Trắc nghiệm Ngữ âm Review 3 Tiếng Anh 8 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  vehicle

 • B

  behaviour

 • C

  harmful

 • D

  homeless

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  untidy

 • B

  visual

 • C

  surprise

 • D

  environment

Câu 3 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  volcano

 • B

  violent

 • C

  technology

 • D

  property

Câu 4 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  geography

 • B

  apology

 • C

  referee

 • D

  artistic

Câu 5 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  historical

 • B

  interviewee

 • C

  biography

 • D

  psychology

Câu 6 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  Japanese

 • B

  biology

 • C

  botanical

 • D

  photography

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  affect

 • B

  cholera

 • C

  aquatic

 • D

  dramatic

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  debate

 • B

  excursion

 • C

  schedule

 • D

  prevent

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  bury

 • B

  erupt

 • C

  country

 • D

  puzzle 

Câu 10 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  permanent

 • B

  illustrate

 • C

  groundwater

 • D

  official

Câu 11 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  diverse

 • B

  freedom

 • C

  garment

 • D

  native

Câu 12 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  accurate

 • B

  Thanksgiving

 • C

  waterfall

 • D

  absolute

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  disaster

 • B

  damage

 • C

  collapse

 • D

  aquatic

Câu 14 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  pollution

 • B

  radioactive

 • C

  contaminate

 • D

  convey

Câu 15 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  icon

 • B

  cattle

 • C

  official

 • D

  Scottish

Câu 16 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  Chinese

 • B

  coffee

 • C

  trainee

 • D

  trustee

Câu 17 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  thermal

 • B

  pressure

 • C

  damage

 • D

  discharge

Câu 18 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  disaster

 • B

  eruption

 • C

  medical

 • D

  survivor

Câu 19 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  affect

 • B

  acid

 • C

  aquatic

 • D

  damage

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  country

 • B

  ocean

 • C

  circle

 • D

  icon

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  unique

 • B

  puzzle

 • C

  monument

 • D

  evacuate

Câu 22 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  terrific

 • B

  Arabic

 • C

  statistic

 • D

  cosmetic

Câu 23 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  coffee

 • B

  Chinese

 • C

  payee

 • D

  trainee

Câu 24 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  hurricane

 • B

  tornado

 • C

  volcano

 • D

  eruption

Câu 25 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  cholera

 • B

  loch

 • C

  chemical

 • D

  discharge

Câu 26 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  parade

 • B

  attraction

 • C

  appealing

 • D

  cattle

Câu 27 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  survivor

 • B

  equipment

 • C

  disaster

 • D

  predict

Câu 28 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  arithmetic

 • B

  geographic

 • C

  energetic

 • D

  economic

Câu 29 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  referee

 • B

  guarantee

 • C

  Japanese

 • D

  jubilee

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  vehicle

 • B

  behaviour

 • C

  harmful

 • D

  homeless

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “h”

Lời giải chi tiết :

vehicle /ˈviːəkl/

behaviour /bɪˈheɪvjə(r)/

harmful /ˈhɑːmfl/

homeless /ˈhəʊmləs/

Phần được gạch chân ở phương án A là âm câm (không được phát âm), các phương án được phát âm là /h/.

Câu 2 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  untidy

 • B

  visual

 • C

  surprise

 • D

  environment

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-i”

Lời giải chi tiết :

untidy /ʌnˈtdi/

visual /ˈvɪʒuəl/

surprise /səˈprz/

environment /ɪnˈvrənmənt/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ɪ/, các phương án được phát âm là /aɪ/.

Câu 3 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  volcano

 • B

  violent

 • C

  technology

 • D

  property

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm “-o”

Lời giải chi tiết :

volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/

violent /ˈvaɪələnt/

technology /tekˈnɒlədʒi/

property /ˈprɒpəti/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ə/, các phương án được phát âm là /ɒ/.

Câu 4 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  geography

 • B

  apology

 • C

  referee

 • D

  artistic

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi “-graphy/ -logy/ -ee/ -ic

Lời giải chi tiết :

geography /dʒiˈɒɡrəfi/

apology /əˈpɒlədʒi/                 

referee /ˌrefəˈriː/                     

artistic /ɑːˈtɪstɪk/

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 5 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  historical

 • B

  interviewee

 • C

  biography

 • D

  psychology

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi “-graphy/ -logy/ -ee/ -ical

Lời giải chi tiết :

historical /hɪˈstɒrɪkl/

interviewee /ˌɪntəvjuːˈiː/

biography /baɪˈɒɡrəfi/

psychology /saɪˈkɒlədʒi/

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 6 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  Japanese

 • B

  biology

 • C

  botanical

 • D

  photography

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi “-graphy/ -logy/ -ese/ -ical

Lời giải chi tiết :

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

biology /baɪˈɒlədʒi/

botanical /bəˈtænɪkl/

photography /fəˈtɒɡrəfi/

Phương án A có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 7 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  affect

 • B

  cholera

 • C

  aquatic

 • D

  dramatic

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

affect /əˈfekt/

cholera /ˈkɒlərə/

aquatic /əˈkwætɪk/

dramatic /drəˈmætɪk/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /æ/, các phương án còn lại được phát âm là /ə/.

Câu 8 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  debate

 • B

  excursion

 • C

  schedule

 • D

  prevent

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [e]

Lời giải chi tiết :

debate /dɪˈbeɪt/

excursion /ɪkˈskɜːʃn/

schedule /ˈʃedjuːl/

prevent /prɪˈvent/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm là /e/, các phương án còn lại được phát âm là /ɪ/.

Câu 9 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  bury

 • B

  erupt

 • C

  country

 • D

  puzzle 

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [e]

Lời giải chi tiết :

bury /ˈberi/

erupt /ɪˈrʌpt/

country /ˈkʌntri/

puzzle /ˈpʌzl/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /e/, các phương án còn lại được phát âm là /ʌ/.

Câu 10 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  permanent

 • B

  illustrate

 • C

  groundwater

 • D

  official

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

permanent /ˈpɜːmənənt/

illustrate /ˈɪləstreɪt/

groundwater /ˈɡraʊndwɔːtə(r)/

official /əˈfɪʃl/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 11 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  diverse

 • B

  freedom

 • C

  garment

 • D

  native

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

diverse /daɪˈvɜːs/

freedom /ˈfriːdəm/

garment /ˈɡɑːmənt/

native /ˈneɪtɪv/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 12 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  accurate

 • B

  Thanksgiving

 • C

  waterfall

 • D

  absolute

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

accurate /ˈækjərət/

Thanksgiving /ˌθæŋksˈɡɪvɪŋ/

waterfall /ˈwɔːtəfɔːl/

absolute /ˈæbsəluːt/

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Câu 13 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  disaster

 • B

  damage

 • C

  collapse

 • D

  aquatic

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

Lời giải chi tiết :

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/   

damage /ˈdæmɪdʒ/    

collapse /kəˈlæps/    

aquatic /əˈkwætɪk/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɑː/, các phương án còn lại phát âm /æ/.

Câu 14 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  pollution

 • B

  radioactive

 • C

  contaminate

 • D

  convey

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [o]

Lời giải chi tiết :

pollution /pəˈluːʃn/

radioactive /ˌreɪdiəʊˈæktɪv/

contaminate /kənˈtæmɪneɪt/

convey /kənˈveɪ/        

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /əʊ/, các phương án còn lại phát âm /ə/.

Câu 15 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  icon

 • B

  cattle

 • C

  official

 • D

  Scottish

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [c]

Lời giải chi tiết :

icon /ˈaɪkɒn/

cattle /ˈkætl/

official /əˈfɪʃl/

Scottish /ˈskɑːtɪʃ/

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại phát âm /k/.

Câu 16 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  Chinese

 • B

  coffee

 • C

  trainee

 • D

  trustee

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi “-ee/-ese”

Lời giải chi tiết :

Quy tắc chung: Các từ có hậu tố -ee/-ese thường có trọng âm rơi vào chính hậu tố đó (âm tiết cuối của từ).

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/   

coffee /ˈkɒfi/   

trainee /ˌtreɪˈniː/

 trustee /trʌˈstiː/ 

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 17 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  thermal

 • B

  pressure

 • C

  damage

 • D

  discharge

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Danh từ và tính từ 2 âm tiết thường có trọng âm 1; động từ có 2 âm tiết thường có trọng âm 2.

thermal (a) /ˈθɜːml/

pressure (n) /ˈpreʃə(r)/ 

damage (n) /ˈdæmɪdʒ/

discharge (v) /dɪsˈtʃɑːdʒ/

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Câu 18 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  disaster

 • B

  eruption

 • C

  medical

 • D

  survivor

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

Lời giải chi tiết :

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

eruption /ɪˈrʌpʃn/

medical /ˈmedɪkl/

survivor /səˈvaɪvə(r)/

Phương án C có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 19 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  affect

 • B

  acid

 • C

  aquatic

 • D

  damage

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

 
Lời giải chi tiết :

affect /əˈfekt/

acid /ˈæsɪd/

aquatic /əˈkwætɪk/

damage /ˈdæmɪdʒ/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /ə/, các phương án còn lại được phát âm /æ/.

Câu 20 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  country

 • B

  ocean

 • C

  circle

 • D

  icon

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [c]

 
Lời giải chi tiết :

country /ˈkʌntri/

ocean /ˈəʊʃn/

circle /ˈsɜːkl/

icon /ˈaɪkɒn/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ʃ/, các phương án còn lại được phát âm /k/.

Câu 21 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  unique

 • B

  puzzle

 • C

  monument

 • D

  evacuate

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [u]

 
Lời giải chi tiết :

unique /juˈniːk/ 

puzzle /ˈpʌzl/

monument /ˈmɒnjumənt/

evacuate /ɪˈvækjueɪt/

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm là /ʌ/, các phương án còn lại được phát âm /ju/.

Câu 22 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  terrific

 • B

  Arabic

 • C

  statistic

 • D

  cosmetic

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi -ic

 
Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Thông thường những từ có đuôi –ic trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

terrific /təˈrɪfɪk/

Arabic /ˈærəbɪk/

statistic /stəˈtɪstɪk/

cosmetic /kɒzˈmetɪk/

Phương án B có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 3

Câu 23 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  coffee

 • B

  Chinese

 • C

  payee

 • D

  trainee

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi -ee/-ese 

 
 
 
Lời giải chi tiết :

Quy tắc: Thông thường những từ có đuôi –ee/-ese trọng âm rơi chính nó.

coffee /ˈkɒfi/

Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/

payee /ˌpeɪˈiː/

trainee /ˌtreɪˈniː/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

 
 
 
Câu 24 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  hurricane

 • B

  tornado

 • C

  volcano

 • D

  eruption

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 3 âm tiết

 
Lời giải chi tiết :

hurricane /ˈhʌrɪkən/  

tornado /tɔːˈneɪdəʊ/

volcano /vɒlˈkeɪnəʊ/

eruption /ɪˈrʌpʃn/

Phương án A có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 2.

Câu 25 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

 • A

  cholera

 • B

  loch

 • C

  chemical

 • D

  discharge

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [ch]

 
Lời giải chi tiết :

cholera /ˈkɒlərə/

loch /lɒk/

chemical /ˈkemɪkl/

discharge /dɪsˈɑːdʒ/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /tʃ/, các phương án còn lại được phát âm /k/

Câu 26 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  parade

 • B

  attraction

 • C

  appealing

 • D

  cattle

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [a]

 
Lời giải chi tiết :

parade /pəˈreɪd/

attraction /əˈtrækʃn/

appealing /əˈpiːlɪŋ/

cattle /ˈkætl/

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm là /æ/, các phương án còn lại được phát âm /ə/.

 
Câu 27 :

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

 • A

  survivor

 • B

  equipment

 • C

  disaster

 • D

  predict

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Cách phát âm [i]

 
Lời giải chi tiết :

survivor /səˈvvə(r)/

equipment /ɪˈkwɪpmənt/

disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

predict /prɪˈdɪkt/

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm là /aɪ/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

 
Câu 28 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  arithmetic

 • B

  geographic

 • C

  energetic

 • D

  economic

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi -ic

 
Lời giải chi tiết :

Quy tắc chung: Những từ có đuôi –ic thường có trọng âm rơi vào âm tiết ngay trước nó.

arithmetic /əˈrɪθmətɪk/

geographic /ˌdʒiːəˈɡræfɪk/

energetic /ˌenəˈdʒetɪk/

economic /ˌiːkəˈnɒmɪk/

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 3.

 
Câu 29 :

Choose the word with different stress from the others in each question.

 • A

  referee

 • B

  guarantee

 • C

  Japanese

 • D

  jubilee

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có đuôi –ee/-ese

Lời giải chi tiết :

Quy tắc chung: Những từ có đuôi –ee/-ese thường có trọng âm rơi vào chính nó.

referee /ˌrefəˈriː/

guarantee /ˌɡærənˈtiː/

Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/

jubilee /ˈdʒuːbɪliː/

Phương án D có trọng âm 1, các phương án còn lại có trọng âm 3.

close