Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 6 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  recognition

 • B

  addition

 • C

  electric

 • D

  reunion  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

addition /əˈdɪʃn/

electric /ɪˈlektrɪk/

reunion /ˌriːˈjuːniən/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 2 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  character

 • B

  ocean

 • C

  Vietnamese

 • D

  emperor  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

character /ˈkærəktə(r)/

ocean /ˈəʊʃn/

Vietnamese /ˌvjetnəˈmiːz/

emperor /ˈempərə(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 3 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  encourage

 • B

  commemorate

 • C

  pagoda

 • D

  lantern

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/

commemorate /kəˈmeməreɪt/

pagoda /pəˈɡəʊdə/

lantern /ˈlæntən/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Câu hỏi 4 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  mention

 • B

  difference

 • C

  express

 • D

  firework  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

mention /ˈmenʃn/

difference /ˈdɪfrəns/

express /ɪkˈspres/

firework /ˈfaɪəwɜːk/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 5 :

Choose the word which is stresses differently from the rest.

 • A

  dessert

 • B

  worship 

 • C

  ancient 

 • D

  picture  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm 

Lời giải chi tiết :

dessert /dɪˈzɜːt/

worship /ˈwɜːʃɪp/

ancient /ˈeɪnʃənt/

picture /ˈpɪktʃə(r)/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Câu hỏi 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  brave

 • B

  dragon

 • C

  fable

 • D

  amazing  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a” 

Lời giải chi tiết :

brave /breɪv/

dragon /ˈdræɡən/

fable /ˈfeɪbl/

amazing /əˈmeɪzɪŋ/

Câu B âm –a phát âm là /æ/, còn lại phát âm là /eɪ/

Câu hỏi 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  lion

 • B

  giant 

 • C

  knight 

 • D

  prince  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-i” 

Lời giải chi tiết :

lion /ˈlaɪən/

giant /ˈdʒaɪənt/

knight /naɪt/

prince /prɪns/

Câu D âm –i phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  wicked

 • B

  princess

 • C

  legend

 • D

  emperor  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-e” 

Lời giải chi tiết :

wicked /ˈwɪkɪd/

princess /ˌprɪnˈses/

legend /ˈledʒənd/

emperor /ˈempərə(r)/

Câu A âm –e phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /e/

Câu hỏi 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  glitch

 • B

  fierce

 • C

  wise

 • D

  cunning   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-i” 

Lời giải chi tiết :

glitch /ɡlɪtʃ/

fierce /fɪəs/

wise /waɪz/

cunning /ˈkʌnɪŋ/

Câu C âm –i phát âm là /aɪ/, còn lại phát âm là /ɪ/

Câu hỏi 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  ancient

 • B

  dangerous

 • C

  moral

 • D

  brave  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-a” 

Lời giải chi tiết :

ancient /ˈeɪnʃənt/

dangerous /ˈdeɪndʒərəs/

moral /ˈmɒrəl/

brave /breɪv/

Câu C âm –a phát âm là /ə/, còn lại phát âm là /eɪ/

Câu hỏi 11 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Thack Sanh was very______  when he let Ly Thong end his mother go back to their hometown.

 • A

  selfish

 • B

  mean

 • C

  generous

 • D

  brave

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

selfish (adj): ích kỷ

mean (adj): kém cỏi, tầm thường, bần tiện

generous (adj): hào phóng, rộng lượng

brave (adj): dũng cảm

=> Thach Sanh was very generous when he let Ly Thong and his mother go back to their hometown.

Tạm dịch: Thạch Sanh rất rộng lượng khi cho Lý Thông và mẹ anh ta trở về quê.

Câu hỏi 12 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The ogre was so _____, and was about to catch Thech Sanh with its sharp claws.

 • A

  fierce

 • B

  mean

 • C

  clever

 • D

  ugly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

fierce (adj): độc ác

mean (adj): kém cỏi, tầm thường

clever (adj): thông minh

ugly (adj): xấu xí

=> The ogre was so clever, and was about to catch Thach Sanh with its sharp claws.

Tạm dịch: Con yêu tinh rất thông minh, và chuẩn bị bắt Thạch Sanh bằng móng vuốt sắc nhọn của nó.

Câu hỏi 13 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Thach Sanh was______  so that he could push back the troops with his magical guitar and rice pot.  

 • A

  kind

 • B

  clever

 • C

  hard-working 

 • D

  fast

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

kind (adj): tốt bụng

clever (adj): thông minh

hard-working (adj): chăm chỉ

fast (adj): nhanh

=> Thach Sanh was clever so that he could push back the troops with his magical guitar and rice pot. 

Tạm dịch: Thạch Sanh thông minh nên đã có thể đẩy lùi quân đội bằng cây đàn ghi-ta và nồi

cơm thần kỳ của mình.

Câu hỏi 14 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The toad was very ______ because he tried to find way to the heaven to sue God.

 • A

  brave

 • B

  kind

 • C

  generous

 • D

  mean  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

brave (adj): dũng cảm

kind (adj): tốt bụng

generous (adj): rộng lượng, hào phóng

mean (adj): kém cỏi, tầm thường

=> The toad was very brave because he tried to find way to the heaven to sue God.

Tạm dịch: Con cóc rất dũng cảm vì anh ta cố gắng tìm đường lên thiên đàng để kiện Chúa.

Câu hỏi 15 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Once upon a time, when the snow ____from heaven, a queen sat sewing at her window.

 • A

  felt

 • B

  was falling

 • C

  fell

 • D

  fall

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

once upon a time: ngày xửa ngày xưa

Câu trên diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> Once upon a time, when the snow fell from heaven, a queen sat sewing at her window.

Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa, khi tuyết rơi từ trên trời xuống, một nữ hoàng ngồi may ở cửa sổ.

Câu hỏi 16 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When Cinderella danced at the festival, her stepsisters and stepmother didn't recognize her because they thought she _____ at home in the dirt at that moment.

 • A

  is sitting

 • B

  sits

 • C

  was sitting

 • D

  sat

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời điểm trong quá khứ tiếp diễn nên ta dùng thì quá khứ tiếp diễn

=> When Cinderella danced at the festival, her stepsisters and stepmother didn't recognize her because they thought she was sitting at home in the dirt at that moment.

Tạm dịch: Khi Lọ Lem nhảy múa trong lễ hội, các chị em gái và mẹ kế của cô không nhận ra cô vì họ nghĩ rằng cô đang ngồi ở nhà trong bụi bẩn ngay lúc đó.

Câu hỏi 17 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When she went to the bed and pulled back the curtains, her grandmother ______ there with her cap pulled down over her face and _____very strange.

 • A

  was lyng/looked

 • B

  lay/looked

 • C

  lay/was looking

 • D

  was lying/was looking

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ => hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn

=> When she went to the bed and pulled back the curtains, her grandmother was lying there with her cap pulled down over her face and was looking very strange.

Tạm dịch: Khi cô đi đến giường và kéo lại rèm cửa, bà của cô đang nằm đó với chiếc mũ kéo xuống mặt và trông rất kỳ lạ.

Câu hỏi 18 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

What time you (leave)_______  home for school yesterday?

 • A

  you leave

 • B

  did you leave

 • C

  did you left

 • D

  you left

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

yesterday: ngày hôm qua

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Cấu trúc câu hỏi ở thì quá khứ đơn: Did + S + V…?

=> What time you did you leave home for school yesterday?

Tạm dịch: Bạn rời nhà đi học lúc mấy giờ ngày hôm qua?

Câu hỏi 19 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

When you ____ me last night, I _____ a fairy tale for my sister.

 • A

  called/was reading

 • B

  called/read      

 • C

  was calling/was reading

 • D

  had called/had read

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ => hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào dùng thì quá khứ đơn

=> When you called me last night, I was reading a fairy tale for my sister.

Tạm dịch: Khi bạn gọi cho tôi đêm qua, tôi đang đọc một câu chuyện cổ tích cho em gái tôi.

Câu hỏi 20 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

A _____ is a traditional short story that teaches a moral lesson, especially one with animals as charaters.

 • A

  tale

 • B

  fable

 • C

  folk

 • D

  fairy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

tale (n): câu chuyện

fable (n): truyện ngụ ngôn

folk (adj): dân gian

fairy (adj): cổ tích

=> A fable is a traditional short story that teaches a moral lesson, especially one with animals as characters.

Tạm dịch: Truyện ngụ ngôn là một truyện ngắn truyền thống dạy một bài học đạo đức, đặc biệt là truyện có động vật là nhân vật.

Câu hỏi 21 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The Peacock was well known to be a/an _____ animal, so he just applied black colour to the Crow's feathers.

 • A

  hard-working

 • B

  lazy

 • C

  ugly

 • D

  clever

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

hard-working (adj): chăm chỉ

lazy (adj): lười biếng

ugly (adj): xấu xí

clever (adj): thông minh

=> The Peacock was well known to be an lazy animal, so he just applied black colour to the Crow's feathers.

Tạm dịch: Con công nổi tiếng là một con vật lười biếng, vì vậy anh ta chỉ áp dụng màu đen cho lông của con quạ.

Câu hỏi 22 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The wife of the fisherman was very ____ when she demanded for bigger and bigger things.

 • A

  kind

 • B

  generous

 • C

  greedy

 • D

  fierce

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

kind (adj): tốt bụng

generous (adj): hào phóng, rộng lượng

greedy (adj): tham lam

fierce (adj): độc ác

=> The wife of the fisherman was very greedy when she demanded for bigger and bigger things.

Tạm dịch: Vợ của ngư dân đã rất tham lam khi cô ấy đòi hỏi những thứ ngày càng lớn hơn.

Câu hỏi 23 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

Ali Baba was very______ when he also used the words “Open Sesame!” to enter the cave of treasures.

 • A

  wise

 • B

  cunning

 • C

  kind

 • D

  evil

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

wise (adj): khôn ngoan

cunning (adj): xảo quyệt

kind (adj): tốt bụng

evil (adj): độc ác

=> Ali Baba was very wise when he also used the words “Open Sesame!” to enter the cave of treasures.

Tạm dịch: Ali Baba đã rất khôn ngoan khi anh ta cũng sử dụng dòng chữ “Vừng ơi mở ra” để đi vào hang động của kho báu.

Câu hỏi 24 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The servant was very _____ to mark other houses with white chalk so that the thieves couldn't find Ali Babe's house.

 • A

  mean

 • B

  wicked

 • C

  kind

 • D

  clever  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

mean (adj): kém cỏi, tầm thường

wicked (adj): độc ác

kind (adj): tốt bụng

clever (adj): thông minh

=> The servant was very clever to mark other houses with white chalk so that the thieves couldn't find Ali Babe's house.

Tạm dịch: Người hầu rất thông minh đánh dấu những ngôi nhà khác bằng phấn trắng để bọn cướp không thể tìm thấy nhà của Ali Baba.

Câu hỏi 25 :

Choose A, B, C, or D that best completes each sentence.

The King was very ________ to allow his daughter, Tien Dung, to travel to the many wonderful places of the kingdom.

 • A

  wise

 • B

  mean

 • C

  kind  

 • D

  wicked

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

wise (adj): khôn ngoan

mean (adj): kém cỏi, tầm thường

kind (adj): tốt bụng

wicked (adj): độc ác

=> The King was very kind to allow his daughter, Tien Dung, to travel to the many wonderful places of the kingdom.

Tạm dịch: Nhà vua rất tốt bụng khi cho phép con gái của mình, Tiến Dũng, đi du lịch đến nhiều nơi tuyệt vời của vương quốc.

Câu hỏi 26 :

Read the following passage and choose the best answer for each blank.

Lac Long Quan and Au Co (Origins of Vietnam)

Once upon (1) _____ in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king of the ocean, lived (2)_____ and sometimes tumed to the land to help people fight against demons, (3)______ them to grow rice and cut wood for building houses.

Lac Long Quan (4)_____ Au Co - the daughter of Agriculture Saint. The couple lived in harmony in a palace, Later, Au Co gave birth to a one-hundred-egg bag, hatching to 100 sons. One day, Lac Long Quan (5)____ that he couldn’t live (6) ____ the land all the time. He took 50 of their sons to settle down into the sea. The rest (7)____ Au Co to go up lo the mountain.

Although they separated, they remembered to help and protect (8)______, in need. The eldest son, who followed the mother with 49 brothers, (9)____ King Hung. He set up his capital in Phong Chau and gave his country the name Van Lang.

From the story, the Vietnamese (10)____ always proud of the noble origin: dragon's children and fairy’s grandchildren.

Câu 26.1

Once upon (1) _____ in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king of the ocean,

 • A

  time  

 • B

  a time

 • C

  the time

 • D

  times

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

once upon a time: ngày xửa ngày xưa

=> Once upon a time in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king

Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa ở vùng đất mang tên Lạc Việt, Lạc Long Quân, vua rồng

Câu 26.2

Once upon a time in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king of the ocean, lived (2)_____ and sometimes tumed to the land to help people fight against demons,...

 • A

  on water  

 • B

  on the water

 • C

  under water 

 • D

  under the water

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

under the water: dưới nước

=> Once upon a time in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king of the ocean, lived under the water and sometimes turned to the land to help people fight against demons,

Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa ở vùng đất mang tên Lạc Việt, Lạc Long Quân, vua rồng của đại dương, sống dưới nước và đôi khi lên đất liền để giúp mọi người chiến đấu chống lại quỷ dữ,

Câu 26.3

Once upon a time in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king of the ocean, lived under the sea and sometimes tumed to the land to help people fight against demons, (3)______ them to grow rice and cut wood for building houses.

 • A

  taught  

 • B

  asked

 • C

  learned

 • D

  made

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

teach (v): dạy

ask (v): hỏi

learn (v): học

make (v): làm ra

=> Once upon a time in the land called Lac Viet, Lac Long Quan, the dragon king of the ocean, lived under the water and sometimes turned to the land to help people fight against demons, taught them to grow rice and cut wood for building houses.

Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa ở vùng đất mang tên Lạc Việt, Lạc Long Quân, vua rồng của đại dương, sống dưới nước và đôi khi lên đất liền để giúp mọi người chiến đấu chống lại quỷ dữ, dạy họ trồng lúa và chặt gỗ để xây nhà.

Câu 26.4

Lac Long Quan (4)_____ Au Co - the daughter of Agriculture Saint. The couple lived in harmony in a palace, Later, Au Co gave birth to a one-hundred-egg bag, hatching to 100 sons.

 • A

  got married with  

 • B

  got married

 • C

  married

 • D

  married with  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

got married with sb: kết hôn với ai

=> Lac Long Quan got married with Au Co - the daughter of Agriculture Saint. The couple lived in harmony in a palace, Later, Au Co gave birth to a one-hundred-egg bag, hatching to 100 sons.

Tạm dịch: Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ - con gái của thần Nông nghiệp. Hai vợ chồng sống hòa thuận trong một cung điện, Sau đó, Âu Cơ đã sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai.

Câu 26.5

One day, Lac Long Quan (5)____ that he couldn’t live (6) ____ the land all the time.

 • A

  was believed  

 • B

  was thought

 • C

  considering

 • D

  felt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

believe (v): tin tưởng

think (v): suy nghĩ

consider (v): xem xét

feel (v): cảm thấy

=> One day, Lac Long Quan felt that he couldn’t live

Tạm dịch: Một ngày nọ, Lạc Long Quân cảm thấy mình không thể sống

Câu 26.6

One day, Lac Long Quan felt that he couldn’t live (6) ____ the land all the time.

 • A

  at  

 • B

  on

 • C

  in

 • D

  under  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: mạo từ

Lời giải chi tiết :

at: ở, tại

on: trên

in: trong

under: dưới

=> One day, Lac Long Quan felt that he couldn’t live on the land all the time.

Tạm dịch: Một ngày nọ, Lạc Long Quân cảm thấy mình không thể sống mãi trên đất.

Câu 26.7

He took 50 of their sons to settle down into the sea. The rest (7)____ Au Co to go up lo the mountain.

 • A

  follow  

 • B

  following 

 • C

  followed

 • D

  were followed

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta sử dụng thì quá khứ đơn

=> He took 50 of their sons to settle down into the sea. The rest followed Au Co to go up to the mountain.

Tạm dịch: Ông đưa 50 người con trai của họ xuống biển. Số còn lại theo Âu Cơ lên núi.

Câu 26.8

Although they separated, they remembered to help and protect (8)______, in need.

 • A

  other  

 • B

  each other       

 • C

  another

 • D

  others  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

each other: lẫn nhau

=> Although they separated, they remembered to help and protect each other, in need.

Tạm dịch: Mặc dù họ đã ly thân nhưng họ vẫn nhớ giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau khi cần.

Câu 26.9

The eldest son, who followed the mother with 49 brothers, (9)____ King Hung. He set up his capital in Phong Chau and gave his country the name Van Lang.

 • A

  become  

 • B

  becoming

 • C

  was becoming

 • D

  became

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì quá khứ đơn

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ nên ta sử dụng thì quá khứ đơn

=> The eldest son, who followed the mother with 49 brothers, became King Hung. He set up his capital in Phong Chau and gave his country the name Van Lang.

Tạm dịch: Người con trai cả, người theo mẹ với 49 anh em, trở thành vua Hùng Vương. Ông lập thủ đô ở Phong Châu và đặt cho đất nước mình là Văn Lang.

Câu 26.10

From the story, the Vietnamese (10)____ always proud of the noble origin: dragon's children and fairy’s grandchildren.

 • A

  is

 • B

  are

 • C

  was

 • D

  were  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động xảy ra ở hiện tại nên động từ to be phải chia ở hiện tại

the Vietnamese là danh từ riêng số ít nên đi với động từ to be is

=> From the story, the Vietnamese is always proud of the noble origin: dragon's children and fairy’s grandchildren.

Tạm dịch: Từ câu chuyện này, người Việt Nam luôn tự hào về nguồn gốc cao quý: những người con rồng cháu tiên.

Tạm dịch bài:

Lạc Long Quân và Âu Cơ (Nguồn gốc của Việt Nam)

Ngày xửa ngày xưa ở vùng đất mang tên Lạc Việt, Lạc Long Quân, vua rồng của đại dương, sống dưới nước và đôi khi lên đất liền để giúp mọi người chiến đấu chống lại quỷ dữ, dạy họ trồng lúa và chặt gỗ để xây nhà.

Lạc Long Quân kết hôn với Âu Cơ - con gái của thần Nông nghiệp. Hai vợ chồng sống hòa thuận trong một cung điện, Sau đó, Âu Cơ đã sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra 100 người con trai. Một ngày nọ, Lạc Long Quân cảm thấy mình không thể sống mãi trên đất. Ông đưa 50 người con trai của họ xuống biển. Số còn lại theo Âu Cơ lên núi.

Mặc dù họ đã ly thân nhưng họ vẫn nhớ giúp đỡ và bảo vệ lẫn nhau khi cần. Người con trai cả, người theo mẹ với 49 anh em, trở thành vua Hùng Vương. Ông lập thủ đô ở Phong Châu và đặt cho đất nước mình là Văn Lang.

Từ câu chuyện này, người Việt Nam luôn tự hào về nguồn gốc cao quý: những người con rồng cháu tiên.

Câu hỏi 27 :

Read the passage below and choose one correct answer for each question.

Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood because of the red hood she always wore. The girl walked through the woods to give her grandmother some food. A wolf wanted to eat the girl but it was afraid to do so in public (sometimes there were woodcutters watching). So, he suggested the girl should pick some flowers, which she did.

after that, he went to the grandmother's house. He ate the grandmother, and waited for the girl, disguised as the grandmother. When the girl arrived, he ate her too. A woodcutter, however, came to the house and cut the wolf open. Little Red Riding Hood and her grandmother came out unharmed.

Câu 27.1

Why is the girl called Little Red Riding Hood?

 • A

  Because she liked red.

 • B

  Because she wore a red hood.

 • C

  Because she was little.

 • D

  no information  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Tại sao cô bé được gọi là cô bé quàng khăn đỏ?

A.Vì cô ấy thích màu đỏ.

B.Vì cô ấy đội chiếc mũ trùm đầu màu đỏ.

C.Vì cô bé còn nhỏ.

D.không có thông tin

Thông tin: Once upon a time, there was a girl called Little Red Riding Hood because of the red hood she always wore.

Tạm dịch: Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Cô bé quàng khăn đỏ vì chiếc mũ trùm đầu màu đỏ mà cô luôn đội.

Câu 27.2

What does the phrase “in public” in line 6 mean?

 • A

  in the woods

 • B

  soon  

 • C

  immediately

 • D

  when other people are there 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Cụm từ “in public” trong dòng 6 có nghĩa là gì?

A.trong rừng

B.sớm

C.ngay lập tức

D.khi có người khác ở đó

Thông tin: A wolf wanted to eat the girl but it was afraid to do so in public (sometimes there were woodcutters watching).

Tạm dịch: Một con sói muốn ăn thịt cô gái nhưng nó sợ làm như vậy ở nơi công cộng (đôi khi sẽ có người tiều phu trông thấy).

=> in public = when other people are there 

Câu 27.3

What does the word “he” in line 7 refer to?

 • A

  the woodcutter

 • B

  the girl’s grandfather

 • C

  the wolf 

 • D

  no information

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Từ "he" trong dòng 7 có nghĩa là gì?

A.tiều phu

B.cô gái Lừa

C.sói

D.không có thông tin

Thông tin: A wolf wanted to eat the girl but it was afraid to do so in public (sometimes there were woodcutters watching). So, he suggested the girl should pick some flowers, which she did.

Tạm dịch: Một con sói muốn ăn thịt cô gái nhưng nó sợ làm như vậy ở nơi công cộng (đôi khi sẽ có người tiều phu trông thấy). Vì vậy, nó đề nghị cô bé nên hái một vài bông hoa, điều mà cô đã làm.

=> he = the wolf

Câu 27.4

Little Red Riding Hood _______.

 • A

  walked through the woods

 • B

  wanted to give her grandmother some food

 • C

  picked some flowers

 • D

  all are correct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Cô bé quàng khăn đỏ _______.

A.đi xuyên qua rừng

B.muốn mang thức ăn cho bà ngoại

C.hái một vài bông hoa

D.tất cả đều đúng

Thông tin: The girl walked through the woods to give her grandmother some food…he suggested the girl should pick some flowers, which she did.

Tạm dịch: Cô bé đi qua khu rừng để đưa cho bà ngoại một ít thức ăn…nó đề nghị cô bé nên hái một vài bông hoa, điều mà cô đã làm.

Câu 27.5

Which of the following is not true?

 • A

  Sometimes, there were woodcutters in the wood.

 • B

  The wolf gave Little Red Riding Hood some flowers.

 • C

  A woodcutter saved the girl and her grandmother.

 • D

  The girl and her grandmother were not dead. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Điều nào sau đây không đúng?

 1. Đôi khi, có những người tiều phu trong rừng.

B.Sói đã tặng cô bé quàng khăn đỏ vài bông hoa.

C.Một người tiều phu đã cứu cô gái và bà của cô ấy.

D.Cô gái và bà của cô ấy không chết.

Thông tin: he suggested the girl should pick some flowers, which she did.

Tạm dịch: nó đề nghị cô bé nên hái một vài bông hoa, điều mà cô đã làm.

=> Câu B sai

Tạm dịch bài:

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé tên là Cô bé quàng khăn đỏ vì chiếc mũ trùm đầu màu đỏ mà cô luôn đội. Cô bé đi qua khu rừng để đưa cho bà ngoại một ít thức ăn. Một con sói muốn ăn thịt cô gái nhưng nó sợ làm như vậy ở nơi công cộng (đôi khi sẽ có người tiều phu trông thấy). Vì vậy, nó đề nghị cô bé nên hái một vài bông hoa, điều mà cô đã làm.

Sau đó, nó đến nhà bà ngoại. Nó ăn thịt bà, ngụy trang thành bà ngoại và đợi cô bé. Khi cô bé đến, nó cũng ăn thịt cô. Tuy nhiên, một người tiều phu đã đến nhà và mổ con sói ra. Cô bé quàng khăn đỏ và bà ngoại thoát ra ngoài mà không hề hấn gì.

Câu hỏi 28 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The king was decided to give the crown to Tiet Lieu.

 • A

  The

 • B

  was decided

 • C

  crown

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

Chủ ngữ là chủ thể của hành động nên phải chia động từ ở thể chủ động

=> sai ở was decided

was decided => decided

=> The king decided to give the crown to Lang Lieu.

Tạm dịch: Nhà vua quyết định trao ngai vàng cho Lang Liêu.

Câu hỏi 29 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The hare always boast about how fast he could run.

 • A

  hare

 • B

  boast

 • C

  fast

 • D

  could

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> động từ phải chia ở thì quá khứ đơn

=> sai ở boast

boast => boasted

=> The hare always boasted about how fast he could run. 

Tạm dịch: Thỏ rừng luôn tự hào về việc mình có thể chạy nhanh như thế nào.

Câu hỏi 30 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

Because of her kindness, the frog was changing into a handsome prince. 

 • A

  Because of

 • B

  the

 • C

  was changing

 • D

  a

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta chia động từ ở thì quá khứ đơn

=> sai ở was changing

was changing => changed

=> Because of her kindness, the frog changed into a handsome prince. 

Tạm dịch: Vì lòng tốt của cô, con ếch đã biến thành một hoàng tử đẹp trai.

Câu hỏi 31 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

When I was ate snacks, someone knocked on the door.  

 • A

  When

 • B

  ate

 • C

  knocked

 • D

  on

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ => hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào dùng thì quá khứ đơn

=> sai ở ate

ate => eating

=> When I was eating snacks, someone knocked on the door. 

Tạm dịch: Khi tôi đang ăn đồ ăn nhẹ thì có ai đó gõ cửa.

Câu hỏi 32 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

The dragon flew over the tower when he heard the princess cry for help.

 • A

  flew over

 • B

  when

 • C

  heard

 • D

  cry

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào trong quá khứ => hành động đang xảy ra dùng thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào dùng thì quá khứ đơn

=> sai ở flew over

flew over => was flying over

=> The dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help.

Tạm dịch: Con rồng đang bay trên tháp thì nghe thấy công chúa kêu cứu.

Câu hỏi 33 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I go to see Peter yesterday evening, but he was not at home.

 • A

  go

 • B

  yesterday evening

 • C

  was

 • D

  at home

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

yesterday evening: tối hôm qua

Câu trên diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

=> sai owe go

go => went

=> I went to see Peter yesterday evening, but he was not at home.

Tạm dịch: Tôi đã đến gặp Peter tối hôm qua, nhưng anh ấy không ở nhà.

Câu hỏi 34 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I was having lunch when my friend came to look me.

 • A

  was having

 • B

  when

 • C

  my friend

 • D

  to see me  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Động từ look: nhìn look at sth: nhìn vào 1 điểm nào đó

Ý trong câu đang muốn nói là My friend đến gặp tôi thì không thể dùng động từ look được => see

=> I was having lunch when my friend came to see me.

Tạm dịch: tôi đang ăn trưa khi bạn tôi đến gặp.

Câu hỏi 35 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I didn’t know what she meaning until I asked her to explain it clearly for me.

 • A

  didn’t know

 • B

  meaning    

 • C

  asked her

 • D

  clearly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động đang xảy ra trong quá khứ nên động từ phải chia ở thì quá khứ tiếp diễn

=> sai ở meaning

meaning => was meaning

=> I didn’t know what she was meaning until I asked her to explain it clearly for me.

Tạm dịch: Tôi không biết cô ấy đang có ý gì cho đến khi tôi yêu cầu cô ấy giải thích rõ ràng cho tôi.

Câu hỏi 36 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

How was your performance when you work for that company?

 • A

  How

 • B

  your performance

 • C

  work

 • D

  that company  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ nên động từ phải chia ở thì quá khứ đơn

=> sai ở work

work => worked

=> How was your performance when you worked for that company?

Tạm dịch: Biểu hiện của bạn như thế nào khi bạn làm việc cho công ty đó?

Câu hỏi 37 :

Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting.

I found a wallet with a lot of money inside when I was walking home at work.

 • A

  found a wallet

 • B

  a lot of money

 • C

  was walking

 • D

  at work

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức chung

Lời giải chi tiết :

from work: đi làm về

=> sai ở at work

at work => from work

=> I found a wallet with a lot of money inside when I was walking home from work.

Tạm dịch: Tôi tìm thấy một chiếc ví có rất nhiều tiền bên trong khi tôi đi làm về.

close