(r)/

Eight: /eɪt/

Celebrate: /ˈselɪbreɪt/

Penalty: /ˈpenəlti/

Câu  A đọc là /i/ còn lại là /e/

Câu hỏi 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fun

 • B

  sun

 • C

  surf

 • D

  cut

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

 Fun: /fʌn/

 Sun: /sʌn/

 Surf: /sɜːf/

 Cut: /kʌt/

 Câu C phát âm /ɜ/ còn lại phát âm là /ʌ/.

 

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  bracelet  

 • B

  cake

 • C

  take

 • D

  hat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

 Bracelet: /ˈbreɪslət/

 Cake: /keɪk/

 Take: /teɪk/

Hat: /hæt/ 

Câu D phát âm là / æ/ còn lại phát âm là / e/.

Câu hỏi 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  although  

 • B

  laugh

 • C

  paragraph

 • D

  enough

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

 Although: /ɔːlˈðəʊ/

 Laugh: /lɑːf/

 Paragraph: /ˈpærəɡrɑːf/

 Enough: /ɪˈnʌf/ 

Câu A phát âm là /ʊ/ còn lại phát âm là /f/. 

Câu hỏi 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  comedy  

 • B

  novel

 • C

  princess

 • D

  cinema

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

 Comedy: /ˈkɒmədi/

 Novel: /ˈnɒvəl/

 Princess: /ˌprɪnˈses/

 Cinema: /ˈsɪnəmə/

 Câu C phát âm là /e/ còn lại là /ə/  

Câu hỏi 11 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Coco likes _______ hard because he wants to get the best results.

 • A

  to study          

 • B

  studying

 • C

  study

 • D

  A&B are correct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A&B are correct: A & B đều đúng 

Cấu trúc: like + V_ing/ to+ V_infi (yêu thích làm gì)

=> Coco likes studying/to study hard because he wants to get the best results.

Tạm dịch: Coco thích học chăm chỉ vì muốn có kết quả tốt nhất.

Câu hỏi 12 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

My father is fond of _____ a lot of trees and vegetables.

 • A

  growing

 • B

  grow

 • C

  grew

 • D

  grows

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: be fond of +V_ing (yêu thích làm gì)

=> My father is fond of growing a lot of trees and vegetables.

Tạm dịch: Bố tôi thích trồng nhiều cây và rau.

Câu hỏi 13 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

She often hangs _____ with her friends in the shopping mall.

 • A

  out

 • B

  in

 • C

  of

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: hang out (đi chơi)

=> She often hangs out with her friends in the shopping mall.

Tạm dịch: Cô ấy thường đi chơi với bạn bè trong trung tâm mua sắm.

Câu hỏi 14 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I didn’t mean _____ you cry.

 • A

  made

 • B

  to make

 • C

  making

 • D

  makes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: mean to + V_infi (cố ý làm gì)

=> I didn’t mean to make you cry

Tạm dịch: Tôi không có ý làm bạn khóc

Câu hỏi 15 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

We stopped _____ some water at the motorway service area.

 • A

  being bought

 • B

  to be buying

 • C

  to buy

 • D

  buying

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: stop to + V_infi (dừng lại để làm gì)

=> We stopped to buy some water at the motorway service area

Tạm dịch: Chúng tôi dừng lại để mua một ít nước tại khu vực dịch vụ đường cao tốcCâu hỏi 16 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I don’t mind ______ a dog in the house so long as it’s clean.

 • A

  have

 • B

  to have

 • C

  having

 • D

  had

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: mind + V_ing (phiền khi phải làm gì)

=> I don’t mind having a dog in the house so long as it’s clean.

Tạm dịch:

Tôi không ngại có một con chó trong nhà miễn là nó sạch sẽ. 

Câu hỏi 17 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Lan used to love _______ in front of the computer for hours but now she doesn’t. She takes part in a judo club.

 • A

  using

 • B

  sitting

 • C

  doing

 • D

  having

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Use: Sử dụng

Sit: Ngồi

Do: làm
Have: có

=> Lan used to love sitting in front of the computer for hours but now she doesn’t. She takes part in a judo club.

Tạm dịch:

 Lan đã từng thích ngồi trước máy tính hàng giờ nhưng giờ cô ấy không thế nữa. Cô tham gia một câu lạc bộ judo.

Câu hỏi 18 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The results were considered to be thoroughly _____.

 • A

  unsatisfactory

 • B

  satisfy

 • C

  satisfaction

 • D

  satisfied

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Unsatisfactory: Không đạt yêu cầu                      

Satisfy: Thỏa mãn                     

Satisfaction: sự thỏa mãn              

Satisfied: Hài lòng

=> The results were considered to be thoroughly satisfied.

Tạm dịch:

 Kết quả được coi là hoàn toàn hài lòng.

Câu hỏi 19 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Minh is a hard-working boy. He doesn’t mind ______ a lot of homework in the evenings.

 • A

  making

 • B

  reading

 • C

  working

 • D

  doing

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: do homework (làm bài tập về nhà)

=> Minh is a hard-working boy. He doesn’t mind doing a lot of homework in the evenings.  

Tạm dịch:

Minh là một cậu bé chăm chỉ. Anh ấy không ngại làm nhiều bài tập về nhà vào buổi tối. 

Câu hỏi 20 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Tom prefers _______ computer games when he’s at home.

 • A

  playing

 • B

  to play

 • C

  played

 • D

  A&B are correct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: prefer+V_ing/to+ V_infi (yêu thích làm gì)

=> Tom prefers playing / to play computer games when he’s at home.

Tạm dịch:

 Tom thích chơi / chơi game trên máy tính khi anh ấy ở nhà.

Câu hỏi 21 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

My father can’t bear _________ the housework.

 • A

  to do

 • B

  doing

 • C

  do

 • D

  will do

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: can’t bear doing something (Không thể chịu được làm gì)

=> My father can’t bear doing the housework.

Tạm dịch:

 Bố tôi không chịu nổi làm việc nhà.

Câu hỏi 22 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Tom: ______ going out for dinner?

Jerry: It’s a good idea.                 

 • A

  What to

 • B

  What

 • C

  How

 • D

  How about

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc câu đề nghị, câu mời: How about+V_ing….? (vậy còn, hay là ….)

=> How about going out for dinner?

Tạm dịch:

Hay là đi ăn tối?

- Ý kiến hay đấy.

Câu hỏi 23 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

You do leisure activities in your free time and they make you feel _______.

 • A

  exciting

 • B

  satisfied

 • C

  bored

 • D

  interesting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Exciting: hào hứng                 

Satisfied: Hài lòng               

Bored: buồn chán                                              

Interesting: thú vị

=> You do leisure activities in your free time and they make you feel satisfied

Tạm dịch:

Bạn làm các hoạt động giải trí trong thời gian rảnh và chúng làm bạn cảm thấy hài lòng 

Câu hỏi 24 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

I think you should watch these movies because they are very _______.  

 • A

  entertaining

 • B

  entertained

 • C

  entertainment

 • D

  entertain

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sau very (từ chỉ mức độ) là một tính từ

=> I think you should watch these movies because they are very entertaining        

Tạm dịch:

Tôi nghĩ bạn nên xem những bộ phim này vì chúng rất thú vị 

Câu hỏi 25 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

_____ fishing alone is one of my Dad’s favorite leisure activities.

 • A

  Go

 • B

  To going

 • C

  Going

 • D

  Goes

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Động từ làm chủ ngữ (đứng đầu câu) có dạng danh động từ: V-ing

=> Going fishing alone is one of my Dad’s favorite leisure activities.

Tạm dịch:

Đi câu cá một mình là một trong những hoạt động giải trí yêu thích của cha tôi. 

 

Câu hỏi 26 :

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

If life seems more rushed than ever, you might be surprised (1) ______ learn that we Americans don’t have less leisure time than we did 40 years ago. We actually have (2)________  leisure time. We get about 45 minutes (3)___ day of extra leisure.

Then why does it feel like we have so much less? It might be (4) ______ we waste half of all our leisure time watching television. The average American adult devotes 2.5 hours a day to this hobby. So if you want more free time, I recommend one thing: turn it off. This is (5) _____said than done, especially during the world series.

When I was growing up, my mom had one piece (6) _______ advice for me, and she said it (7) ________ single morning. “Get out of the house!” It’s good advice. Come join the 6.8 millions who are (8) ______ a book club, or the 196,000 who attend (9) _______ volleyball, or the 680,000 who go to tractor pulls every month. There are even 3 millions people who (10) ______ a sport called “muzzle loading”, which involves shooting a gun that looks 200 years old.

(http://www.time.com/time/nation/article/0,8599, 1549394,00. html)

Câu 26.1

If life seems more rushed than ever, you might be surprised (1) ______ learn that we Americans don’t have less leisure time than we did 40 years ago.

 • A

  in

 • B

  to

 • C

  at

 • D

  of  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: be surprised to +V_infi (bất ngờ vì …)

=> If life seems more rushed than ever, you might be surprised (1) to learn that we Americans don’t have less leisure time than we did 40 years ago.

Tạm dịch:

Cuộc sống dường như vội vã hơn bao giờ hết nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng người Mỹ chúng ta không có ít thời gian giải trí hơn so với 40 năm trước.

Câu 26.2

We actually have (2)________  leisure time.

 • A

  least

 • B

  most

 • C

  less

 • D

  more

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

least: ít nhất

most: phần lớn  

less: ít hơn

more: hơn

Không có “the” => không phải so sánh nhất => loại A và B

Dựa vào ngữ nghĩa của câu trong đoạn văn, ta chon C (less-ít hơn)

=> We actually have (2) less leisure time.

Tạm dịch:

Chúng tôi thực sự có ít thời gian giải trí hơn. 

Câu 26.3

We get about 45 minutes (3)___ day of extra leisure.

 • A

  an

 • B

  a

 • C

  once

 • D

  two

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Once: Một lần

Two: hai

A/an: mạo từ đứng trước danh từ không xác định số ít. Vì danh từ “day” bắt đầu bằng 1 phụ âm, nên không đi cùng mạo từ “an”

=> We get about 45 minutes (3) a day of extra leisure.

Tạm dịch:

Chúng ta nhận được thêm khoảng 45 phút một ngày giải trí .

Câu 26.4

It might be (4) ______ we waste half of all our leisure time watching television.

 • A

  because

 • B

  why

 • C

  what

 • D

  that

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Because: vì         

Why: tại sao            

What: cái gì

That: cái đó

=> It might be because we waste half of all our leisure time watching television.

Tạm dịch:

Có thể là do chúng ta lãng phí một nửa thời gian rảnh rỗi để xem tivi.

Câu 26.5

This is (5) _____said than done, especially during the world series.

 • A

  as easy

 • B

  easiest

 • C

  easier

 • D

  hard

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

  as easy: dễ như

  easiest: dễ nhất

  easier: dễ hơn

hard: khó 

Xuất hiện “than” => so sánh hơn => chọn C

=> This is (5) easier said than done, especially during the world series.

Tạm dịch:

Nói dễ hơn làm, đặc biệt là trong loạt phim thế giới. 

Câu 26.6

When I was growing up, my mom had one piece (6) _______ advice for me,

 • A

  of

 • B

  in

 • C

  to

 • D

  from

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Of: của 

In: trong

To: đến

From: từ

Cụm từ: piece of st (mảnh, mẩu,…)

=> When I was growing up, my mom had one piece (6) of advice for me,

Tạm dịch:

Khi tôi lớn lên, mẹ tôi có một lời khuyên cho tôi,

Câu 26.7

When I was growing up, my mom had one piece of advice for me, and she said it (7) ________ single morning.

 • A

  a

 • B

  the

 • C

  wherever

 • D

  every

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A: mạo từ đứng trước danh từ không xác đinh số ít

The: mạo từ đứng trước danh từ xác định

Wherever: dù ở đâu

Every: mọi

- cấu trúc: every single + N

=> When I was growing up, my mom had one piece of advice for me, and she said it (7) every single morning.

Tạm dịch:

Khi tôi lớn lên, mẹ tôi có một lời khuyên cho tôi và bà nói điều đó vào mỗi sáng 

Câu 26.8

Come join the 6.8 millions who are (8) ______ a book club,... 

 • A

  to

 • B

  on

 • C

  in

 • D

  at  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

To: đến

On: trên

In: trong

At: tại

=> Come join the 6.8 millions who are (8) in a book club,... 

Tạm dịch:

 Hãy tham gia cùng 6,8 triệu người trong một câu lạc bộ sách, ...

Câu 26.9

the 196,000 who attend (9) _______ volleyball, or the 680,000 who go to tractor pulls every month.

 • A

  ball

 • B

  beach

 • C

  sport

 • D

  pool

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ball: bóng

Beach: bãi biển

Sport: thể thao

Pool: hồ bơi

Cụm từ: beach volleyball (bóng chuyền bãi biển)

=> the 196,000 who attend (9) beach volleyball, or the 680,000 who go to tractor pulls every month.

Tạm dịch:

196.000 người tham dự bóng chuyền bãi biển, hoặc 680.000 người đi kéo máy kéo mỗi tháng. 

Câu 26.10

There are even 3 millions people who (10) ______ a sport called “muzzle loading”, which involves shooting a gun that looks 200 years old.

 • A

  enjoys

 • B

  to enjoy

 • C

  enjoying

 • D

  enjoy 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

 enjoys: tận hưởng

to enjoy: để tận hưởng

enjoying: đang tận hưởng

enjoy:  tận hưởng

People là danh từ số nhiều => động từ ở hiện tại đơn không chia (V_infi)

=> There are even 3 millions people who (10) enjoy a sport called “muzzle loading”, which involves shooting a gun that looks 200 years old.

Tạm dịch:

 Thậm chí còn có 3 triệu người thích một môn thể thao có tên là Muzzle Loading, liên quan đến việc bắn một khẩu súng trông như là đã 200 năm tuổi.

Cuộc sống dường như vội vã hơn bao giờ hết nhưng bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng người Mỹ chúng ta không có ít thời gian giải trí hơn so với 40 năm trước. Chúng ta thực sự có nhiều thời gian giải trí hơn, và khá hơn một chút. Những gì được coi là giải trí là tranh luận, nhưng theo mọi định nghĩa, các con số đã tăng lên. Chúng ta nhận được thêm khoảng 45 phút mỗi ngày để giải trí. Vậy tại sao ta lại có cảm giác như mình có ít hơn nhiều? Có thể là do chúng ta lãng phí một nửa thời gian rảnh rỗi để xem tivi. Một người Mỹ trưởng thành trung bình dành 2,5 giờ mỗi ngày cho sở thích này. Và cứ sau một giờ chúng tôi nhận được miễn phí, thêm 30 phút nữa sẽ dành cho việc đó. Vì vậy, nếu bạn muốn có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi khuyên bạn nên làm một điều: tắt TV đi. Điều này nói thì dễ hơn làm, đặc biệt là trong loạt phim thế giới. Khi tôi lớn lên, mẹ tôi có một lời khuyên cho tôi, và bà nói điều đó mỗi sáng. 'Ra khỏi nhà đi!' Đó là lời khuyên tốt. Hãy tham gia cùng với 6,8 triệu người đang ở trong một câu lạc bộ sách, hoặc 196.000 người tham dự bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp, hoặc 680.000 người đi kéo máy kéo mỗi tháng. Thậm chí còn có 3 triệu người thích một môn thể thao gọi là 'muzzleloading', liên quan đến việc bắn một khẩu súng trông như là 200 năm tuổi.

Câu hỏi 27 :

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Hobbies

Hobbies give people joy and there are lots of benefits. They provide mental stimulation and can help people foster new aims. Greater fitness can be developed through active hobbies. When someone moves to a new town, it is often suggested that they join a club focusing on 4 particular hobby is to become part of the community.

A hobby offers the time and space to relax. Sporting hobbies such as golf hiking or running allow people to get out into the fresh air. This has been shown to have real benefits for someone’s mental health. Exercise increases endorphins in the body which help people to feel good, but activities that make you sweat are not the only ones that produce that feeling.

(http://www.cars-show.org/cars/the-many-advantages-of-having- a-hobby. html)

Câu 27.1

What is the benefit of hobbies?

 • A

  People can have joy.

 • B

  People can join a club.

 • C

  People can have space.

 • D

  People can have time.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:

Lợi ích của sở thích là gì? 

A. Mọi người có thể có niềm vui.

B. Mọi người có thể tham gia một câu lạc bộ.

C. Mọi người có thể có không gian.

D. Mọi người có thể có thời gian.

Thông tin:

 Hobbies give people joy (Sở thích mang lại cho mọi người niềm vui)

 

Câu 27.2

What is the suggestion for a newcomer to become part of the community?

 • A

  Fostering new aims.

 • B

  Joining a club that focuses on a particular hobby.

 • C

  Offering the time and space to relax.

 • D

  Providing mental stimulation.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. Bồi dưỡng mục tiêu mới.

B. Tham gia một câu lạc bộ tập trung vào một sở thích cụ thể.

C. Cung cấp thời gian và không gian để thư giãn.

D. Cung cấp sự kích thích tinh thần.

Thông tin:

When someone moves to a new town, it is often suggested that they join a club focusing on 4 particular hobby is to become part of the community.

(Khi ai đó chuyển đến một thị trấn mới, người ta thường gợi ý rằng họ tham gia một câu lạc bộ tập trung vào 4 sở thích cụ thể là trở thành một phần của cộng đồng)

Câu 27.3

What is the benefit of sporting hobbies?

 • A

  People can move to a new town.

 • B

  People can join a club.

 • C

  People can enjoy fresh air.

 • D

  People can run.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Lợi ích của sở thích thể thao là gì?

A. Mọi người có thể di chuyển đến một thị trấn mới.

B. Mọi người có thể tham gia một câu lạc bộ.

C. Mọi người có thể tận hưởng không khí trong lành.

D. Mọi người có thể chạy.

Thông tin:

Sporting hobbies such as golf hiking or running allow people to get out into the fresh air.

(Sở thích liên quan đến thể thao như đi bộ đường dài hoặc chạy bộ cho phép mọi người ra ngoài không khí trong lành.)

Câu 27.4

What is the benefit of endorphins?   

 • A

  Endorphins help people to feel good.

 • B

  Endorphins help people to sweat.

 • C

  Endorphins help people to run faster.

 • D

  Endorphins help people to have active hobbies.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Lợi ích của endorphin là gì?

A. Endorphin giúp mọi người cảm thấy tốt.

B. Endorphin giúp con người đổ mồ hôi.

C. Endorphin giúp mọi người chạy nhanh hơn.

D. Endorphin giúp mọi người có sở thích hoạt động. 

Thông tin: Exercise increases endorphins in the body which help people to feel good

(Tập thể dục làm tăng endorphin trong cơ thể giúp mọi người cảm thấy tốt)

 

Câu 27.5

What of the following statements is NOT true?

 • A

  Hobbies provide mental stimulation. 

 • B

  Greater fitness can be developed through active hobbies.

 • C

  Sporting hobbies have real benefits for someone’s mental health.

 • D

  Only sporting hobbies can make you feel good.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng? 

A. Sở thích tạo nên sự kích thích tinh thần.

B. Cơ thể cân đối hơn có thể được phát triển thông qua những sở thích tích cực.

C. Sở thích liên quan đến thể thao có lợi ích thực sự cho sức khỏe tinh thần. 

D. Chỉ có sở thích thể thao mới có thể khiến bạn cảm thấy tốt.

Thông tin:
Exercise increases endorphins in the body which help people to feel good, but activities that make you sweat are not the only ones that produce that feeling.

(Tập thể dục làm tăng endorphin trong cơ thể giúp mọi người cảm thấy tốt, nhưng các hoạt động khiến bạn đổ mồ hôi không phải là những thứ duy nhất tạo ra cảm giác đó.)

=> Đáp án sai là D

Tạm dịch bài:

Sở thích mang lại cho mọi người niềm vui và có rất nhiều lợi ích. Chúng cung cấp sự kích thích tinh thần và có thể giúp mọi người thúc đẩy các mục tiêu mới. Cơ thể cân đối hơn có thể được phát triển thông qua sở thích tích cực. Khi ai đó chuyển đến một thị trấn mới, người ta thường gợi ý rằng họ tham gia một câu lạc bộ tập trung vào 4 sở thích cụ thể là trở thành một phần của cộng đồng. 

Sở thích cung cấp thời gian và không gian để thư giãn. Sở thích liên quan đến thể thao như đi bộ đường dài hoặc chạy bộ cho phép mọi người ra ngoài không khí trong lành. Điều này đã được chứng minh là có lợi ích thực sự cho một người nào đó sức khỏe tâm thần. Tập thể dục làm tăng endorphin trong cơ thể giúp mọi người cảm thấy tốt, nhưng các hoạt động khiến bạn đổ mồ hôi không phải là những thứ duy nhất tạo ra cảm giác đó.

Câu hỏi 28 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

He (A) is hooked (B) to video (C) games. He can sit (D) in front of the computer all day.

 • A

  is

 • B

  to

 • C

  games

 • D

  in front

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: be hooked on st (yêu thích thứ gì). Do đó, to => on

Tạm dịch : Anh ấy bị cuốn hút vào các trò chơi video. Anh ấy có thể ngồi  trước máy tính cả ngày.

 

Câu hỏi 29 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Sam likes (A) to stay (B) outdoors but his (C) brother, Nick, (D) are always at home.

 • A

  to stay

 • B

  outdoors

 • C

  brother

 • D

  are

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Chủ ngữ của vế câu thứ 2 là danh từ chỉ người số ít (Nick) => động từ to be đi kèm là is

Do đó, are => is

Tạm dịch:  Sam thích ở ngoài trời nhưng anh trai anh, Nick, luôn ở nhà.

Câu hỏi 30 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

(A) On my opinion, (B) “Shaun the Sheep” (C) is a (D) good movie.

 • A

  On

 • B

  Shaun the Sheep

 • C

  is

 • D

  good

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: in my opinion (theo quan điểm của tôi). Do đó, on => in

Tạm dịch: Theo qua diểm của tôi, Shaun the Sheep là một bộ phim hay.

 

Câu hỏi 31 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

(A) On Sundays, Bob (B) doesn’t mind (C) to help his mother to do the (D) housework.

 • A

  On

 • B

  doesn’t mind

 • C

  to help

 • D

  housework

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: mind+V_ing (phiền khi làm gì). Do đó, to help => helping

Tạm dịch: Vào chủ nhật, Bob không ngại giúp mẹ làm việc nhà.

Câu hỏi 32 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I (A) enjoy (B) playing comics. It's (C) fun and (D) interesting.

 • A

  enjoy

 • B

  playing

 • C

  fun

 • D

  interesting

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: read comics (đọc truyện). Do đó, playing => reading

Tạm dịch: Tôi thích đọc truyện tranh. Nó thật vui và thú vị.

 

Câu hỏi 33 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

(A) Would you (B) mind (C) to open the (D) window?

 • A

  Would

 • B

  mind

 • C

  to open

 • D

  window

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: mind+V_ing (cảm thấy phiền khi làm gì). Do đó, to open => opening

Tạm dịch: Bạn có phiền mở cửa sổ hộ mình không?

Câu hỏi 34 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

There (A) are many (B) reason why it is (C) good (D) to have some leisure activities.

 • A

  are

 • B

  reason

 • C

  good

 • D

  to have

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Sau many là danh từ đếm được số nhiều, reason (nguyên nhân) là danh từ số ít.

Do đó, reason => reasons.

Câu hỏi 35 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitbale preposition.

She smiled

me in a friendly way.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

She smiled

me in a friendly way.

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: smile with sb (cười với ai)

=> She smiled with me in a friendly way.

Tạm dịch: Cô ấy cười với tôi rất thân thiện

Đáp án: with

Câu hỏi 36 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitbale preposition.

He burst

tears when hearing the bad news.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He burst

tears when hearing the bad news.

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: burst into tears (bật khóc)

=> He burst into tears when hearing the bad news.

Tạm dịch:

Anh bật khóc khi nghe tin dữ.

Đáp án: into

Câu hỏi 37 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitbale preposition.

I want to arrange these mess

order before I come back home.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I want to arrange these mess

order before I come back home.

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: in order: theo thứ tự

=> I want to arrange these mess in order before I come back home.

Tạm dịch: Tôi muốn sắp xếp đống lộn xộn này thành hàng, theo thứ tự trước khi tôi về.
Đáp án: in

close