Trắc nghiệm Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 8 mới

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer.

Xoe dance is a spiritual _____ of Thai ethnic people.

 • A

  customs

 • B

  tradition

 • C

  habit

 • D

  dance

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Customs:  Phong tục (n)      

Tradition: Truyền thống (n)         

Habit: Thói quen (n)               

Dance: Điệu nhảy (n)

Lời giải chi tiết :

Customs:  Phong tục (n)                                          

Tradition: Truyền thống (n)                                       

Habit: Thói quen (n)                                              

Dance: Điệu nhảy (n)

=> Xoe dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people.

Tạm dịch: Điệu múa Xòe là một truyền thống tâm linh của người dân tộc Thái.

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer.

Do you know the _____ way to welcome people in Tibet?

 • A

  custom

 • B

  customer

 • C

  customary

 • D

  tradition

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Custom: Phong tục (n)     

Customer: khách hàng (n)

Customary: theo phong tục  (adj)       

Tradition: Truyền thống  (n) 

Lời giải chi tiết :

Custom: Phong tục (n)        

Customer: khách hàng (n)    

Customary: Phong tục  (adj)    

Tradition: Truyền thống  (n) 

- Vị trí cần điền từ đứng sau mạo từ “the” và trước danh từ “way” nên cần điền 1 tính từ.

=> Do you know the customary way to welcome people in Tibet?

Tạm dịch: Bạn có biết cách thông thường để chào đón mọi người ở Tây Tạng?

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer.

According to the _______ in England, we have to use a knife and folk at dinner.

 • A

  table ways      

 • B

  table manners

 • C

  behaviours

 • D

  differences

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Table ways: cách tổ chức bàn ăn (n)

Table manners: cách cư xử trong bàn ăn (n)

Behaviours: Hành vi cư xử (n)    

Differences: Sự khác biệt (n)

Lời giải chi tiết :

Table ways: cách tổ chức bàn ăn (n)

Table manners: cách cư xử trong bàn ăn (n)

Behaviours: Hành vi cư xử (n)    

Differences: Sự khác biệt (n)

=> According to the table manners in England, we have to use a knife and fork at dinner.

Tạm dịch: Theo cách cư xử trong bàn ăn ở Anh, chúng ta phải dùng dao và nĩa trong bữa tối.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer.

We have to _____ our shoes when we go inside a pagoda.

 • A

  put on

 • B

  give off

 • C

  turn off

 • D

  take off

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Put on: Đặt lên (v)            

Give off: Bỏ xuống (v)                                 

Turn off: Tắt (v)    

Take off: Bỏ đi, cởi (quần áo, giày dép,...) (v)

Lời giải chi tiết :

Put on: Đặt lên (v)            

Give off: Bỏ xuống (v)                                 

Turn off: Tắt (v)    

Take off: Bỏ đi, cởi (quần áo, giày dép,...) (v)

=> We have to take off our shoes when we go inside a pagoda.

Tạm dịch: Chúng tôi phải cởi giày khi đi vào trong chùa.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer.

Parents always want their _____ to obey them.

 • A

  ancestors

 • B

  offspring

 • C

  adults

 • D

  foreigners

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ancestors: Tổ tiên (n)       

Offspring: Con cháu (n)        

Adults: Người lớn (n)           

Foreigners: Người nước ngoài (n)

Lời giải chi tiết :

Ancestors: Tổ tiên (n)       

Offspring: Con cháu (n)        

Adults: Người lớn (n)           

Foreigners: Người nước ngoài (n)

=> Parents always want their offspring to obey them.

Tạm dịch: Cha mẹ luôn muốn con cái vâng lời họ.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer.

This is a deeply _____ piece of music.

 • A

  different

 • B

  important

 • C

  spiritual

 • D

  disrespectful

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Different: Khác biệt (adj)                

Important: Quan trọng (adj)               

Spiritual: Tâm hồn (adj)                  

Disrespectful: Vô lễ (adj)

Lời giải chi tiết :

Different: Khác biệt (adj)                

Important: Quan trọng (adj)               

Spiritual: Tâm hồn (adj)                  

Disrespectful: Vô lễ (adj)

=> This is a deeply spiritual piece of music

Tạm dịch: Đây là một bản nhạc cho tâm hồn một cách sâu lắng.

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer.

We are going to prepare ____ sticky rice served with grilled chicken for the celebration.

 • A

  five-coloured

 • B

  five-colours

 • C

  five colours

 • D

  five-colour

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền là tính từ để bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ => Cách tạo tính từ: số từ + danh từ thêm -ed

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là tính từ để bổ sung ý nghĩa cho cụm danh từ (gạo nếp_sticky rice)

=> sử dụng five-coloured (có 5 màu)

- five-coloured sticky rice: xôi 5 màu.

=> We are going to prepare five-coloured sticky rice served with grilled chicken for the celebration.

Tạm dịch: Chúng tôi sẽ chuẩn bị gạo nếp năm màu ăn kèm với gà nướng cho lễ kỷ niệm.

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer.

A tradition is something special that is _____ through the generations.

 • A

  passing

 • B

  passed

 • C

  passed down

 • D

  passed out

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Pass: Vượt qua (v)

Pass down: Đi xuống (v)

Pass out: Đi ra ngoài (v)

Lời giải chi tiết :

Pass: Vượt qua (v)

Pass down: Đi xuống (v)

Pass out: Đi ra ngoài (v)

Trong câu cần sử dụng thể bị động vì truyền thống "được" truyền lại cho thế hệ sau. do con người tác động vào nên loại A.

=> A tradition is something special that is passed down through the generations.

Tạm dịch:

Truyền thống là một điều gì đó đặc biệt được lưu truyền qua các thế hệ.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer.

In Australia, you shouldn’t ____ on a person’s accent.

 • A

  dislike

 • B

  criticize

 • C

  hate

 • D

  comment

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Dislike:  Không thích (v)        

Criticize: Chỉ trích (v) 

Hate: Ghét

Comment: Bình luận

- person’s accent: giọng của một người.

 

Lời giải chi tiết :

Dislike:  Không thích (v)        

Criticize: Chỉ trích (v) 

Hate: Ghét

Comment: Bình luận

- comment on sth: bình luận về cái gì.

=> In Australia, you shouldn’t comment on a person’s accent.

Tạm dịch: Ở Úc, bạn không nên bình luận về giọng của một người.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer.

The education gave him a lasting respect for _____.

 • A

  tradition

 • B

  custom

 • C

  information

 • D

  difference

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Tradition: Truyền thống (n)       

Custom: Phong tục (n)          

Information: Thông tin (n)           

Difference: Sự khác biệt (n)

Lời giải chi tiết :

Tradition: Truyền thống (n)       

Custom: Phong tục (n)          

Information: Thông tin (n)           

Difference: Sự khác biệt (n)

=> The education gave him a lasting respect for tradition.

Tạm dịch:

Giáo dục đã cho ông một sự tôn trọng lâu dài đối với truyền thống

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer.

He broke _____ the family tradition and did not go to the pagoda.

 • A

  by

 • B

  in

 • C

  to

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cụm từ: break with tradition (phá vỡ truyền thống)

=> He broke with the family tradition and did not go to the pagoda.

Tạm dịch: Ông đã phá vỡ truyền thống gia đình và không đi chùa.

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer.

I think custom is a/an _____ way of doing something.

 • A

  accepting

 • B

  unacceptable

 • C

  accept

 • D

  accepted

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Unacceptable: Không thể chấp nhận (adj)

Accept: Chấp nhận (v)

Accepted: Đã được chấp nhận (adj)

 

Lời giải chi tiết :

Unacceptable: Không thể chấp nhận (adj)

Accept: Chấp nhận (v)

Accepted: Đã được chấp nhận (adj)

- Vị trí cần điền là 1 tính từ vì đứng giữa mạo từ “a/an” và danh từ “way”

=> I think custom is a/an accepted way of doing something.

Tạm dịch: Tôi nghĩ rằng phong tục là một điều được chấp nhận khi làm một cái gì đó.

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer.

It is a bad _______ to talk with your mouth full.

 • A

  manner

 • B

  manners

 • C

  tradition

 • D

  traditions

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Manner: Cách thức (n)

Tradition: Truyền thống (n)

Lời giải chi tiết :

Manner: Cách thức (n)

Tradition: Truyền thống (n)

Có mạo từ “a” => chỗ cần điền là một danh từ số ít, đây chỉ một cách cư xử chứ không phải một truyền thống

=> It is a bad manner to talk with your mouth full.

Tạm dịch: Đó là cách cư xử tệ để nói chuyện với miệng của bạn ngậm đầy thức ăn.

Câu hỏi 14 :

Choose the best answer.

The world has been ______ with thousands of different cultures since the dawn of civilization.

 • A

  rich

 • B

  richen

 • C

  enrich

 • D

  enriched

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Cấu trúc bị động với chủ ngữ số ít ở thì hiện tại hoàn thành: has been + V-pII

- enrich (v): làm giàu thêm

Lời giải chi tiết :

Rich: Giàu (adj)

Enrich: Làm giàu (v)

=> The world has been enriched with thousands of different cultures since the dawn of civilization.

Cấu trúc bị động với chủ ngữ số ít ở thì hiện tại hoàn thành: has been + V_PII

Tạm dịch: Thế giới đã được làm giàu với hàng ngàn nền văn hóa khác nhau kể từ buổi bình minh của nền văn minh.

Câu hỏi 15 :

Choose the best answer.

- I’ve hugged a bear.

- What? You _____!

 • A

  be kidding

 • B

  are kid

 • C

  must be kidding

 • D

  must kidding

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cách nói dự đoán, thể hiện quan điểm của mình (you must+V_infi)

Lời giải chi tiết :

 Cách nói dự đoán, thể hiện quan điểm của mình (you must+V_infi)

- be kidding: đùa

=> - I’ve hugged a bear.

- What? You must be kidding!

Tạm dịch:

- Tôi đã ôm một con gấu.

- Cái gì? Bạn đang đùa chắc!

Câu hỏi 16 :

Choose the best answer.

I had no ______ for her strange behaviour.

 • A

  difference

 • B

  tradition

 • C

  explanation

 • D

  custom

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Difference: Sự khác biệt   (n)         

Tradition: Truyền thống   (n)        

Explanation: Giải trình    (n)                

Custom: Phong tục  (n)

 

Lời giải chi tiết :

Difference: Sự khác biệt   (n)         

Tradition: Truyền thống   (n)        

Explanation: Giải trình    (n)                

Custom: Phong tục  (n)

=> I had no explanation for her strange behaviour.

Tạm dịch: Tôi không có lời giải thích nào cho hành vi kỳ lạ của cô ấy.

Câu hỏi 17 :

Choose the best answer.

For members of the Yoruba people, an ethnic group in Nigeria, greeting rituals are _____ quite seriously.

 • A

  taken

 • B

  given

 • C

  brought

 • D

  treated

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

greeting rituals: nghi thức chào hỏi

- động từ đi cùng: take (v): thực hiện

Lời giải chi tiết :

Take: Đối với

Give: Đưa

Bring: Mang

Treat: Đối đãi

=> For members of the Yoruba people, an ethnic group in Nigeria, greeting rituals are taken quite seriously.

Tạm dịch:  Đối với các thành viên của người Yoruba, một nhóm dân tộc ở Nigeria, các nghi thức chào hỏi được thực hiện khá nghiêm túc.                                         

Câu hỏi 18 :

Choose the best answer.

In some Vietnamese primary schools, pupils are _____ to write with their left hands. In that case, teachers will ask them to change the hand.

 • A

  not agreed

 • B

  not permitted

 • C

  not allowed

 • D

  both B&C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Agree: Đồng ý (v)

Permit = allow: Cho phép (v)

Lời giải chi tiết :

Agree: Đồng ý (v)

Permit = allow: Cho phép (v)

=> In some Vietnamese primary schools, pupils are not permitted/ allowed to write with their left hands. In that case, teachers will ask them to change the hand.

Tạm dịch:

Ở một số trường tiểu học Việt Nam, học sinh không được phép viết bằng tay trái. Trong trường hợp đó, giáo viên sẽ yêu cầu họ đổi tay.

Câu hỏi 19 :

Choose the best answer.

It’s  a _____ of my family that children mustn’t go out after 9 p.m.

 • A

  rule

 • B

  law

 • C

  regulation

 • D

  tradition

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Rule: quy tắc (n)          

Law: Luật lệ (n)             

Regulation: Quy định (n)            

Tradition: Truyền thống (n)

Lời giải chi tiết :

Rule: quy tắc (n)          

Law: Luật lệ (n)             

Regulation: Quy định (n)   (trong tổ chức, cơ quan nào đó)        

Tradition: Truyền thống (n)

=> It’s a rule of my family that children mustn’t go out after 9 p.m.

Tạm dịch:  Một quy tắc của gia đình tôi là trẻ em không được đi ra ngoài sau 9 giờ tối.

Câu hỏi 20 :

Choose the best answer.

According to the regulations, people who throw litter at the station will be _____ $100.

 • A

  fired

 • B

  stolen

 • C

  charged

 • D

  fined

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Fired: Bị sa thải  

Stolen: Ăn cắp                                                

Charged: Tính, tính phí  

Fined: Bị phạt tiền  

 

Lời giải chi tiết :

Fired: Bị sa thải (dạng quá khứ phân từ của fire)     

Stolen: Ăn cắp (dạng quá khứ phân từ của steal)

Charged: Tính, tính phí (dạng quá khứ phân từ của charge)

Fined: Bị phạt tiền (dạng quá khứ phân từ của fine)

=> According to the regulations, people who throw litter at the station will be fined $100.

Tạm dịch: Theo quy định, những người ném rác tại nhà ga sẽ bị phạt 100 đô la.

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

It is very interesting to read about the

traditions and customs of different countries. (usual)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It is very interesting to read about the

traditions and customs of different countries. (usual)

Phương pháp giải :

Chỗ cần điền là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ traditions (những truyền thống)

Lời giải chi tiết :

Chỗ cần điền là một tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ traditions (những truyền thống)

Theo ngữ nghĩa của câu, sẽ thật thú vị khi đọc về những truyền thống và phong tục không phổ biến, độc đáo, khác thường (unusual)

Cấu trúc: It is+adj+to+V_nt (như thế nào khi làm gì)

=> It is very interesting to read about the unusual traditions and customs of different countries.

Tạm dịch: Thật thú vị khi đọc về các truyền thống và phong tục khác thường của các quốc gia khác nhau.

Đáp án: unusual

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

Many people complain with the boy’s parents about his bad

. (behave)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Many people complain with the boy’s parents about his bad

. (behave)

Phương pháp giải :

Sau tính từ sở hữu (his, của anh ấy) ta cần điền một danh từ để hoàn thiện cụm danh từ

- behave (v): đối xử

Lời giải chi tiết :

Sau tính từ sở hữu (his, của anh ấy) ta cần điền một danh từ để hoàn thiện cụm danh từ

Behave (hành xử, v) => behavior (cách hành xử)

=> Many people complain with the boy’s parents about his bad behavior

Tạm dịch: Nhiều người phàn nàn với bố mẹ cậu bé về hành vi xấu của cậu

Đáp án: behavior/behaviour

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

In Vietnam, it is a

to call the first name of someone older than you without a title. (rude)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

In Vietnam, it is a

to call the first name of someone older than you without a title. (rude)

Phương pháp giải :

Sau mạo từ “a” ta cần điền một danh từ

Do đó, rude (adj, thô lỗ)

Lời giải chi tiết :

Sau mạo từ “a” ta cần điền một danh từ

Do đó, rude (adj, thô lỗ) => rudeness (sự khiếm nhã, sự thô lỗ)

=> In Vietnam, it is a rudeness to call the first name of someone older than you without a title.

Tạm dịch: Ở Việt Nam, thật thô lỗ khi gọi tên của một người lớn tuổi hơn bạn mà không có đại từ đằng trước.

Đáp án: rudeness

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with the correct form of the given word.

You may believe it or not, but in Denmark, cemeteries are common places for people to

. (social)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

You may believe it or not, but in Denmark, cemeteries are common places for people to

. (social)

Phương pháp giải :

Place for people to do st (nơi để mọi người làm gì)

=> Chỗ cần điền là một động từ. Do đó, social (adj, hòa đồng)

Lời giải chi tiết :

Place for people to do st (nơi để mọi người làm gì)

=> Chỗ cần điền là một động từ. Do đó, social (adj, hòa đồng) => socialise (hòa nhập)

=> You may believe it or not, but in Denmark, cemeteries are common places for people to socialise

Tạm dịch: Bạn có thể không toin, nhưng ở Đan Mạch, nghĩa trang là nơi phổ biến để mọi người giao lưu

Đáp án: socialise

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Fill in the blank with ONE suitable word.

In most Asian countries, it is a common tradition that youngsters must show

to the old people.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

In most Asian countries, it is a common tradition that youngsters must show

to the old people.

Phương pháp giải :

Theo ngữ nghĩa của câu, người trẻ cần thể hiện sự kính trọng của mình cho những người lớn tuổi. Nên cần điền 1 từ mang nghĩa kính trọng.

Lời giải chi tiết :

Theo ngữ nghĩa của câu, người trẻ cần thể hiện sự kính trọng của mình cho những người lớn tuổi => chỗ cần điền là :

- respect (n): sự kính trọng

=> In most Asian countries, it is a common tradition that youngsters must show respect to the old people.

Tạm dịch: Ở hầu hết các nước châu Á, có một truyền thống phổ biến là những người trẻ tuổi phải thể hiện sự kính trọng của mình với người già.

Đáp án: respect

close